Procedura de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii (OPANAF nr. 468/2015)

27 feb. 2015
Vizualizari: 5811

Despre

  • În M. Of. nr. 135 din 23 februarie 2015
  • OPANAf nr. 468/2015
  • Procedura de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii

În M. Of. nr. 135 din 23 februarie 2015, s-a publicat Ordinul președintelui ANAf nr. 468/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a contribuabililor mijlocii.

Vom prezenta, în continuarea conținutul respectivei proceduri:

Procedura de administrare și monitorizare a contribuabililor mijlocii

Potrivit dipozițiilor respectivului act normativ, organele fiscale competente pentru administrarea contribuabililor mijlocii sunt administrațiile județene ale finanțelor publice și Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, prin Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii pentru:

– contribuabilii persoane juridice care își au domiciliul fiscal pe raza teritorială a județului sau a municipiului București, după caz;

– sediile secundare înființate de contribuabilii mijlocii care își au domiciliul fiscal pe raza teritorială a județului sau a municipiului București, după caz, chiar dacă locul de desfășurare a activității sediilor secundare se află pe raza teritorială a altor județe/municipiul București;

– contribuabilii nerezidenți pentru care contribuabilii mijlocii au calitatea de reprezentanți sau reprezentanți fiscali, potrivit titlului VI din Codul fiscal.

A. Procedura de înregistrare fiscală

Lit. A intitulată „Procedura de înregistrare fiscală” prevede următoarele:

1. Modificările intervenite în datele declarate inițial de contribuabilii mijlocii și înscrise în certificatul de înregistrare se fac prin depunerea cererii de preschimbare a certificatului de înregistrare la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal, în a cărui rază teritorială contribuabilul mijlociu își are sediul social.

2. Modificările intervenite în datele declarate inițial de contribuabilii mijlocii în vectorul fiscal vor fi declarate de către aceștia la organul fiscal competent.

3. La primirea de la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal a modificărilor menționate la pct. 1, Direcția generală de tehnologia informației va actualiza cu aceste date Registrul contribuabililor al administrațiilor județene ale finanțelor publice din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice sau al Administrației fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, după caz.

4. Înregistrarea sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii ca plătitoare de salarii și de venituri asimilate salariilor, cu excepția sucursalelor care se înregistrează conform procedurilor speciale în materie de înregistrare a comercianților, se face prin completarea și depunerea formularului „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru sediile secundare (060)”, aprobat prin OMFP nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor (M. Of. nr. 175 din 13 martie 2007; cu modif. și compl. ult.), la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află situate sediile secundare.

5. Scoaterea din evidența fiscală a sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii se face prin depunerea formularului (060), menționat mai sus, la organul fiscal competent, împreună cu certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării.

6. Informațiile referitoare la înființarea și scoaterea din evidență a sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii, care își desfășoară activitatea pe raza altor județe, se transmit administrațiilor județene ale finanțelor publice din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice sau Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București – Administrației fiscale pentru contribuabili mijlocii, după caz, în a căror rază teritorială își are domiciliul fiscal contribuabilul care le-a înființat, prin Direcția generală de tehnologia informației, și se evidențiază într-o secțiune separată a Registrului contribuabililor.

B. Obligații declarative

Lit. B, care reglementează obligațiile declarative, are următorul conținut:

1. Contribuabilii mijlocii depun declarații fiscale la organul fiscal competent prevăzut în prezenta procedură.

2. În cazul contribuabililor mijlocii care au sedii secundare înregistrate ca plătitori de impozit pe veniturile din salarii, conform legii, declararea impozitului pe veniturile din salarii pentru activitatea sediilor secundare se face de către contribuabilul persoană juridică română care le-a înființat la organul fiscal competent în administrarea acestuia.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

3.

(1) Declararea impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale datorate de contribuabilii mijlocii se face prin modalitățile de declarare prevăzute de lege.

(2) Formatul hârtie al declarației fiscale se arhivează la organul fiscal care a primit declarația.

4.

(1) În situația în care contribuabilul a utilizat mai multe căi de transmitere a declarației fiscale, va fi înregistrată prima declarație depusă, conform legii.

(2) Orice corecție ulterioară a unei declarații fiscale, cu excepția decontului de TVA, se face prin depunerea unei declarații fiscale rectificative, în condițiile legii.

C. Soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare

Lit. C, care conține prevederi cu privire la soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare are următorul conținut:

1. Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse de contribuabilii mijlocii se soluționează potrivit art. 1171 C. pr. fisc și potrivit procedurii aprobate prin OMFP nr. 263/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare (M. Of. nr. 131 din 26 februarie 2010; cu modif. și compl. ult.).

2. Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse în termenul legal de declarare, inclusiv solicitările de rambursare aferente lunii noiembrie a anului anterior celui în care persoanele impozabile au dobândit calitatea de contribuabili mijlocii, depuse de către contribuabilii care devin contribuabili mijlocii începând cu data de 1 ianuarie și nesoluționate până la data preluării de către administrațiile județene ale finanțelor publice din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii, se soluționează după cum urmează:

2.1. în cazul deconturilor de TVA pentru care s-au emis deciziile de rambursare a TVA și nu a fost finalizată etapa de compensare/restituire până la data predării, se transferă dosarul solicitării, inclusiv Decizia de rambursare a TVA aprobată, administrațiilor județene ale finanțelor publice din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București – Administrației fiscale pentru contribuabilii mijlocii în vederea finalizării procedurii;

2.2. deconturile pentru care nu s-au emis deciziile de rambursare a TVA până la data predării se transferă administrațiilor județene ale finanțelor publice din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București – Administrației fiscale pentru contribuabilii mijlocii, în vederea soluționării.

Pentru soluționarea acestor deconturi, administrațiile județene ale finanțelor publice din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii aplică procedura corespunzătoare categoriei de contribuabili din care făcea parte respectivul contribuabil la data depunerii decontului de TVA.

Organul fiscal, competent la data depunerii decontului, transmite administrațiilor județene ale finanțelor publice din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București – Administrației fiscale pentru contribuabilii mijlocii, deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare nesoluționate, însoțite, în mod obligatoriu, de următoarele:

a) pentru deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, depuse de contribuabilii care, la data depunerii acestora, se încadrau în categoria contribuabililor mari:

– referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depus de contribuabilii mari;

– orice alte acte procedurale întocmite potrivit procedurii de soluționare, până la data predării;

b) pentru deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, depuse de contribuabilii care, la data depunerii acestora, beneficiau de regimul special de rambursare pentru exportatori:

– decizia privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru exportatori;

– referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depus de exportatori;

– orice alte acte procedurale întocmite potrivit procedurii de soluționare, până la data predării;

c) pentru deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse de contribuabilii care, la data depunerii acestora, nu erau considerați mari contribuabili, contribuabili mijlocii sau exportatori:

– fișa de calcul al Standardului Individual Negativ (SIN);

– fișa indicatorilor de inspecție fiscală;

– fișa de analiză de risc;

– referatul pentru analiză documentară;

– orice alte acte procedurale întocmite potrivit procedurii de soluționare, până la data predării.

Organul fiscal, competent la data depunerii decontului, transmite administrațiilor județene ale finanțelor publice din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București – Administrației fiscale pentru contribuabilii mijlocii și informațiile înscrise în baza de date cuprinzând persoanele impozabile, care devin contribuabili mijlocii începând cu data de 1 ianuarie, ale căror deconturi se încadrează în categoria de risc fiscal mare, ca urmare a informațiilor primite de la organele fiscale, în condițiile prevăzute de OMFP nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare.

3. Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse, în termenul legal de declarare, de către contribuabilii care începând cu data de 1 ianuarie nu mai îndeplinesc criteriile pentru a fi contribuabili mijlocii, inclusiv solicitările de rambursare aferente lunii noiembrie a ultimului an în care aceste persoane au avut calitatea de contribuabili mijlocii, și nesoluționate până la data preluării de către noul organ de administrare, se soluționează după cum urmează:

3.1. în cazul deconturilor de TVA pentru care s-au emis deciziile de rambursare a TVA și nu a fost finalizată etapa de compensare/restituire până la data predării, se transferă dosarul solicitării, inclusiv Decizia de rambursare a TVA aprobată, noului organ fiscal competent, în vederea finalizării procedurii;

3.2. deconturile de TVA pentru care nu s-au emis deciziile de rambursare a TVA până la data predării se transferă noului organ fiscal competent, în vederea soluționării.
Pentru soluționarea acestor deconturi, noul organ fiscal competent aplică procedura corespunzătoare categoriei de contribuabili mijlocii, din care făcea parte respectivul contribuabil la data depunerii decontului de TVA. Administrațiile județene ale finanțelor publice din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii transmit/transmite noului organ fiscal deconturile de TVA nesoluționate, însoțite în mod obligatoriu de Referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depus de contribuabilii mijlocii și de orice alte acte procedurale întocmite potrivit procedurii de soluționare, până la data predării.

Administrațiile județene ale finanțelor publice din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Fiscală Pentru contribuabilii mijlocii transmit/transmite noului organ fiscal și informațiile înscrise în baza de date cuprinzând persoanele impozabile, care nu mai îndeplinesc criteriile pentru a fi contribuabili mijlocii după data de 1 ianuarie, ale căror deconturi se încadrează în categoria de risc fiscal mare, ca urmare a informațiilor primite de la organele fiscale, în condițiile prevăzute de OMFP nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare.

D. Solicitarea documentelor de către contribuabilii mijlocii administrați la administrațiile județene ale finanțelor publice din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, prin Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii

Lit. D, privind solicitarea documentelor de către contribuabilii mijlocii administrați la administrațiile județene ale finanțelor publice din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, prin Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii prevede faptul că solicitarea documentelor de către contribuabilii mijlocii se face prin cerere adresată administrațiilor județene ale finanțelor publice din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, astfel:

a) depusă la registratură;

b) transmisă prin poștă;

c) transmisă prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail.

E. Eliberarea documentelor solicitate de contribuabilii mijlocii administrați la administrațiile județene ale finanțelor publice din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, prin Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii

Potrivit lit. E, eliberarea documentelor solicitate de contribuabilii mijlocii administrați la administrațiile județene ale finanțelor publice din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, prin Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii se face astfel:

1. la sediul administrațiilor județene ale finanțelor publice din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, prin Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii, împuternicitului sau reprezentantului legal al contribuabilului;

2. prin transmitere poștală, la cererea contribuabilului, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

F. Procedura de plată a obligațiilor fiscale la contribuabilii mijlocii administrați de administrațiile județene ale finanțelor publice și Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, prin Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii

La lit. F privind procedura de plată a obligațiilor fiscale la contribuabilii mijlocii administrați de administrațiile județene ale finanțelor publice și Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, prin Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii se prevăd următoarele:

1. Contribuabilii mijlocii administrați de administrațiile județene ale finanțelor publice efectuează plata obligațiilor fiscale reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri fiscale, cu excepția impozitului pe venitul din salarii pentru activitatea sediilor secundare ale acestora, la unitatea de trezorerie a statului cu rol de municipiu reședință de județ.

Procedura de administrare și monitorizare a contribuabililor mijlocii (OPANAF nr. 468/2015) was last modified: martie 3rd, 2015 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.