Condiţiile aplicabile în vederea autorizării sau menţinerii autorizaţiei pentru operaţiunea de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie (OANPC nr. 104/2015)

8 mai 2015
Vizualizari: 6400

Despre

  • M. Of. nr. 304 din 5 mai 2015
  • Ordinul ANPC nr. 104/2015
  • Aprobarea condiţiilor în vederea autorizării sau menţinerii autorizaţiei pentru operaţiunea de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie
Actul normativSumar
Ordinul ANPC nr. 104/2015 pentru aprobarea condițiilor în vederea autorizării sau menținerii autorizației pentru operațiunea de marcare a metalelor prețioase cu marca de garanție proprie nr. 104/2015 (M. Of. nr. 304 din 5 mai 2015)Art. 1-12


În M. Of. nr. 304 din 5 mai 2015, s-a publicat Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (Ordinul ANPC) nr. 104/2015 pentru aprobarea condițiilor în vederea autorizării sau menținerii autorizației pentru operațiunea de marcare a metalelor prețioase cu marca de garanție proprie.

 

Respectivul ordin a fost emis în vederea prevederilor următoarelor acte normative:

H.G. nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (M. Of. nr. 491 din 18 iulie 2012; cu modif. ult.);

O.U.G. nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România (rep. M. Of. nr. 77 din 29 ianuarie 2004; cu modif. și compl. ult.);

Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 1.344/2003 (M. Of. nr. 838 din 25 noiembrie 2003; cu modif. ult.).

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

De asemenea, respectivul ordin a fost emis în temeiul:

art. 5 alin. (5) din H.G. nr. 700/2012, cu modificările ulterioare;

art. 12 din O.U.G. nr. 190/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

art. 28 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 1.344/2003, cu modificările ulterioare.

 Art. 1 OANPC nr. 104/2015

Potrivit art. 1, respectivul ordin stabilește condițiile aplicabile în vederea autorizării sau menținerii autorizației pentru efectuarea operațiunii de marcare a metalelor prețioase cu marcă de garanție proprie.

Art. 2 OANPC nr. 104/2015

Art. 2 dispune faptul că prevederile respectivului ordin se aplică operatorilor economici autorizați de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor să efectueze cel puțin una dintre următoarele operațiuni:

a) prelucrarea metalelor prețioase și a pietrelor prețioase (exclusiv producerea obiectelor și bijuteriilor din metale prețioase);

b) introducerea în țară a metalelor prețioase și a pietrelor prețioase.

Art. 3 OANPC nr. 104/2015

Art. 3 prevede condițiile necesare pentru autorizarea sau menținerea autorizației pentru efectuarea operațiunii de marcare a metalelor prețioase cu marcă de garanție proprie. Potrivit acestuia, aceste condiții sunt:

– autorizația pentru efectuarea de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase pentru cel puțin una dintre operațiunile prevăzute la art. 2, vizată anual;

– personal propriu angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, desemnat prin decizia administratorului, care promovează testarea, respectiv retestarea, anual;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

– dotarea tehnică specifică tipului de metal prețios pentru care se solicită marca de garanție proprie, conform art. 7.

Art. 4 OANPC nr. 104/2015

Art. 4 are următorul conținut:

„(1) Documentele care se vor depune la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor în vederea obținerii autorizației pentru efectuarea operațiunii de marcare a metalelor prețioase cu marca de garanție proprie de către operatorul economic al cărui personal a promovat testarea sunt următoarele:

– cerere de autorizare pentru efectuarea operațiunii de marcare a metalelor prețioase;

– autorizația pentru efectuarea de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase pentru cel puțin una dintre operațiunile prevăzute la art. 2, vizată anual;

– proces-verbal de constatare, eliberat de personalul de specialitate al Direcției metale prețioase, pietre prețioase și Proces Kimberley, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin, prin care se atestă existența dotării tehnice prevăzute la art. 7;

– cerere de stabilire a mărcii de garanție proprie;

– dovada achitării taxei de autorizare pentru operațiunea de marcare a metalelor prețioase.

(2) Documentele care se vor depune la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor în vederea menținerii autorizației pentru efectuarea operațiunii de marcare a metalelor prețioase cu marca de garanție proprie de către operatorul economic al cărui personal a promovat retestarea anuală sunt următoarele:

– autorizația pentru efectuarea de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase pentru cel puțin una dintre operațiunile prevăzute la art. 2, vizată anual;

– proces-verbal de constatare, eliberat de personalul de specialitate al Direcției metale prețioase, pietre prețioase și Proces Kimberley, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, prin care se atestă existența dotării tehnice prevăzute la art. 7”.

Art. 5 OANPC nr. 104/2015

Art. 5 prevede următoarele:

„(1) În termen de 30 de zile de la depunerea documentației complete prevăzute la art. 4 alin. (1), Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor va completa autorizația cu operațiunea de marcare a metalelor prețioase și va stabili conținutul mărcilor de garanție proprie.

(2) Personalul desemnat care a promovat testarea are dreptul de marcare cu marca de garanție proprie numai a obiectelor și bijuteriilor din metale prețioase aparținând operatorului economic care l-a desemnat în vederea participării la testare și strict pentru tipul de metal prețios pentru care a promovat testarea.

(3) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor va organiza anual retestarea personalului în vederea menținerii dreptului de a aplica marca de garanție proprie a operatorului economic care l-a desemnat”.

Art. 6 OANPC nr. 104/2015

Art. 6 are următorul conținut:

„(1) În vederea menținerii autorizației pentru efectuarea operațiunii de marcare a metalelor prețioase, operatorii economici autorizați în perioada 2004-2007 vor depune în termen de 90 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, la sediul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor – Direcția metale prețioase, pietre prețioase și Proces Kimberley din București, str. Fabrica de Chibrituri nr. 30, sectorul 5, dosarul pentru retestarea personalului desemnat să aplice marca de garanție proprie, ce va conține următoarele documente:

– cerere de înscriere la testare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin;

– autorizația pentru efectuarea de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase, vizată anual, pentru cel puțin una dintre operațiunile prevăzute la art. 2;

– adeverință de stabilire a conținutului mărcii de garanție proprie, emisă de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor;

– proces-verbal de constatare, eliberat de personalul de specialitate al Direcției metale prețioase, pietre prețioase și Proces Kimberley, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, prin care se atestă existența dotării tehnice prevăzute la art. 7;

– decizia administratorului pentru desemnarea personalului propriu angajat;

– copia cărții de identitate sau a altui document echivalent al persoanei desemnate;

– copia contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată al persoanei desemnate;

– fișa de aptitudini a persoanei desemnate, eliberată de medicina muncii.

(2) După data primei testări, organizată de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, operatorii economici al căror personal a promovat testarea în perioada 2004-2007 își vor menține autorizația pentru efectuarea operațiunii de marcare a metalelor prețioase numai în condițiile prevăzute la art. 3.

(3) Retestarea va consta într-o probă teoretică și o probă practică.

(4) Vor putea susține proba practică numai acele persoane care au promovat proba teoretică în condițiile stabilite prin Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea testării în vederea autorizării sau menținerii autorizării operațiunii de marcare cu marca de garanție proprie a obiectelor și bijuteriilor din metale prețioase, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, denumit în continuare Regulament”.

Art. 7 OANPC nr. 104/2015

Potrivit art. 7, dotarea tehnică minimă specifică tipului de metal prețios pentru operatorii economici care solicită autorizarea sau menținerea autorizării pentru efectuarea operațiunii de marcare a metalelor prețioase este următoarea:

1. piatră de analiză;

2. lupă;

3. ciocan;

4. suport de marcare;

5. reactivi chimici, depozitați în sticluțe de culoare brună, cu dop rodat și picurător, pentru: aur – 6 reactivi specifici, argint – 1 reactiv specific, platină – 1 reactiv specific;

6. chei-etalon cu diferite compoziții chimice pentru fiecare titlu legal, după cum urmează:

Nr. crt.Metal prețiosTitlu0/00Nr. chei-etalon
1.Aur galben3756
5006
58515
7506
8335
9004
9165
2.Aur alb3751
5851
7501
3.Argint7501
8001
8751
9161
9251
4.Platină9501
5.Paladiuspectrometru cu fluorescență de raze X[1]

7. spațiu special amenajat pentru analiza și marcarea metalelor prețioase, în care este obligatorie prezența unei mese speciale de lucru și a unei case de bani.

Art. 8 OANPC nr. 104/2015

Art. 8 are următorul conținut:

„(1) Condițiile necesare pentru participarea la testarea în vederea autorizării operațiunii de marcare a metalelor prețioase cu marca de garanție proprie sunt:

– cerere de înscriere testare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;

– decizia administratorului pentru desemnarea personalului propriu angajat;

– copia contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată;

– fișa de aptitudini a persoanei desemnate, eliberată de medicina muncii;

– autorizația pentru efectuarea de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase, vizată anual pentru cel puțin una dintre operațiunile prevăzute la art. 2;

– copia cărții de identitate sau a altui document echivalent al persoanei desemnate.

(2) Testarea va consta într-o probă teoretică și o probă practică.

(3) Vor putea susține proba practică numai acele persoane care au promovat proba teoretică în condițiile stabilite prin Regulament”.

Art. 9 OANPC nr. 104/2015

Art. 9 stabilește faptul că regulamentul, precum și informațiile privind bibliografia, data și locul susținerii probei teoretice și probei practice vor fi disponibile la sediul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și pe site-ul www.anpc.ro

Art. 10 OANPC nr. 104/2015

Potrivit art. 10, pentru participarea la testarea în vederea autorizării sau menținerii autorizării operațiunii de marcare a metalelor prețioase se percep taxe, în limitele și în condițiile stabilite prin Regulament.

Art. 11 OANPC nr. 104/2015

Art. 11 dispune faptul că la data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ANPC nr. 101/2004 pentru aprobarea condițiilor în vederea autorizării operațiunii de marcare cu marca de garanție proprie (M. Of. nr. 426 din 12 mai 2004; cu modif. și compl. ult.).

Art. 12 OANPC nr. 104/2015

Conform art. 12, respectivul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


[1] Spectrometrul cu fluorescență da raze X trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

– pentru toate aliajele metalelor prețioase, eroarea de măsurare trebuie să fie sub 0,5%, demonstrată prin rapoarte de aplicații ale firmei producătoare;

– abaterea standard a valorilor obținute pentru 10 măsurători consecutive efectuate în același loc pe aliajele metalelor prețioase să fie sub 0,1%, demonstrată prin rapoarte de aplicații ale firmei producătoare.

Condițiile aplicabile în vederea autorizării sau menținerii autorizației pentru operațiunea de marcare a metalelor prețioase cu marca de garanție proprie (OANPC nr. 104/2015) was last modified: mai 8th, 2015 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.