OMEC nr. 5453/2020 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat – 2021 – modificări (OME nr. 3852/2021)

31 mai 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 249
Ordinul ministrului educației și cercetării (OMEC) nr. 5453/2020 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat – 2021

(M. Of. nr. 837 din 11 septembrie 2020)

Ordinul ministrului educației (OME) nr. 3852/2021 pentru modificarea și completarea OMEC nr. 5453/2020 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat – 2021

(M. Of. nr. 555 din 28 mai 2021)

– modifică: art. 3, art. 5, art. 6 alin. (3), art. 9 alin. (2), (3), art. 13 alin. (1), anexa; 

 

– introduce: art. 2 alin. (3^1), art. 2 alin. (5)-(14), art. 9 alin. (6), art. 14 alin. (6), anexa nr. 2.

În M. Of. nr. 555 din 28 mai 2021 s-a publicat Ordinul ministrului educației (OME) nr. 3852/2021 pentru modificarea și completarea OMEC nr. 5453/2020 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat – 2021. 

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

Redăm, în continuare, modificările și completările aduse respectivului act normativ.

Art. 2 alin. (3)

Noua reglementare

La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) În conformitate cu Regulamentul-cadru pentru organizarea și funcționarea învățământului pedagogic în sistemul de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4812/2020, absolvenții specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaționale, profil pedagogic, susțin probele scrise ale examenului de bacalaureat la disciplinele: Limba și literatura română, Istorie și discipline la alegere, comune profilului uman din filiera teoretică”.

 

Art. 2 alin. (5)-(14)

Noua reglementare

La articolul 2, după alineatul (4) se introduc zece noi alineate, alineatele (5)-(14), cu următorul cuprins:

„(5) Pentru examenul de bacalaureat 2021 se consideră centru de examen unitatea de învățământ la care s-au înscris cel puțin 30 de candidați și maximum 450 de candidați, proveniți din seria curentă și/sau din seriile anterioare. Sunt centre de examen, cu prioritate, unitățile de învățământ care asigură următoarele condiții:

a) sălile de examen și sălile în care își desfășoară activitatea comisia din centrul respectiv se află, de regulă, în aceeași clădire;

b) sălile sunt dotate cu sisteme de supraveghere audiovideo;

Videoconferința regională de insolvență Buzău

c) îndeplinesc condițiile prevăzute în Procedura privind transferul/preluarea arhivelor de subiecte pentru examenul național de bacalaureat nr. 709 din 9.03.2021.

(6) Comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București nominalizează, până la data de 4 iunie 2021, centrele de examen dintre unitățile de învățământ care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (5) și centrele zonale de evaluare, precum și unitățile de învățământ arondate acestora și transmite, spre aprobare, lista acestora în format electronic, scanată și ștampilată, până la aceeași dată, Comisiei Naționale de Bacalaureat și Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație.

(7) Comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București stabilește prin decizia inspectorului școlar general, până la data de 7 iunie 2021, componența nominală a Comisiei de bacalaureat de echivalare și recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale din fiecare unitate de învățământ liceal care are clase de final de ciclu de învățământ, pe baza propunerilor transmise de consiliul de administrație al unității de învățământ.

(8) Persoanele de contact/Informaticienii/Cadrele didactice cu abilități de operare pe calculator, care fac parte din comisiile de bacalaureat din centrele de examen și din centrele zonale de evaluare în calitate de secretari sau de membri și care administrează baza de date, sunt desemnați de către Comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București, cel mai târziu până la data de 10 iunie 2021.

(9) Comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București stabilește în ședință publică organizată în cadrul unei videoconferințe, prin tragere la sorți, componența comisiilor din centrele de examen și din centrele zonale de evaluare, cu excepția președinților și a persoanelor de contact.

(10) Tragerea la sorți a cadrelor didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen și din centrele zonale de evaluare se realizează din lista aprobată de Comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București. Lista se alcătuiește la nivel județean/al municipiului București din listele transmise inspectoratelor școlare de către unitățile de învățământ până la data de 7 iunie 2021. Listele cuprind numele cadrelor didactice care doresc să participe la examenul de bacalaureat național și care nu sunt în situație de incompatibilitate prevăzută de metodologia de organizare și desfășurare a examenului național de bacalaureat și nici nu au fost sancționate disciplinar pentru fapte săvârșite în sesiunile anterioare de examen.

(11) Comisiile de bacalaureat județene/Comisia de bacalaureat a municipiului București aprobă lista cadrelor didactice care vor participa la tragerea la sorți, cu cel mult șapte zile înainte de începerea examenului.

(12) Componența comisiilor se consemnează într-un proces-verbal în care se menționează și reprezentanți ai societății civile, respectiv ai Consiliului județean/al municipiului București al elevilor, ai asociațiilor reprezentative ale elevilor, ai organizațiilor reprezentative la nivel național ale părinților și reprezentanți ai sindicatelor afiliate la federațiile sindicale reprezentative din învățământ, ai presei scrise și audiovizuale care au participat la tragerea la sorți organizată în cadrul videoconferinței.

(13) Numărul candidaților înscriși într-o comisie de examen reprezintă numărul candidaților din seria curentă și/sau din seriile anterioare din unitatea de învățământ, la care se adaugă cei din seriile anterioare repartizați de comisia județeană/a municipiului București de bacalaureat – 2021, cu respectarea condițiilor prevăzute la alin. (5).

(14) Pentru unitățile de învățământ – centre de examen care au un număr de candidați mai mare decât numărul de locuri din sălile de examen proprii, conform prevederilor de la alin. (5) lit. a), Comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București poate decide arondarea acestora la cea mai apropiată comisie de examen dintr-o unitate de învățământ care dispune de spații suplimentare. Decizia se transmite Comisiei Naționale de Bacalaureat”.

 

Art. 3

Vechea reglementare

„(1) Programa de examen pentru proba C de evaluare a competențelor lingvistice în limba chineză, valabilă în sesiunile examenului de bacalaureat național – 2021, este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale, interimar, nr. 4.950/2019 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2020, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Abrogat.

(3) Programa de bacalaureat pentru evaluarea competențelor digitale, valabilă în sesiunile examenului național de bacalaureat din anul 2021, este prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.923/2013 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2014

(4) Abrogat.

(5) Abrogat.

(6) Abrogat”.

Noua reglementare

Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Programele pentru susținerea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat – 2021 sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educației nr. 3237/2021 privind aprobarea programelor pentru susținerea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2020-2021.

(2) Recunoașterea și echivalarea competențelor lingvistice și digitale se realizează conform Metodologiei pentru echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale – examenul național de bacalaureat 2021, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3.842/2021”.

 

Art. 5

Vechea reglementare

„Probele specifice susținute de elevii claselor a XII-a din secțiile speciale de învățământ din România, care funcționează în baza Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea în domeniul școlar se desfășoară în conformitate cu Regulamentul de desfășurare a examenului în vederea obținerii Diplomei de acces general în învățământul superior german și a Diplomei de bacalaureat de către absolvenții secțiilor/școlilor speciale germane din România, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 5.262/2009”.

Noua reglementare

Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Probele specifice susținute de elevii claselor a XII-a din secțiile speciale din România, care funcționează în baza Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea în domeniul școlar, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/1999, aprobată prin Legea nr. 205/1999, se desfășoară în conformitate cu Regulamentul de desfășurare a examenului în vederea obținerii Diplomei de acces general în învățământul superior german și a Diplomei de bacalaureat de către absolvenții secțiilor/școlilor speciale germane din România, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 5.262/2009 privind secțiile/școlile speciale germane din România, finalizate cu Diplomă de acces general în învățământul superior german și Diplomă de bacalaureat, și cu Instrucțiunile referitoare la organizarea și desfășurarea probelor examenului de bacalaureat susținut de absolvenții secțiilor speciale germane din România, în anul școlar 2020-2021, aprobate cu nr. 28.262 din 27.04.2021.

(2) Pentru elevii secțiilor bilingve francofone care fac parte din proiectul bilateral franco-român. «De la învățământul bilingv către filierele universitare francofone», echivalarea probei scrise la una dintre disciplinele nonlingvistice (DNL) susținute în limba franceză, din cadrul examenului de bacalaureat bilingv francofon, se realizează de către Comisia de bacalaureat de echivalare și recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale, constituită la nivelul unității de învățământ liceal.

(3) Pentru elevii secțiilor bilingve româno-spaniole, echivalarea probei scrise de cultură spaniolă, din cadrul examenului de bacalaureat bilingv româno-spaniol, se realizează de către Comisia de bacalaureat de echivalare și recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale, constituită la nivelul unității de învățământ liceal”.

