Dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate (O.G. nr. 42/2015)

3 sept. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3120

Despre

  • M. Of. nr. 659 din 31 august 2015
  • O.G. nr. 42/2015
  • Dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare

Actul normativSumar
O.G. nr. 42/2015
(M. Of. nr. 659 din 31 august 2015)
Art. 1-6

 

În M. Of. nr. 659 din 31 august 2015, s-a publicat O.G. nr. 42/2015 privind dreptul absolvenților de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate și sancționarea instituțiilor de învățământ care școlarizează fără autorizare.

Art. 1 O.G. nr. 42/2015

Art. 1 prevede următoarele:

„(1) Au dreptul de a beneficia de acte de studii recunoscute de către stat, care atestă finalizarea studiilor, absolvenții înmatriculați anterior începerii anului universitar 2011-2012, care au promovat examene de finalizare a studiilor dintre cele prevăzute la art. 143 alin. (1) [Examenele de finalizare a studiilor în învățământul superior sunt: a) examen de licență, pentru ciclul de studii universitare de licență sau examen de diplomă pentru învățământul din domeniul științelor inginerești; b) examen de disertație, pentru ciclul de studii universitare de master; c) examen de susținere publică a tezei de doctorat; d) examen de certificare, pentru programele de studii postuniversitare de tip specializare; e) examen de selecție, care precedă examenul de licență, în cazul studenților/absolvenților care provin de la instituții de învățământ superior și/sau programe de studii care au intrat în lichidare] din Legea educației naționale nr. 1/2011 (M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. ult.), la instituții de învățământ superior acreditate și care au fost înmatriculați, după caz:

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

a) la programe de studii organizate la forme de învățământ și/sau în locații geografice neautorizate;

b) la programe de studii organizate în limbă de predare neautorizată;

c) peste capacitatea maximă de școlarizare aprobată;

d) la programe de studii aflate în curs de autorizare, la data înmatriculării;

e) la programe autorizate/acreditate, cu nerespectarea condițiilor de înmatriculare sau mobilitate.

(2) De dreptul prevăzut la alin, (1) beneficiază și absolvenții înmatriculați la programe de studii autorizate/acreditate organizate la forma de învățământ la distanță și care au parcurs, cu aprobare, 2 ani de studii într-un singur an.

(3) O diplomă eliberată, în condițiile legii, de către o instituție de învățământ superior acreditată atestă finalizarea studiilor, este recunoscută de stat și reprezintă un înscris oficial.

(4) Diplomele eliberate conform alin. (3) sunt valabile până la anularea acestora, în condițiile legii, de către emitent sau de către instanțele judecătorești,

(5) În termen de 30 de zile de la solicitarea instituției de învățământ superior acreditate, Ministerul Educației și Cercetării Științifice aprobă numărul de formulare tipizate necesare pentru beneficiarii prevăzuți la alin. (1).

(6) Procedura de aprobare a formularelor tipizate care atestă finalizarea studiilor pentru beneficiarii prevăzuți la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice”.

Art. 2 O.G. nr. 42/2015

Art. 2 la primul alineat reglementează dreptul absolvenților care au promovat examene de finalizare a studiilor dintre cele prevăzute la art. 143 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, la programe de studii autorizate/acreditate și ale căror acte de studii conțin neconcordanțe cu unele dintre elementele Nomenclatorului domeniilor și al programelor de studii universitare, domeniile și programele de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ sau limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați, ce se aprobă, anual, prin hotărâre a Guvernului, de a beneficia de recunoașterea actelor de studii, la cerere, în vederea accesului, după caz, la muncă ori la continuarea studiilor, oriunde în străinătate.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

La alineatul următor, se prevede faptul că neconcordanțele prevăzute la alin. (1) reprezintă vicii de formă a formularelor tipizate ale actelor de studii sau de completare a acestora în raport cu nomenclatorul prevăzut la art. 138 alin. (5) [Nomenclatorul domeniilor și al programelor de studii universitare, domeniile și programele de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ sau limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați, propus de către agențiile de evaluare a calității care au evaluat fiecare program, se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului, promovată de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, înaintea datei de 31 martie a anului respectiv] din Legea 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit alineatului următor, îndreptarea neconcordanțelor este susținută în mod indubitabil de către instituția de învățământ superior acreditată prin documentele de școlarizare și finalizare studii aferente, asumate de către senatul universitar și rector.

În sfârșit, la ultimul alineat se prevede faptul că procedura de recunoaștere și de aprobare a formularelor tipizate ale actelor de studii pentru beneficiarii prevăzuți la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice.

Art. 3 O.G. nr. 42/2015

Art. 3 are următorul conținut:

„(1) Ministerul Educației și Cercetării Științifice, în calitate de autoritate de stat în domeniul educației și învățământului, poate recunoaște, prin ordin al ministrului, studiile și pentru alți beneficiari care au fost vătămați în drepturile lor, dacă se face dovada că s-au aflat într-o eroare comună și invincibilă.

(2) Consiliul de etică și management universitar, denumit în continuare CEMU, din cadrul Ministerului Educației și Cercetării științifice este împuternicit să constate cazurile în care absolvenți cu diplomă ai instituțiilor de învățământ superior acreditat au fost vătămați în drepturile lor prin nerecunoașterea diplomelor, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice.

(3) CEMU este împuternicit să constate contravenția prevăzută la art. 4 alin. (3) la solicitarea oricărui absolvent cu diplomă eliberată de către o instituție de învățământ superior acreditată, în cazurile în care validitatea acesteia nu este recunoscută în procesul de angajare sau pentru continuarea studiilor.

(4) În urma sesizării prevăzute la alin. (3), CEMU solicită rectorului și senatului instituției de învățământ superior acreditate, emitentă a diplomei, să procedeze la verificarea școlarizării și eliberării actului de studii.

(5) Pe baza constatărilor realizate conform alin. (4) înaintate de către rectorul instituției de învățământ superior acreditate și a propriilor verificări, CEMU adoptă o hotărâre prin care stabilește, după caz, contravenția prevăzută la art. 4 alin. (3)”.

Art. 4 O.G. nr. 42/2015

Art. 4 prevede următoarele:

„(1) Constituie abatere administrativă și se sancționează cu amendă, al cărei cuantum este egal cu de 10 ori valoarea taxelor de școlarizare încasate, pentru numărul de studenți înmatriculați peste capacitatea maximă de școlarizare aprobată pentru respectivul program de studii, instituțiile de învățământ superior care înmatriculează studenți peste această capacitate maximă de școlarizare.

(2) Constituie abatere administrativă și se sancționează cu amendă, al cărei cuantum este egal cu de 10 ori valoarea taxelor de școlarizare încasate, instituțiile de învățământ superior care au școlarizat la un program de studii organizat ca neautorizat.

(3) Constituie contravenție nerecunoașterea validității diplomelor eliberate de către instituțiile de învățământ superior acreditate, de către orice persoană fizică sau juridică în procesul de angajare sau pentru continuarea studiilor, și se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei.

(4) Sumele rezultate din amenzile prevăzute la alin. (1)-(3) se varsă la bugetul de stat.

(5) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) și (2) se aplică pentru fapte săvârșite începând cu anul universitar 2015-2016.

(6) Se împuternicește Ministerul Educației și Cercetării Științifice să constate abaterile administrative prevăzute la alin. (1) și (2).

(7) Aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1)-(3) se face de către persoanele împuternicite în acest scop de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice.

(8) Modelul de proces-verbal privind constatările și aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1)-(3) se stabilește și se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice.

(9) Împotriva procesului-verbal de aplicare a sancțiunilor prevăzute la alin. (1)-(3) se poate face plângere, în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia, la judecătoria în a cărei rază de competență a fost constatată fapta.

(10) Prevederile alin. (3) intră în vigoare în termen de 30 de zile de data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(11) Dreptul persoanelor de a se adresa instanțelor judecătorești este garantat”.

Art. 5 O.G. nr. 42/2015

Art. 5 la primul alineat stabilește faptul că școlarizarea și înmatricularea studenților cu încălcarea dispozițiilor legale în vigoare referitoare la organizarea și desfășurarea programelor de studii universitare sau privind depășirea capacității de școlarizare aprobate se sancționează după cum urmează:

a) programul de studii respectiv intră în lichidare, în cazul în care încălcarea dispozițiilor legale se referă la un singur an universitar și la un singur program de studii;

b) universitatea intră în lichidare și se efectuează demersurile legale pentru desființare, în cazul în care se constată încălcarea dispozițiilor legale la două sau mai multe programe de studii universitare ori încălcarea prevederilor legale se constată pe parcursul a cel puțin 2 ani universitari consecutivi.

Potrivit alineatului următor, sancțiunile prevăzute anterior se aplică pentru fapte săvârșite începând cu anul universitar 2015-2016.

Art. 6 O.G. nr. 42/2015

Art. 6 la primul alineat prevede faptul că anual, în termen de 6 luni de la începerea fiecărui an universitar, instituțiile de învățământ superior transmit Ministerului Educației și Cercetării Științifice tabele nominale cu toți studenții înmatriculați la fiecare program de studii, pentru fiecare domeniu, formă de învățământ, limbă de predare, locație geografică.

Potrivit alineatului următor, Ministerul Educației și Cercetării Științifice, pe baza tabelelor înaintate conform alin. (1), verifică ca fiecare student să fie înmatriculat legal.

Dreptul absolvenților de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate (O.G. nr. 42/2015) was last modified: septembrie 2nd, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter