Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial (OMFP nr. 450/2016)

15 apr. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1714

Despre

  • M. Of. nr. 274 din 12 aprilie 2016
  • OMFP nr. 450/2016

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OMFP nr. 450/2016
(M. Of. nr. 274 din 12 aprilie 2016)
Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial

          

În M. Of. nr. 274 din 12 aprilie 2016, a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial.

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

Vom prezenta, în continuare, dispozițiile respectivului ordin.

Art. 1 din OMFP nr. 450/2016
 
Art. 1 dispune faptul că se aprobă Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, prevăzută în anexa care face parte integrantă din respectivul ordin.

Art. 2 din OMFP nr. 450/2016
 
Art. 2 stabilește faptul că procedura prevăzută la art. 1 se aplică entităților aflate în aria de reglementare contabilă a Ministerului Finanțelor Publice, nu și celor prevăzute la art. 4 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În continuare, vom prezenta, prevederile anexei la Ordinul nr. 450/2016.

Anexa („Procedură de corectare”)
 
Cap. I („Dispoziții generale”)

Respectiva procedură se aplică în cazul în care operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial depun la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice un alt set de situații financiare anuale, respectiv raportări contabile anuale, pentru aceeași perioadă de raportare cu cea corespunzătoare depunerii inițiale.

Depunerea pentru aceeași perioadă de raportare a unui alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale se poate efectua numai pentru corectarea erorilor menționate în respectiva procedură, nu și pentru corectarea erorilor contabile definite de reglementările contabile aplicabile.

În înțelesul respcetivei proceduri, erorile constatate pot fi determinate de completarea eronată a:

a) denumirii entității raportoare;
b) activității CAEN (denumire clasă CAEN și/sau cod CAEN);
c) formei de proprietate;
d) numărului de salariați și/sau a altor indicatori raportați prin formularul “Date informative”.

Constituie, de asemenea, obiectul corectării și situațiile determinate de următoarele tipuri de erori:

a) transmiterea electronică de situații financiare anuale/raportări contabile anuale în loc de declarație de inactivitate, precum și transmiterea electronică a declarației de inactivitate în loc de situații financiare anuale/raportări contabile anuale;
b) transmiterea electronică de situații financiare anuale/raportări contabile anuale folosind un format de raportare cuprins în programul de asistență, diferit de cel corespunzător tipului de entitate sau netransmiterea electronică a tuturor documentelor prevăzute de lege (raportul administratorilor, declarația pe propria răspundere, raportul auditorului statutar etc.).

Erorile contabile, așa cum sunt definite la pct. 66 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la pct. 55 din Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.969/2007, cu modificările ulterioare, se corectează potrivit reglementărilor respective. Entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare, corectează erorile contabile conform prevederilor pct. 134 din reglementările respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Cap. II („Procedura de corectare a erorilor constatate”)

În cazul corectării unor erori, ulterior depunerii situațiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale, operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial pot depune numai la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice un alt set de situații financiare anuale și documentele cerute de lege, respectiv raportări contabile anuale, după caz, care vor cuprinde informații corectate.

Este prevăzut faptul că entitățile depun situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice în format electronic, împreună cu situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale listate cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnate potrivit legii.

În vederea depunerii situațiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale în format hârtie și în format electronic, entitățile folosesc programul de asistență pus la dispoziție gratuit de către Ministerul Finanțelor Publice pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin care se generează un fișier de tip PDF, având atașat un fișier xml, care conține datele de identificare a entității, precum și un fișier cu extensia zip.

Pentru situațiile financiare anuale fișierul cu extensia zip va conține situațiile financiare anuale și documentele cerute de lege, așa cum acestea sunt întocmite de entități și scanate, alb-negru, lizibil și cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip.

Concomitent, administratorul trebuie să depună și o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că documentele respective au fost retransmise ca urmare a corectării erorilor constatate, precum și faptul că acestea reflectă realitatea entității raportoare. Această declarație pe propria răspundere se va include în fișierul zip atașat bilanțului PDF. Un exemplar în format tipărit al acestei declarații va fi depus la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, împreună cu situațiile financiare/raportările anuale corectate.

Termenul maxim de depunere a situațiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale care cuprind informații corectate este sfârșitul exercițiului financiar/anului următor celui la care se referă situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale la care s-au constatat erori.

Prevederile pct. 6 se aplică și în cazul depunerii ulterioare de declarații de inactivitate.

După completarea datelor de identificare, entitatea raportoare se asigură că acestea corespund entității respective, urmărindu-se în acest sens pașii cuprinși în programul de asistență.

Având în vedere că, potrivit legii contabilității, declarațiile de inactivitate se depun doar în cazul în care entitatea nu a desfășurat activitate de la constituire, dacă entitatea raportoare depune o asemenea declarație, în condițiile în care pentru aceeași entitate există situații financiare anuale depuse în anii precedenți, declarația de inactivitate va fi respinsă și va fi generat un mesaj de eroare.

În cazul corectării de erori, indicatorii publicați pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (MFP) potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanțelor nr. 1.485/1999 pentru publicarea pe serverul Ministerului Finanțelor Publice a informațiilor privind plătitorii de impozite și taxe înregistrați (agenți economici și instituții publice) au la bază informațiile retransmise de operatorii economici. În aceste situații, pe site-ul MFP apare mențiunea că „indicatorii publicați se bazează pe informațiile retransmise la data de …”.

Operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial poartă întreaga răspundere pentru situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale redepuse ca urmare a corectării erorilor.

Prevederile prezentei proceduri se aplică și pentru corectarea erorilor prevăzute de procedură, corespunzătoare raportărilor aferente exercițiului financiar al anului 2014. Termenul de depunere a acestor raportări este cel târziu 29 aprilie 2016.

Corectarea de către operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial a erorilor constatate nu exonerează entitățile respective de sancțiunile contravenționale prevăzute de legea contabilității.

Cap. III („Alte aspecte legate de depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale”)

În cazul în care o entitate depune situații financiare anuale/raportări contabile anuale/declarație de inactivitate înscriind codul unic de înregistrare al altei entități, se consideră că aceasta din urmă și-a îndeplinit obligațiile de raportare dacă aceasta depune situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale/declarația de inactivitate în termenul prevăzut de legea contabilității. În această situație, prima entitate urmează să fie atenționată în acest sens printr-un mesaj.

La entitățile care au, potrivit legii, capital, valoarea acestui indicator (capital social/patrimoniu) înscris în formularul de bilanț, respectiv Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, și corespunzător perioadei curente de raportare va fi întotdeauna mai mare de zero.

Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial (OMFP nr. 450/2016) was last modified: aprilie 14th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter