Metodologia de organizare a predării disciplinei Religie în învăţământul preuniversitar (OMECS nr. 5232/2015)

29 sept. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1749

Despre

  • M. Of. nr. 720 din 24 septembrie 2015
  • OMECS nr. 5232/2015
  • Metodologia de organizare a predării disciplinei Religie în învăţământul preuniversitar

Actul de aprobareActul aprobatSumar
OMECS nr. 5232/2015
(M. Of. nr. 720 din 24 septembrie 2015)
Metodologia de organizare a predării disciplinei Religie în învățământul preuniversitarCap. I („Prevederi generale”)
Cap. II („Înscrierea elevilor pentru a frecventa ora de Religie”)
Cap. III („Organizarea predării disciplinei Religie”)
Cap. IV („Organizarea activității elevilor care nu studiază disciplina Religie”)

 

În M. Of. nr. 720 din 24 septembrie 2015, s-a publicat Ordinul ministrului educației și cercetării științifice (OMECS nr. 5232/2015) privind aprobarea Metodologiei de organizare a predării disciplinei Religie în învățământul preuniversitar.

 

Vă prezentăm, în continuare, prevederile Metodologiei de organizare a predării disciplinei Religie în învățământul preuniversitar:

Cap. I („Prevederi generale”)

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

Potrivit art. 1, respectiva metodologie reglementează organizarea predării disciplinei Religie în învățământul preuniversitar, inclusiv modalitatea de înscriere a elevilor pentru a frecventa ora de Religie.

Art. 2 prevede următoarele:

„(1) Potrivit art. 18 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, planurile-cadru ale învățământului primar, gimnazial, liceal și profesional includ Religia ca disciplină școlară, parte a trunchiului comun.

(2) În conformitate cu prevederile legale, elevilor aparținând cultelor recunoscute de stat, indiferent de numărul lor, li se asigură dreptul de a participa la ora de Religie, conform confesiunii proprii.

(3) În cazul în care elevul nu frecventează orele de Religie, situația școlară se încheie fără disciplina Religie. În mod similar se procedează și pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condițiile pentru frecventarea orelor la această disciplină.

(4) Conducerile inspectoratelor școlare și ale unităților de învățământ preuniversitar care au clase de nivel primar, gimnazial, liceal, profesional au obligația de a întreprinde demersurile necesare în vederea asigurării condițiilor pentru punerea în aplicare a prevederilor menționate la alin. (1) și (2).

(5) Conducerile unităților de învățământ care școlarizează nivelurile de învățământ menționate la alin. (1) au obligația de a informa elevii și părinții/tutorii legal instituiți ai acestora cu privire la prevederile legale referitoare la frecventarea orelor de Religie”.

Cap. II („Înscrierea elevilor pentru a frecventa ora de Religie”)

Art. 3 are următorul conținut:

„(1) Părinții/tutorii legal instituiți ai elevilor minori, respectiv elevii majori care doresc să își exercite dreptul de a participa la ora de Religie își exprimă opțiunea în scris, într-o cerere adresată unității de învățământ, în care precizează și numele cultului solicitat.

(2) Se pot depune cereri pentru frecventarea orei de Religie pentru cultele recunoscute de stat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată.

(3) Schimbarea opțiunii de a frecventa ora de Religie se face tot prin cerere scrisă a elevului major, respectiv a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

(4) Cererile menționate la alin. (1) și (3) se depun la secretariatul unității de învățământ la care este înscris elevul și se înregistrează în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR).

(5) În vederea prefigurării catedrelor, pentru elevii deja înscriși în unitatea de învățământ, cererile menționate la alin. (1) și (3) se depun, de regulă, până la sfârșitul lunii decembrie, pentru anul școlar următor”.

Art. 4 stabilește faptul că părinții copiilor care urmează să își facă debutul școlar în învățământul primar și care doresc participarea copilului la ora de Religie bifează în cererea-tip de înscriere rubrica corespunzătoare, precizând cultul solicitat.

Art. 5 la primul alineat dispune faptul că cererile de frecventare a orei de Religie, depuse ulterior intervalelor precizate în art. 3 și 4, inclusiv după începerea cursurilor școlare, sunt aprobate de consiliul de administrație dacă la nivelul unității de învățământ se organizează predarea disciplinei Religie pentru cultul solicitat, iar elevii respectivi vor fi incluși în formațiunile deja existente, organizate pentru studiul Religiei, cultul solicitat.

Potrivit alineatului următor, în cazul solicitărilor menționate anterior pentru care unitatea de învățământ nu organizează predarea disciplinei Religie pentru cultul solicitat, se pot aplica, după caz, prevederile art. 9.

Art. 6 stabilește faptul că în situația în care părinții/tutorii legal instituiți ai elevului minor, respectiv elevul major decid, în cursul anului școlar, schimbarea opțiunii de a frecventa ora de Religie, situația școlară a elevului respectiv pe anul în curs se încheie fără disciplina Religie.

Cap. III („Organizarea predării disciplinei Religie”)

Art. 7 la primul alineat prevede faptul că în învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional, predarea disciplinei Religie se organizează cu întreaga clasă, dacă cererile depuse solicită frecventarea orei de Religie la același cult.

Potrivit alineatului următor, în situația în care, pentru un nivel de clasă, au fost depuse cereri de frecventare a orei de Religie pentru mai multe culte, conducerea unității de învățământ organizează predarea disciplinei Religie prin gruparea elevilor de la nivelul de clasă respectiv în mai multe formațiuni de studiu, corespunzătoare cultelor pentru care există solicitări, cu respectarea prevederilor legale referitoare la efectivele formațiunilor de elevi.

Art. 8 prevede următoarele:

„(1) În situația în care numărul solicitărilor de frecventare a orei de Religie pentru un anumit cult, depuse de elevii de la același nivel de clasă, nu permite constituirea formațiunii de studiu pentru disciplina Religie cu respectarea efectivului minim prevăzut de lege, studierea disciplinei Religie pentru cultul respectiv se poate face și în regim simultan.

(2) În situația menționată la alin. (1), predarea în regim simultan se face pentru elevii care solicită studierea Religiei pentru cultul respectiv de la două sau mai multe niveluri de clasă aparținând aceluiași nivel de învățământ – primar/gimnazial/liceal/profesional.

(3) Aprobarea predării disciplinei Religie în regim simultan se face de către inspectoratul școlar, la propunerea motivată a consiliului de administrație al unității de învățământ”.

Art. 9 are următorul conținut:

„(1) În cazul în care numărul mic de cereri depuse la unitatea de învățământ pentru frecventarea orei de Religie pentru un anumit cult sau alte motive obiective nu permit organizarea predării disciplinei Religie pentru acel cult în niciuna din situațiile menționate anterior, elevii cărora nu li s-au asigurat condițiile pentru frecventarea orelor la această disciplină pot să participe la studiul Religiei în cadrul cultului propriu.

(2) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (1), inspectoratele școlare încheie acorduri de parteneriat cu reprezentanții instituțiilor de cult, valabile cel puțin pe durata unui an școlar, în care se reglementează modalitatea de organizare și desfășurare a orei de Religie pentru elevii care studiază această disciplină în cadrul cultului propriu.

(3) Acordurile de parteneriat prevăzute la alin. (2) trebuie să conțină reglementări cu privire la următoarele aspecte: locul de desfășurare a orei de Religie – spații școlare sau spații puse la dispoziție de către cult, asigurarea de către instituția de cult a personalului didactic calificat, abilitat să predea disciplina Religie în baza protocolului încheiat de Ministerul Educației și Cercetării Științifice și cultul religios respectiv, modalitatea de evaluare, modalitățile, responsabilitățile și termenele de comunicare/transcriere în cataloage a absențelor și a rezultatelor școlare.

(4) Persoanele nominalizate de către reprezentanții instituțiilor de cult pentru predarea disciplinei Religie pentru elevii aflați în cazurile prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de legislația în vigoare și să se angajeze să parcurgă programa corespunzătoare nivelului de clasă în care se află elevul/elevii.

(5) Copii ale documentelor care dovedesc competența personalului nominalizat de instituțiile de cult pentru predarea Religiei, angajamentul scris al acestora de a parcurge programa școlară, precum și orarul de desfășurare a orelor de Religie în cadrul cultului se atașează anual la acordurile de parteneriat menționate la alin. (2).

(6) Absențele și calificativele/notele obținute de elevi la ora de Religie organizată de cultul religios se transmit în scris unității de învățământ, printr-un document semnat și ștampilat, la termenele prevăzute în acordul de parteneriat, și se transcriu în catalogul clasei de către învățătorul, institutorul, profesorul pentru învățământ primar sau profesorul diriginte al clasei din care face parte elevul”.

Cap. IV („Organizarea activității elevilor care nu studiază disciplina Religie”)

Art. 10 stabilește faptul că pentru elevii care nu solicită frecventarea orei de Religie sau cărora nu li s-au asigurat condițiile pentru frecventarea orelor la această disciplină, unitățile de învățământ stabilesc prin propriul regulament de organizare și funcționare activitățile pe care aceștia le pot desfășura, spațiile în care se desfășoară activitățile, precum și responsabilitățile privind asigurarea supravegherii și siguranței elevilor, în perioada în care ceilalți elevi ai clasei participă la ora de Religie.

Art. 11 prevede faptul că elevii cărora nu li se pot asigura condițiile pentru frecventarea orelor de Religie, conform confesiunii proprii, pot solicita să participe, în calitate de audienți, la orele de Religie organizate de unitatea de învățământ pentru elevii aparținând altor culte. Participarea se aprobă de către conducerea unității de învățământ, la solicitarea scrisă a părinților/tutorilor legal instituiți ai elevilor minori, respectiv la solicitarea elevilor majori.

Potrivit alineatului următor, elevii care participă ca audienți la ora de Religie, conform prevederilor alin. (1), nu vor fi evaluați, iar situația școlară a acestora se încheie fără disciplina Religie.

Art. 12 dispune faptul că absența elevului care nu a solicitat frecventarea orei de Religie de la activitățile prevăzute la art. 10 și 11 exonerează cadrul didactic/personalul didactic auxiliar care asigură organizarea/desfășurarea/supravegherea activității de orice tip de răspundere.

Metodologia de organizare a predării disciplinei Religie în învățământul preuniversitar (OMECS nr. 5232/2015) was last modified: septembrie 28th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter