OPCC nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat

26 iul. 2016
Vizualizari: 1127

Despre

  • M. Of. nr. 593 din 19 iulie 2016
  • OPCC nr. 437/2016

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar

OPCC nr. 437/2016

(M. Of. nr. 593 din 19 iulie 2016)

Cap. I. („Dispoziții generale”)
Cap. II. („Informațiile încărcate în baza de date RegAS”)
 Cap. III. („Administrarea RegAS”)
Cap. IV. („Utilizatorii sistemului informatic RegAS”)
Cap. V. („Acordarea accesului la informațiile încărcate în RegAS”)
Cap. VI. („Politica de acces și confidențialitate”)
Cap. VII. („Procedura de încărcare a informațiilor în RegAS”)
Cap. VIII. („Răspunderea privind completitudinea, corectitudinea și promptitudinea încărcării informațiilor în RegAS”)
Cap. IX. („Versionarea informațiilor încărcate în baza de date RegAS”)
Cap. X. („Încărcarea informațiilor istorice în baza de date RegAS”)
Cap. XI. („Dispoziții tranzitorii și finale”)

În M. Of. nr. 593 din 19 iulie 2016, a fost publicată OPCC nr. 437/ 2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat.

În continuare, vom prezenta structura respectivului regulament.

I. („Dispoziții generale”)
II. („Informațiile încărcate în baza de date RegAS”)
III. („Administrarea RegAS”)
IV. („Utilizatorii sistemului informatic RegAS”)
V. („Acordarea accesului la informațiile încărcate în RegAS”)
VI. („Politica de acces și confidențialitate”)
VII. („Procedura de încărcare a informațiilor în RegAS”)
VIII. („Răspunderea privind completitudinea, corectitudinea și promptitudinea încărcării informațiilor în RegAS”)
IX. („Versionarea informațiilor încărcate în baza de date RegAS”)
X. („Încărcarea informațiilor istorice în baza de date RegAS”)
XI. („Dispoziții tranzitorii și finale”)

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivului regulament.

I. („Dispoziții generale”)

În capitolul I este prezentat scopul înființării Registrului ajutoarelor de stat, denumit în continuare RegAS și care reprezintă un sistem de evidență electronică a ajutoarelor acordate tuturor categoriilor de beneficiari, indiferent de obiectivul acordării, instrumentul utilizat, categoria de fonduri implicate și de tipul sau natura furnizorului. De asemenea, este explicat sensul unor termeni și expresii, cum ar fi „act de acordare a ajutorului ”, „act de acordare a finanțării” , „administratorul RegAS” ș.a.

II. („Informațiile încărcate în baza de date RegAS”)

Capitolul al II-lea enumeră categoriile de informații ce vor fi înregistrate în RegAS. Vor fi înregistrate cele referitoare la măsurile de ajutor; la actele de acordare a finanțărilor; la actele de acordare a ajutoarelor; la plățile efectuate de către furnizorii sau administratorii măsurilor de ajutor; la obligațiile de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv, impuse beneficiarilor de către Comisia Europeană sau de către furnizori; la eventualele acțiuni demarate în instanță de către beneficiari, în vederea contestării obligațiilor de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv impuse de către furnizori etc. De asemenea, este menționat faptul că începând cu luna iulie 2016, RegAS va include și informații istorice referitoare la ajutoarele acordate și cele plătite beneficiarilor în perioada 2012-2015. Însă, RegAS nu va conține informații referitoare la facilitățile sau finanțările acordate de diverse autorități sau instituții din România care nu reprezintă ajutoare de stat.

III. („Administrarea RegAS”)

În capitolul al III-lea prezintă atribuțiile Consiliului Concurenței (acordarea drepturilor de acces în sistem utilizatorilor instituționali și individuali; administrarea și actualizarea nomenclatoarelor utilizate de RegAS; modificarea ulterioară a RegAS ș.a.) și ale Serviciului de Telecomunicații Speciale (găzduirea, întreținerea, administrarea, protejarea și securizarea RegAS; modificarea ulterioară a RegAS; transferul și importul de date ș.a.).

IV. („Utilizatorii sistemului informatic RegAS”)

Capitolul al IV-lea enumeră utilizatorii instituționali ai RegAS: Consiliul Concurenței, inclusiv structurile sale teritoriale; furnizorii și inițiatorii măsurilor de ajutor; administratorii și subadministratorii măsurilor de ajutor; instituțiile cu rol în controlul și monitorizarea ajutoarelor, inclusiv a celor acordate din fonduri ale Uniunii Europene. Pot fi utilizatori instituționali ai RegAS și instituțiile implicate în definirea, implementarea și monitorizarea implementării politicilor și strategiilor la nivel național, la solicitarea acestora. Utilizatorii individuali ai RegAS au dreptul să vizualizeze informații complete referitoare la ajutoarele acordate unui beneficiar și pot primi, suplimentar dreptului de vizualizare general asupra informaților încărcate în baza de date RegAS, precum și alte drepturi.

V. („Acordarea accesului la informațiile încărcate în RegAS”)

Conform prezentului capitol, beneficiarii de ajutoare pot vizualiza doar informațiile corespunzătoare ajutoarelor de care au beneficiat. Dreptul de acces al beneficiarului la informațiile referitoare la ajutoarele acordate acestuia nu este limitat în funcție de furnizorul sau administratorul măsurii de ajutor, obiectivul acordării ajutorului, sursa de finanțare a acestuia sau de alte considerente. Solicitarea dreptului de acces al unui utilizator instituțional la RegAS se realizează o singură dată. Excepție face cazul în care, din diverse motive, au survenit modificări privind structura entități solicitante, de natură a invalida dreptul de acces anterior dobândit. Acordarea dreptului de acces al utilizatorului instituțional la RegAS presupune emiterea, de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, la solicitarea Consiliului Concurenței, a unui certificat digital care va fi folosit de către utilizatorii individuali în procesul de autorizare și autentificare în aplicația RegAS

VI. („Politica de acces și confidențialitate”)

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Capitolului al VI-lea prezintă modalitatea de acces a datelor și informațiilor de către utilizatorii individuali, aceștia putându-le accesa corespunzător drepturilor acordate lor de către administratorul RegAS. Utilizatorii individuali au obligația să nu aducă la cunoștința terților informațiile referitoare la contul de utilizator și parola de acces și să se asigure că acestea nu sunt disponibile terților. De asemenea, aceștia vor păstra confidențialitatea datelor și informațiilor la care au acces, inclusiv a celor cu caracter personal. Încălcarea regulilor privind confidențialitatea se pedepsește conform legislației naționale în domeniu.

VII. („Procedura de încărcare a informațiilor în RegAS”)

În capitolul al VII-lea este stipulat faptul că ajutoarele de stat acordate în sectoarele agricultură, forestier, pescuit și acvacultură nu se încarcă în RegAS dacă li se aplică normele Uniunii Europene specifice domeniilor anterior menționate, gestionate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (2) din O.U.G. nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, însă se încarcă cele în baza normelor generale de ajutor de stat. Măsurile de ajutor, actele de acordare a finanțărilor, actele de acordare a ajutoarelor, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv și rambursările efective ale respectivelor obligații se încarcă manual în RegAS de către utilizatorii individuali cărora li s-au acordat drepturi de scriere în baza de date.

VIII. („Răspunderea privind completitudinea, corectitudinea și promptitudinea încărcării informațiilor în RegAS”)

Conform capitolului al VIII-lea, utilizatorii individuali sunt responsabili pentru informațiile încărcate în RegAS folosind contul de utilizator acordat acestora de către administratorul sistemului informatic, dar și pentru datele și informațiile încărcate în RegAS de către utilizatorii individuali din cadrul acestora. Furnizorii măsurilor de ajutor sunt responsabili pentru datele și informațiile încărcate în RegAS de entitățile cărora le-au acordat drept de administrator sau subadministratori ai respectivelor măsuri. Consiliul Concurenței nu este responsabil pentru completitudinea, corectitudinea și promptitudinea încărcării informațiilor în RegAS.

IX. („Versionarea informațiilor încărcate în baza de date RegAS”)

În capitolul al IX-lea este prezentată posibilitatea modificării, cu permisiunea RegAS, a informnațiilor referitoare la măsurile de ajutor, actele de acordare a finanțărilor și actele de acordare a ajutoarelor. Versionarea înregistrărilor încărcate inițial în baza de date RegAS, referitoare la măsurile de ajutor, presupune modificarea informațiilor privind măsurile de ajutor deja validate și corespunde modificării actului normativ sau administrativ care stă la baza instituirii respectivei măsuri.

X. („Încărcarea informațiilor istorice în baza de date RegAS”)

Capitolul al X-lea prezintă necesitatea populării bazei de date RegAS cu informații istorice privind ajutoarele acordate și plătite beneficiarilor de către toți furnizorii de ajutor, din toate categoriile de fonduri, în perioada 2012-2015. Pentru asigurarea încărcării datelor și informațiilor istorice, Consiliul Concurenței transmite furnizorilor solicitări de informații în format scris și electronic. Solicitările de informații includ detalii referitoare, printre altele, la datele și informațiile necesare, termenele de transmitere, formatul de raportare.

XI. („Dispoziții tranzitorii și finale”)

Capitolul al XI-lea stabilește faptul că RegAS devine funcțional la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Încărcarea efectivă în RegAS a datelor și informațiilor referitoare la noile măsuri de ajutor instituite în cursul anului 2016 devine obligatorie la data de întâi a lunii următoare intrării în vigoare a regulamentului.

OPCC nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat was last modified: iulie 25th, 2016 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.