Ordin privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator (Ordin nr. 217/4172/1348/835/2015)

3 aug. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4770

Despre

 • M. Of. nr. 573 din 30 iulie 2015
 • Ordinul ministrului pentru societatea informațională nr. 217/2015
 • Ordinul ministrul educației și cercetării științifice nr. 4.172/2015
 • Ordinul ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.348/2015
 • Ordinul ministrul finanțelor publice nr. 835/2015
 • Încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator.

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În M. Of. nr. 573 din 30 iulie 2015, s-a publicat Ordinul emis de către ministrul pentru societatea informațională (Ordin Nr. 217/2015), ministrul educației și cercetării științifice (Ordin Nr. 4.172/2015), ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice (Ordin Nr. 1.348/2015) și ministrul finanțelor publice (Ordin Nr. 835/2015).

Respectivul ordin are în vedere următoarele prevederi:

– Hotărârii Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Societatea Informațională, cu modificările ulterioare (M. Of. nr. 492 din 5 august 2013);

– Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice (M. Of. nr. 53 din 22 ianuarie 2015);

– Hotărârii Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative (M. Of. nr. 332 din 7 mai 2014; cu modif. și compl. ult.);

– Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice (M. Of. nr. 332 din 7 mai 2014; cu modif. și compl. ult.);

– art. 55 alin. (4) lit. I) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 927 din 23 decembrie 2003; cu modif. și compl. ult.);

– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013 (M. Of. nr. 171 din 29 martie 2013; cu modif. și compl. ult.).
 
Vă prezentăm, în continuare, conținutul Ordinului nr. 217/4172/1348/835/2015:
 
Art. 1. Ordin nr. 217/4172/1348/835/2015
Art. 1 prevede la primul alineat faptul că angajații operatorilor economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu legislația în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), precum și angajații persoanelor juridice române de drept public beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile din salarii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 1. a) posturile pe care sunt angajați corespund listei cuprinzând ocupațiile menționate în anexă;
 2. b) postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidențiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: centru de calcul, direcție, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
 3. c) dețin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învățământ superior de lungă durată sau dețin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență, eliberată de o instituție de învățământ superior acreditată, și prestează efectiv una dintre activitățile prevăzute în anexă;
 4. d) angajatorul a realizat în anul fiscal precedent și a înregistrat distinct în balanțele analitice, ca urmare a activității de creație de programe pentru calculator destinate comercializării pe bază de contract, un venit anual de cel puțin echivalentul în lei a 10.000 dolari S.U.A. (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Națională a României, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.

De asemenea, se dispune faptul că de prevederile alin. (1) beneficiază și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene ale căror diplome sunt echivalate, prin structurile de specialitate ale Ministerului Educației și Cercetării Științifice, cu diploma acordată după finalizarea unei forme de învățământ superior de lungă durată sau cu diploma acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență.
 
Art. 2. Ordin nr. 217/4172/1348/835/2015
Potrivit art. 2, activitatea de creație de programe pentru calculator, în sensul prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă prestarea efectivă a uneia dintre activitățile de creare de programe pentru calculator corespunzătoare ocupațiilor specifice menționate în anexă.
 
Art. 3. Ordin nr. 217/4172/1348/835/2015
Art. 3 are următorul conținut: „(1) Documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, conform ocupațiilor specifice prevăzute în anexă, sunt:

 1. a) actul constitutiv, în cazul societăților comerciale;
 2. b) organigrama angajatorului;
 3. c) fișa postului;
 4. d) copia legalizată a diplomei acordate după finalizarea studiilor în învățământul universitar de lungă durată, însoțită de copia legalizată a foii matricole sau, după caz, a suplimentului la diplomă, respectiv copia legalizată a diplomei acordate după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență, însoțită de copia legalizată a suplimentului la diplomă, respectiv copia legalizată a atestatului de echivalare a diplomei, eliberat prin structurile Ministerului Educației și Cercetării Științifice, pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene;
 5. e) copia legalizată a contractului individual de muncă;
 6. f) statul de plată întocmit separat pentru angajații care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare;
 7. g) comanda internă, aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care să ateste procesul de creație de programe pentru calculator;
 8. h) balanța analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creație de programe pentru calculator.

(2) Dosarul cuprinzând documentele justificative se va păstra la sediul angajatorului în vederea controlului.

(3) Angajatorul va întocmi separat statul de plată pentru angajații care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.

(4) Încadrarea unei persoane în categoriile de activități sau de ocupații, în scopul beneficierii de scutirea de impozit pe veniturile din salarii prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, constituie responsabilitatea angajatorului”.
 
Art. 4. Ordin nr. 217/4172/1348/835/2015
Art. 4 stabilește faptul că scutirea de impozit pe veniturile din salarii prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, se aplică lunar numai pentru veniturile de natură salarială obținute în baza unui contract individual de muncă, indiferent de momentul angajării persoanei care beneficiază de scutire, și fără a fi condiționată de contribuția acesteia la realizarea plafonului minim de venit prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. d).
 
Art. 5. Ordin nr. 217/4172/1348/835/2015
Art. 5 prevede prevede la primul alineat faptul că anexa se actualizează periodic, în conformitate cu modificările și completările Clasificării ocupațiilor din România.

Potrivit alineatului următor, anexa face parte integrantă din prezentul ordin.
 
Art. 6. Ordin nr. 217/4172/1348/835/2015
Potrivit art. 6, prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de Ministerul pentru Societatea Informațională, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educației și Cercetării Științifice și Ministerul Finanțelor Publice.
 
Art. 7. Ordin nr. 217/4172/1348/835/2015
Potrivit art. 7, la data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, al ministrului pentru societatea informațională și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 539/225/1.479/2013 privind încadrarea în activitatea de creație de programe pentru calculator, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 10 septembrie 2013.
 
Art. 8. Ordin nr. 217/4172/1348/835/2015
Art. 8 stabilește faptul că prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
Abrogări
Ordinului ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, al ministrului pentru societatea informațională și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 539/225/1.479/2013 privind încadrarea în activitatea de creație de programe pentru calculator (M. Of. nr. 575 din 10 septembrie 2013)
 
 
ANEXĂ
 
Lista cuprinzând ocupațiile specifice activităților de creație de programe pentru calculator

Nr.
crt.
OcupațiaDescrierea activității
1.Administrator baze de dateActivități de furnizare a expertizei de specialitate și a asistenței practice în managementul sistemelor de baze de date și în utilizarea datelor informatice pentru a răspunde cerințelor sistemului informatic în orice moment al ciclului de viață, în conformitate cu criteriile de calitate definite
2.AnalistActivități de realizare a analizei în vederea definirii specificațiilor pentru construirea efectivă a sistemelor informatice, susceptibile să răspundă cerințelor utilizatorilor
3.Inginer de sistem în informaticăActivități care combină aptitudinile analitice și de proiectare cu cunoștințe adecvate de tehnologie software și hardware, în vederea definirii, proiectării, realizării, testării, implementării și modificării sistemelor informatice ce conțin software ca principală componentă
4.Inginer de sistem softwareActivități de adaptare și/sau de armonizare a soluțiilor hardware, software și a sistemelor de operare, precum și a aplicațiilor existente ori proiectate la necesitățile reale sau estimate ale utilizatorilor, în vederea îndeplinirii cerințelor privind satisfacerea gradului de solicitare (timpul de răspuns)
5.Manager de proiect informaticActivități de coordonare a sistemelor de dezvoltare specifice aplicațiilor informatice majore, inclusiv coordonarea personalului și urmărirea cerințelor proiectelor (informații/date necesare, programare, analiză). Managerii de proiect dezvoltă, planifică, analizează, estimează și stabilesc prioritățile aferente componentelor ce urmează să fie realizate, precum și fazele și termenele de execuție a proiectelor.
6.ProgramatorActivități de realizare a programelor pentru calculator, conform unor specificații predefinite, și asamblarea lor în sisteme coerente, inclusiv testarea în vederea asigurării conformității cu specificațiile
7.Proiectant de sisteme informaticeActivități care combină aptitudinile analitice și de proiectare bazate pe cunoștințe de specialitate cu cunoștințe în utilizarea instrumentelor software sau a limbajelor de programare, în vederea producerii și implementării unor soluții funcționale care să corespundă cerințelor predefinite ori unor necesități organizaționale
8.Programator de sistem informaticActivități care combină aptitudinile analitice și de proiectare cu cunoștințe adecvate de tehnologie software și hardware, în vederea definirii, proiectării, realizării, testării, implementării și modificării sistemelor informatice ce conțin software ca principală componentă
Ordin privind încadrarea în activitatea de creație de programe pentru calculator (Ordin nr. 217/4172/1348/835/2015) was last modified: iulie 31st, 2015 by Redacția ProLege
Pachet: Principiile procedurei judiciare
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter