OPANAF nr. 7/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată – modificări (OPANAF nr. 1965/2015)

5 aug. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1308

Despre

  • M. Of. nr. 579 din 3 august 2015
  • Ordinul președintelui ANAF nr. 1965/2015
  • Modelul și conținutul unor formulare de înregistrare în scopuri de TVA

Actul modificatActul modificatorSumar
 Ordinul președintelui ANAF nr. 7/2010
(M. Of. nr. 32 din 15 ianuarie 2010; cu modif. ult.)
Ordinul președintelui ANAF nr. 1965/2015
(M. Of. nr. 579 din 3 august 2015)
modifică:  art. 4
introduce: art. 31, anexele nr. 7-9

În M. Of. nr. 579 din 3 august 2015, s-a publicat Ordinul președintelui ANAF nr. 1965/2015 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui ANAF nr. 7/2010 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (M. Of. nr. 32 din 15 ianuarie 2010; cu modif. ult.).

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Ordinului președintelui ANAF nr. 7/2010 prin Ordinul președintelui ANAF nr. 1965/2015:

Art. 3OPANAF nr. 7/2010 (modificat prin OPANAF nr. 1965/2015)

Noua reglementare

După art. 3 se introduce un nou articol, art. 31.

Potrivit noii reglementări, art. 31 prevede: „(1) Se aprobă modelul și conținutul formularului «Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal» (098), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/tva, prevăzut în anexa nr. 7.

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

(2) Instrucțiunile de completare a formularului menționat la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 8.

(3) Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului menționat la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 9”.

 

Art. 4 OPANAF nr. 7/2010 (modificat prin OPANAF nr. 1965/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 prevedea faptul că Anexele nr. 1–6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 prevede: „Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul ordin”.

 

Alte prevederi ale OPANAF nr. 1965/2015

După anexa nr. 6 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 7-9, al căror conținut face parte integrantă din respectivul ordin.

Vă prezentăm, în continuare, anexele nr. 7-9 adăugate la OPANAF nr. 7/2010 prin OPANAF nr. 1965/2015:

Anexa nr. 7 OPANAF nr. 7/2010

Cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.

 

Anexa nr. 8 OPANAF nr. 7/2010

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului (098) „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”

Cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, denumită în continuare cerere (formular 098), se completează și se depune de către societățile care se înființează în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Cererea se depune de către solicitant, în calitate de reprezentant legal al societății pentru care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA, de către un asociat al acesteia sau altă persoană împuternicită, potrivit legii, la registratura organului fiscal competent ori la poștă prin scrisoare recomandată.

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerțului.
Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE
Rândul 1. Denumire
Se completează cu denumirea societății pentru care a fost depusă cererea de înmatriculare în registrul comerțului și pentru care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA.
Rândul 2. Sediul social declarat cu ocazia înmatriculării în registrul comerțului
Se completează cu adresa sediului social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerțului.

B. SOLICITANT, ÎN CALITATE DE:
Se marchează cu „X” calitatea de „Reprezentant legal”, în situația în care cererea este completată de reprezentantul legal al societății pentru care a fost solicitată înmatricularea în registrul comerțului sau de către altă persoană împuternicită să o reprezinte, potrivit legii.

Se marchează cu „X” calitatea de „Asociat”, în situația în care cererea este completată de unul dintre asociații societății pentru care a fost solicitată înmatricularea în registrul comerțului.

Se marchează cu „X” rubrica „Act constitutiv”, în situația în care calitatea de reprezentant legal sau asociat rezultă din actul constitutiv al societății pentru care a fost solicitată înmatricularea în registrul comerțului.

În situația în care calitatea de reprezentant legal al societății pentru care a fost solicitată înmatricularea în registrul comerțului rezultă dintr-un alt document, se înscriu numărul și data împuternicirii.

Rubrica „Date de identificare” se completează cu datele de identificare ale solicitantului.

C. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ
Se completează de către societățile care se înființează în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.

Rândul 1. Se estimează cifra de afaceri preconizată a se realiza în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic din operațiuni taxabile și/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, din operațiuni rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România, conform art. 145 alin. (2) lit. b) și d) din Codul fiscal, din operațiuni scutite cu drept de deducere și scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Codul fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, cu excepția următoarelor:

a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal, efectuate de persoana impozabilă;
b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Rândul 2 se marchează cu „X” datorită obligativității înregistrării în scopuri de TVA ca urmare a declarării unei cifre de afaceri egale cu/mai mare decât plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, al cărui echivalent în lei se stabilește la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României la data aderării și se rotunjește la următoarea mie, respectiv 220.000 lei.

Rândul 3 se marchează cu „X” în cazul în care se optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși cifra de afaceri declarată este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal.

Rândul 4. Perioada fiscală
Se marchează cu „X” perioada fiscală care urmează a fi utilizată pentru taxa pe valoarea adăugată.
Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depășește plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării. În caz contrar sau în situațiile prevăzute la art. 1561 alin. (61) și (62) din Codul fiscal, va depune deconturi lunare.

Anexa nr. 9 OPANAF nr. 7/2010

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului (098)

Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal (098)
1. Denumire: Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal (098)
2. Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/tva
3. Format: A4/t2
4. Se tipărește: – într-o singură culoare;
– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
5. U/M: set (2 file)
6. Se difuzează: gratuit.
7. Se utilizează: la înregistrarea în scopuri de TVA de către societățile care se înființează în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
8. Se întocmește în: 2 exemplare;
de: contribuabil sau de către împuternicit.
9. Circulă: – originalul la organul fiscal competent;
– copia la contribuabil.
10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

OPANAF nr. 7/2010 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată – modificări (OPANAF nr. 1965/2015) was last modified: august 4th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter