O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii – modificări (Legea nr. 129/2019)

24 iul. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 5.467

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Actul modificatActul modificatorSumar

O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005

București: Conferința GDPR în relațiile de muncă

(M. Of. nr. 39 din 31 ianuarie 2000; cu modif. ult.)

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

(M. Of. nr. 589 din 18 iulie 2019)

– modifică: art. 6 alin. (2) lit. a) și lit. c), art. 13 alin. (4), art. 15 alin. (2)-(3), art. 16 alin. (2) lit. a) și lit. c), art. 17 alin. (3), art. 27^2 lit. a), art. 31 alin. (2), titlul cap. IV „ CAPITOLUL IV Modificarea actului constitutiv, a statutului ori a beneficiarului real al asociației sau fundației. Fuziunea și divizarea”, art. 39 alin. (1^1) lit. e), art. 56 alin. (1) partea introductivă, art. 60 alin. (4), art. 73 alin. (2), art. 74 alin. (1), art. 75 alin. (1)-(2);

– introduce: art. 6 alin. (4), art. 7 alin. (2) lit. c^1)-c^2), art. 7 alin. (2^1), art. 13^1 alin. (2^1), art. 16 alin. (2^1)-(2^2), art. 17 alin. (2) lit. c ^1)-c^2), art. 27^3, art. 34^4-34^5, art/ 38 alin. (1) lit. d^1), art. 56 alin. (1^1), art. 56 alin. (3).

 

În M. Of. nr. 589 din 18 iulie 2019 s-a publicat Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Astfel, respectiva lege aduce modificări, dar și completări următoarelor acte normative:

O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005 (M. Of. nr. 39 din 31 ianuarie 2000; cu modif. ult.);

Legea societăților nr. 31/1990 (rep. M. Of. nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004; cu modif. ult.);

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M. Of. nr. 547 din 23 iulie 2015; cu modif. ult.).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

 

Art. 6 alin. (2) lit. a) și lit. c) din O.G. nr. 26/2000 (modificat prin Legea nr. 129/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 6 alin. (2), lit. a) și lit. c) prevedeau:

„(2) Actul constitutiv cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute:

a) datele de identificare a membrilor asociați: numele sau denumirea și, după caz, domiciliul sau sediul acestora;

(…)

c) denumirea asociației;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6 alin. (2), lit. a) și lit. c) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(2) Actul constitutiv cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute:

a) datele de identificare ale membrilor asociați: numele, prenumele, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea și codul de identificare fiscală ale persoanei juridice asociate și, după caz, domiciliul sau reședința ori adresa sediului social;

(…)

c) denumirea asociației: denumirea va conține în mod obligatoriu cuvântul “asociație”. Denumirea exprimată într-o limbă străină va cuprinde și traducerea în limba română”.

 

Art. 6 alin. (4) din O.G. nr. 26/2000 (introdus prin Legea nr. 129/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6, după alin. (3), se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul conținut:

(4) În cazul în care din asociație fac parte persoane ale căror nume sau ale căror denumiri sunt redactate într-o altă grafie decât cea latină, numele sau denumirile sunt transliterate în grafia latină, conform actelor de identitate, respectiv actelor de înființare emise de autoritățile statului de apartenență ori statului român și sunt folosite în forma astfel transliterată ori de câte ori aceste persoane sunt prevăzute în documentele oficiale ale asociației”.

 

Art. 7 alin. (2) lit. c^1)-c^2) din O.G. nr. 26/2000 (introdus prin Legea nr. 129/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 7 alin. (2), după lit. c), se introduc două noi litere, lit. c^1)-c^2), cu următorul conținut:

„(2) Cererea de înscriere va fi însoțită de următoarele documente:

(…)

c^1) copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identității membrilor asociați;

c^2) declarație pe propria răspundere, încheiată în formă autentică, a persoanei care, în temeiul alin. (1), formulează cererea de înscriere, care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociației, în sensul reglementărilor din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data nașterii, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, cetățenia, domiciliul sau reședința;”.

 

Art. 7 alin. (2^1) din O.G. nr. 26/2000 (introdus prin Legea nr. 129/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 7, după alin. (2), se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul conținut:

(2^1) În cazul în care documentele prevăzute la alin. (2) lit. c) și c^1) sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat”.

 

Art. 13 alin. (4) din O.G. nr. 26/2000 (modificat prin Legea nr. 129/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 13, alin. (4) prevedea:

„(4) În vederea înscrierii filialei, reprezentantul asociației va depune cererea de înscriere, împreună cu hotărârea de constituire a filialei, statutul, actul constitutiv, actele doveditoare ale sediului și patrimoniului inițial ale acesteia, la judecătoria în a cărei circumscripție urmează să-și aibă sediul filiala. Dispozițiile art. 6 și ale art. 9-12 sunt aplicabile în mod corespunzător”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 13, alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

„(4) În vederea înscrierii filialei, reprezentantul asociației depune la judecătoria în a cărei circumscripție urmează să își aibă sediul filiala cererea de înscriere, împreună cu hotărârea de constituire a filialei, statutul, actul constitutiv, actele doveditoare ale sediului și patrimoniului inițial ale acesteia, precum și copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identității membrilor filialei. Dispozițiile art. 6, art. 7 alin. (2^1) și ale art. 9 – 12 sunt aplicabile în mod corespunzător”.

 

Art. 13^1 alin. (2^1) din O.G. nr. 26/2000 (introdus prin Legea nr. 129/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 13^1, după alin. (2), se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul conținut:

(2^1) Sucursalele își pot desfășura activitatea numai după înscrierea lor în Registrul asociațiilor și fundațiilor. Cererea de înscriere, însoțită de hotărârea adunării generale, se va depune la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își are sediul asociația, prevederile art. 8 – 12 aplicându-se în mod corespunzător”.

 

Art. 15 alin. (2)-(3) din O.G. nr. 26/2000 (modificat prin Legea nr. 129/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 15, alin. (2)-(3) prevedeau:

„(2) Activul patrimonial inițial al fundației trebuie să includă bunuri în natura sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puțin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundației.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul fundațiilor al căror scop exclusiv, sub sancțiunea dizolvării pe cale judecătorească, este efectuarea operațiunilor de colectare de fonduri care să fie puse la dispoziția altor asociații sau fundații, în vederea realizării de programe de către acestea din urma, activul patrimonial inițial poate avea o valoare totală de cel puțin 20 de ori salariul minim brut pe economie”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 15, alin. (2)-(3) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(2) Activul patrimonial inițial al fundației trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puțin 100 de ori salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, la data constituirii fundației.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul fundațiilor al căror scop exclusiv, sub sancțiunea dizolvării pe cale judecătorească, este efectuarea operațiunilor de colectare de fonduri care să fie puse la dispoziția altor asociații sau fundații, în vederea realizării de programe de către acestea din urmă, activul patrimonial inițial poate avea o valoare totală de cel puțin 20 de ori salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată”.

 

Art. 16 alin. (2) lit. a) și lit. c) din O.G. nr. 26/2000 (modificat prin Legea nr. 129/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 16 alin. (2), lit. a) și lit. c) prevedeau:

„(2) Actul constitutiv al fundației cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute:

a) datele de identificare a fondatorului sau, după caz, a fondatorilor: numele sau denumirea și, după caz, domiciliul sau sediul acestora;

(…)

c) denumirea fundației;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 16 alin. (2), lit. a) și lit. c) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(2) Actul constitutiv al fundației cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute:

a) datele de identificare ale fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor: numele, prenumele, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea și codul de identificare fiscală a persoanei juridice și, după caz, domiciliul/reședința ori adresa sediului social;

(…)

c) denumirea fundației: denumirea va conține în mod obligatoriu cuvântul “fundație”. Dispozițiile art. 6 alin. (2) lit. c) teza a II-a se aplică în mod corespunzător”.

 

Art. 16 alin. (2 ^1)-(2^2) din O.G. nr. 26/2000 (introdus prin Legea nr. 129/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 16, după alin. (2), se introduc două noi alineate, alin. (2^1)-(2^2), cu următorul conținut:

„(2^1) În cazul în care numele sau denumirile fondatorilor sunt redactate într-o altă grafie decât cea latină, acestea sunt transliterate în grafia latină, conform actelor de identitate, respectiv actelor de înființare emise de autoritățile statului de apartenență ori statului român și sunt folosite în forma astfel transliterată ori de câte ori aceste persoane sunt prevăzute în documentele oficiale ale fundației.

(2^2) Dispozițiile alin. (2^1) se aplică în mod corespunzător în cazul membrilor consiliului director al fundației”.

 

Art. 17 alin. (2) lit. c^1)-c^2) din O.G. nr. 26/2000 (introdus prin Legea nr. 129/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 17 alin. (2), după lit. c), se introduc două noi litere, lit. c^1)-c^2), cu următorul conținut:

„(2) Cererea de înscriere va fi însoțită de următoarele documente:

(…)

c^1) copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identității fondatorilor și membrilor consiliului director;

c^2) declarație pe propria răspundere, încheiată în formă autentică, a persoanei prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. h), care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai fundației, în sensul reglementărilor din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Dispozițiile art. 16 alin. (2) lit. a) se aplică în mod corespunzător. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data nașterii, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, cetățenia, domiciliul sau reședința;”.

 

Art. 17 alin. (3) din O.G. nr. 26/2000 (modificat prin Legea nr. 129/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 17, alin. (3) prevedea:

„(3) Dispozițiile art. 7 alin. (1), alin. (3)-(3^5) și alin. (4), ale art. 8-12 și ale art. 14 se aplică în mod corespunzător.”.

 

vNoua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 17, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Dispozițiile art. 7 alin. (1), (2^1), (3) – (3^5) și (4), ale art. 8 – 12 și ale art. 14 se aplică în mod corespunzător”.

 

Art. 27^2 lit. a) din O.G. nr. 26/2000 (modificat prin Legea nr. 129/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 27^2, lit. a) prevedea:

„În realizarea competenței sale cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociației;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 27^2, lit. a) se modifică și va avea următorul conținut:

„În realizarea competenței sale cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori:

a) verifică, cel puțin o dată pe an, modul în care este administrat patrimoniul asociației;”.

 

Art. 27^3 din O.G. nr. 26/2000 (introdus prin Legea nr. 129/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 27^2, se introduce un nou articol, art. 27^3, cu următorul conținut:

Art. 27^3

Asociațiile au obligația de a păstra cel puțin 5 ani registrele tranzacțiilor efectuate”.

 

Art. 31 alin. (2) din O.G. nr. 26/2000 (modificat prin Legea nr. 129/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 31, alin. (2) prevedea:

„(2) Dispozițiile art. 27 se aplica în mod corespunzător”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 31, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Dispozițiile art. 27 – 27^3 se aplică în mod corespunzător”.

 

Titlul cap. IV „CAPITOLUL IV Modificarea actului constitutiv, a statutului ori a beneficiarului real al asociației sau fundației. Fuziunea și divizarea” din O.G. nr. 26/2000 (modificat prin Legea nr. 129/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, titlul cap. IV prevedea:

„Capitolul IV

Modificarea actului constitutiv și a statutului asociației sau fundației. Fuziunea și divizarea”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, titlul cap. IV se modifică și va avea următorul conținut:

„CAPITOLUL IV Modificarea actului constitutiv, a statutului ori a beneficiarului real al asociației sau fundației. Fuziunea și divizarea”.

 

Art. 34^4-34^5 din O.G. nr. 26/2000 (introdus prin Legea nr. 129/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 34^3, se introduc două noi articole, art. 34^4-34^5, cu următorul conținut:

„Art. 34^4

(1) Anual sau ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, asociația sau fundația are obligația de a comunica Ministerului Justiției datele de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenței privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor.

(2) În acest scop, consiliul director al asociației sau fundației împuternicește o persoană fizică pentru a comunica, printr-o declarație pe propria răspundere, încheiată în formă autentică, datele de identificare ale beneficiarului real.

(3) Declarația anuală prevăzută la alin. (1) se comunică Ministerului Justiției până la data de 15 ianuarie.

(4) Dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declarația prevăzută la alin. (1) se depune în termen de 30 zile de la data la care aceasta a intervenit.

Art. 34^5

(1) Nerespectarea de către o asociație sau fundație a obligației prevăzute la art. 34^4 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 200 lei la 2.500 lei.

(2) Constatarea contravenției prevăzute la alin. (1) se face de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor prin agenți constatatori proprii.

(3) Contravenientul are obligația ca în termen de 30 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenției prevăzute la alin. (1) să comunice datele de identificare ale beneficiarului real.

(4) În procesul-verbal de constatare a contravenției se înscrie o mențiune privind obligația prevăzută la alin. (3).

(5) Procesul-verbal se comunică contravenientei, precum și Ministerului Justiției în vederea înregistrării în evidența privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor.

(6) Necomunicarea de către o asociație sau fundație a datelor de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenței privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor, dacă aceasta a fost anterior sancționată pentru nerespectarea dispozițiilor prevăzute la art. 34^4, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei.

(7) Contravenientul sancționat potrivit alin. (6) are obligația ca în termen de 30 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenției prevăzute la alin. (6) să comunice datele de identificare ale beneficiarului real.

(8) În procesul-verbal de constatare a contravenției prevăzute la alin. (6) se înscrie o mențiune privind obligația prevăzută la alin. (7), precum și sancțiunea aplicabilă în cazul necomunicării datelor de identificare ale beneficiarului real, în termen de 30 zile de la momentul comunicării acestuia, respectiv dizolvarea asociației sau fundației potrivit art. 56 alin. (1^1) sau, după caz, art. 59. Dispozițiile alin. (5) se aplică în mod corespunzător.

(9) Contravențiilor prevăzute de prezenta ordonanță le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare”.

O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații – modificări (Legea nr. 129/2019) was last modified: iulie 24th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter