Procedura privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar din România (OMECS nr. 5231/2015)

21 sept. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1467

Despre

  • M. Of. nr. 700 din 17 septembrie 2015
  • OMECS nr. 5231/2015
  • Procedura privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administraţie

Actul de aprobareActul aprobatSumar
OMECS nr. 5231/2015
(M. Of. nr. 700 din 17 septembrie 2015)
Procedura privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar din RomâniaCap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Organizarea alegerii reprezentantului elevilor”)
Cap. III („Depunerea dosarelor”)
Cap. IV („Desfășurarea alegerilor”)
Cap. V („Comunicarea rezultatului alegerilor”)
Cap. VI („Dispoziții finale și tranzitorii”)

 

În M. Of. nr. 700 din 17 septembrie 2015, s-a publicat Ordinul ministrului educației și cercetării științifice (OMECS) nr. 5231/2015 pentru aprobarea Procedurii privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar din România.

 

Vă prezentăm, în continuare, prevederile procedurii privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar din România:

 

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Cap. I („Dispoziții generale”)

Potrivit art. 1, respectiva procedură reglementează alegerea reprezentantului elevilor, care a împlinit vârsta de 18 ani, în consiliul de administrație al unității de învățământ preuniversitar, numit în continuare reprezentantul elevilor.

Art. 2 la primul alineat prevede faptul că reprezentantul elevilor este ales prin vot secret de către toți elevii unității de învățământ.

Potrivit alineatului următor, reprezentantul elevilor în consiliul de administrație al unității de învățământ preuniversitar are mandat de un an școlar.

Art. 3 prevede următoarele:

„(1) Procesul de alegere a reprezentantului elevilor se desfășoară la începutul anului școlar, conform prevederilor metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar.

(2) Directorul unității de învățământ transmite consiliului elevilor solicitarea de desemnare a reprezentantului elevilor în consiliul de administrație în prima zi de cursuri a semestrului întâi.

(3) Procesul de alegere a reprezentantului elevilor se desfășoară astfel încât să fie respectat termenul de desemnare a reprezentantului elevilor în consiliul de administrație prevăzut în metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar”.

 

Cap. II („Organizarea alegerii reprezentantului elevilor”)

Art. 4 are următorul conținut:

„(1) Alegerile pentru reprezentantul elevilor sunt organizate de către consiliul elevilor din respectiva unitate de învățământ, numit în continuare consiliul elevilor.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

(2) Pentru organizarea alegerii reprezentantului elevilor, consiliul elevilor desemnează o comisie de organizare și desfășurare a alegerii reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al unității de învățământ, denumită în continuare comisie.

(3) Comisia se compune dintr-un număr impar de persoane, după cum urmează:

a) președinte – de regulă, președintele consiliului elevilor;

b) secretar – de regulă, secretarul consiliului elevilor;

c) 1-3 membri – vicepreședinți sau responsabili ai departamentelor prevăzute în regulamentul propriu al consiliului elevilor.

(4) În cazul în care unul dintre elevii care ocupă funcțiile nominalizate la alin. (3) dorește să candideze pentru a fi ales ca reprezentant al elevilor, acesta va fi înlocuit în comisie de un alt elev, desemnat de consiliul elevilor”.

Art. 5 prevede următoarele:

„(1) Comisia poate decide invitarea unor observatori care să participe la organizarea și desfășurarea alegerii reprezentatului elevilor.

(2) Consiliile județene ale elevilor/Consiliul Municipal al Elevilor din București, Consiliul Național al Elevilor sau organizații nonguvernamentale cu activitate relevantă în domeniul educației își pot desemna observatori în cadrul comisiei.

(3) Desemnarea observatorilor de către organizațiile menționate la alin. (2) se face prin transmiterea unei adrese către consiliul elevilor din unitatea de învățământ.

(4) Comisia are obligația de a invita observatorii desemnați la ședința de validare a dosarelor și la ședința de numărare a voturilor. Invitația se transmite cu cel puțin 24 de ore înainte de ședința respectivă”.

Art. 6 la primul alineat prevede: Comisia menționată la art. 4 răspunde de buna organizare și desfășurare a alegerii reprezentantului elevilor.

Potrivit alineatului următor, calendarul alegerilor și modalitatea de prezentare a candidaților prin întâlniri și dezbateri cu elevii școlii se stabilesc de consiliul elevilor, după consultarea și cu acordul conducerii unității de învățământ.

Art. 7 la primul alineat stabilește: conducerile unităților de învățământ sprijină desfășurarea alegerii reprezentantului elevilor în consiliul de administrație, prin punerea la dispoziția comisiei a logisticii și a materialelor necesare.

Potrivit alineatului următor, directorul unității de învățământ desemnează un reprezentant al consiliului profesoral care sprijină comisia în buna organizare și desfășurare a alegerii reprezentantului elevilor.

 

Cap. III („Depunerea dosarelor”)

Art. 8 prevede la primul alineat faptul că elevii care doresc să candideze pentru a fi desemnați ca reprezentanți ai elevilor în consiliul de administrație al unității de învățământ trebuie să aibă, la data alegerilor, vârsta de 18 ani împliniți.

Potrivit alineatului următor, nu pot fi aleși ca reprezentanți ai elevilor elevii care se află în unul dintre următoarele cazuri de incompatibilitate:

a) au rude sau afini până la gradul IV inclusiv desemnați ca membri în același consiliu de administrație;

b) au primit sancțiuni disciplinare în ultimii 3 ani.

Potrivit art. 9 primul alineat candidații care doresc să fie desemnați ca reprezentanți ai elevilor depun un dosar la comisia menționată la art. 4.

De asemenea, conform alineatului următor, dosarul conține următoarele documente:

a) scrisoare de intenție;

b) copia cărții de identitate;

c) declarație pe propria răspundere a candidatului că nu se află în situațiile de incompatibilitate prevăzute la art. 8 alin. (2).

 

Cap. IV („Desfășurarea alegerilor”)

Art. 10 stabilește faptul că alegerea reprezentantului elevilor se desfășoară astfel:

a) Comisia anunță public calendarul acțiunilor desfășurate pentru alegerea reprezentantului elevilor, componența comisiei de organizare și desfășurare a alegerilor și documentele ce trebuie depuse la dosar, prin afișarea la avizier, pe site-ul unității de învățământ sau utilizând alte mijloace de comunicare disponibile.

b) Candidații depun la comisie dosarele, în termen de două zile de la primirea solicitării transmise de director de desemnare a reprezentantului elevilor în consiliul de administrație.

c) Comisia analizează validitatea dosarelor depuse, prin verificarea respectării condițiilor menționate la art. 8 și 9 și anunță public, în ziua următoare încheierii depunerii dosarelor, numele candidaților care îndeplinesc condițiile pentru a participa la alegeri.

d) Candidații care îndeplinesc condițiile pentru a participa la alegeri se prezintă în cadrul unor întâlniri și dezbateri cu elevii școlii, organizate într-o perioadă de 4 zile, care se încheie în ziua premergătoare alegerilor.

e) Comisia pregătește buletinele de vot, care sunt semnate de către președintele și secretarul comisiei, în preziua alegerilor.

f) în ziua stabilită prin calendar pentru alegeri, elevii din unitatea de învățământ își exprimă opțiunea prin vot secret, universal și liber exprimat.

Art. 11 prevede următoarele:

„(1) După încheierea procesului de votare, comisia se întrunește în plen, pentru numărarea voturilor.

(2) Alegerile sunt considerate valabile dacă se prezintă la vot cel puțin jumătate plus unu din numărul total al elevilor.

(3) Sunt considerate valide doar buletinele de vot pe care a fost exprimată o singură opțiune”.

Art. 12 are următorul conținut:

„(1) În urma numărării voturilor, secretarul comisiei întocmește procesul-verbal privind rezultatele alegerii reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al unității de învățământ.

(2) Este declarat câștigător candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi din totalul voturilor valide.

(3) În cazul în care pe primul loc se află doi sau mai mulți candidați cu același număr de voturi, consiliul decide organizarea unui al doilea tur, la care participă doar candidații aflați pe primul loc după primul tur.

(4) Organizarea celui de al doilea tur se face cel mai târziu în a treia zi de la primul tur.

(5) La al doilea tur de alegeri este declarat câștigător candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi din totalul voturilor valide”.

Art. 13 prevede următoarele:

„(1) În cazul în care se prezintă la vot mai puțin de jumătate plus unu din numărul total al elevilor, se va proceda la organizarea unor noi alegeri.

(2) Organizarea noilor alegeri se face cel mai târziu în a treia zi de la primul tur.

(3) La noul tur de alegeri, organizat în situația menționată la alin. (1), este declarat câștigător candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi din totalul voturilor valide, indiferent de numărul elevilor care se prezintă la vot”.

 

Cap. V („Comunicarea rezultatului alegerilor”)

Potrivit art. 14, Consiliul elevilor transmite, în scris, directorului unității de învățământ numele candidatului ales ca reprezentant cu drept de vot al elevilor în consiliul de administrație al unității de învățământ, în termen de 24 de ore de la data alegerilor.

Conform art. 15, Consiliul elevilor transmite consiliului județean al elevilor, spre informare, numele candidatului ales ca reprezentant cu drept de vot al elevilor în consiliul de administrație al unității de învățământ.

 

Cap. VI („Dispoziții finale și tranzitorii”)

Art. 16 stabilește faptul că în cazul în care reprezentantul elevilor își pierde calitatea de membru în consiliul de administrație în timpul anului școlar, de drept sau prin revocare, adunarea generală a consiliului elevilor decide calendarul pentru desfășurarea alegerii noului reprezentant conform prevederilor prezentei proceduri.

Art. 17 dispune faptul că este interzisă implicarea cadrelor didactice sau a conducerii unității de învățământ în desemnarea unui candidat, în susținerea unuia sau mai multor candidați, înainte sau în perioada alegerilor, sau în desemnarea reprezentantului elevilor, sub sancțiunea anulării procesului electoral.

Conform art. 18, sunt interzise:

a) distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice mod a listelor electorale, a platformelor-program afișate, a afișelor ori anunțurilor elaborate de către membrii comisiei;

b) implicarea membrilor comisiei în campania electorală și purtarea, pe durata votării, de către membrii comisiei, de ecusoane, insigne sau alte însemne de propagandă electorală;

c) împiedicarea prin orice mijloace a exercitării dreptului de a alege sau de a fi ales;

d) fraudarea alegerilor.

Art. 19 are următorul conținut:

„(1) Încălcarea prevederilor prezentei proceduri poate fi sesizată de către orice elev sau de către observatorii invitați ori desemnați, comisiei din unitatea de învățământ sau, după caz, consiliului județean al elevilor sau Consiliului Național al Elevilor.

(2) Consiliul elevilor poate decide excluderea din comisie a membrilor acesteia care încalcă prevederile prezentei proceduri.

(3) Consiliul elevilor poate decide excluderea din rândul candidaților a acelor elevi care încalcă prevederile prezentei proceduri.

(4) Consiliul elevilor, consiliul județean al elevilor sau Consiliul Național al Elevilor, după caz, pot decide anularea rezultatului alegerilor dintr-o unitate de învățământ, în cazul nerespectării procedurii”.

Art. 20 stabilește faptul că în situațiile în care la nivelul unității de învățământ nu există elevi care au împlinit vârsta de 18 ani, reprezentantul elevilor este desemnat de consiliul elevilor și participă cu statut de observator la ședințele consiliului de administrație.

Potrivit art. 21, pentru anul școlar 2015-2016, alegerea reprezentanților elevilor în consiliul de administrație, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri, se face conform unui calendar stabilit de consiliul elevilor, după consultarea și cu acordul conducerii unității de învățământ, astfel încât desemnarea reprezentantului elevilor să fie finalizată până la data de 15 octombrie 2015.

Procedura privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar din România (OMECS nr. 5231/2015) was last modified: septembrie 18th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter