OPANRM nr. 156/2016 privind aprobarea modelului-cadru al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul executării de activităţi miniere

12 aug. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 867

Despre

  • M. Of. nr. 607 din 9 august 2016
  • OPANRM nr. 156/2016

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OPANRM nr. 156/2016
(M. Of. nr. 607 din 9 august 2016)
Se aprobă modelul-cadru al procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor în domeniul executării de activități miniere, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

În M. Of. nr. 607 din 9 august 2016, a fost publicat OPANRM nr. 156/2016 privind aprobarea modelului-cadru al procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor în domeniul executării de activități miniere.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivului ordin.

Art. 1 din OPANRM nr. 156/2016

Art. 1 Se aprobă modelul-cadru al procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor în domeniul executării de activități miniere, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 din OPANRM nr. 156/2016

 Art. 2 (1) Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 144/2005 privind aprobarea modelului-cadru al procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor în domeniul executării de activități miniere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 966 din 1 noiembrie 2005.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a
Anexa din OPANRM nr. 156/2016

 ______________________________________________________________________________

|                         TALONUL PROCESULUI-VERBAL       Seria …… Nr. … |

|______________________________________________________________________________|

| A.N.R.M. – București    de constatare și sancționare       ACHITAT/NEACHITAT |

|                         a contravențiilor                                    |

|______________________________________________________________________________|

| C.I.T.R.M. ………..  Amenda aplicată în sumă de ………… lei, în baza |

|                         Legii nr. 85/2003.                                   |

|______________________________________________________________________________|

| Agent constatator:      art. … lit. .., art. … lit. .., art. … lit. ..,|

| ………………      art. … lit. .., art. … lit. ..,                  |

|______________________________________________________________________________|

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

|                   Contravenientul ………….. confirm ……….          |

|                                                                              |

 …………………………………………………………………..

    Agenția Națională pentru Resurse Minerale              Seria ….. Nr. ….

    București, Bulevardul Dacia nr. 59, sectorul 1

    C.I.T.R.M. …………..

         PROCES-VERBAL DE CONSTATARE ȘI SANCȚIONARE A CONTRAVENȚIILOR

                 ÎN DOMENIUL EFECTUĂRII DE ACTIVITĂȚI MINIERE

Încheiat astăzi, ziua …. luna ……….. anul ……, în localitatea ……….., județul …………. .

Eu/noi, ……………………, având calitatea de …………………. în cadrul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, posesor/i al/ai legitimației/lor nr. ……………., cu ocazia controlului privind pe/la*) ………………….., cu sediul în localitatea …………….., str. …………………………… nr. ……. jud. ……………, având nr. de înmatriculare la Registrul Comerțului ……….., cod fiscal …………….., reprezentată prin d-l/d-na**) ………………….., în calitate de***) ……………………., am constatat personal, la data de …./…./…… ora …… în/la****) ……………………… următoarele:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Împrejurările constatate mai sus constituie contravenție și sunt sancționate de prevederile ………………… din …………….., de care se face vinovat/ă ……………………. aplicându-i-se sancțiunea constând în AVERTISMENT/AMENDĂ, în sumă de ……………. lei. Contravaloarea amenzii se va achita în termen de 15 zile de la înmânarea/comunicarea prezentului proces-verbal, urmând a fi virată în contul nr. …………….., deschis la …………………………… .

Confirmarea plății amenzii va fi prezentată organului constatator imediat după achitare.

Împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la înmânarea/comunicarea acestuia.

Alte mențiuni: Cu ocazia încheierii prezentului proces-verbal, contravenientul/a formulează următoarele obiecțiuni:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în trei exemplare.

AGENT CONSTATATOR,

    ……………..

 Am primit un exemplar, astăzi …………..

 Nume și prenume ……………………….

 Funcția ………………………..

Semnătura ………………………

La încheierea prezentului proces-verbal, contravenientul nu este de față/refuză semnarea/nu poate semna, împrejurările fiind confirmate de d-l/d-na …………………., identificat/ă cu …… seria ……… nr. ………, eliberat/ă de ………….., la data de ………….., CNP …………….., în calitate de martor.

Semnătură martor …………..

La încheierea prezentului proces-verbal, contravenientul nu este de față/refuză semnarea/nu poate semna, împrejurările neputând fi confirmate cu martori datorită următoarelor*****):

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

AGENT CONSTATATOR,

……………..


*) Se va preciza persoana fizică/juridică supusă controlului.

**) Se vor trece datele de identificare ale persoanei.

***) Se va indica funcția deținută în cadrul persoanei juridice supuse controlului.

****) Se va preciza locul unde au fost constatate împrejurările ce constituie contravenție.

 *****) Se vor preciza condițiile care au determinat imposibilitatea încheierii procesului-verbal în prezența martorilor.

Tipărit la C.N. “Imprimeria Națională” S.A.

 

 

OPANRM nr. 156/2016 privind aprobarea modelului-cadru al procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor în domeniul executării de activități miniere was last modified: august 11th, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter