Normele privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j^1), k), l) şi m) Cod fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi SUA privind statutul forţelor SUA în România, modificate (OMFP nr. 138/2015)

16 feb. 2015
3 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 5 (3 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4579

Despre

  • M. Of. nr. 113 din 12 februarie 2015
  • Normele privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), l) şi m) Cod fiscal
  • Acordul dintre România şi SUA privind statutul forţelor SUA în România

Normele privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la:

art. 143 alin. (1) lit. j) [livrările de bunuri și prestările de servicii în favoarea misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, a personalului acestora, precum și a cetățenilor străini cu statut diplomatic sau consular în România ori într-un alt stat membru, în condiții de reciprocitate],

art. 143 alin. (1) lit. j1) [livrările de bunuri și prestările de servicii către Comunitatea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiții sau către organismele cărora li se aplică Protocolul din 8 aprilie 1965 privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene, în limitele și în condițiile stabilite de protocolul respectiv și de acordurile de punere în aplicare ale respectivului protocol sau de acordurile de sediu, în măsura în care nu conduc la denaturarea concurenței],

art. 143 alin. (1) lit. k) [livrările de bunuri și prestările de servicii în favoarea organismelor internaționale, altele decât cele menționate la lit. j1), recunoscute ca atare de autoritățile publice din România, precum și a membrilor acestora, în limitele și condițiile stabilite de convențiile internaționale de instituire a acestor organisme sau de acordurile de sediu],

art. 143 alin. (1) lit. l) [livrările de bunuri netransportate în afara României și/sau prestările de servicii efectuate în România, destinate fie forțelor armate ale celorlalte state membre NATO pentru utilizarea de către forțele în cauză ori de către personalul civil care le însoțește, fie pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor acestora atunci când forțele respective participă la o acțiune comună de apărare] și

art. 143 alin. (1) lit. m) [livrările de bunuri și/sau prestările de servicii către un alt stat membru decât România, destinate forțelor armate ale unui stat membru NATO, altul decât statul membru de destinație, pentru utilizarea de către forțele în cauză ori de către personalul civil care le însoțește sau pentru aprovizionarea popotelor ori cantinelor lor atunci când forțele respective participă la o acțiune comună de apărare; livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor către forțele armate ale Regatului Unit staționate în insula Cipru ca urmare a Tratatului de înființare a Republicii Cipru, datat 16 august 1960, care sunt destinate utilizării de către aceste forțe sau personalului civil care le însoțește ori pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor],

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și la art. X și XI din Acordul dintre România și Statele Unite ale Americii privind statutul forțelor Statelor Unite ale Americii în România semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002 (M. Of. nr. 324 din 16 mai 2002, cu modif. ult.) au fost aprobate prin OMFP nr. 2.389/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 597 din 24 august 2011, cu modif. ult. Acestea au suferit mai multe modificări, cele mai recente fiind aduse prin OMFP nr. 138/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 113 din 12 februarie a.c.

Respectivele norme au fost emise în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, normele au fost emise în baza prevederilor art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), l) și m) și alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. X alin. (1) din Acordul dintre România și Statele Unite ale Americii privind statutul forțelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, cu modificările și completările ulterioare.

În continuare, vom prezenta modificările aduse respectivelor norme:

Modificarea art. 1 alin. (5) și (12) din Norme

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 alin. (5) din Norme prevedea faptul că, în conformitate cu art. X și XI din Acordul dintre România și Statele Unite ale Americii privind statutul forțelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, și potrivit înțelegerilor ulterioare semnate în baza acestui acord, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri și prestările de servicii pentru forțele Statelor Unite ale Americii și pentru contractanții acestora, atunci când acționează pentru sau în numele forțelor Statelor Unite ale Americii, livrările de bunuri și prestările de servicii realizate de contractanți către forțele Statelor Unite ale Americii, precum și livrările de bunuri și prestările de servicii destinate uzului personal al membrilor forței Statelor Unite ale Americii în România, al personalului civil care însoțește forța și al membrilor lor de familie.

De asemenea, art. 1 alin. (12) definea sintagma „organ fiscal teritorial care deservește persoanele scutite” ca fiind direcția generală a finanțelor publice județeană/a municipiului București, în a cărei rază teritorială își are sediul/reședința solicitantul sau, după caz, își desfășoară activitatea ori are loc acțiunea pentru care se solicită aplicarea scutirii de taxă.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (5) din Norme are următorul conținut: „Potrivit art. X și XI din Acordul dintre România și Statele Unite ale Americii privind statutul forțelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, cu modificările și completările ulterioare, și înțelegerilor ulterioare semnate în baza acestui acord, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri și prestările de servicii pentru forțele Statelor Unite ale Americii și pentru contractanții acestora, atunci când acționează pentru sau în numele forțelor Statelor Unite ale Americii, livrările de bunuri și prestările de servicii realizate de contractanți către forțele Statelor Unite ale Americii, precum și livrările de bunuri și prestările de servicii destinate uzului personal al membrilor forței Statelor Unite ale Americii în România, al personalului civil care însoțește forța și al membrilor lor de familie. Prin contractant al forțelor Statelor Unite ale Americii se înțelege orice entitate care livrează bunuri sau prestează servicii către forțele Statelor Unite ale Americii, inclusiv companii, corporații, întreprinderi și subcontractanți. Prin personal civil care însoțește forța și membrii de familie se înțelege componenta civilă prevăzută la art. I alin. (1) din Acordul dintre România și Statele Unite ale Americii privind statutul forțelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, art. 1 alin. (12) din Norme prevede: „Prin organ fiscal teritorial care deservește persoanele scutite, în sensul prezentelor norme, se înțelege administrația finanțelor publice județeană/Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, în a cărei rază teritorială își are sediul/reședința solicitantul sau, după caz, își desfășoară activitatea ori are loc acțiunea pentru care se solicită aplicarea scutirii de taxă”.

 
Introducerea art. 2 alin. (21) din Norme

Noua reglementare

Videoconferința regională de insolvență Buzău

La art. 2, se introduce un nou alineat, alin. (21). Potrivit art. 2 alin. (21) din Norme: ,,Prin excepție de la prevederile alin. (2) [Persoanele scutite stabilite în România, prevăzute la art. 1 alin. (1), (2), (5) și (7), pot beneficia de scutire directă pe baza unui certificat valabil care atestă că sunt îndreptățite să beneficieze de scutire], pentru închirierea sau leasingul de bunuri imobile persoanele scutite stabilite în România, prevăzute la art. 1 alin. (1) [sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri și prestările de servicii în favoarea misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare, a personalului acestora, precum și a cetățenilor străini cu statut diplomatic sau consular în România, în condiții de reciprocitate], pot beneficia de scutirea directă de TVA pe baza avizului privind îndeplinirea condițiilor de reciprocitate, care este valabil pentru o perioadă de 12 luni consecutive de la data emiterii acestuia. Pentru închirierea sau leasingul de bunuri imobile prestatorii aplică scutirea de TVA cu drept de deducere pe baza avizului privind îndeplinirea condițiilor de reciprocitate prezentat de persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (1). Prestatorii care nu primesc de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) avizul valabil privind îndeplinirea condițiilor de reciprocitate aplică fie scutirea de TVA fără drept de deducere prevăzută la art. 141 alin. (2) lit. e) [Potrivit acesteia, sunt scutite de plata taxei: arendarea, concesionarea, închirierea și leasingul de bunuri imobile, acordarea unor drepturi reale asupra unui bun imobil, precum dreptul de uzufruct și superficia, cu plată, pe o anumită perioadă. Fac excepție următoarele operațiuni: 1. operațiunile de cazare care sunt efectuate în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping; 2. închirierea de spații sau locații pentru parcarea autovehiculelor; 3. închirierea utilajelor și a mașinilor fixate definitiv în bunuri imobile; 4. închirierea seifurilor] din Codul fiscal, fie regimul de taxare în cazul în care au optat conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal pentru taxarea operațiunilor de închiriere sau leasing de bunuri imobile. Avizul privind îndeplinirea condițiilor de reciprocitate se solicită Direcției protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, ori de câte ori este cazul. O copie de pe aviz se transmite prestatorilor pentru justificarea scutirii directe de TVA aplicate pentru închirierea sau leasingul de bunuri imobile”.

 
Modificarea art. 2 alin. (4) și (7) și (8) din Norme

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (4) din Norme prevedea: Pentru închirierea sau leasingul de bunuri imobile, prestatorii vor aplica scutirea cu drept de deducere numai pe baza certificatului de scutire valabil prezentat de persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (1), (2), (5) și (7) și, respectiv, pe baza formularului de comandă prezentat de persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (4), indiferent dacă prestatorii au optat sau nu pentru taxarea operațiunilor respective, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal. Prestatorii care nu au optat pentru taxarea operațiunilor de închiriere sau leasing cu bunuri imobile și nu primesc un certificat de scutire valabil de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), (2), (5) și (7) și, respectiv, un formular de comandă de la persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (4) vor aplica scutirea fără drept de deducere prevăzută la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal.

De asemenea, art. 2 alin. (7) din Norme, stabilea faptul că în vederea autentificării certificatelor de scutire:

a) persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) vor solicita avizul în scris privind condițiile de reciprocitate din partea Direcției protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, ori de câte ori este cazul;

b) persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (7) vor solicita o adresă scrisă emisă de structura organizatoare a activităților de cooperare din cadrul Ministerului Apărării Naționale cu forțele armate ale statelor străine membre NATO, care să confirme faptul că acestea se află în România pentru a lua parte la efortul comun de apărare, ori de câte ori este cazul.

În ceea ce privește art. 2 alin. (8) din Norme, acesta dispunea faptul că răspunderea pentru verificarea respectării condițiilor de reciprocitate revine Direcției protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

 Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (4) din Norme prevede: „Pentru închirierea sau leasingul de bunuri imobile, prestatorii aplică scutirea de TVA cu drept de deducere pe baza certificatului de scutire valabil prezentat de persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (2) [sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri și prestările de servicii în favoarea organismelor internaționale, altele decât cele menționate la art. 143 alin. (1) lit. j1) din Codul fiscal, recunoscute ca atare de autoritățile publice din România, precum și a membrilor acestora, în limitele și condițiile stabilite de convențiile internaționale de instituire a acestor organisme sau de acordurile de sediu], (5) [sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri și prestările de servicii pentru forțele Statelor Unite ale Americii și pentru contractanții acestora, atunci când acționează pentru sau în numele forțelor Statelor Unite ale Americii, livrările de bunuri și prestările de servicii realizate de contractanți către forțele Statelor Unite ale Americii, precum și livrările de bunuri și prestările de servicii destinate uzului personal al membrilor forței Statelor Unite ale Americii în România, al personalului civil care însoțește forța și al membrilor lor de familie] și (7) [sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri netransportate în afara României și/sau prestările de servicii efectuate în România, destinate fie forțelor armate ale celorlalte state membre NATO pentru utilizarea de către forțele în cauză sau de către personalul civil care le însoțește, fie pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor acestora, atunci când forțele respective participă la o acțiune comună de apărare] și, respectiv, pe baza formularului de comandă prezentat de persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (4) [sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri și prestările de servicii către Comunitatea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiții sau către organismele cărora li se aplică Protocolul din 8 aprilie 1965 privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene, în limitele și în condițiile stabilite de protocolul respectiv și de acordurile de punere în aplicare ale respectivului protocol sau de acordurile de sediu, în măsura în care nu conduc la denaturarea concurenței]. Prestatorii care nu primesc un certificat de scutire valabil de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), (5) și (7) și, respectiv, un formular de comandă de la persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (4) aplică fie scutirea de TVA fără drept de deducere prevăzută la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, fie regimul de taxare în cazul în care au optat conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal pentru taxarea operațiunilor de închiriere sau leasing de bunuri imobile”.

De asemenea, art. 2 alin. (7) din Norme stabilește: „În vederea autentificării certificatelor de scutire:

a) persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (1) solicită avizul în scris privind îndeplinirea condițiilor de reciprocitate din partea Direcției protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, ori de câte ori este cazul;

b) persoanele scutite prevăzute la 1 alin. (2) solicită confirmarea în scris privind încadrarea în limitele și condițiile stabilite de convențiile internaționale de instituire a organismelor sau de acordurile de sediu din partea Direcției protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, ori de câte ori este cazul;

c) persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (7) solicită o adresă scrisă emisă de structura organizatoare a activităților de cooperare din cadrul Ministerului Apărării Naționale cu forțele armate ale statelor străine membre NATO, care să confirme că acestea se află în România pentru a lua parte la efortul comun de apărare, ori de câte ori este cazul.

Aceste avize vor fi prezentate autorității fiscale teritoriale competente”.

În sfârșit, art. 2 alin. (8) din Norme, dispune: „Răspunderea pentru verificarea respectării condițiilor de reciprocitate și a încadrării în limitele și condițiile stabilite de convențiile internaționale de instituire a organismelor sau de acordurile de sediu revine Direcției protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe”.

Normele privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j^1), k), l) și m) Cod fiscal și la art. X și XI din Acordul dintre România și SUA privind statutul forțelor SUA în România, modificate (OMFP nr. 138/2015) was last modified: februarie 27th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter