Obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor private (Norma ASF nr. 19/2021)

15 sept. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 36

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
Norma Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 19/2021 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor private

 

(M. Of. nr. 880 din 14 septembrie 2021)

 

Se emite norma privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor private.

În M. Of. nr. 880 din 14 septembrie 2021 s-a publicat Norma Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 19/2021 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor private

Vă prezentăm, în continuare, structura Normei.

Structura

Capitolul I: Dispoziții generale

Capitolul II: Obligațiile entităților raportoare

Secțiunea 1: Dispoziții generale privind rapoartele periodice

Secțiunea 2: Obligațiile de raportare ale administratorilor pentru activitatea fondurilor de pensii private

Secțiunea 3: Obligațiile de raportare ale administratorilor pentru activitatea proprie

Secțiunea 4: Obligațiile de raportare ale depozitarilor fondurilor de pensii private

Capitolul III: Obligațiile de informare și transparență

Secțiunea 1: Dispoziții generale privind obligațiile de informare și transparență

– Secțiunea 2: Obligațiile de transparență ale administratorului pentru activitatea fondurilor de pensii private

Secțiunea 3: Obligațiile de transparență ale administratorului pentru activitatea proprie

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

– Secțiunea 4: Obligațiile de informare

Capitolul IV: Dispoziții finale

În continuare, redăm cele mai importante dispoziții din respectiva Normă.

Art. 2

„Prezenta normă se aplică următoarelor categorii de entități, denumite în continuare entități raportoare:

a) fondurilor de pensii administrate privat și fondurilor de pensii facultative, denumite în continuare fonduri de pensii private;

b) administratorilor de fonduri de pensii private, denumiți în continuare administratori;

c) depozitarilor fondurilor de pensii private.”

Art. 4

„(1) Entitățile raportoare au obligația să transmită Autorității de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.:

a) rapoartele periodice prevăzute de prezenta normă;

b) la solicitarea A.S.F., orice alte informații cu privire la activitățile desfășurate, inclusiv orice detalii, clarificări și explicații, precum și toate documentele aferente acestora sau care evidențiază sau justifică operațiunile privind activitatea desfășurată, sub toate aspectele sale.

(2) Rapoartele periodice, informațiile și documentele trebuie să fie reale, corecte și complete și transmise la termenele și în structura solicitate de A.S.F.

(3) Rapoartele periodice, informațiile și documentele transmise sunt semnate de către:

a) persoana responsabilă sau cea care deține funcția-cheie, conform anexei nr. 7, pentru rapoartele periodice;

b) persoana care asigură conducerea activității relevante, reprezentantul legal sau persoana mandatată să reprezinte administratorul în relația cu A.S.F., după caz, pentru alte informații sau documente.

(4) Rapoartele periodice, informațiile și documentele transmise sunt semnate de către persoanele prevăzute la alin. (3) cu:

a) semnătură electronică calificată, în cazul transmiterii electronice, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE;

b) semnătură olografă, în cazul transmiterii pe suport hârtie.

(5) Rapoartele periodice trebuie să fie completate și transmise respectând următoarele:

a) structura și instrucțiunile de completare prevăzute de prezenta normă;

b) standardele prevăzute în anexa nr. 23;

c) indicațiile tehnice prevăzute în anexa nr. 24;

d) conform documentelor justificative, în limba română;

e) cu zero sau nu se completează în cazul în care nu există date.

(6) Responsabilitatea pentru caracterul complet, corect și conform cu realitatea și cerințele prevederilor legale al raportărilor periodice, informațiilor și documentelor transmise A.S.F. aparține:

a) persoanei responsabile sau celei care deține funcția-cheie, conform anexei nr. 7, pentru rapoartele periodice;

b) persoanei care asigură conducerea activității relevante, reprezentantului legal sau persoanei mandatate să reprezinte administratorul în relația cu A.S.F., după caz, pentru alte informații sau documente.”

Art. 12

„(1) Conform prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea nr. 411/2004, precum și ale art. 103 din Legea nr. 204/2006, administratorul transmite în scris, gratuit, fiecărui participant, până la data de 15 mai a fiecărui an, în format fizic la ultima adresă de corespondență comunicată sau prin mijloace electronice, o informare cu privire la situația activului personal al participantului la data de 31 decembrie a anului precedent.

(2) Informarea prevăzută la alin. (1) trebuie să conțină minimum de informații conform anexei nr. 10.

(3) Administratorul are obligația de a verifica motivele pentru care informarea anuală a fost returnată/nerecepționată, de a corecta, după caz, informațiile eronate din evidențele proprii și de a retransmite informarea în cazul în care se constată că a fost transmisă eronat.”

Art. 15

„Nerespectarea dispozițiilor cuprinse în prezenta normă se sancționează în conformitate cu prevederile art. 81 alin. (1) lit. c), art. 127 alin. (1) lit. g) și ale cap. XIX din Legea nr. 411/2004, respectiv cu prevederile art. 38 lit. c) și ale cap. XVII din Legea nr. 204/2006, după caz.”

Art. 16

„Anexele nr. 1A-1G, 2-4, 5A, 5B, 6A, 6B și nr. 7-24 fac parte integrantă din prezenta normă.”

Anexele nr. 1A-1G, 2-4, 5A, 5B, 6A, 6B și nr. 7-24 au fost publicate în M. Of. nr. 880 bis și pot fi accesate aici.

Art. 18

„La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă:

a) Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 și 3 bis din 5 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare;

b) Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 și 6 bis din 6 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare;

c) art. 40 alin. (2) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2016 privind autorizarea de constituire a societății de pensii și autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 27 aprilie 2016;

d) art. 42 alin. (2) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 23/2016 privind autorizarea de constituire a societății de pensii și autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 28 aprilie 2016;

e) art. 9 alin. (1) lit. b), art. 14 alin. (1) lit. b) și art. 17 alin. (1) lit. b) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 și 248 bis din 11 aprilie 2017, cu modificările și completările ulterioare;

f) art. 10 alin. (1) lit. b), art. 14 alin. (1) lit. b) și art. 17 alin. (1) lit. b) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 12 august 2016, cu modificările și completările ulterioare.”

Art. 19

„Ori de câte ori prin alte acte normative se face trimitere la prevederile referitoare la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor administrate privat, cu modificările și completările ulterioare, sau la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative, cu modificările și completările ulterioare, abrogate prin prezenta normă, trimiterea se consideră a fi făcută la prezenta normă.”

Art. 20

„Actele și faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârșite sau produse înainte de intrarea în vigoare a prezentei norme nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de norma în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârșirii ori producerii lor.”

Obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor private (Norma ASF nr. 19/2021) was last modified: septembrie 15th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter