Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat potrivit art. 74 Cod fiscal pentru anul fiscal 2013 (OMFP nr. 197/2015)

26 feb. 2015
3 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 5 (3 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1767

Despre

  • M. Of. nr. 139 din 24 februarie 2015
  • OMFP nr. 197/2015
  • Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat potrivit art. 74 Cod fiscal

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În M. Of. nr. 139 din 24 februarie 2015, s-a publicat Ordinul Ministerului Finanțelor Publice (MFP) nr. 197/2015 privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activități agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente acestuia.

Ordinul a fost emis în temeiul următoarelor prevederi:

Original Black Friday pe UJmag.ro!

– în temeiul prevederilor art. IV alin. (4) din O.U.G. nr. 40/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscale (M. Of. nr. 455 din 23 iunie 2014);

– în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice (M. Of. nr. 52 din 28 ianuarie 2009; cu modif. și compl. ult.).

Vom prezenta, în continuare, conținutul respectivei proceduri, procedură ce constituie anexa nr. 1 la OMFP nr. 197/2015:

Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activități agricole datorat potrivit art. 74 Cod fiscal pentru anul fiscal 2013, precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente acestuia

Art. 1 prevede următoarele:

„(1) Contribuabilii care au desfășurat activități agricole individual sau în asociere beneficiază de anularea impozitului pe venitul din activități agricole datorat pentru anul fiscal 2013, precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente acestuia, proporțional cu gradul de calamitate al producției agricole, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

a) impozitul a fost stabilit pe bază de norme de venit;

b) pentru producția agricolă nu au fost încheiate polițe de asigurare;

c) producția a fost calamitată în proporție de peste 30% din totalul producției aferente fiecărei grupe de produse vegetale sau animale.

(2) Gradul de calamitate se dovedește cu procesele-verbale de constatare a pagubelor produse, întocmite, după caz, de către comitetele județene pentru situații de urgență și/sau de către comitetele locale pentru situații de urgență și/sau de către comisiile locale alcătuite din specialiști pentru evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, constituite potrivit legii.

(3) În scopul determinării impozitului pe venitul din activități agricole ce urmează să fie anulat, organul fiscal competent determină gradul de calamitate, precum și impozitul pe venitul aferent unei grupe de produse vegetale/animale, potrivit prevederilor alin. (4) și (5).

(4) În situația în care contribuabilul a realizat producția aferentă unei grupe de produse vegetale sau animale astfel cum sunt enumerate în tabelul prevăzut la art. 72 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în mai multe locuri situate pe raza aceleiași unități administrativ-teritoriale ori pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale, gradul de calamitate prevăzut la alin. (1) lit. c) se stabilește de organul fiscal competent astfel:

a) în cazul produselor vegetale, ca raport între suma suprafețelor calamitate aferente unei grupe de produse vegetale, cu excepția celor pentru care există încheiată poliță de asigurare, și totalul suprafețelor cultivate aferente respectivei grupe de produse vegetale. Produsele vegetale includ și plantațiile viticole, pomicole, arbuștii fructiferi și altele asemenea;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

b) în cazul grupelor de animale, ca raport între numărul de animale afectate de calamitate aferente unei grupe de animale, cu excepția celor pentru care există încheiată poliță de asigurare, și numărul total de animale aferente respectivei grupe de animale.

(5) Impozitul pe venitul din activități agricole aferent fiecărei grupe de produse vegetale/animale se determină potrivit regulilor de determinare a impozitului pe venitul din activități agricole prevăzute de Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, utilizând informațiile din declarația depusă de contribuabil.

(6) Impozitul pe venitul din activități agricole ce urmează să fie anulat se stabilește prin aplicarea gradului de calamitate determinat potrivit alin. (2) sau (4), după caz, la impozitul pe venitul anual stabilit potrivit alin. (5)”.

Art. 2 are următorul conținut:

„(1) Facilitatea prevăzută la art. 1 se aprobă de organul fiscal competent din cadrul ANAF, potrivit O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.

(2) Prin organ fiscal competent se înțelege:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul contribuabilul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice fără domiciliu fiscal în România”.

Art. 3 prevede următoarele:

„(1) Pentru a beneficia de facilitatea prevăzută la art. 1, contribuabilul depune o cerere la organul fiscal competent, prin care solicită anularea impozitului pe venitul din activități agricole datorat pentru anul fiscal 2013 și a obligațiilor fiscale accesorii aferente acestuia.

(2) Cererea de anulare trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) datele de identificare ale contribuabilului;

b) numărul și data emiterii deciziei de impunere prin care a fost stabilit impozitul pe venitul din activități agricole datorat pentru anul 2013;

c) numărul și data deciziei prin care s-au stabilit creanțe fiscale accesorii aferente impozitului pe venitul din activități agricole datorat pentru anul 2013.

(3) La cererea de anulare se anexează următoarele documente:

a) copii de pe procesele-verbale de constatare a pagubelor din care rezultă gradul de calamitate sau alte documente justificative, dacă este cazul;

b) declarație pe propria răspundere a contribuabilului din care să reiasă faptul că pentru producția agricolă calamitată nu au fost încheiate polițe de asigurare.

(4) Cererea poate fi depusă la organul fiscal competent prin orice modalitate prevăzută de Codul de procedură fiscală”.

Potrivit art. 4:

„(1) În situația în care activitatea agricolă se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, cererea de anulare a impozitului pe venitul din activități agricole datorat pentru anul fiscal 2013 și a obligațiilor fiscale accesorii aferente acestuia se depune la organul fiscal la care asocierea este luată în evidența fiscală.

(2) În termen de 5 zile de la primire, organul fiscal transmite cererea, precum și informațiile necesare soluționării acesteia, organului fiscal competent potrivit art. 2 alin. (2)”.

Art. 5 prevede următoarele:

„(1) După primirea cererii de anulare a impozitului pe venitul din activități agricole și a obligațiilor fiscale accesorii aferente acestuia organul fiscal competent procedează la verificarea acesteia.

(2) În cazul în care organul fiscal competent constată că procesul-verbal de constatare a pagubelor produse nu conține toate elementele necesare determinării gradului de calamitate potrivit art. 1, acesta solicită informații suplimentare de la organul emitent al procesului-verbal și/sau de la contribuabil.

(3) Ori de câte ori este necesar, organul fiscal competent poate solicita informații și de la alte autorități publice sau de la societățile emitente ale polițelor de asigurare.

(4) Cererea de anulare se soluționează în termenul prevăzut la art. 70 [în termen de 45 de zile de la înregistrare] din Codul de procedură fiscală.

(5) În situația în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 1, organul fiscal competent emite decizie de anulare a impozitului pe venitul din activități agricole datorat pentru anul fiscal 2013 și a obligațiilor fiscale accesorii aferente acestuia, în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură. Un exemplar se comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează de către organul fiscal competent la dosarul fiscal al contribuabilului.

(6) Contribuabilii care au efectuat plata creanțelor fiscale anulate au dreptul la restituirea sumelor achitate. În acest caz, prevederile art. 117 din Codul de procedură fiscală, precum și ale OMFP nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire și de rambursare a sumelor de la buget, precum și de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depășirea termenului legal sunt aplicabile în mod corespunzător”.

Conform art. 6, în situația în care, după administrarea mijloacelor de probă, inclusiv după obținerea informațiilor solicitate potrivit art. 5 alin. (2) și (3), organul fiscal competent constată că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 1 sau informațiile deținute nu sunt de natură a dovedi îndeplinirea condițiilor necesare anulării impozitului pe venitul din activități agricole, acesta emite decizie de respingere a cererii de anulare a impozitului pe venitul din activități agricole datorat pentru anul fiscal 2013 și a obligațiilor fiscale accesorii aferente acestuia, în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură. Un exemplar se comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează de către organul fiscal competent la dosarul fiscal al contribuabilului.

Potrivit art. 7, comunicarea actelor administrative fiscale emise potrivit prezentului ordin se efectuează potrivit prevederilor art. 44 din Codul de procedură fiscală.

Art. 8 prevede faptul că împotriva deciziilor emise în temeiul prezentei proceduri se poate formula contestație în condițiile titlului IX din Codul de procedură fiscală.

 

Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activități agricole datorat potrivit art. 74 Cod fiscal pentru anul fiscal 2013 (OMFP nr. 197/2015) was last modified: februarie 26th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter