Procedura privind exercitarea unitară a controlului de stat pentru supravegherea pieţei produselor pentru construcții (OMDRAP nr. 844/2015)

21 mai 2015
3 voturi, medie: 4,33 din 53 voturi, medie: 4,33 din 53 voturi, medie: 4,33 din 53 voturi, medie: 4,33 din 53 voturi, medie: 4,33 din 5 (3 votes, average: 4,33 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2931

Despre

  • M. Of. nr. 337 din 18 mai 2015
  • OMDRAP nr. 844/2015
  • Procedura privind exercitarea unitară a controlului de stat pentru supravegherea pieţei
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Art. 12 prevede următoarele:

„(1) Verificările privind supravegherea pieței produselor pentru construcții privesc:

a) elementele de identificare ale produsului: cod unic de identificare al produsului tip, denumirea comercială, denumirea conform specificației tehnice aplicabile și altele, după caz;

b) elementele de identificare ale fabricantului/producătorului, reprezentantului său autorizat sau ale importatorului;

c) identificarea locului de producție;

d) existența și conținutul declarației de conformitate/performanță;

e) existența și conținutul certificatului de conformitate/ constanță a performanței, unde este cazul;

f) existența și conținutul certificatului de conformitate pentru CPF, unde este cazul;

g) existența agrementului tehnic în construcții și a avizului CTPC sau a agrementului tehnic european/evaluării tehnice europene, acolo unde este cazul;

h) existența și conținutul rapoartelor de încercări pentru produsul-tip;

i) corecta alegere a sistemului de evaluare și verificare a constanței performanței – atestare a conformității produselor;

j) existența marcajului CE în forma și dimensiunile legale stabilite, precum și a informațiilor asociate acestuia în corelare cu prevederile specificațiilor tehnice aplicabile;

k) condițiile de manipulare și depozitare astfel încât să nu fie influențate caracteristicile produsului;

l) utilizarea preconizată declarată;

Pachet: Principiile procedurei judiciare

m) elementele de identificare ale operatorului economic care a furnizat produsul;

n) orice documente asociate produsului necesare evaluării unui risc, după caz;

o) înregistrări, la fabricant sau la importator, privind produsele neconforme, respectiv registrul de plângeri, registrul de rechemări produse, registrul produselor neconforme, precum și informarea distribuitorilor privind activitatea de monitorizare, în cazul în care se constată că produsul prezintă riscuri.

(2) ISC poate solicita, pentru verificare, fabricantului/ producătorului, reprezentantului autorizat al acestuia sau importatorului dosarul tehnic al produsului, în limba română, pe care operatorul are obligația să îl prezinte.

(3) ISC poate solicita organismelor notificate informații relevante în scopul supravegherii pieței produselor pentru construcții, pe care acestea au obligația să le prezinte”.

Art. 13 are următorul conținut:

„(1) Prelevarea de eșantioane de produse și verificarea prin examinare și încercare este o măsură luată în urma unui control planificat, tematic, inopinat, punctual sau ca urmare a unei sesizări/reclamații pertinente, atunci când există motive care pun la îndoială prezumția de conformitate a produsului cu cerințele privind adecvarea la utilizarea preconizată a acestuia.

(2) Probele prelevate se trimit, pe bază de comandă, spre testare laboratoarelor de specialitate care nu sunt implicate în evaluarea conformității produsului respectiv.

(3) Se prelevă două rânduri de eșantioane, care se consemnează într-un proces-verbal de prelevare și eșantionare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

(4) Un rând de eșantioane, sigilate, rămâne drept contraprobă la operatorul economic, iar celălalt rând, dispus de ISC, este destinat verificării în laboratorul de specialitate.

(5) Laboratoarele de specialitate emit rapoarte de încercare. Acestea se analizează și se țin în evidență, împreună cu procesul-verbal de control, la structura teritorială a ISC care a întreprins acțiunea”.

Cap. VII („Neconformități constatate”)

Art. 14 prevede următoarele:

„(1) Neconformitățile constatate pot fi formale – minore sau majore,

(2) Neconformitățile formale – minore se referă la:

a) folosirea și aplicarea incorectă a marcajului CE în ceea ce privește mărimea, forma, vizibilitatea, lizibilitatea, caracteristica marcajului de conformitate CE de a nu putea fi șters, precum și folosirea și aplicarea incorectă a altor marcaje specifice prevăzute în legislația aplicabilă;

b) neprezentarea declarației de performanță/conformitate sau neînsoțirea produsului de acest document la momentul controlului;

c) faptul că declarația de performanță/conformitate nu este întocmită corect și complet;

d) declarația de performanță/conformitate ce nu conține toate informațiile prevăzute de reglementările în vigoare;

e) faptul că documentația tehnică nu este disponibilă la locul controlului la momentul efectuării acestuia;

f) neînsoțirea sau însoțirea incompletă a produsului de alte informații prevăzute în legislația UE sau în actele normative de punere în aplicare a legislației UE de armonizare, aplicabile;

g) neînscrierea numărului de identificare al organismului notificat alături de marcajul CE, atunci când în actele normative de punere în aplicare a legislației UE de armonizare este prevăzut acest lucru;

h) neînsoțirea marcajului CE de informațiile obligatorii ce trebuie să însoțească acest marcaj, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare – legislația armonizată și actele normative de punere în aplicare a legislației UE de armonizare, a specificațiilor tehnice armonizate, anexele ZA din fiecare standard armonizat, după caz;

i) alte neconformități care nu influențează cerințele esențiale aplicabile produsului”.

Art. 15 dispune faptul că neconformitățile majore sunt considerate acele neconformități care se referă la produsele care nu respectă cerințele esențiale stabilite în legislația UE sau în actele normative de punere în aplicare a legislației UE de armonizare.

Art. 16 prevede la alin. (1) faptul că, dacă în cazul acțiunilor de control se constată eliberarea de către organismele și laboratoarele notificate de certificate de conformitate/constanță a performanței, certificate pentru CPF, rapoarte de încercări sau agremente tehnice neconforme cu produsele pentru construcții și/sau cu actele normative în vigoare, acestea se comunică ISC, urmând ca ISC să aducă la cunoștința autorității competente această situație pentru luarea măsurilor în consecință.

De asemenea, potrivit alineatului următor, Comunicarea la ISC se face în baza unei informări însoțite de actele doveditoare.

Cap. VIII („Schimbul de informații”)

Potrivit art. 17, schimbul de informații se realizează potrivit prevederilor art. 22-24 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

Cap. IX („Sancțiuni”)

Art. 18 prevede faptul că autoritatea de supraveghere a pieței produselor pentru construcții aplică sancțiuni contravenționale, potrivit prevederilor H.G. nr. 622/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale H.G. nr. 306/2011.

Cap. X („Dispoziții finale”)

Art. 19 stabilește faptul că în baza constatărilor la fața locului, a analizei documentelor și înregistrărilor prezentate, personalul cu atribuții de control al ISC întocmește un proces-verbal de control care va cuprinde, în principal:

a) inspectorul în construcții care efectuează controlul;

b) date generale referitoare la unitatea controlată și produsul controlat;

c) persoana fizică sau juridică responsabilă pentru introducerea/punerea la dispoziție pe piață a produsului;

d) reprezentantul operatorului economic desemnat să participe la control;

e) specificația tehnică de referință pentru conformitatea produsului;

f) informații ce însoțesc produsul;

g) corecta alegere a sistemului de evaluare și verificare a constanței performanței/atestării conformității;

h) menționarea constatărilor cu privire la nerespectarea prevederilor legislației, a reglementărilor și specificațiilor tehnice în vigoare;

i) stabilirea măsurilor, precizarea persoanelor responsabile pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse și a termenelor pentru remedierea neconformităților constatate.

Art. 20 prevede următoarele:

„(1) Procesul-verbal de control se încheie având ca semnatari reprezentanții unității controlate și personalul cu atribuții de control din cadrul ISC.

(2) În cazul în care reprezentanții unității controlate nu sunt de acord cu cele semnalate în procesul-verbal de control, aceștia pot depune o contestație la structura teritorială a ISC pe raza căreia își desfășoară activitatea, în termen de maximum 5 zile de la data încheierii acestuia.

(3) Răspunsul la contestație va fi formulat în maximum 30 de zile lucrătoare de la primirea acesteia”.

Potrivit art. 21, Unitatea controlată are obligația să informeze în scris structura teritorială a ISC asupra modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin procesul-verbal de control, la termenele scadente.

Art. 22 prevede faptul că anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din respectiva procedură.

 

Alte prevederi ale OMDRAP nr. 844/2015

La art. 2, se prevede faptul că la data intrării în vigoare a respectivului ordin, Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2.389/2011 pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea unitară a controlului de stat pentru supravegherea pieței produselor pentru construcții – PC 001 (M. Of. nr. 666 din 19 septembrie 2011) se abrogă.

Potrivit art. 3, Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. va duce la îndeplinire prevederile respectivului ordin.

 

Procedura privind exercitarea unitară a controlului de stat pentru supravegherea pieței produselor pentru construcții (OMDRAP nr. 844/2015) was last modified: ianuarie 7th, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter