OPANAF nr. 580/2015 privind modificarea unor ordine ale preşedintelui ANAF în domeniul administrării şi monitorizării contribuabililor mari şi mijlocii

5 mart. 2015
Vizualizari: 2151

Despre

  • M. Of. nr. 153 din 3 martie 2015
  • OPANAF nr. 580/2015
  • Procedura de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili
  • Procedura de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii

În M. Of. nr. 153 din 3 martie 2015, s-a publicat Ordinul președintelui ANAF nr. 580/2015 privind modificarea unor ordine ale președintelui ANAF în domeniul administrării și monitorizării contribuabililor mari și mijlocii.

Respectivul ordin a fost emis având în vedere prevederile art. 33 alin. (1) și (3) din Codul de procedură fiscală.

De asemenea, OPANAF nr. 580/2015 a fost emis în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din H.G. nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea ANAF (M. Of. nr. 473 din 30 iulie 2013; cu modif. ult.).

OPANAF nr. 580/2015 aduce modificări lit. M („Procedura de executare silită a marilor contribuabili”) din cap. I („Procedura de administrare și monitorizare a marilor contribuabili administrați de Direcția generală de administrare a marilor contribuabili”) din anexa nr. 1 la OPANAF nr. 467/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a marilor contribuabili (M. Of. nr. 134 din 23 februarie 2015) și, de asemenea, lit. L („Procedura de executare silită a contribuabililor mijlocii administrați de administrațiile județene ale finanțelor publice și de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, prin Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii”) din anexa nr. 1 la OPANAF nr. 468/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a contribuabililor mijlocii, (M. Of. nr. 135 din 23 februarie 2015).

Vom prezenta, în continuare, modificările respective:

 Anexa nr. 1 la OPANAF nr. 467/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a marilor contribuabili

La art. I OPANAF nr. 580/2015 se prevede modificarea lit. M („Procedura de executare silită a marilor contribuabili”) din Cap. I intitulat „Procedura de administrare și monitorizare a marilor contribuabili administrați de Direcția generală de administrare a marilor contribuabili” din anexa nr. 1 la OPANAF nr. 467/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a marilor contribuabili (M. Of. nr. 134 din 23 februarie 2015).

Vechea reglementare

În vechea reglementare, lit. M din cap. I al anexei nr. 1 la OPANAF nr. 467/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a marilor contribuabili prevedea la pct. 1 faptul că pentru impozitul pe venit și impozitul pe venitul din salarii datorat de către marii contribuabili persoane juridice, organele de executare silită coordonatoare sunt cele ale Direcției generale de administrare a marilor contribuabili.

De asemenea, la pct. 2, prevedea faptul că organele de executare competente pentru executarea silită mobiliară și imobiliară pentru creanțele fiscale prevăzute la pct. 1 sunt unitățile fiscale subordonate direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială se află bunurile urmăribile sau Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, dacă bunurile urmăribile se află pe raza teritorială a municipiului București și a județului Ilfov.

La pct. 3 stabilea faptul că pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de către sediile secundare ale marilor contribuabili, organele de executare silită coordonatoare sunt cele ale direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială se află sediile secundare sau, dacă sediile secundare se află pe raza teritorială a municipiului București și a județului Ilfov, organul de executare silită coordonator este cel al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili.

La pct. 4, stabilea faptul că pentru recuperarea creanțelor fiscale prevăzute la pct. 3, în cadrul procedurii de executare silită mobiliară și imobiliară, organele de executare silită competente sunt cele ale direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială se află bunurile urmăribile sau cele ale Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, după caz.

La pct. 5, dispunea faptul că în cazul valorificării bunurilor sechestrate, organul de executare silită coordonator, respectiv directorul general al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili sau, după caz, al direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, numește prin decizie comisia de licitație. Directorul general al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili poate delega competența directorului general al organului de executare competent.

La pct. 6, prevedea faptul că distribuirea sumelor obținute prin valorificarea bunurilor se face de către organul de executare coordonator.

În sfârșit, la pct. 7, dispunea faptul că în cazul în care există sume obținute și nedistribuite din valorificarea bunurilor sechestrate, acestea se vor vira în contul 50.67 „Disponibil din sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile în cadrul procedurii de executare silită” care funcționează pe numele direcției generale regionale a finanțelor publice (DGRFP) și se codifică cu codul de înregistrare fiscală al acesteia.

În acest sens, organul fiscal care administra debitorul urma să procedeze la eliberarea sau la distribuirea sumelor, prevederile cap. X „Eliberarea și distribuirea sumelor realizate prin executare silită” din O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, lit. M din cap. I al anexei nr. 1 la OPANAF nr. 467/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a marilor contribuabili are următorul cuprins:

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

1. Pentru recuperarea creanțelor fiscale datorate de marii contribuabili, persoane juridice, inclusiv pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de marii contribuabili și sediile secundare ale acestora, în cadrul procedurii de executare silită, coordonarea executării silite este realizată Direcția generală de administrare a marilor contribuabili prin serviciile de executare silită proprii ale acesteia. În cazul în care executarea silită se face prin poprire, aplicarea măsurii de executare silită se face de către serviciile de executare silită proprii ale Direcției generale de administrare a marilor contribuabili.

2. Serviciile regionale de executare silită ale Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, în a căror rază teritorială se află bunurile urmăribile, sunt competente în sechestrarea bunurilor mobile/imobile ale marilor contribuabili.

3. La solicitarea conducerii Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, serviciile regionale de executare silită procedează la valorificarea bunurilor mobile/imobile ale marilor contribuabili.

4. Conducerea Direcției generale de administrare a marilor contribuabili numește comisiile de licitație, în vederea desfășurării procedurii de valorificare a bunurilor sechestrate ale marilor contribuabili.

 
Anexa nr. 1 la OPANAF nr. 468/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a contribuabililor mijlocii

 
La art. II OPANAF nr. 580/2015 se prevede modificarea lit. L („Procedura de executare silită a contribuabililor mijlocii administrați de administrațiile județene ale finanțelor publice și de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, prin Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii”) din anexa nr. 1 la OPANAF nr. 468/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a contribuabililor mijlocii (M. Of. nr. 135 din 23 februarie 2015).

Vechea reglementare

În vechea reglementare, lit. L din anexa nr. 1 la OPANAF nr. 468/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a contribuabililor mijlocii, prevedea la pct. 1 faptul că pentru recuperarea creanțelor fiscale ale contribuabililor mijlocii, persoane juridice, în cadrul procedurii de executare silită, organul de executare coordonator este administrația județeană a finanțelor publice sau Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, prin Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii.

De asemenea, la pct. 2 dispunea faptul că pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de sediile secundare ale contribuabililor mijlocii, organele de executare silită coordonatoare sunt cele ale administrațiilor județene ale finanțelor publice din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială se află sediile secundare sau, dacă sediile secundare se află pe raza teritorială a municipiului București, organul de executare silită coordonator este cel al Administrației fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București.

De asemenea, la pct. 3, se prevedea faptul că pentru impozitul pe venit și impozitul pe veniturile din salarii datorat de contribuabilii mijlocii, persoane juridice, organul de executare silită coordonator este cel al administrațiilor județene ale finanțelor publice din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială se află domiciliile fiscale ale contribuabililor mijlocii persoane juridice.

La pct. 4, prevedea faptul că organele fiscale competente să aplice procedura de executare silită prin sechestrarea și valorificarea bunurilor mobile/imobile ale contribuabililor mijlocii sunt organele fiscale în a căror rază teritorială se află bunurile, respectiv organele de executare silită ale administrațiilor județene ale finanțelor publice din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice ori Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, dacă bunurile urmăribile sunt pe raza teritorială a municipiului București. Administrațiile județene ale finanțelor publice vor numi comisiile de licitație sau pot delega această competență Administrației fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București ori altor administrații județene ale finanțelor publice din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, după caz.

La pct. 5, dispunea faptul că organele de executare competente anterior datei de 1 ianuarie, care au înființat popriri înainte de această dată asupra veniturilor datorate de terți ori asupra disponibilităților din conturile bancare ale contribuabililor mijlocii, vor comunica terților și tuturor băncilor unde sunt înființate popriri codul IBAN de la Activitatea de trezorerie și contabilitate publică a municipiului București ori de la unitățile Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reședință de județ, după caz, în care se vor vira sumele reținute, aferente veniturilor bugetare, după data intrării în vigoare a ordinului.

În sfârșit, la pct. 6, prevedea faptul că în cazul în care există sume obținute și nedistribuite din valorificarea bunurilor sechestrate, acestea se vor vira în contul 50.67 „Disponibil din sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile în cadrul procedurii de executare silită” care funcționează pe numele administrațiilor județene ale finanțelor publice, ale sectoarelor municipiului București și al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București (pentru Administrația finanțelor publice pentru contribuabili mijlocii) și se codifică cu codul de înregistrare fiscală atribuit titularului de cont în calitate de plătitor de impozit pe
veniturile din salarii.

Astfel, organul fiscal care administra debitorul urma să procedeze la eliberarea sau la distribuirea sumelor, prevederile Cap. X „Eliberarea și distribuirea sumelor realizate prin executare silită” din O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, lit. L din anexa nr. 1 la OPANAF nr. 468/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a contribuabililor mijlocii va avea următorul conținut:

1. Pentru recuperarea creanțelor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, persoane juridice, inclusiv pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de contribuabilii mijlocii și sediile secundare ale acestora, în cadrul procedurii de executare silită, organul de executare coordonator este administrația județeană a finanțelor publice, prin structura de colectare contribuabili mijlocii, sau Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, prin Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii. În cazul în care executarea silită se face prin poprire, aplicarea măsurii de executare silită se face de către organul de executare coordonator.

2. La solicitarea organului de executare coordonator, organele de executare competente să aplice procedura de executare silită prin sechestrarea și valorificarea bunurilor mobile/imobile ale contribuabililor mijlocii sunt organele fiscale în a căror rază teritorială se află bunurile, respectiv administrația județeană a finanțelor publice, prin structura de colectare contribuabili mijlocii, sau Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, prin Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii, în a căror rază teritorială se află bunurile.

3. Prin excepție de la pct. 2, atunci când se constată că există pericolul evident de înstrăinare, substituire sau de sustragere de la executare silită a bunurilor și veniturilor urmăribile ale debitorului, organul coordonator poate proceda la indisponibilizarea și executarea silită a acestora, indiferent de locul în care se găsesc bunurile.

4. La solicitarea organului de executare coordonator, organele de executare competente vor numi comisiile de licitație, în vederea desfășurării procedurii de valorificare a bunurilor sechestrate.

5. Organele fiscale competente în administrarea contribuabililor anterior datei de 1 ianuarie, care au înființat popriri înainte de această dată asupra veniturilor datorate de terți ori asupra disponibilităților din conturile bancare ale contribuabililor mijlocii, vor comunica terților și tuturor băncilor unde sunt înființate popriri codul IBAN de la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București ori de la unitățile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal care a preluat în administrare contribuabilul, după caz, în care se vor vira sumele reținute, aferente veniturilor bugetare.

6. În cazul în care există sume obținute și nedistribuite din valorificarea bunurilor sechestrate, acestea se vor vira în contul 50.67 «Disponibil din sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile în cadrul procedurii de executare silită» care funcționează pe numele direcției generale regionale a finanțelor publice. În acest sens, organul fiscal competent care a preluat în administrare contribuabilul va proceda la eliberarea sau la distribuirea sumelor, prevederile titlului VIII «Colectarea creanțelor fiscale» cap. X «Eliberarea și distribuirea sumelor realizate prin executare silită» din O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător”.

OPANAF nr. 580/2015 privind modificarea unor ordine ale președintelui ANAF în domeniul administrării și monitorizării contribuabililor mari și mijlocii was last modified: martie 5th, 2015 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.