O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv – modificări (O.U.G. nr. 2/2015)

24 mart. 2015
Vizualizari: 10724

Despre

  • M. Of. nr. 176 din 13 martie 2015
  • O.U.G. nr. 2/2015
  • O.G. nr. 119/1999
  • Controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv

Actul modificatActul modificatorSumar
O.G. nr. 119/1999 (rep. M. Of. nr. 799 din 12 noiembrie 2003; cu modif. și compl. ult.)O.U.G. nr. 2/2015 (M. Of. nr. 176 din 13 martie 2015)abrogă: art. 2 lit. a), f) g), art. 5, alin. (3), art. 19 alin. (8), lit. i) și j)
modifică: art. 4, titlu articolului și alin. (1) și (3)-(5), art. 5, alin. (2), art. 10 alin. (2), art. 12 alin. (7), art. 13 alin. (1), (5) și (6), art. 19, alin. (5), art. 19 alin. (8) lit. c) și h), art. 20, alin. (1), Art. 28, art. 29 alin. (1),
introduce: art. 5 alin. (21), art. 27 lit. k)

În M. Of. nr. 176 din 13 martie 2015, s-a publicat O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri. O.U.G. nr. 2/2015 modifică mai multe acte normative printre care și O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv (rep. M. Of. nr. 799 din 12 noiembrie 2003; cu modif. și compl. ult.).

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse O.G. nr. 119/1999 prin O.U.G. nr. 2/2015:

Art. 2 lit. a), f) și g) O.G. nr. 119/1999 (modificată prin O.U.G. nr. 2/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 lit. a) explica angajamentul legal ca fiind orice act cu efect juridic, din care rezultă sau ar putea rezulta o obligație pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public;

De asemenea, art. 2 lit. f) explica sintagma credit de angajament ca fiind limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate în timpul exercițiului bugetar, în limitele aprobate;

În sfârșit, art. 2 lit. g) definea creditul bugetar ca fiind suma aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanța și efectua plăți în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exercițiului bugetar și/sau din exerciții anterioare pentru acțiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanța și efectua plăți din buget pentru celelalte acțiuni;

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 lit. a), f) și g) se abrogă.

Art. 4 titlul articolului, precum și alin. (1) și (3)-(5) O.G. nr. 119/1999 (modificată prin O.U.G. nr. 2/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 avea următorul titlu: „Obligațiile conducătorului instituției publice în domeniul controlului intern; cerințele controlului intern”.

De asemenea, art. 4 alin. (1) prevedea: Conducătorul instituției publice trebuie să asigure elaborarea, aprobarea, aplicarea și perfecționarea structurilor organizatorice, reglementărilor metodologice, procedurilor și criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerințele generale și specifice de control intern.

(…)

Art. 4 alin. (3) avea următorul conținut: Conducătorul entității publice elaborează anual un raport asupra sistemului de control intern/managerial, care se prezintă ca anexă la situația financiară a exercițiului bugetar încheiat.

Art. 4 alin. (4) stabilea faptul că instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului conducătorului entității publice asupra sistemului de control intern/managerial prevăzut la alin. (3) se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.

În sfârșit, art. 4 alin. (5) prevedea faptul că Ministerul Finanțelor Publice prezintă Guvernului, până la sfârșitul semestrului I al anului curent, pentru anul precedent, un raport privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial la nivelul instituțiilor publice la care se exercită funcția de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și al bugetului oricărui fond special.

Noua reglementare

La art. 4, titlu articolului și alin. (1) și (3)-(5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Potrivit noii reglementări, art. 4 are următorul titlu: „Obligațiile conducătorului entității publice în domeniul controlului intern/managerial; cerințele controlului intern/managerial”.

De asemenea, art. 4 alin. (1) prevede: „Conducătorul entității publice trebuie să asigure elaborarea, aprobarea, aplicarea și perfecționarea structurilor organizatorice, reglementărilor metodologice, procedurilor și criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerințele generale și specifice de control intern/managerial”.

(…)

Art. 4 alin. (3) prevede: „Conducătorul entității publice elaborează anual un raport asupra sistemului de control intern/managerial, care se transmite Secretariatului General al Guvernului”.

Art. 4 alin. (4) stabilește: „Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului conducătorului entității publice asupra sistemului de control intern/managerial prevăzut la alin. (3) se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului”.

Art. 4 alin. (5) prevede: „Secretariatul General al Guvernului prezintă Guvernului, până la sfârșitul semestrului I al anului curent, pentru anul precedent, un raport privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial la nivelul instituțiilor publice la care se exercită funcția de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și al bugetului oricărui fond special”.

Art. 5 alin. (2) O.G. nr. 119/1999 (modificată prin O.U.G. nr. 2/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (2) prevedea faptul că Ministerul Finanțelor Publice este autoritatea administrației publice centrale de specialitate care are responsabilitatea elaborării și implementării politicii în domeniul sistemelor de control intern/managerial, precum și al gestiunii financiare. Ministerul Finanțelor Publice îndrumă metodologic, coordonează și supraveghează implementarea sistemelor de control intern/managerial, precum și asigurarea bunei gestiuni financiare în utilizarea fondurilor publice și în administrarea patrimoniului public.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (2) prevede: „Ministerul Finanțelor Publice este autoritatea administrației publice centrale de specialitate care are responsabilitatea elaborării și implementării politicii în domeniul gestiunii financiare. Ministerul Finanțelor Publice îndrumă metodologic și coordonează implementarea controlului financiar preventiv”.

Art. 5 alin. (21) O.G. nr. 119/1999 (modificată prin O.U.G. nr. 2/2015)

Noua reglementare

La art. 5, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (21), cu următorul cuprins:

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (21) prevede: „Secretariatul General al Guvernului are responsabilitatea elaborării și implementării politicii în domeniul sistemelor de control intern/managerial. Secretariatul General al Guvernului îndrumă metodologic, coordonează și supraveghează implementarea sistemelor de control intern/managerial”.

Art. 5 alin. (3) O.G. nr. 119/1999 (modificată prin O.U.G. nr. 2/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (3) prevedea: Competențele Ministerului Finanțelor Publice prevăzute la alin. (2) sunt exercitate de către Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar și control, organizată ca direcție generală și condusă de un controlor financiar-șef și de adjuncții acestuia, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (3) se abrogă.

Art. 10 alin. (2) O.G. nr. 119/1999 (modificată prin O.U.G. nr. 2/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 alin. (2) prevedea faptul că viza de control financiar preventiv propriu se exercită prin semnătura persoanelor în drept, competente în acest sens potrivit prezentei ordonanțe, și prin aplicarea de către acestea a sigiliului personal”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (2) prevede: „Viza de control financiar preventiv propriu se exercită prin semnătura persoanelor în drept, competente în acest sens potrivit prezentei ordonanțe, și prin aplicarea de către acestea a sigiliului personal și atestă îndeplinirea condițiilor legale, a regularității și încadrării în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate, după caz, a proiectelor de operațiuni supuse aprobării ordonatorului de credite”.

Art. 12 alin. (7) O.G. nr. 119/1999 (modificată prin O.U.G. nr. 2/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 alin. (7) prevedea faptul că în cazul absenței temporare de la post a unui controlor delegat, ministrul finanțelor publice numește un alt controlor delegat care să îndeplinească atribuțiile celui dintâi pe durata absenței acestuia.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. (7) prevede: „În cazul absenței temporare de la post a unui controlor delegat, ministrul finanțelor publice numește un alt controlor delegat. Prin ordin al ministrului finanțelor publice se stabilesc care dintre atribuțiile controlorului delegat înlocuit se exercită de către noul controlor delegat”.

Art. 13, alin. (1), (5) și (6) O.G. nr. 119/1999 (modificată prin O.U.G. nr. 2/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 alin. (1) prevedea faptul că operațiunile care, potrivit art. 12 alin. (3) și (4), fac obiectul controlului financiar preventiv delegat se supun aprobării ordonatorului de credite numai însoțite de viza de control financiar preventiv delegat.

(…)

De asemenea, art. 13 alin. (5) prevedea faptul că dacă ordonatorul de credite prezintă în scris argumente în favoarea efectuării operațiunii pentru care se intenționează refuzul de viză, controlorul delegat poate consulta, înainte de a înregistra oficial refuzul de viză, opinia neutră asupra cazului. Pentru formularea opiniei neutre se constituie ad-hoc o comisie formată din 3 membri ai Corpului controlorilor delegați, prin decizie a controlorului financiar șef.

În sfârșit, art. 13 alin. (6) prevedea faptul că opinia neutră se motivează și se formulează în scris și are rol consultativ, soluția finală fiind de competența exclusivă a controlorului delegat, potrivit principiului exercitării în mod independent a atribuțiilor de control financiar preventiv delegat.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13 alin. (1) prevede: „Operațiunile care, potrivit art. 12 alin. (3) și (4), fac obiectul controlului financiar preventiv delegat se supun aprobării ordonatorului de credite numai însoțite de viza de control financiar preventiv delegat, care atestă îndeplinirea condițiilor legale, a regularității și încadrării în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate, după caz, a acestor proiecte de operațiuni”.

(…)

De asemenea, art. 13 alin. (5) dispune: „În cazul în care conducătorul entității publice prezintă în scris argumente în favoarea efectuării operațiunii pentru care se intenționează refuzul de viză, controlorul delegat consultă, înainte de a înregistra oficial refuzul de viză, opinia neutră asupra cazului. Pentru formularea opiniei neutre, prin decizie a controlorului financiar șef, se constituie ad hoc o comisie formată din 3 membri ai Corpului controlorilor delegați, din care cel puțin unul cu funcție de conducere”.

În sfârșit, art. 13 alin. (6) prevede: „Opinia neutră se formulează și se motivează în scris și se transmite controlorului delegat în cel mult 3 zile lucrătoare de la solicitare. Opinia neutră are rol consultativ, soluția finală fiind de competența exclusivă a controlorului delegat, potrivit principiului exercitării în mod independent a atribuțiilor de control financiar preventiv delegat. În cazul în care controlorul delegat emite refuz de viză, acesta are obligația de a transmite ordonatorului de credite și o copie a opiniei neutre”.

Art. 17 alin. (6) O.G. nr. 119/1999 (modificată prin O.U.G. nr. 2/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 17 alin. (6) prevedea faptul că evaluarea activității controlorului delegat se face anual prin calificative, pe baza informațiilor cuprinse în rapoartele anuale privind activitatea controlorilor delegați, rapoartele structurilor de audit public intern ale Ministerului Finanțelor Publice și în rapoartele Curții de Conturi. Calificativele anuale primite de fiecare controlor delegat se păstrează pe toată durata exercitării de către acesta a atribuțiilor funcției. Ministrul finanțelor publice îl demite de îndată pe controlorul delegat care a înregistrat calificativul „insuficient” sau, de 3 ori consecutiv, calificativul „satisfăcător”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 17 alin. (6) prevede: „Evaluarea activității controlorului delegat se face anual prin calificative, pe baza informațiilor cuprinse în rapoartele anuale privind controlul financiar preventiv, rapoartele structurilor de audit public intern și de inspecție economico-financiară din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și în rapoartele Curții de Conturi. Calificativele anuale primite de fiecare controlor delegat se păstrează pe toată durata exercitării de către acesta a atribuțiilor funcției. Ministrul finanțelor publice îl demite de îndată pe controlorul delegat care a înregistrat calificativul «nesatisfăcător» sau, de 3 ori consecutiv, calificativul «satisfăcător»”.

Art. 19 alin. (5) O.G. nr. 119/1999 (modificată prin O.U.G. nr. 2/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 19 alin. (5) prevedea faptul că tot în structura Ministerului Finanțelor Publice, pe lângă Corpul controlorilor delegați și în subordinea controlorului financiar șef, funcționează o direcție de specialitate care asigură suportul metodologic și informațional necesar în activitatea Corpului controlorilor delegați și ale cărei atribuții se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea controlorului financiar șef.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, , art. 19 alin. (5) prevede: „Pe lângă Corpul controlorilor delegați și în subordinea controlorului financiar șef funcționează o structură de specialitate care asigură suportul informațional necesar în activitatea Corpului controlorilor delegați”.

Art. 19 alin. (8) lit. c) și h) O.G. nr. 119/1999 (modificată prin O.U.G. nr. 2/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 19 alin. 8 lit. c) avea următorul conținut: prezintă ministrului finanțelor publice, trimestrial, rapoarte privind activitatea controlorilor delegați, situația intențiilor și refuzurilor de viză, precum și aspectele importante privind utilizarea fondurilor publice;

(…)

De asemenea, art. 19 alin. h) avea următorul conținut: prezintă Guvernului, până la sfârșitul trimestrului I al anului curent pentru anul precedent, un raport anual privind activitatea controlorilor delegați, care trebuie să cuprindă, între altele, o analiză, din perspectiva anilor precedenți, a modului de soluționare a refuzurilor de viză de control financiar preventiv delegat, precum și propuneri de îmbunătățire a legislației financiare;

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 19 alin. c) are următorul conținut: „prezintă ministrului finanțelor publice informări asupra intențiilor și refuzurilor de viză, precum și asupra aspectelor importante privind utilizarea fondurilor publice”;

(…)

De asemenea, art. 19 alin. h) are următorul conținut: „prezintă Guvernului, odată cu conturile generale anuale de execuție a bugetelor prevăzute de lege, un raport anual privind controlul financiar preventiv la nivelul instituțiilor publice la care se exercită funcția de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și al bugetului oricărui fond special”.

Art. 19 alin. (8), literele i) și j) O.G. nr. 119/1999 (modificată prin O.U.G. nr. 2/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 19 alin. (8) avea următorul conținut: i) elaborează raportul național anual privind controlul preventiv, pe care îl prezintă spre dezbatere Guvernului;

De asemenea, art. 19 alin. (8) lit.  j) avea următorul conținut: evaluează activitatea fiecărui controlor delegat și propune ministrului finanțelor publice acordarea aprecierilor anuale.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 19 alin. (8) lit. i) și j) se abrogă.

Art. 20 alin. (1) O.G. nr. 119/1999 (modificată prin O.U.G. nr. 2/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 20 alin. (1) prevedea faptul că persoana în drept să exercite viza de control financiar preventiv are dreptul și obligația de a refuza viza de control financiar preventiv în toate cazurile în care, în urma verificărilor, apreciază că proiectul de operațiune care face obiectul controlului financiar preventiv nu îndeplinește condițiile de legalitate, regularitate și încadrare în limita creditelor bugetare sau creditelor de angajament, după caz, pentru acordarea vizei de control financiar preventiv.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 20 alin. (1) prevede: „Persoana în drept să exercite viza de control financiar preventiv are dreptul și obligația de a refuza viza de control financiar preventiv în toate cazurile în care, în urma verificărilor, apreciază că proiectul de operațiune care face obiectul controlului financiar preventiv nu îndeplinește condițiile de legalitate, regularitate și încadrare în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz, pentru acordarea vizei de control financiar preventiv”.

Art. 27 lit. k) O.G. nr. 119/1999 (modificată prin O.U.G. nr. 2/2015)

Noua reglementare

La art. 27, după lit. j) se introduce o nouă literă, lit. k).

Potrivit noii reglementări, art. 27 lit. k) are următorul conținut: „numirea, suspendarea, destituirea sau schimbarea personalului care desfășoară activități de control financiar preventiv propriu fără acordul entității publice superioare sau, după caz, al Ministerului Finanțelor Publice”.

Potrivit art. XXVII O.U.G. nr. 2/2015, respectiva dispoziție intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial.

Art. 28 O.G. nr. 119/1999 (modificată prin O.U.G. nr. 2/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 28 prevedea: Contravențiile prevăzute la art. 27 lit. a), b) și d)- j) se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, iar contravenția prevăzută la lit. c), cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 28 („Sancționarea contravențiilor”) prevede: „Contravențiile prevăzute la art. 27 lit. a)-k) se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei.

Potrivit art. XXVII O.U.G. nr. 2/2015, respectiva dispoziție intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea respectivei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial.

Art. 29 alin. (1) O.G. nr. 119/1999 (modificată prin O.U.G. nr. 2/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 29 alin. (1) prevedea: Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către:

a) persoanele cu atribuții de inspecție din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, pentru contravențiile prevăzute la art. 27;

b) controlorii din cadrul Corpului controlorilor delegați, pentru contravențiile prevăzute la art. 27 lit. a) și h).

c) persoanele cu atribuții de inspecție economico-financiară din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, pentru contravențiile prevăzute la art. 27, cu excepția celor de la lit. d), e) și j).

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 29 alin. (1) prevede: „Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 27 și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoane cu atribuții de inspecție economico-financiară din cadrul Ministerului Finanțelor Publice”.

Potrivit art. XXVII O.U.G. nr. 2/2015, respectiva dispoziție intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial.

👍Citește și: O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri (Codul fiscal, Legea nr. 155/2010, O.G. nr. 119/1999 și alte acte normative)
O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv – modificări (O.U.G. nr. 2/2015) was last modified: martie 8th, 2018 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.