 

Art. 6 alin. (3)

Vechea reglementare

„(3) Pentru a permite candidaților arondați să susțină probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale în unitățile de învățământ ai căror elevi sunt, în cadrul comisiei de bacalaureat pentru evaluarea competențelor lingvistice și digitale de la nivelul unității de învățământ în care sunt arondați elevii de la specializările/calificările autorizate provizoriu se va constitui o subcomisie care își va desfășura activitatea în unitatea de învățământ de unde provin acești elevi, în care vor fi incluși obligatoriu profesori examinatori din această unitate”.

Noua reglementare

La articolul 6, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru candidații care provin de la specializările/calificările autorizate provizoriu, echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale se fac în cadrul comisiei de bacalaureat pentru recunoașterea și echivalarea competențelor lingvistice și digitale de la nivelul unității de învățământ la care sunt arondați candidații, de către o subcomisie care își va desfășura activitatea în unitatea de învățământ de unde provin acești candidați, în care vor fi incluși obligatoriu profesori din această unitate”.

 

 Art. 9 alin. (2) și (3) 

Vechea reglementare

„(2) Comisiile de bacalaureat județene/Comisia de bacalaureat a municipiului București stabilesc/stabilește componența comisiilor din centrele de examen cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probelor scrise, prin tragere la sorți în ședință publică la care sunt invitați în scris, în mod obligatoriu, reprezentanți ai consiliului județean/al municipiului București al elevilor, ai asociațiilor reprezentative ale elevilor, ai organizațiilor reprezentative la nivel național ale părinților și reprezentanți ai sindicatelor afiliate la federațiile sindicale reprezentative din învățământ, ai presei scrise și audiovizuale.

(3) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen, inclusiv persoanele de contact/informaticienii, sunt selectate din alte unități de învățământ decât cele din care provin candidații arondați centrelor, în conformitate cu prevederile alin. (2)”.

Noua reglementare

La articolul 9, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Comisia județeană/a municipiului București stabilește componența comisiilor din centrele de examen cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probelor scrise, prin tragere la sorți în ședință publică organizată în cadrul unei videoconferințe, care poate fi înregistrată. La ședința publică sunt invitați, în scris, și reprezentanți ai societății civile.

(3) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen, inclusiv persoanele de contact și informaticienii, sunt selectate din alte unități de învățământ decât cele din care provin candidații arondați centrelor. Pentru examenul național de bacalaureat – 2021, supravegherea probelor scrise este asigurată, pentru fiecare sală de examen, de minimum un asistent”.

 

 Art. 9 alin. (6)

Noua reglementare

La articolul 9, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Înregistrarea videoconferinței menționate la alin. (2) se păstrează la nivelul inspectoratelor școlare județene/al Inspectoratului Școlar al Municipiului București, în condiții de maximă siguranță, pentru o perioadă de 2 (doi) ani de la data efectuării acesteia, și se transmite doar la solicitarea instanțelor de judecată sau a organelor de control, fiind exceptată de la comunicare către alte persoane fizice sau juridice”

 

Art. 13 alin. (1)

Vechea reglementare

„(1) Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica nota inițială prin creștere sau descreștere, după caz”.

Noua reglementare

La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Candidații care depun/transmit prin mijloace electronice contestații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată, ca urmare a soluționării contestației, poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin”.

 

Art. 14 alin. (6)

Noua reglementare

La articolul 14, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Ștergerea de pe paginile de internet ale Ministerului Educației, ale inspectoratelor școlare și ale unităților de învățământ a informațiilor menționate la alin. (2) se realizează după împlinirea termenului de 2 (doi) ani de la data afișării. Afișarea în format letric la avizierul unităților de învățământ-centre de examen a acestor informații se realizează pentru o perioadă de o lună de la data publicării”.

 

Anexa

Noua reglementare

Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Anexa nr. 2

Noua reglementare

După anexă, care devine anexa nr. 1, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Art. II

„Comisiile de bacalaureat județene/Comisia de bacalaureat a municipiului București, comisiile de bacalaureat din centrele de examen, comisiile de bacalaureat din centrele zonale de evaluare, Comisia județeană/a municipiului București de contestații au obligația aplicării prevederilor Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021 privind aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare”.

Art. III

„La data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru examenul național de bacalaureat – 2021, orice alte prevederi contrare se abrogă”.

Art. IV

„Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin”.

Art. V

„Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

OMEC nr. 5453/2020 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat – 2021 – modificări (OME nr. 3852/2021) was last modified: mai 31st, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter