Procedura de predare-primire a titlurilor executorii privind creanţele reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă (Ordinul ministrului muncii și al ministrului finanțelor publice nr. 830/542/2015)

22 iun. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1592

Despre

  • M. Of. nr. 428 din 16 iunie 2015
  • OMMFPSPV/MFP nr. 830/542/2015
  • Procedura de predare-primire a titlurilor executorii în care sunt individualizate creanţele reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă şi a documentelor privind măsurile de executare silită întreprinse de inspectoratele teritoriale de muncă
Actul de aprobareActul aprobatSumar
Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului finanțelor publice nr. 830/542/2015
(M. Of. nr. 428 din 16 iunie 2015)
Procedura de predare-primire a titlurilor executorii în care sunt individualizate creanțele reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncăCap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Desfășurarea procedurii”)
Cap. III („Dispoziții tranzitorii”)


În M. Of. nr. 428 din 16 iunie 2015, s-a publicat Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului finanțelor publice (OMMFPSPV/MFP) nr. 830/542/2015 privind aprobarea Procedurii de predare-primire a titlurilor executorii în care sunt individualizate creanțele reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă și a documentelor privind măsurile de executare silită întreprinse de inspectoratele teritoriale de muncă.

 

Cap. I („Dispoziții generale”)

Cap. I prevede următoarele:

1. Obiectul prezentei proceduri îl reprezintă predarea-primirea titlurilor executorii în care sunt individualizate creanțele reprezentând comisionul datorat până la data de 31 decembrie 2010 de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă pentru păstrarea și completarea carnetelor de muncă, respectiv pentru certificarea legalității înregistrărilor efectuate în baza prevederilor Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă, republicată, a obligațiilor accesorii aferente, stabilite prin titluri de creanță și neachitate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 170/2014 privind administrarea creanțelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, denumită în continuare lege, precum și a documentelor privind măsurile de executare silită întreprinse de inspectoratul teritorial de muncă.

2. Procedurile de administrare a acestor creanțe bugetare vor fi continuate, după 60 de zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, de către ANAF și unitățile sale subordonate, care se subrogă în drepturile și obligațiile inspectoratelor teritoriale de muncă. Administrarea creanțelor prevăzute la pct. 1 se îndeplinește potrivit prevederilor O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

3. Predarea-primirea titlurilor de creanță/executorii se realizează între:

a) inspectoratele teritoriale de muncă ca organe competente în administrarea comisionului datorat de angajator, până la data intrării în vigoare a legii, denumite în continuare predător;

b) organele fiscale competente ale ANAF în administrarea contribuabililor, denumite în continuare primitor”.

 

Cap. II („Desfășurarea procedurii”)

Cap. II are următorul conținut:

1. Obiectul predării-primirii îl constituie:

a) înscrisurile, în original, în care sunt individualizate creanțele datorate și neachitate și care reprezintă titluri executorii, neatacate în termenul legal, sau dispozitivul hotărârii judecătorești irevocabile prin care s-a soluționat contestația formulată împotriva acestora;

b) dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată pentru litigiile având ca obiect contestațiile la executarea silită sau contestațiile împotriva actelor prin care se dispun și se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii, precum și în cazul litigiilor care privesc procedurile de insolvență, aferente creanțelor.

2. Predarea-primirea titlurilor de creanță/titlurilor executorii/dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată, precum și a documentelor privind măsurile de executare silită întreprinse se va efectua în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii.

3. Documentația prevăzută la pct. 2, întocmită de predător, va cuprinde, în mod obligatoriu, titlurile de creanță/executorii, în original, în care sunt individualizate creanțele nestinse, potrivit legii, împreună cu dovada comunicării acestora și, după caz, următoarele documente opisate:

– situația soldurilor creanțelor prevăzute la pct. 1 lit. a);

Videoconferința regională de insolvență Buzău

– situația sumelor plătite în plus față de obligația de plată;

– somația emisă în temeiul titlului executoriu asupra angajatorului, împreună cu dovada comunicării acesteia, în cazul în care s-a început executarea silită;

– adresa de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești aflate în conturile bancare ale debitorului, împreună cu dovada comunicării acesteia;

– adresa de înființare a popririi asupra sumelor datorate de către terțe persoane debitorului, împreună cu dovada comunicării acesteia;

– procesul-verbal de sechestru asupra bunurilor mobile ale debitorului, împreună cu actele care atestă dreptul de proprietate asupra acestora;

– procesul-verbal de sechestru asupra bunurilor imobile ale debitorului, împreună cu dovada înscrierii la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

– întreaga documentație întocmită în vederea valorificării bunurilor sechestrate, prin una dintre modalitățile prevăzute de O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– orice alte informații/documente disponibile, necesare urmăririi și verificării sumelor datorate.

4. Procesul-verbal de predare-primire a documentelor și informațiilor privind creanțele reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum și a documentelor privind măsurile de executare silită întreprinse, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta procedură, și borderourile centralizatoare se întocmesc de către predător, iar confirmarea de predare-primire a acestora se realizează după verificarea și semnarea acestor documente de către primitor.

5. Procesul-verbal de predare-primire reprezintă documentul justificativ care stă la baza preluării în evidența fiscală a acestor tipuri de creanțe bugetare de către organele fiscale competente ale ANAF în administrarea contribuabililor și, totodată, documentul justificativ care stă la baza scoaterii din evidența contabilă a inspectoratelor teritoriale de muncă.

6. Inspectoratele teritoriale de muncă care efectuează predarea răspund de valabilitatea, realitatea și actualitatea datelor și documentelor care fac obiectul predării-primirii,

7. Începând cu data preluării în administrare de către primitor, respectiv 60 de zile de la data publicării legii, acest tip de creanță se achită în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.36.27.00 „Venituri din comisionul perceput de către inspectoratele teritoriale de muncă, datorat până la data de 31 decembrie 2010” deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în raza cărora sunt luați în administrare contribuabilii, codificat cu codul de identificare fiscală a contribuabililor.

8. Predarea datelor și informațiilor existente în evidențele organelor predătoare, potrivit prezentei proceduri, în format electronic, se realizează pe o bază de date conform structurii prevăzute în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta procedură. Baza de date se va preda de către Inspecția Muncii la Direcția generală de tehnologia informațiilor din cadrul ANAF, în baza procesului – verbal de predare-primire a bazelor de date, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta procedură, urmând ca organele fiscale competente să preia datele și informațiile aferente angajatorilor care își au domiciliul pe raza lor teritorială.

9. În cazul în care există modificări ale soldului predat către organele fiscale competente ale ANAF, se întocmește act adițional la procesul – verbal de predare-primire, încheiat între părțile implicate.

10. Predarea-primirea dosarelor pe suport hârtie se realizează la sediul administrațiilor județene ale finanțelor publice/administrațiilor de sector ale finanțelor publice/ administrațiilor fiscale pentru contribuabili mijlocii/Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, după caz, pe baza procesului-verbal de predare-primire a dosarelor, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta procedură, pentru angajatorii care au domiciliul în județul în care se află predătorul.

11. Pentru angajatorii care nu au domiciliul în județul în care se află predătorul, predarea-primirea dosarelor pe suport hârtie se poate realiza și prin poștă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, urmând ca procesul-verbal de predare – primire a documentelor și informațiilor și anexele aferente să fie retransmise ulterior, tot prin intermediul poștei, după confirmarea acestora de către primitor”.

Cap. III („Dispoziții tranzitorii”)

Potrivit Cap. III:

1. Eventualele plăți efectuate de angajatori reprezentând sume prevăzute de art. 1 din lege, în contul 50.32 „Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat” deschis pe numele inspectoratelor teritoriale de muncă, după data preluării în administrare de către primitori, se vor transfera în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.36.27.00 „Venituri din comisionul perceput de către inspectoratele teritoriale de muncă, datorat până la data de 31 decembrie 2010” codificat cu codul de identificare fiscală al angajatorului, deschis la unitatea de Trezorerie a Statului la care este arondat organul fiscal competent care administrează creanțele angajatorului.

2. Operațiunile de transfer prevăzute la pct. 1 se efectuează de către inspectoratele teritoriale de muncă, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 31 mai 2015. După această dată, eventualele plăți efectuate eronat de către angajatori se vor returna plătitorilor.

3. După data preluării în administrare a acestor creanțe de către primitori, inspectoratele teritoriale de muncă nu vor mai efectua nicio operațiune în evidența fiscală a angajatorului și nu vor mai emite niciun document pe seama acestuia.

4. Inspectoratele teritoriale de muncă vor notifica angajatorii cu privire la preluarea în administrare de către organul fiscal competent a creanțelor fiscale datorate de aceștia, precum și cu privire la unitatea Trezoreriei Statului și conturile în care acestea vor fi achitate.

5. Inspectoratele teritoriale de muncă vor notifica terții popriți (inclusiv instituțiile bancare) cu privire la conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului unde urmează a se vira sumele reținute după data predării în administrare a acestor creanțe”.

Procedura de predare-primire a titlurilor executorii privind creanțele reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă (Ordinul ministrului muncii și al ministrului finanțelor publice nr. 830/542/2015) was last modified: iunie 21st, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.