Procedura de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe şi utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie (OMMAP nr. 1534/2016)

16 aug. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1543

Despre

  • M. Of. nr. 608 din 9 august 2016
  • OMMAP nr. 1534/2016

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OMMAP nr. 1534/2016
(M. Of. nr. 608 din 9 august 2016)
Se aprobă Procedura de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură și industriile conexe și utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie

În M. Of. nr. 608 din 9 august 2016, a fost publicat Ordinul ministrul mediului, apelor și pădurilor (OMMAP) nr. 1534/2016 privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură și industriile conexe și utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie.

Monitor Dosare

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivului ordin.

Art. 1 din OMMAP nr. 1534/2016

Art. 1 prevede faptul că se aprobă Procedura de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură și industriile conexe și utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din respectivul ordin.

Art. 2 din OMMAP nr. 1534/2016

Art. 2 stabilește faptul că la data intrării în vigoare a respectivului ordin, Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.341/2012 privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură și industriile conexe, publicat în Monitorul Oficial nr. 360 din 28 mai 2012; cu modif. și compl. ult., se abrogă.

Art. 3 din OMMAP nr. 1534/2016

Art. 3 dispune faptul că  pentru biomasa provenită din silvicultură și industriile conexe, așa cum este definită la art. 1 din anexa la Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.341/2012, cu modificările și completările ulterioare, achiziționată până la intrarea în vigoare a prezentului ordin, avizele și certificatele de origine se vor emite conform actului normativ în vigoare la data achiziției.

Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru biomasa prevăzută la art. 1 lit. a) – c) din anexa la Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.341/2012, cu modificările și completările ulterioare, structurile teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură sunt competente să emită avize pentru biomasa provenită din silvicultură și industriile conexe din materialele lemnoase care au fost achiziționate, conform datelor înscrise în avizele de însoțire a materialelor lemnoase prezentate de producătorul de energie electrică din surse regenerabile de energie.

 

În continuare, vom prezenta anexa la ordin, constituind Procedura de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură și industriile conexe și utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie.

Art. 1

(1) În sensul prezentei proceduri, prin biomasa provenită din silvicultură și industriile conexe, pentru care se emit certificate de origine, se înțelege:

a) fracțiunea biodegradabilă a produselor rezultate din prelucrarea primară și secundară pe teritoriul României a lemnului – coajă, rumeguș, așchii rezultate din prelucrare, capete, tocătură din liniile de profilare, resturi de lemn, rezultate în urma prelucrării sau reciclării materialului lemnos și/sau a produselor din lemn, inclusiv din import, care nu se încadrează în categoria materialelor lemnoase, conform prevederilor legale în vigoare, precum și material lemnos declasat în incinta proprie ca urmare a procesului tehnologic de prelucrare a materialului lemnos;

b) tocătură de lemn, provenită numai din categoriile cuprinse la lit. a).

(2) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie au obligația de a împrejmui sau delimita depozitul în care este depozitată biomasa.

Conferintele lunii noiembrie
”

(3) Evaluarea masei lemnoase rezultată din plantațiile cu specii forestiere energetice cultivate pe terenuri agricole pentru producția de biomasă provenită din agricultură și industriile conexe se face conform anexei nr. 1 la prezenta procedură.

Art. 2

Certificatele de origine prevăzute la art. 3 alin. (9) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru biomasa provenită din silvicultură și industriile conexe, se emit de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

Art. 3

(1) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie depun la structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură o documentație, care cuprinde:

a) cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;

b) copie a actului administrativ emis de autoritatea națională pentru reglementare în domeniul energiei, prin care să se facă dovada că solicitantul este producător de energie electrică din surse regenerabile de energie; aceasta se depune la data primei solicitări și ori de câte ori apar modificări ale acestuia;

c) borderoul avizelor de însoțire a mărfii și a recepțiilor efectuate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; acesta se prezintă în format scris și într-un format electronic care permite calculul tabelar;

d) copiile avizelor de însoțire a mărfii, precum și a tuturor documentelor întocmite cu ocazia recepției – nota de recepție și/sau bonul de cântar – pentru biomasa din silvicultură și industriile conexe achiziționată pentru producerea de energie electrică;

e) borderoul documentelor interne și al celor generate din SUMAL: – procesul-verbal de sortare/procesul-verbal de declasare/procesul-verbal de producție/procesul-verbal de transformare/procesul-verbal de gaterare/procesul-verbal de tocare, privind producerea de biomasă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, care cuprinde documentele care stau la baza producerii biomasei definite la art. 1 alin. (1) în producția proprie; acesta se prezintă într-un format electronic care permite calculul tabelar; situația depozitului de bușteni și de cherestea, bonurile de consum/documentele de ieșire, aferente perioadei pentru care se solicită avizul;

f) plan de situație a depozitului de biomasă în coordonate stereo 1970, conform obligației prevăzute la art. 1 alin. (2); aceasta se depune la data primei solicitări și ori de câte ori apar modificări ale acestuia.

(2) În vederea clarificării unor eventuale neconcordanțe cu privire la cantitățile și documentele prezentate, structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură poate solicita orice alt document pe care îl consideră relevant sau poate efectua verificări.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), c), e) și f) trebuie să fie înregistrate și însușite de către reprezentantul legal al solicitantului.

(4) Avizele de însoțire a mărfii, notele de recepție, bonurile de predare, transfer, restituire, bonurile de consum, fișele de magazie vor fi întocmite conform prevederilor legale în vigoare privind modelele documentelor financiar-contabile și vor cuprinde elementele minimale prevăzute de legislația în vigoare.

(5) Cantitățile înscrise în documentele prevăzute la alin. (4), care nu conțin elementele minime prevăzute de legislația în vigoare, nu vor fi luate în considerare la emiterea avizelor pentru biomasa provenită din silvicultură și industriile conexe.

Art. 4

Avizul pentru biomasa provenită din silvicultură și industriile conexe, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, se emite de către structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură în al căror teritoriu de competență se găsesc instalațiile de producere a energiei electrice.

Art. 5

(1) Avizele se emit într-un termen de maximum 20 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, dacă documentația depusă este completă și corectă; în intervalul celor 20 de zile lucrătoare, reprezentanții structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură pot face verificările faptice și scriptice pe care le consideră necesare.

(2) În cazul în care documentația este incompletă, structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură comunică solicitantului respectiv să completeze documentația într-un termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii comunicării; dacă solicitantul nu completează documentația conform solicitării structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură în intervalul precizat, conducătorul acesteia comunică solicitantului despre refuzul de emitere a avizului, motivat, aferent cantităților pentru care nu s-au adus completările necesare de către solicitant.

(3) În situația în care pentru emiterea avizului prevăzut la alin. (1), din motive întemeiate, timpul necesar nu este suficient, termenul se prelungește cu o perioadă de maximum 20 de zile lucrătoare; motivul prelungirii se comunică solicitantului în termenul prevăzut la alin. (1), dar nu mai mult de 15 zile calendaristice de la data depunerii documentației.

(4) Cantitatea de biomasă pentru care se emite avizul pentru biomasa din silvicultură și industriile conexe de către structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură este cantitatea recepționată și care a fost utilizată de producătorul de energie conform prevederilor legale, exprimată în “tone”.

(5) Nu vor fi emise avize pentru biomasa din silvicultură și industriile conexe utilizată în fracțiuni mai mici de o lună de zile calendaristice, cu excepția primei luni de aplicare a actului normativ.

(6) Este interzis producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie să solicite două sau mai multe avize pentru cantități diferite de biomasă, dar care au rezultat/au fost procurate în același interval de producție. Cantitățile de biomasă rezultate/procurate într-un interval de timp și neacoperite de avizul pentru biomasa din silvicultură și industriile conexe al structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură corespunzător acelui interval se înregistrează ca stocuri la sfârșitul intervalului și se adaugă ca resursă la următoarea solicitare de aviz.

Art. 6

(1) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie depun la autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură o cerere însoțită de avizul/avizele pentru biomasa din silvicultură și industriile conexe, în original, emis/emise de structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

(2) Certificatele de origine pentru biomasa provenită din silvicultură și industriile conexe, al căror model este prevăzut în anexa nr. 6, se emit într-un termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, în situația în care documentația depusă este completă și corectă.

(3) Certificatele de origine pentru biomasa provenită din silvicultură și industriile conexe se comunică beneficiarului și structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură care a emis avizele ce au stat la baza eliberării acestora.

Art. 7

(1) Puterea calorifică a biomasei provenite din silvicultură și industriile conexe, așa cum este definită la art. 1, pe specii, este prevăzută în anexa nr. 7.

(2) În situațiile în care nu se cunoaște sau nu se pot determina elementele care influențează puterea calorifică a biomasei provenite din silvicultură și industriile conexe, se va folosi valoarea calorifică, corespunzătoare umidității de 30%.

(3) În situația lipsei mențiunii exacte a speciei forestiere în avizul de însoțire a mărfii, se va aviza cantitatea corespunzătoare speciei cu puterea calorifică cea mai mică, corespunzătoare umidității de 30%.

(4) În situația menționării în avizul de însoțire a mărfii a grupelor de specii forestiere la “specie”, se va lua în considerare specia din cadrul grupei respective cu puterea calorifică cea mai mică, corespunzătoare umidității de 30%.

Art. 8

(1) Avizul pentru biomasa provenită din silvicultură și industriile conexe emis de structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură se anulează de către conducătorul acesteia prin decizie, în următoarele situații:

a) inadvertențe sau elemente certe de neconformitate cu realitatea în ce privește proveniența legală a biomasei provenite din silvicultură și industriile conexe;

b) inadvertențe sau elemente certe de neconformitate cu realitatea în ceea ce privește încadrarea în sortimentele de biomasă prevăzute la art. 1;

c) în cazul hotărârilor definitive și irevocabile emise de instanțele judecătorești;

d) modificarea condițiilor de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie, în cazul în care acestea vizează capacitatea de prelucrare, necomunicată structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;

e) la solicitarea justificată a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

(2) În situația anulării avizului pentru biomasa din silvicultură și industriile conexe, conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură comunică autorității publice centrale care răspunde de silvicultură despre aceasta în termen de 5 zile lucrătoare de la data anulării.

(3) Certificatul de origine pentru biomasa din silvicultură și industriile conexe se anulează de către conducătorul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură prin act administrativ, în următoarele situații:

a) inadvertențe sau elemente certe de neconformitate cu realitatea în ce privește proveniența legală a biomasei provenite din silvicultură și industriile conexe;

b) inadvertențe sau elemente certe de neconformitate cu realitatea în ceea ce privește încadrarea în sortimentele de biomasă prevăzute la art. 1;

c) în cazul hotărârilor definitive și irevocabile emise de instanțele judecătorești;

d) modificarea condițiilor de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie, în cazul în care acestea vizează capacitatea de prelucrare, necomunicată structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;

e) în cazul anulării avizului pentru biomasa provenită din silvicultură și industriile conexe emis de structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, care a stat la baza emiterii certificatului de origine pentru biomasa din silvicultură și industriile conexe.

(4) În situația anulării certificatului de origine pentru biomasa provenită din silvicultură și industriile conexe, conducătorul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură comunică Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, despre aceasta, în termen de 5 zile lucrătoare de la data anulării.

(5) Anularea avizului pentru biomasa provenită din silvicultură și industriile conexe, precum și a certificatului de origine pentru biomasa provenită din silvicultură și industriile conexe aferent acestuia se va efectua pentru cantitățile pentru care s-au constatat neconformități cu realitatea, așa cum sunt definite la alin. (1) și alin. (3); pentru cantitățile pentru care nu sunt constatate neconformități, structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură emite un nou aviz, iar autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură emite un nou certificat de origine.

(6) Certificatele de origine pentru biomasa provenită din silvicultură și industriile conexe pentru care s-a dispus anularea se comunică Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la această dată.

Art. 9

(1) Evidența certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură și industriile conexe se ține de către direcția care inițiază emiterea acestora în Registrul unic de evidență al certificatelor de origine emise pentru biomasa din silvicultură și industriile conexe al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8.

(2) Anexele nr. 1 – 8 fac parte integrantă din respectiva procedură.

 

 

Procedura de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură și industriile conexe și utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie (OMMAP nr. 1534/2016) was last modified: august 11th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter