Obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale: O.U.G. nr. 91/2014. (I) Prezentare generală

5 ian. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3759

Despre

  • M. Of. nr. 966 din 30.12.2014
  • O.U.G. nr. 91/2014
  • O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

În M. Of. nr. 966 din 30.12.2014, s-a publicat O.U.G. nr. 91/2014 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (republicată în M. Of. nr. 75 din 21.01.2005).

La adoptarea ordonanței, s-a avut în vedere necesitatea combaterii în regim de maximă urgență a fraudei fiscale, a asigurării unei mai bune monitorizări a activității operatorilor economici care desfășoară livrări de bunuri cu amănuntul, precum și prestări de servicii, direct către populație.

De asemenea, respectiva ordonanță se adoptă pentru instituirea unor pârghii care să conducă la creșterea gradului de colectare a veniturilor bugetare și la diminuarea evaziunii fiscale în domeniu, pentru întărirea supravegherii și controlului acestor activități, pentru creșterea gradului de încredere a populației în corecta utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale de către operatorii economici, precum și în colectarea corectă de către organele fiscale de specialitate a impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat, pentru a genera și menține ritmuri ridicate de creștere economică pe termen lung sunt necesare eforturi susținute pentru dezvoltarea unei economii competitive prin diminuarea economiei subterane prin reducerea componentei de neraportare a veniturilor de către întreprinderi.

S-a avut în vedere și stimularea competitivității și reducerea evaziunii fiscale, cu scopul creșterii capacității previzionale a autorităților în perspectiva aplicării bugetării multianuale, pentru crearea premiselor pentru fiscalizarea economiei informale, precum și pentru creșterea veniturilor încasate din T.V.A.

Situația extraordinară este justificată de actuala situație economică și bugetară a României deoarece creșterea veniturilor bugetare nu mai poate fi realizată prin creșterea presiunii fiscale asupra mediului economic și/sau a cetățenilor, din cauza faptului că aceasta poate deveni atât antieconomică, cât și ineficientă, iar frauda și evaziunea fiscală limitează capacitatea unui stat de a colecta venituri și de a-și pune în aplicare politica economică, sumele nedeclarate și neimpozitate reducând veniturile publice și afectând indicatorii bugetari și macroeconomici asumați de România cu organismele financiare internaționale.

Aceste situații aduc atingere interesului public general și constituie un motiv de urgență deosebită și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

Respectiva ordonanță de urgență a fost adoptată cu respectarea procedurii de notificare prevăzută de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998, referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul standardelor, reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 204 din 21 iulie 1998, modificată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iulie 1998 de modificare a Directivei 98/34/CE de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 217 din 5 august 1998, Directiva 2006/96/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006 de adaptare a anumitor directive în domeniul liberei circulații a mărfurilor, având în vedere aderarea Bulgariei și României, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 363 din 20 decembrie 2006, precum și de Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/17/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 316 din 14 noiembrie 2012.

Ordonanța este constituită din cinci articole, prin care prevede modificările aduse în domeniul utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale.

În continuare, vom prezenta, pe scurt, reglementările O.U.G. nr. 91/2014.

Astfel, la art. I, se prevede faptul că O.U.G. nr. 28/1999 se modifică și se completează. Aceste modificări și completări vor face obiectul unui articol viitor.

La art. II alin. (1) se prevede faptul că începând cu data de 1 octombrie 2015, Comisia autorizează numai distribuitori pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din O.U.G nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Conform alin. (2), începând cu data de 1 ianuarie 2016, se interzice comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

La alin. (3), se dispune faptul că începând cu data de 1 aprilie 2016, operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili, potrivit dispozițiilor legale, au obligația de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit prevederilor de la alin. (4), începând cu data de 1 iulie 2016, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mijlocii, potrivit dispozițiilor legale, au obligația de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

La alin. (5), se prevede faptul că începând cu data de 1 noiembrie 2016, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, potrivit dispozițiilor legale, au obligația de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din O.U.G.nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Conform alin. (6), utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pot comercializa aparatele scoase din uz către distribuitori autorizați sau către operatori economici care sunt direct implicați în colectarea, tratarea, reciclarea, valorificarea și eliminarea nepoluantă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, cu condiția păstrării și arhivării memoriilor fiscale pe perioada prevăzută de respectiva ordonanță.

La alin. (7), se stabilește faptul că ordinul comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului pentru societatea informațională, prevăzut la art. 5 alin. (11) din O.U.G. nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă până la data de 31 august 2015.

Potrivit alin. (8), dispozițiile art. 5 alin. (10) din O.U.G. nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică începând cu data de 31 august 2015.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

La alin. (9), se dispune faptul că modelul autorizației prevăzute la art. 5 alin. (2) din O.U.G. nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice până la data de 1 februarie 2015.

Conform dispozițiilor de la alin. (10), pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, avizul tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal prevăzut la art. 5 alin. (9) din aceeași ordonanță, se eliberează în conformitate cu prevederile H.G. nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În sfârșit, la alin. (11), se dispune faptul că informațiile conținute în registrul prevăzut la art. 31 alin. (1) din O.U.G. nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și metodologia și procedura de înregistrare a acestora se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, până la data de 31 august 2015.

În continuare, la art. III, se stabilește faptul că în termen de 240 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor Publice modifică și completează în mod corespunzător prevederile normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin H.G. nr. 479/2003, republicată, cu modificările ulterioare.

De asemenea, potrivit prevederilor de la art. IV, respectiva ordonanță va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

În sfârșit, la art. V, se dispune faptul că dispozițiile referitoare la stabilirea și sancționarea contravențiilor intră în vigoare la 10 zile de la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență.

Obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale: O.U.G. nr. 91/2014. (I) Prezentare generală was last modified: ianuarie 5th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.