Respectarea obligaţiilor ce revin României în calitate de stat de pavilion conform prevederilor Convenţiei privind munca în domeniul maritim (OMT nr. 1225/2015)

10 dec. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1144

Despre

  • M. Of. nr. 900 din 3 decembrie 2015
  • OMT nr. 1225/2015
  • Respectarea obligaţiilor ce revin României în calitate de stat de pavilion

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativSumar
OMT nr. 1225/2015
(M. Of. nr. 900 din 3 decembrie 2015)
Cap. I („Obiect”)
Cap. II („Definiții”)
Cap. III („Mecanisme de aplicare MLC 2006”)
Cap. IV („Cerințe inspectori ANR”)
Cap. V („Organizații recunoscute”)
Cap. VI („Plângeri la bord”)
Cap. VII („Reținerea unei nave care arborează pavilionul român”)
Cap. VIII („Dispoziții finale”)

 

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

În M. Of. nr. 900 din 3 decembrie 2015, s-a publicat Ordinul ministrului transporturilor (OMT) nr. 1225/2015 privind respectarea obligațiilor ce revin României în calitate de stat de pavilion conform prevederilor Convenției privind munca în domeniul maritim (MLC 2006).

 

Cap. I („Obiect”)

Art. 1 reglementează la primul alineat obiectul respectivului ordin. Acesta este:

a) garantarea respectării efective de către România a obligațiilor ce îi revin în calitate de stat de pavilion în ceea ce privește punerea în aplicare a părților relevante din Convenția privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), ratificată prin Legea nr. 214/2015; și

b) asigurarea că fiecare navigator are dreptul la un loc de muncă în condiții de siguranță în conformitate cu standardele de siguranță, condiții echitabile de angajare, condiții decente de muncă și de trai la bordul navelor și de protecție a sănătății, la îngrijiri medicale, la măsuri de bunăstare, precum și la alte forme de protecție socială.

Potrivit alineatului următor, prevederile respectivului ordin nu aduc atingere Directivei Consiliului 2009/13/CE din 16 februarie 2009 de punere în aplicare a acordului încheiat între Asociația Armatorilor din Comunitatea Europeană (ECSA) și Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) cu privire la Convenția din 2006 privind munca în domeniul maritim și de modificare a Directivei 1999/63/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 124 din 20 mai 2009, denumită în continuare acordul, Directivei 2009/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind respectarea obligațiilor statelor de pavilion, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 131 din 28 mai 2009, precum și niciunui standard mai înalt al condițiilor de viață și de muncă pentru navigatori, stabilit în cadrul acestora.

Cap. II („Definiții”)

Conform art. 2, în înțelesul respectivului ordin, termenii utilizați se definesc după cum urmează:

a) administrație:

(i) Ministerul Transporturilor, autoritatea de stat în domeniul transportului maritim, denumit în continuare MT;

(ii) Autoritatea Navală Română, autoritatea centrală de specialitate din subordinea MT, în domeniul siguranței navigației și al securității navelor, căreia i se deleagă competențele pentru respectarea obligațiilor ce revin României în calitate de stat de pavilion, denumită în continuare ANR;

Original Black Friday pe UJmag.ro!

b) MLC 2006 – Convenția privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva, la cea de-a 94-a sesiune a Organizației Internaționale a Muncii, precum și Amendamentele din 2014 la Convenția privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), aprobate în cadrul celei de-a 103-a sesiuni a Organizației Internaționale a Muncii la Geneva la 11 iunie 2014;

c) organizație recunoscută – o organizație recunoscută în sensul MLC 2006;

d) părți relevante din MLC 2006 – părțile din MLC 2006 al căror conținut este corespunzător dispozițiilor din anexa la Directiva 2009/13/CE.

 

Cap. III („Mecanisme de aplicare MLC 2006”)

Art. 3 prevede următoarele:

„(1) În scopul garantării navigatorilor de la bordul tuturor navelor care arborează pavilion român a existenței și menținerii conformității condițiilor de viață și de muncă cu cerințele din părțile relevante din MLC 2006, ANR instituie mecanisme eficace și adecvate de asigurare a aplicării și de monitorizare, prin crearea unui sistem de inspecții ale condițiilor de muncă în domeniul maritim pentru aceste nave, după cum urmează:

a) toate navele cu un tonaj brut mai mic de 500 vor fi inspectate conform programului de inspecții pentru certificare tehnică stabilit în legislația națională, care să cuprindă cel puțin o inspecție inițială, o inspecție de reînnoire și inspecții suplimentare, dacă este cazul. Rezultatele acestor inspecții se consemnează în rapoarte de inspecții;

b) toate navele cu tonaj brut mai mare sau egal cu 500 care efectuează voiajuri internaționale vor fi inspectate și certificate conform prevederilor relevante ale titlului 5 din MLC 2006;

c) toate navele vor fi monitorizate în vederea respectării prevederilor MLC 2006 prin verificări care vor consta în cel puțin o inspecție pe an, indiferent de locația navei într-un port românesc sau străin.

(2) Pentru navele cu tonaj brut mai mic de 200 care nu efectuează voiajuri internaționale, ANR poate să adapteze mecanismele de monitorizare, inclusiv inspecțiile, la condițiile specifice acestui tip de nave, numai după consultarea cu organizațiile armatorilor și ale navigatorilor interesate, în conformitate cu prevederile art. II alin. 6 din MLC 2006.

(3) Măsurile luate conform prevederii de la alin. (2) se vor aproba prin ordin al ministrului transporturilor.

(4) ANR stabilește prin proceduri interne, obiective și standarde clare privind administrarea sistemului de inspecție, precum și proceduri generale adecvate pentru evaluarea măsurii în care respectivele obiective și standarde sunt atinse.

(5) Inspecțiile menționate la alin. (1) și (2) se efectuează de inspectori autorizați din cadrul ANR sau de organizații recunoscute.

(6) Fiecare navă care arborează pavilion român trebuie să dețină la bord un exemplar al acordului, care va fi pus la dispoziția tuturor navigatorilor care muncesc la bordul navei de către proprietar/operator. Accesul poate fi furnizat pe suport hârtie sau electronic, prin mijloace adecvate”.

 

Cap. IV („Cerințe inspectori ANR”)

Art. 4 are următorul conținut:

„(1) ANR trebuie să mențină un număr corespunzător de inspectori autorizați, competenți, calificați și cu mandatul, statutul și independența necesare sau oportune, care să le permită să efectueze inspecția navelor conform art. 3 și să verifice punerea în aplicare a părților relevante din MLC 2006.

(2) ANR stabilește prin procedură internă un sistem de calificare și de actualizare periodică a cunoștințelor și competențelor inspectorilor menționați la alin. (1).

(3) În cazul unei nave care nu respectă prevederile MLC 2006, inspectorii din cadrul ANR sunt împuterniciți să ia măsurile legale necesare pentru remedierea deficiențelor constatate, inclusiv interzicerea părăsirii portului de către navă până la realizarea acțiunilor necesare.

(4) Fiecare inspector trebuie să poarte asupra sa un document personal sub forma unui card de identitate, emis de ANR, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, prin care i se conferă autoritatea legală pentru desfășurarea activităților de inspecție la bordul navelor care arborează pavilion român”.

Cap. V („Organizații recunoscute”)

Art. 5 stabilește următoarele:

„(1) În scopul recunoașterii, potrivit paragrafului 1 al Regulii 5.1.2 din MLC 2006, ANR stabilește prin procedură internă criteriile de recunoaștere a acelor instituții, organisme sau organizații care au capacitatea suficientă, competența și independența pentru a efectua inspecții.

(2) Autorizarea organizațiilor recunoscute de a efectua inspecții la bordul navelor care arborează pavilion român se face prin contract de mandat special încheiat între ANR și organizația recunoscută.

(3) ANR poate autoriza organizații recunoscute, inclusiv pe cele dintr-un alt stat membru, dacă acesta este de acord, pentru efectuarea inspecțiilor la bordul navelor care arborează pavilion român.

(4) ANR stabilește prin procedură internă criteriile de autorizare a organizațiilor recunoscute și de monitorizare a acestora în perioada autorizată, luând în considerare următoarele:

a) expertiza inspectorilor organizației recunoscute în aspectele relevante ale MLC 2006, competența, calificarea, autoritatea și mandatul, statutul și independența necesare sau oportune, care să le permită să efectueze inspecția navelor și să verifice punerea corectă în aplicare a părților relevante din MLC 2006;

b) abilitatea de a păstra și actualiza cunoștințele și competențele personalului propriu;

c) structura, mărimea, experiența și capabilitatea organizației, potrivite tipului și gradului de autorizare.

(5) În cadrul procedurii menționate la alin. (4), ANR urmărește să asigure caracterul adecvat al activităților desfășurate de către organizațiile recunoscute autorizate, prin menționarea în autorizarea dată a legislației naționale și a instrumentelor internaționale relevante aplicabile, a operațiunilor autorizate și modalităților de comunicare cu ANR în situații impuse.

(6) Orice autorizație acordată pentru realizarea de inspecții conferă organizației recunoscute cel puțin dreptul de a desfășura inspecții în ceea ce privește condițiile de viață și de muncă ale navigatorilor și de a solicita remedierea deficiențelor identificate în acest sens.

(7) În toate cazurile, ANR rămâne total răspunzătoare pentru operațiunile de inspecție a condițiilor de muncă și de viață pentru navigatorii de pe navele care arborează pavilion român.

(8) Prezentul articol nu aduce atingere prevederilor Directivei 2009/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor, precum și pentru activitățile în domeniu ale administrațiilor maritime, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 131 din 28 mai 2009”.

Potrivit art. 6, ANR pune la dispoziția Biroului Internațional al Muncii o listă a tuturor organizațiilor recunoscute autorizate să acționeze în numele său și actualizează respectiva listă. Lista menționează activitățile pe care organizațiile recunoscute au fost autorizate să le îndeplinească.

Cap. VI („Plângeri la bord”)

Art. 7 dispune:

„(1) Proprietarii/Operatorii navelor care arborează pavilion român vor avea la bordul navelor lor proceduri de gestionare a plângerilor care fac obiectul unei încălcări a prevederilor MLC 2006, prin care orice litigiu aflat la originea plângerii să fie rezolvat la bordul navei. În toate cazurile, navigatorii au dreptul să adreseze plângerea direct comandantului și, dacă reclamantul consideră necesar, direct autorităților relevante.

(2) Navigatorii care se găsesc la bordul navei ce face obiectul unei încălcări a prevederilor MLC 2006, după respectarea procedurilor de gestionare a plângerilor la bordul navei, stabilite de MLC 2006, pot înainta plângere la ANR, fiind garantată asigurarea confidențialității.

(3) Toți navigatorii trebuie să primească la ambarcare un document care să descrie procedurile în vigoare de gestionare a plângerilor la bordul navei. Documentul trebuie să menționeze în special datele de contact ale ANR, precum și numele uneia sau mai multor persoane care se găsesc la bord și care, cu titlu confidențial, ar fi în măsură să-i consilieze într-un mod imparțial cu privire la plângerea lor și să-i ajute în orice alt mod să pună în practică procedura de plângere care le este disponibilă la bord”.

Art. 8 prevede la primul alineat faptul că dacă ANR primește o plângere pe care nu o consideră în mod vădit nefondată ori dacă obține probe conform cărora o navă care arborează pavilion român nu respectă dispozițiile părților relevante din MLC 2006 sau din care rezultă că există deficiențe grave legate de măsurile de punere în aplicare a acesteia, ANR ia măsurile necesare pentru a investiga plângerea și a se asigura că se acționează pentru remedierea oricăror deficiențe constatate.

Potrivit alineatului următor, Inspectorul însărcinat cu soluționarea plângerilor sau care ia cunoștință despre acestea tratează drept confidențială sursa oricărei reclamații sau plângeri privind existența unui pericol sau a unei deficiențe legate de condițiile de viață și de muncă ale navigatorilor sau a unei încălcări a legilor și a normelor și nu sesizează armatorul, reprezentantul armatorului sau operatorul navei asupra faptului că inspecția a fost efectuată ca urmare a unei astfel de reclamații sau plângeri.

 

Cap. VII („Reținerea unei nave care arborează pavilionul român”)

Conform art. 9, în situația în care ANR este informată că o navă care arborează pavilionul român a fost reținută de controlul statului portului – PSC, aceasta ia măsurile corespunzătoare pentru ca nava respectivă să respecte prevederile MLC 2006.

 

Cap. VIII („Dispoziții finale”)

Art. 10 prevede la primul alineat faptul că după publicarea respectivului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, MT va informa Comisia Europeană despre intrarea în vigoare a acestuia.

Conform alineatului următor, MT va comunica Comisiei Europene textele principalelor dispoziții de drept intern adoptate în domeniul reglementat de Directiva 2013/54/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind anumite responsabilități ale statului de pavilion referitoare la respectarea și asigurarea aplicării Convenției din 2006 privind munca în domeniul maritim, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 329 din 10 decembrie 2013.

Art. 11 prevede faptul că MT și ANR vor duce la îndeplinire prevederile respectivului ordin.

 

Mențiune

Respectivul ordin transpune Directiva 2013/54/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind anumite responsabilități ale statului de pavilion referitoare la respectarea și asigurarea aplicării Convenției din 2006 privind munca în domeniul maritim, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 329 din 10 decembrie 2013.

 

Respectarea obligațiilor ce revin României în calitate de stat de pavilion conform prevederilor Convenției privind munca în domeniul maritim (OMT nr. 1225/2015) was last modified: decembrie 9th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter