Instrucţiunile privind efectuarea stagiilor de practică pe timpul studiilor universitare în unităţi ale Serviciului Român de Informaţii (Ordinul SRI nr. 1509/2015)

20 iul. 2015
2 voturi, medie: 4,50 din 52 voturi, medie: 4,50 din 52 voturi, medie: 4,50 din 52 voturi, medie: 4,50 din 52 voturi, medie: 4,50 din 5 (2 votes, average: 4,50 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2736

Despre

  • M. Of. nr. 511 din 9 iulie 2015
  • Ordinul directorului SRI nr. 1509/2015
  • Instrucţiunile privind efectuarea stagiilor de practică pe timpul studiilor universitare în unităţi ale SRI

Actul de aprobareActul aprobatSumar
Ordinul SRI nr. 1509/2015 (M. Of. nr. 511 din 9 iulie 2015)Instrucțiunile privind efectuarea stagiilor de practică pe timpul studiilor universitare în unități ale Serviciului Român de InformațiiCap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Efectuarea stagiilor de practică în unitățile Serviciului”)
Cap. III („Dispoziții finale”)

 

În M. Of. nr. 511 din 9 iulie 2015, s-a publicat Ordinul directorului SRI nr. 1509/2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind efectuarea stagiilor de practică pe timpul studiilor universitare în unități ale Serviciului Român de Informații.

 

Vă prezentăm, în continuare, dispozițiile respectivelor instrucțiuni:

Cap. I („Dispoziții generale”)

Potrivit art. 1, respectivele instrucțiuni reglementează relațiile care se stabilesc între părțile interesate în efectuarea stagiilor de practică prevăzute de lege pentru studenții înmatriculați la studii universitare de licență sau master în cadrul instituțiilor de învățământ superior publice și private acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu în România, în unități ale Serviciului Român de Informații, denumit în continuare Serviciul.

Art. 2 explică sensul unor termeni și noțiuni folosite în respectivele instrucțiuni, astfel:

a) organizator de practică – instituție de învățământ superior acreditată sau autorizată să funcționeze provizoriu, care a încheiat un acord de parteneriat cu partenerul de practică și o convenție cu partenerul de practică și practicantul;

b) partener de practică – unitate a Serviciului desemnată de adjunctul directorului care îl coordonează activitatea să încheie un acord de parteneriat cu organizatorul de practică și o convenție cu organizatorul de practică și cu practicantul;

c) acord de parteneriat – document încheiat între partenerul de practică și organizatorul de practică, care stabilește termenii și condițiile generale ale efectuării stagiului de practică la partenerul de practică;

d) convenție-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență/master – document încheiat între organizatorul de practică, partenerul de practică și practicant, care stabilește obligațiile părților pe perioada stagiului de practică, denumită Convenție;

e) practicant – student înmatriculat la studii universitare de licență sau master nominalizat de către organizatorul de practică să efectueze stagiul de practică la partenerul de practică;

f) îndrumător de practică – persoană desemnată de partenerul de practică pentru monitorizarea activității practicantului și acordarea de sprijin în dobândirea competențelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practică;

g) cadru didactic supervizor – persoană desemnată de organizatorul de practică pentru planificarea, organizarea și supravegherea desfășurării stagiului de practică;

h) stagiu de practică – activitate desfășurată de practicant, în conformitate cu planul de învățământ, care are drept scop dobândirea competențelor profesionale planificate;

i) portofoliu de practică – document atașat Convenției, care cuprinde obiectivele educaționale, competențele obținute prin stagiul de practică, precum și modalitățile de derulare a stagiului de practică;

j) raport de practică – document întocmit de către îndrumătorul de practică la finalul stagiului de practică, pe baza evaluării nivelului de pregătire profesională dobândită;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

k) notă de evaluare – document întocmit de cadrul didactic supervizor, pe baza raportului de practică, prin care se evaluează nivelul competențelor dobândite de practicant pe perioada stagiului de practică;

l) proiect de practică – document elaborat de practicant, care stă la baza evaluării la finalul stagiului de practică;

m) caiet de practică – document în care practicantul consemnează cunoștințele acumulate pe parcursul stagiului de practică;

n) credit de studiu transferabil – valoare numerică alocată unor unități de cursuri și altor activități didactice, prin care se apreciază, în medie, cantitatea de muncă, sub toate aspectele ei, efectuată de student pentru însușirea unei discipline.

Art. 3 are următorul conținut:

„(1) Stagiile de practică se efectuează în baza acordului de parteneriat încheiat între partenerul de practică și organizatorul de practică, precum și în conformitate cu Convenția încheiată între organizatorul de practică, partenerul de practică și practicant.

(2) Acordul de parteneriat și Convenția se încheie cu respectarea cerințelor minime de conținut ale modelelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2.

(3) În scopul atingerii obiectivelor și desfășurării în bune condiții a stagiului de practică, părțile semnatare ale documentelor de practică menționate la alin. (1) pot include și alte Clauze față de cele prevăzute în modele, cu luarea în considerare a normelor sub incidența cărora intră activitatea de securitate națională.

(4) Acordurile de parteneriat și convențiile încheiate de unitățile Serviciului se înregistrează și se depun la structurile de secretariat ale acestora și se transmit, în copie, la Direcția juridică”.

 

Cap. II („Efectuarea stagiilor de practică în unitățile Serviciului”)

Art. 4 prevede faptul că activitățile de practică urmăresc atingerea următoarelor obiective generale:

a) instruirea practicanților pe domenii de interes stabilite prin convențiile de practică;

b) însușirea unor deprinderi de lucru specifice activităților desfășurate în cadrul partenerului de practică;

c) familiarizarea practicanților cu activitățile desfășurate de partenerul de practică, în domeniul de interes al acestora;

d) aprofundarea cunoștințelor obținute în cadrul materiilor de studiu din planurile de învățământ aferente fiecărui an;

e) formarea abilităților practice;

f) dobândirea competențelor profesionale conform portofoliului de practică.

Art. 5 reglementează obligațiile organizatorului de practică, astfel:

a) să organizeze o sesiune premergătoare stagiului de practică, în care să aducă la cunoștința studenților obiectivele și durata stagiului, obligațiile ce le revin pe perioada stagiului, datele de contact ale partenerului de practică, precum și orice alte informații necesare efectuării în bune condiții a stagiului de practică;

b) să stabilească în portofoliile de practică durata, perioada și conținutul practicii;

c) să desemneze cadrele didactice supervizoare și să comunice partenerilor de practică datele de identitate și de contact ale acestora;

d) să informeze partenerul de practică în legătură cu numărul practicanților ce vor efectua stagiul de practică și cu datele de identificare ale acestora;

e) să precizeze în documentele de practică reguli privind evaluarea stagiului de practică, stabilite în acord cu obiectivele de pregătire propuse;

f) să instruiască practicanții cu privire la reglementările legale privind protecția informațiilor clasificate, precum și la consecințele nerespectării lor.

Art. 6 reglementează obligațiile partenerului de practică, astfel:

a) să asigure practicanților mijloacele logistice, tehnice și tehnologice necesare pentru dobândirea competențelor precizate în portofoliul de practică;

b) să desemneze personal specializat care să coordoneze și să participe la evaluarea desfășurării stagiilor de practică;

c) să asigure condițiile necesare desfășurării stagiilor de practică;

d) să desemneze din rândul personalului propriu un îndrumător de practică;

e) să informeze organizatorul de practică înainte de începerea stagiului de practică în legătură cu numărul de locuri disponibile, locul de desfășurare și orarul stagiului de practică pentru fiecare practicant;

f) să instruiască practicanții cu privire la normele de securitate și sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor și protecție civilă specifice activităților pe care le vor desfășura, precum și la consecințele nerespectării lor;

g) să efectueze un instructaj specific cu privire la securitatea informațiilor clasificate și la consecințele nerespectării cadrului normativ în materie;

h) să țină evidența documentelor de practică și să monitorizeze gestionarea acestora în timpul desfășurării stagiilor de practică, împreună cu organizatorul de practică;

i) să înregistreze prezența la activitate a practicanților și să semnaleze organizatorului de practică eventualele abateri;

j) să ofere practicanților posibilitatea să își urmărească portofoliul de practică, asigurându-le mijloacele și modalitățile necesare;

k) să furnizeze organizatorului de practică documentele de evaluare a stagiului de practică desfășurat de fiecare practicant, întocmite potrivit procedurii de evaluare stabilite în Convenție;

l) să analizeze, la terminarea stagiului, modul de organizare și desfășurare a activității de practică și să aducă la cunoștința practicantului rezultatul evaluării, în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea stagiului de practică.

Potrivit art. 7, accesul practicanților la informațiile partenerului de practică se realizează cu respectarea cadrului legal aplicabil, conform principiului „nevoii de a cunoaște”.

Art. 8 prevede următoarele:

„(1) Obligațiile îndrumătorului de practică se stabilesc de către partenerul de practică.

(2) În funcție de obiectivele educaționale prevăzute în portofoliile de practică, îndrumătorul de practică poate solicita conducătorului partenerului de practică sprijinul diferitelor structuri aflate în subordinea acestuia, pentru desfășurarea în bune condiții a stagiilor de practică, cu respectarea dispozițiilor legale și regulamentare”.

Potrivit art. 9, pe parcursul derulării stagiilor de practică, îndrumătorul de practică urmărește realizarea obiectivelor stabilite de organizatorul de practică.

Art. 10 are următorul conținut:

„(1) La finalul desfășurării stagiului de practică, îndrumătorul de practică elaborează rapoartele de practică, acestea fiind supuse aprobării conducătorului partenerului de practică.

(2) În cadrul rapoartelor de practică, îndrumătorul de practică evaluează nivelul de cunoștințe, abilități și competențe dobândite de practicanți, cu luarea în considerare a proiectelor de practică, precum și a modului de asumare de către practicanți a obligațiilor din Convenție.

(3) Îndrumătorul de practică aduce la cunoștința practicanților rezultatul evaluării și furnizează organizatorului de practică documentele de evaluare cu privire la stagiul de practică.

(4) Pe baza proiectelor de practică realizate și cu luarea în considerare a rapoartelor de practică aprobate, cadrul didactic supervizor întocmește notele de evaluare, pe care le aduce la cunoștința conducătorului organizatorului de practică.

(5) Rapoartele de practică și notele de evaluare se întocmesc individual, pentru fiecare practicant”.

Instrucțiunile privind efectuarea stagiilor de practică pe timpul studiilor universitare în unități ale Serviciului Român de Informații (Ordinul SRI nr. 1509/2015) was last modified: iulie 20th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter