Organizarea de programe de studii postuniversitare de educaţie permanentă de către instituţiile de învăţământ superior acreditate (OMECS nr. 5160/2015)

3 nov. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3026

Despre

  • M. Of. nr. 804 din 29 octombrie 2015
  • OMECS nr. 5160/2015
  • Organizarea de programe de studii postuniversitare de educaţie permanentă de către instituţiile de învăţământ superior acreditate
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativSumar
OMECS nr. 5160/2015
(M. Of. nr. 804 din 29 octombrie 2015)
Art. 1-8

 

În M. Of. nr. 804 din 29 octombrie 2015, s-a publicat Ordinul ministrului educației și cercetării științifice (OMECS) nr. 5160/2015 privind organizarea de programe de studii postuniversitare de educație permanentă de către instituțiile de învățământ superior acreditate.

 

Respectivul ordin a fost emis având în vedere faptul că, în baza Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege, instituțiile de învățământ superior acreditate:

– sunt organizații furnizoare de educație care desfășoară activități de învățământ pe bază de programe de studii autorizate și, după caz, acreditate, în condițiile legii, de formare inițială și continuă de nivel universitar, conform prevederilor art. 114 alin. (3) din lege;

– au competența organizării programelor de studii, conform prevederilor art. 138 din lege și a examenelor de finalizare a studiilor, conform art. 143 din lege;

– eliberează certificate de atestare a competențelor profesionale la finalizarea programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională, conform prevederilor art. 173 alin. (6) din lege și certificate de absolvire, la finalizarea programelor postuniversitare de perfecționare, conform art. 173 alin. (7) din lege,

Ordinul a fost emis știind că un program de studii:

– reprezintă un grup de unități curriculare de predare, învățare, cercetare, aplicații practice și evaluare, planificate astfel încât să ducă la o calificare universitară certificată printr-o diplomă și printr-un supliment de diplomă, iar concordanța dintre curriculum și calificarea oferită de program reprezintă un criteriu obligatoriu de evaluare a asigurării calității, conform prevederilor art. 137 alin. (3) din lege;

– funcționează pe principiul calității, necesar pentru satisfacerea încrederii beneficiarilor direcți și indirecți din societate, iar absolvirea acestuia conduce la calificări ce sunt atestate prin diplome, prin certificate și prin alte acte de studii eliberate numai de către instituțiile de învățământ superior acreditate, conform prevederilor art. 120 alin. (1) din lege;

– concretizează oferta educațională a unei organizații furnizoare de educație, instituția de învățământ fiind organizație furnizoare de educație, ce desfășoară activități de învățământ pe bază de programe legal autorizate/acreditate, de formare inițială și continuă, conform prevederilor art. 2 lit. b) din O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,

De asemenea, ordinul a fost emis cunoscând faptul că:

– facultatea este unitatea funcțională care elaborează și gestionează programe de studii, aceasta putând include, în structura sa, unul sau mai multe departamente, școli doctorale, școli postuniversitare și extensii universitare care sunt responsabile de organizarea programelor de studii pe tipuri și cicluri de studii universitare, conform prevederilor art. 132 alin. (1) din lege;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

– programele de studii postuniversitare includ: programe de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă și programe postuniversitare de perfecționare, ce pot fi organizate de toate acele instituții de învățământ superior care au acreditate cel puțin programe de studii universitare de licență și masterat, în domeniul științific respectiv, desfășurarea acestora realizându-se în baza unui regulament propriu, aprobat de senatul universitar, conform prevederilor art. 173 alin. (2) din lege;

– au dreptul să participe la programe de studii postuniversitare absolvenții care au cel puțin studii universitare cu diplomă de licență sau echivalentă, iar la programele postuniversitare de perfecționare pot participa atât absolvenți care dețin cel puțin diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată, cât și absolvenți cu diplomă de licență ori echivalentă, conform prevederilor art. 173 alin. (5) și (51) din lege,

S-a avut în vedere faptul că în temeiul O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, denumită în continuare ordonanță, formarea profesională a adulților:

– se realizează prin programe de formare profesională ce cuprind totalitatea activităților de pregătire teoretică și/sau practică în vederea realizării obiectivelor de formare pentru acumularea de competențe într-un anumit domeniu, conform prevederilor art. 13 din ordonanță;

– este o activitate de interes general care face parte din sistemul național de educație și formare profesională, finalizată cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaștere națională și/sau certificate de competențe profesionale, conform prevederilor art. 3 din ordonanță;

– se organizează prin programe de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare și specializare, conform prevederilor art. 8 alin. (3) din ordonanță;

– se poate realiza, după caz, de către persoane fizice sau persoane juridice, de drept public sau privat, stabilite în România, în statele membre ale Uniunii Europene sau în statele aparținând Spațiului Economic European, indiferent de forma juridică de organizare a acestora, denumite în continuare furnizori de formare profesională, conform prevederilor art. 9 din ordonanță;

– se organizează, în mod distinct, pe niveluri de pregătire, profesii, ocupații, meserii și specializări, ținându-se seama de nevoile angajatorilor, de competențele de bază ale adulților, de cerințele posturilor, de posibilitățile de promovare sau de încadrare în muncă, precum și de cerințele de pe piața muncii și aspirațiile adulților, conform prevederilor art. 10 alin. (1) din ordonanță;

– se poate realiza prin programe de studii postuniversitare de educație permanentă, cu utilizarea sistemului de credite transferabile, conform prevederilor art. 10 alin. (2) din ordonanță,

De asemenea, s-a luat considerare faptul că:

– educația se referă la programele și activitățile de formare academică sau profesională inițială și continuă, beneficiarii direcți ai educației fiind preșcolarii, elevii și studenții, precum și persoanele adulte cuprinse într-o formă de educație, conform prevederilor art. 2 din O.U.G. nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;

– calitatea educației este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu și ale furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite așteptările beneficiarilor, precum și standardele de calitate, evaluarea acesteia constând în examinarea multicriterială a măsurii în care o organizație furnizoare de educație și programele acesteia îndeplinesc standardele și standardele de referință, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;

– educația permanentă reprezintă totalitatea activităților de învățare realizate de fiecare persoană pe parcursul vieții, în contexte formale, nonformale și informale, în scopul formării sau dezvoltării competențelor dintr-o multiplă perspectivă: personală, civică, socială ori ocupațională;

– învățarea pe tot parcursul vieții cuprinde educația timpurie, învățământul preuniversitar, învățământul superior, educația și formarea profesională continuă a adulților, conform prevederilor art. 328 alin. (1) din lege;

– învățarea pe tot parcursul vieții se centrează pe formarea și dezvoltarea competențelor-cheie și a competențelor specifice unui domeniu de activitate sau unei calificări, finalitățile principale ale acesteia vizând dezvoltarea plenară a persoanei și dezvoltarea durabilă a societății, conform prevederilor art. 329 din lege;

– instituțiile sau organizațiile în care se realizează învățarea în contexte formale sunt: unități și instituții de învățământ preuniversitar și superior, centre de educație și formare profesională din subordinea ministerelor sau autorităților publice locale, furnizori publici și privați de educație și formare profesională autorizați/acreditați în condițiile legii, organizații nonguvernamentale ori guvernamentale care oferă programe autorizate în condițiile legii, angajatorii care oferă programe de formare profesională propriilor angajați, conform prevederilor art. 331 alin. (1) din lege,

 

Art. 1 OMECS nr. 5160/2015

Art. 1 prevede următoarele: „(1) Instituțiile de învățământ superior acreditate pot fi furnizori de formare profesională pentru adulți și pot organiza programe de studii postuniversitare de educație permanentă pentru adulți, finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională, numai dacă sunt acreditate, în condițiile legii.

(2) Obiectivele formării profesionale a adulților, care se pot realiza prin programe de studii postuniversitare de educație permanentă, sunt:

a) pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creșterea competitivității forței de muncă;

b) actualizarea cunoștințelor și perfecționarea pregătirii profesionale în ocupația de bază, precum și în ocupații înrudite;

c) schimbarea calificării, determinată de restructurarea economică, de mobilitatea socială sau de modificări ale capacității de muncă;

d) însușirea unor cunoștințe avansate, metode și procedee moderne, necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;

e) promovarea învățării pe tot parcursul vieții.

(3) Acreditarea prevăzută la alin. (1) se realizează de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, denumită în continuare ARACIS.

(4) Metodologia de acreditare se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice, la propunerea ARACIS”.

Art. 2 OMECS nr. 5160/2015

Art. 2 la primul alineat prevede faptul că programele de studii postuniversitare de educație permanentă se organizează:

a) în cadrul facultăților, pentru domeniile/specializările acreditate, în baza unui regulament propriu, aprobat de senatul universitar, în condițiile legii.

b) pe module și se finalizează, după susținerea testului de evaluare, cu certificat de absolvire, însoțit de suplimentul descriptiv, model Europass, cu menționarea competențelor profesionale dobândite, cuantificate în credite transferabile.

În continuare, stabilește faptul că organizarea de programe de studii postuniversitare de educație permanentă se fundamentează pe standarde ocupaționale pentru educație și formare profesională, realizate, în condițiile legii, și se acreditează la ARACIS.

Potrivit ultimului alineat, programele de studii postuniversitare de educație permanentă pot utiliza creditele transferabile

Art. 3 OMECS nr. 5160/2015

Art. 3 prevede faptul că programele de studii postuniversitare de educație permanentă:

a) sunt programe de nivel 6, conform H.G. nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările ulterioare;

b) se pot organiza numai în domeniile de studii universitare existente potrivit legii;

c) se bazează pe competențele ocupaționale solicitate la nivel european (de exemplu: portalul European Skills and Competences – ESCO) și se adresează ocupațiilor prevăzute în nomenclatorul Clasificarea ocupațiilor din România – COR.

Potrivit alineatului următor, programele de studii postuniversitare de educație permanentă pot fi:

a) de perfecționare, care conduc la dezvoltarea sau completarea cunoștințelor, deprinderilor sau competențelor profesionale ale unei persoane care deține deja o calificare, în același domeniu de licență;

b) de specializare, care conduc la dezvoltarea competențelor în cadrul aceleiași calificări ori la dobândirea de competențe noi în aceeași arie ocupațională sau într-o arie ocupațională nouă, din aceeași ramură de știință, sau la dobândirea de competențe fundamentale/cheie sau competențe tehnice noi;

c) de inițiere, care reprezintă inițierea într-un nou domeniu fundamental cu/fără dobândirea uneia sau mai multor competențe specifice unei calificări conform standardului ocupațional pentru educație și formare din domeniul respectiv.

Art. 4 OMECS nr. 5160/2015

Art. 4 prevede la primul alineat faptul că au dreptul să participe la formare profesională prin programe de studii postuniversitare de educație permanentă atât absolvenții învățământului superior de scurtă durată cu diplomă de absolvire, cât și absolvenții învățământului superior cu diplomă de licență ori echivalentă.

Potrivit alineatului următor, participanții la programele postuniversitare de educație permanentă au calitatea de cursanți.

Art. 5 OMECS nr. 5160/2015

Conform art. 5, modelul certificatului de absolvire pentru programe de studii postuniversitare de educație permanentă organizate de către instituțiile de învățământ superior se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6 OMECS nr. 5160/2015

Art. 6 prevede faptul că durata minimă a programelor postuniversitare de educație permanentă se cuantifică în credite de studii transferabile, astfel:

a) se poate aloca 1 (unu) credit de studii transferabil pentru 25 (douăzeci și cinci) ore de activitate didactică și de pregătire individuală;

b) durata unui program postuniversitar de educație permanentă, care vizează dobândirea competențelor aferente unui întreg standard ocupațional pentru educație și formare de nivel 6 – Cadrul național al calificărilor, nu poate fi mai mică de 15 (cincisprezece) credite de studii transferabile, respectiv 180 (o sută optzeci) de ore didactice.

Potrivit alineatului următor, planurile de învățământ ale programelor postuniversitare de educație permanentă trebuie să conțină ore de curs, seminar și activități practice/de laborator/de proiectare.

Art. 7 OMECS nr. 5160/2015

Art. 7 stabilește la primul alineat faptul că instituțiile de învățământ acreditate, în calitate de furnizori de formare profesională pentru adulți, organizatoare de programe de studii postuniversitare de educație permanentă au obligația de a transmite Autorității Naționale pentru Calificări (ANC) toate informațiile referitoare la aceste programe de studii, pentru înscrierea în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), respectiv în Registrul Național al Absolvenților (RNA), registre gestionate de ANC conform prevederilor legale în vigoare.

Conform alineatului următor, informațiile prevăzute la alin. (1), transmise către ANC, conțin cel puțin următoarele elemente:

a) denumirea programului;

b) tipul programului;

c) calificarea/profesia/ocupația aferentă conform programului/standardului ocupațional pentru educație și formare profesională;

d) competențele dobândite, după caz, și ocupațiile din piața muncii cărora li se adresează programul;

e) locul unde se desfășoară programul;

f) durata programului;

g) lista cursanților/absolvenților: nume, prenume, CNP/codul cursantului în registrul universități.

Art. 8 OMECS nr. 5160/2015

Potrivit art. 8, Autoritatea Națională pentru Calificări, Direcția generală învățământ universitar, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior și instituțiile de învățământ superior, în calitate de furnizori de formare profesională, au obligația de a pune în aplicare prevederile prezentului ordin.

 

Organizarea de programe de studii postuniversitare de educație permanentă de către instituțiile de învățământ superior acreditate (OMECS nr. 5160/2015) was last modified: noiembrie 2nd, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter