Obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale: O.U.G. nr. 91/2014. (II) Modificările aduse O.U.G. nr. 28/1999

6 ian. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2275

Despre

  • M. Of. nr. 966 din 30.12.2014
  • O.U.G. nr. 91/2014
  • O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În M. Of. nr. 966 din 30.12.2014, s-a publicat O.U.G. nr. 91/2014 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (republicată în M. Of. nr. 75 din 21.01.2005).

La adoptarea ordonanței, s-a avut în vedere necesitatea combaterii în regim de maximă urgență a fraudei fiscale, a asigurării unei mai bune monitorizări a activității operatorilor economici care desfășoară livrări de bunuri cu amănuntul, precum și prestări de servicii, direct către populație.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

De asemenea, respectiva ordonanță se adoptă pentru instituirea unor pârghii care să conducă la creșterea gradului de colectare a veniturilor bugetare și la diminuarea evaziunii fiscale în domeniu, pentru întărirea supravegherii și controlului acestor activități, pentru creșterea gradului de încredere a populației în corecta utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale de către operatorii economici, precum și în colectarea corectă de către organele fiscale de specialitate a impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat, pentru a genera și menține ritmuri ridicate de creștere economică pe termen lung sunt necesare eforturi susținute pentru dezvoltarea unei economii competitive prin diminuarea economiei subterane prin reducerea componentei de neraportare a veniturilor de către întreprinderi.

S-a avut în vedere și stimularea competitivității și reducerea evaziunii fiscale, cu scopul creșterii capacității previzionale a autorităților în perspectiva aplicării bugetării multianuale, pentru crearea premiselor pentru fiscalizarea economiei informale, precum și pentru creșterea veniturilor încasate din T.V.A.

Situația extraordinară este justificată de actuala situație economică și bugetară a României deoarece creșterea veniturilor bugetare nu mai poate fi realizată prin creșterea presiunii fiscale asupra mediului economic și/sau a cetățenilor, din cauza faptului că aceasta poate deveni atât antieconomică, cât și ineficientă, iar frauda și evaziunea fiscală limitează capacitatea unui stat de a colecta venituri și de a-și pune în aplicare politica economică, sumele nedeclarate și neimpozitate reducând veniturile publice și afectând indicatorii bugetari și macroeconomici asumați de România cu organismele financiare internaționale.

Aceste situații aduc atingere interesului public general și constituie un motiv de urgență deosebită și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată.

Respectiva ordonanță de urgență a fost adoptată cu respectarea procedurii de notificare prevăzută de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998, referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul standardelor, reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 204 din 21 iulie 1998, modificată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iulie 1998 de modificare a Directivei 98/34/CE de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 217 din 5 august 1998, Directiva 2006/96/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006 de adaptare a anumitor directive în domeniul liberei circulații a mărfurilor, având în vedere aderarea Bulgariei și României, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 363 din 20 decembrie 2006, precum și de Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/17/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 316 din 14 noiembrie 2012.
Ordonanța este constituită din cinci articole, prin care prevede modificările aduse în domeniul utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale.

În continuare, vom prezenta modificările și completările aduse O.U.G. nr. 28/1999, așa cum sunt reglementate la art. I.

Astfel, la pct. 1 se prevede modificarea art .1, care va avea următorul conținut:

„(1) Operatorii economici care încasează, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație sunt obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.

(2) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1), denumiți în continuare utilizatori, au obligația să emită bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale și să le înmâneze clienților. La solicitarea clienților, utilizatorii vor elibera acestora și factura.

(3) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin distribuitori autorizați. În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin distribuitor autorizat se înțelege operatorul economic pe numele căruia a fost eliberată autorizația prevăzută la art. 5 alin. (2).

(4) În baza autorizației de distribuție, distribuitorul are dreptul de a comercializa, direct sau prin intermediul operatorilor economici prevăzuți în autorizație, denumiți în continuare unități acreditate pentru comercializare, aparatele de marcat electronice fiscale, inclusiv produsele complementare acestora, pentru care a obținut autorizația prevăzută de prezenta ordonanță de urgență.

(5) Distribuitorul autorizat are obligația să asigure service-ul, direct sau prin intermediul operatorilor economici prevăzuți în autorizație, denumiți în continuare unități acreditate pentru service, atât pentru aparatele comercializate în mod direct, cât și pentru cele comercializate prin intermediul unităților acreditate pentru comercializare.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

(6) Distribuitor autorizat poate fi producătorul, importatorul sau persoana juridică română care achiziționează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale. În situația defectării aparatelor de marcat electronice fiscale utilizatorii sunt obligați ca, în momentul constatării defecțiunii, să anunțe distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau, după caz, unitatea acreditată pentru service a acestui distribuitor autorizat.

(7) O unitate este acreditată dacă se află pe lista unităților propuse pentru acreditare pentru comercializarea și/sau service-ul unui aparat de marcat electronic fiscal, iar această listă a fost acceptată de Comisie și a fost cuprinsă în autorizație potrivit prezentei ordonanțe de urgență.

(8) Până la repunerea în funcțiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici utilizatori sunt obligați să înregistreze într-un registru special, întocmit în acest sens, toate operațiunile efectuate și să emită chitanțe, în condițiile legii, pentru respectivele operațiuni și facturi, la cererea clientului. Obligația privind înregistrarea operațiunilor efectuate într-un registru special nu se aplică operatorilor economici care desfășoară activitatea de transport în regim de taxi.

(9) Se interzice operatorilor economici care, potrivit legii, au obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale și de a emite bonuri fiscale cu acestea, să înmâneze clienților documente care atestă plata contravalorii bunurilor achiziționate sau serviciilor prestate, altele decât bonurile fiscale, cu excepția situației prevăzute la alin. (8).

(10) În cazul în care operatorii economici prevăzuți la alin. (1) nu înmânează clientului bonul fiscal sau înmânează un alt document decât bonul fiscal, cu excepția situației prevăzute la alin. (8), clientul este obligat să solicite operatorului economic înmânarea bonului fiscal.

(11) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să afișeze la loc vizibil un anunț detaliat de atenționare a clienților cu privire la obligația respectării dispozițiilor prevăzute la alin. (9) și (10).”

La pct. 2, se dispune faptul că art. 2 se modifică. Acesta prevede faptul că se exceptează de la prevederile art. 1 alin. (1) încasările efectuate din anumite activități. Printre acestea se află și:

– comerțul ocazional cu produse agricole din producție proprie efectuat de către producătorii agricoli individuali, autorizați în condițiile legii, în piețe, târguri, oboare sau în alte locuri publice autorizate;

– vânzarea de ziare și reviste prin distribuitori specializați;

– transportul public de călători în interiorul unei localități pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii, precum și cu metroul;

– activitățile pentru care încasările se realizează pe bază de bonuri cu valoare fixă tipărite conform legii – bilete de acces la spectacole, muzee, expoziții, târguri și oboare, grădini zoologice și grădini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc și altele similare;

– activitățile de asigurări și ale caselor de pensii, precum și activitățile de intermedieri financiare, inclusiv activitățile auxiliare acestora. Nu sunt exceptate activitățile de schimb valutar cu numerar și substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decât operațiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta instituțiilor de credit, aparținând acestor instituții;

La pct. 3, se prevede introducerea unui nou articol, art. 21, conform căruia, în situațiile în care pentru încasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amănuntul și a serviciilor efectuate către populație, în cazul activităților prevăzute la art. 2 lit. f), g), h), i), j), k) și l) nu sunt utilizate aparate de marcat electronice fiscale, este obligatorie emiterea de chitanțe, în condițiile legii.

Conform pct. 4, art. 3 se modifică având următorul cuprins:

„(1) În sensul dispozițiilor art. 1 alin. (1), aparate de marcat electronice fiscale sunt: casele de marcat, precum și alte sisteme ce includ dispozitive cu funcții de case de marcat, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare și afișajul client.

(2) Aparate de marcat electronice fiscale sunt considerate și casele de marcat electronice fiscale și alte sisteme ce includ dispozitive cu funcții de case de marcat, echipate cu dispozitiv de memorare a jurnalului electronic, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare, dispozitivul de memorare, afișajul client, dispozitivul de salvare externă și dispozitivul de comunicație externă care permite integrarea într-un sistem informatic;

(3) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele funcții esențiale:

a) conservarea datelor prin acumulări progresive, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (1) și (2);

b) imprimarea și emiterea de: bonuri fiscale, role jurnal, rapoarte fiscale de închidere zilnică, rapoarte fiscale periodice, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (1);

c) imprimarea, memorarea și emiterea electronică de: bonuri fiscale, rapoarte fiscale de închidere zilnică, jurnale electronice, rapoarte de sinteză și rapoarte memorie fiscală, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (2);

d) înregistrarea în memoria fiscală a datelor de sinteză cu caracter fiscal provenite din rapoartele fiscale de închidere zilnică și a oricăror modificări de parametri care afectează interpretarea datelor stocate și evenimente care afectează continuitatea înregistrării datelor pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (1) și (2);

e) blocarea automată a funcționării aparatului când sunt inactive oricare din dispozitivele controlate de modulul fiscal, sau când sunt îndeplinite condițiile de blocare stabilite prin procedura de monitorizare și supraveghere a acestora, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (1) și (2);

f) asigurarea continuității funcționării și înregistrării datelor, coerenței structurii de date și a documentelor emise, precum și asigurarea procedurilor de recuperare din stări de eroare generate de manipulări greșite sau de erori de sistem, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la alin. (1) și (2).

(4) Memoria fiscală este un dispozitiv unic inscriptibil din modulul fiscal, care trebuie să permită obligatoriu acumulări progresive ale datelor, fără ca acestea să poată fi modificate sau șterse, precum și conservarea în timp a acestora pe o perioadă de 10 ani de la data înlocuirii acesteia.

(5) În memoria fiscală a aparatelor de marcat electronice fiscale se vor stoca următoarele date: denumirea și codul de identificare fiscală a emitentului, adresa de la locul de instalare a aparatului, logotipul și seria fiscală ale aparatului, precum și datele prevăzute la alin. (3) lit. d). În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale definite la alin. (2) memoria fiscală mai conține identificatorul jurnalului electronic, precum și datele provenite din securizarea jurnalului electronic.

(6) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt sigilate prin aplicarea unui sigiliu fiscal de către persoane autorizate în acest scop de Ministerul Finanțelor Publice.

(7) Ministerul Finanțelor Publice, prin direcția de specialitate realizează, gestionează și publică pe site-ul propriu Registrul distribuitorilor autorizați și a aparatelor de marcat electronice fiscale pe care aceștia le comercializează, precum și o listă a unităților acreditate pentru comercializarea și/sau service-ul respectivelor aparate, inclusiv a tehnicienilor de service înregistrați, cu specificarea elementelor de identificare ale acestora”.

La pct. 5, se prevede introducerea unui nou articol, art. 31, care va avea următorul conținut:

„(1) La nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală se întocmește în formă electronică un registru național de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județe și în sectoarele municipiului București, după caz, denumit în continuare Registru.

(2) Informațiile conținute în Registru, metodologia și procedura de înregistrare a acestora se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(3) Supravegherea și monitorizarea aparatelor de marcat electronice fiscale se realizează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, în condițiile legii.

(4) În vederea realizării supravegherii și monitorizării aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici prevăzuți la art. 1 alin. (1) au obligația de a asigura conectarea la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea transmiterii de date fiscale către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

(5) Pentru realizarea operațiunii de supraveghere și monitorizare a aparatelor de marcat electronice fiscale Agenția Națională de Administrare Fiscală emite, până la data de 1 februarie 2017, norme metodologice privind procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la un sistem informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale”.

La pct. 6, se dispune modificarea art. 4, articol ce definește bonul fiscal ca fiind documentul emis de aparatul de marcat electronic fiscal care trebuie să cuprindă cel puțin: denumirea și codul de identificare fiscală ale operatorului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul și seria fiscală ale aparatului; numărul de ordine; data și ora emiterii; denumirea fiecărui bun livrat sau serviciu prestat; prețul sau tariful unitar; cantitatea; valoarea pe fiecare operațiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu indicarea cotei de taxă; valoarea totală a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată; valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată pe cote de taxă, cu indicarea nivelului de cotă; valoarea totală a operațiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum și valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, dacă este cazul.

De asemenea, la art. 4 se definește și rola-jurnal emisă cu aparatul de marcat electronic fiscal ca fiind documentul pe care se înscriu toate datele din bonurile fiscale și se păstrează în arhiva operatorilor economici timp de 2 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia a fost întocmit.

Jurnalul electronic emis cu aparatul de marcat electronic fiscal este setul de fișiere electronice securizate, existente în dispozitivul de memorare, care conține toate datele din bonurile fiscale, precum și toate operațiunile din regimul de înregistrare.

Raportul fiscal de închidere zilnică este documentul emis cu aparatul de marcat electronic fiscal care conține date de sinteză cu caracter fiscal: denumirea și codul de identificare fiscală ale operatorului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul și seria fiscală ale aparatului; numărul de ordine numerotat progresiv; data și ora emiterii; numărul bonurilor emise în ziua respectivă; valoarea totală a operațiunilor efectuate și totalul taxei pe valoarea adăugată, cu precizarea nivelului cotei, valoarea totală a operațiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum și valoarea taxelor care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată.

Se mai prevede și faptul că nu este obligatorie înlocuirea memoriei fiscale a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate, aceasta putând fi utilizată până la umplere, în următoarele cazuri:

a) la schimbarea atributului fiscal al codului de identificare fiscală al utilizatorului;

b) la schimbarea formei de constituire a societății fără modificarea denumirii acesteia;

c) la modificarea denumirii și/sau adresei societății dacă se păstrează codul de identificare fiscală;

d) la mutarea unui punct de lucru aparținând utilizatorului de la un stand la altul, în cadrul unui complex comercial situat la aceeași adresă;

e) la schimbarea denumirii străzii de la locul de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale;

f) în cazul inactivității temporare a utilizatorilor, anunțată organelor fiscale, potrivit legii;

g) în cazul unor erori constatate după fiscalizare privind înregistrarea datelor din antetul bonului fiscal.

La înlocuirea memoriei fiscale obligatoriu se efectuează și schimbarea dispozitivului de memorare a jurnalului electronic.

Conform pct. 7, art. 5 se modifică. Acesta prevede, printre altele și faptul că în vederea autorizării distribuitorilor și înregistrării unităților de comercializare și/sau service propuse spre acreditate de către aceștia, se constituie, sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, Comisia de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic, denumită în continuare Comisie.

De asemenea, se prevede faptul că aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să fie dotate de către distribuitor cu manual de utilizare a acestora, precum și cu o broșură cu pagini numerotate, care conține evoluția exploatării aparatului, denumită carte de intervenții. Utilizatorii aparatelor sunt obligați să păstreze cartea de intervenții, iar împreună cu unitățile acreditate pentru service răspund de completarea și de actualizarea acesteia cu datele referitoare la identitatea utilizatorului și la intervențiile service efectuate. În cazul revânzării aparatului de marcat electronic fiscal, cartea de intervenții însoțește aparatul.

În vederea autorizării ca distribuitor de aparate de marcat electronice fiscale, operatorul economic trebuie să dețină avizul tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal pe care dorește să îl distribuie.

Distribuitorii autorizați sau unitățile acreditate pentru service sunt obligați să țină evidența intervențiilor tehnice asupra aparatelor de marcat electronice fiscale prin întocmirea unui dosar de asistență tehnică pentru fiecare aparat, în care arhivează documentele primite sau emise în legătură cu efectuarea intervenției tehnice asupra aparatului în cauză. Intervențiile tehnice și/sau reparațiile efectuate de tehnicianul de service al distribuitorului autorizat sau al unității acreditate pentru service se notează în dosar sub formă de tabel. Dosarul se păstrează la sediul distribuitorilor autorizați sau unităților acreditate pentru service, după caz, pe toată perioada de funcționare a aparatului.

Avizele privind distribuția aparatelor de marcat electronice fiscale acordate distribuitorilor autorizați își mențin valabilitatea până la data expirării, dar nu mai târziu de data de 1 ianuarie 2016”.

La pct. 8, se prevede modificarea art. 8, care va avea următorul conținut:

(1) Distribuitorii autorizați care își încetează activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum și cei cărora li s-a retras autorizația de distribuție a aparatelor de marcat electronice fiscale rămân răspunzători în continuare pentru obligațiile ce le revin pe o perioadă de 5 ani de la data încetării comercializării aparatelor.

(2) În cazul în care utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale își încetează activitatea, precum și în cazul aparatelor confiscate potrivit legii ori preluate spre valorificare de societățile bancare ca urmare a neachitării împrumutului contractat pentru achiziționarea acestor aparate, valorificarea lor se va realiza numai prin distribuitorii autorizați.

(3) În cazul distribuitorilor autorizați care au încetat activitatea sau au fost radiați din registrul comerțului și nu au cedat drepturile și obligațiile ce le revin în condițiile legii pentru efectuarea operațiunilor de service la aparatele de marcat electronice fiscale livrate, utilizatorii se pot adresa oricărui alt distribuitor autorizat, urmând ca acesta din urmă să comunice în scris Comisiei preluarea obligației privind efectuarea service-ului pentru tipul/modelul de aparat de marcat electronic fiscal al utilizatorului în cauză.

(4) Distribuitorii autorizați care își încetează activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale au obligația ca în termen de 10 zile de la data încetării activității să notifice acest fapt în scris Comisiei.

(5) În situația în care distribuitorii prevăzuți la alin. (1) nu își mai onorează obligațiile ce le revin pentru aparatele livrate după perioada prevăzută la alin. (1), utilizatorii se pot adresa oricărui alt distribuitor autorizat, urmând ca acesta din urmă să comunice în scris Comisiei preluarea obligației privind efectuarea service-ului pentru tipul/modelul de aparat de marcat electronic fiscal al utilizatorului în cauză.

Conform pct. 9, art. 9 se abrogă.

La pct. 10, se prevede modificarea art. 10, articol ce prezintă faptele care sunt contravenții, în măsura în care nu sunt considerate fapte penale. Printre acestea, se numără și:

– comercializarea de către operatorii economici a aparatelor de marcat electronice fiscale fără a deține autorizația prevăzută de prezenta ordonanță de urgență sau fără a face parte din rețeaua de unități acreditate pentru comercializare a unui distribuitor autorizat

– neîndeplinirea obligației operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu excepția prevăzută la art. 1 alin. (8)

– neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale

– neîntocmirea de documente justificative pentru sumele de bani introduse/extrase în/din sertarul casei de marcat, altele decât cele provenite din încasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amănuntul și a serviciilor efectuate către populație sau cele utilizate pentru a acorda rest clientului

– neîndeplinirea obligației operatorilor economici de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale, achiziționate numai de la distribuitori autorizați sau unități acreditate pentru comercializare, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență

La pct. 11, se prevede modificarea art. 11, articol care prevede faptul că se sancționează cu amendă aplicată operatorilor economici contravențiile prevăzute la art. 10.

La pct. 12, se dispune faptul că se modifică art. 12. Acesta prevede, printre altele și următoarele Controlul funcționării și utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, constatarea contravențiilor, precum și aplicarea sancțiunilor se fac de către structurile din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Agenției Naționale de Administrare Fiscală și organele sale subordonate, stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice, respectiv al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și de către structurile competente din cadrul Inspectoratului General al Poliței Române și organele sale subordonate.

La pct. 13, se prevede modificarea art. 13, care va avea următorul conținut:

(1) În cazul repetării faptei prevăzute la art. 10 lit. m), odată cu aplicarea amenzii contravenționale organele de control propun comisiei retragerea autorizației de distribuție pentru respectivul tip/model de aparat de marcat electronic fiscal, în cazul distribuitorului autorizat, iar în cazul unității acreditate în rețeaua acestuia, excluderea unității din rețeaua de service pentru respectivul tip/model de aparat de marcat electronic fiscal.

(2) În cazul constatării nerespectării dispozițiilor art. 5 alin. (8), organele de control propun comisiei retragerea dreptului de distribuție pentru respectivul tip/model de aparat de marcat electronic fiscal, în cazul distribuitorului autorizat, iar în cazul unității acreditate în rețeaua acestuia, excluderea unității din rețeaua de comercializare și/sau service pentru respectivul tip/model de aparat de marcat electronic fiscal.

(3) Prin retragerea dreptului de distribuție pentru respectivul tip/model de aparat de marcat electronic fiscal se înțelege modificarea autorizației prevăzute la art. 5 alin. (2).

(4) Prin excluderea unității din rețeaua de comercializare și/sau service pentru respectivul tip/model de aparat de marcat electronic fiscal se înțelege modificarea listei unităților acreditate pentru comercializarea și/sau service-ul respectivelor aparate.

La pct. 14 se dispune abrogarea art. 14.

Ca o concluzie, dispozițiile ordonanței au în vedere, în principal, introducerea obligativității utilizării de aparate de marcat cu jurnal electronic de către operatorii economici și eliminarea aparatelor de marcat cu rolă jurnal. Această schimbare va fi implementată treptat, până în august 2016, având ca scop diminuarea drastică a evaziunii fiscale.

Obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale: O.U.G. nr. 91/2014. (II) Modificările aduse O.U.G. nr. 28/1999 was last modified: ianuarie 6th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter