O.U.G. nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS – modificări (O.G. nr. 30/2022)

31 aug. 2022
Vizualizari: 403

Actul modificat

Actul modificatorSumar
 

O.U.G. nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia – IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST

(M. Of. nr. 655 din 30 iunie 2022)

 

 

O.G. nr. 30/ 2022 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și bugetare

(M. Of. nr. 850 din 30 august 2022)

 

– modifică: Anexă: art. 5 alin. (1)-(3), (5) și (9), art. 16 alin. (1), (2), (4), art. 17;

introduce: art. 3 alin. (2).

 

În M. Of. nr. 850 din 30 august 2022 s-a publicat O.G. nr. 30/ 2022 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și bugetare.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, cele mai importante modificări și completări aduse respectivului act normativ.

 

Art. 5 alin. (1)-(3), (5) și (9)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, în anexă, la art. 5, alin. (1)-(3), (5) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:

Art. 5

(1) Beneficiarii schemei de ajutor de stat, care au contractat credite de investiții și/sau credite/linii de credit garantate conform art. 4 alin. (2), beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanției acordate, pe toată durata de valabilitate a garanției acordate, și a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit, acordate pe o perioadă de maximum 12 luni, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 500.000 de euro pe întreprindere, respectiv echivalentul în lei a 62.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare și 75.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului și acvaculturii. În cazul UAT-urilor, valoarea grantului acordat nu poate depăși echivalentul în lei a 500.000 de euro.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), beneficiarii componentei AGRO IMM INVEST din domeniul agriculturii primare, pescuitului și acvaculturii beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanției acordate, pe toată durata de valabilitate a garanției acordate, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 62.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare, respectiv echivalentul în lei a 75.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului și acvaculturii, și nu beneficiază de dobândă finanțată de la bugetul de stat în baza prezentei scheme de ajutor de stat.

(3) În cazul în care finanțarea este folosită pentru refinanțarea creditelor de investiții, ajutorul de stat sub formă de garanție se asimilează unui grant și se cumulează cu grantul menționat la alin. (1), dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 500.000 de euro pe întreprindere, respectiv 62.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare și 75.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului și acvaculturii.

……………………………………………………………………………………..

(5) Granturile vor fi acordate cu respectarea prevederilor pct. 2.1 din Cadrul temporar Ucraina, respectiv:

(i) ajutorul total nu depășește 500.000 de euro pe întreprindere în orice moment; toate cifrele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;

(ii) ajutorul se acordă cel târziu la data de 31 decembrie 2022;

(iii) ajutorul se acordă întreprinderilor afectate de criză;

(iv) se poate acorda ajutor întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul prelucrării și comercializării de produse agricole, cu condiția ca acest ajutor să nu fie transferat parțial sau total către producători primari; cuantumul ajutorului nu se stabilește pe baza prețului sau a cantității de produse introduse pe piață de întreprinderile în cauză sau achiziționate de la producători primari, cu excepția cazului în care, în acest din urmă caz, produsele fie nu au fost introduse pe piață, fie au fost utilizate în scopuri nealimentare, cum ar fi distilarea, metanizarea sau compostarea de către întreprinderile în cauză;

(v) pentru sectoarele agriculturii primare, pisciculturii și acvaculturii, pe lângă criteriile menționate la pct. (ii), respectiv (iii), se aplică următoarele condiții:

a) ajutorul nu depășește 62.000 de euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul agriculturii primare, respectiv 75.000 de euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii; toate sumele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;

b) cuantumul ajutorului acordat întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu trebuie stabilit pe baza prețului sau a cantității produselor introduse pe piață;

c) ajutorul acordat întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de ajutoare menționate la art. 1 alin. (1) lit. (a)-(k) din Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimisîn sectorul pescuitului și acvaculturii;

(vi)în cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activități se respectă plafonul aferent și că, în total, nu se depășește cuantumul maxim total de 500.000 de euro pe întreprindere, cu excepția întreprinderilor care își desfășoară activitatea exclusiv în sectoarele agriculturii primare, cărora li se aplică un plafon de 62.000 de euro, respectiv sectoarele pescuitului și acvaculturii, caz în care nu se va depăși cuantumul maxim total de 75.000 de euro pe întreprindere.

……………………………………………………………………………………..

(9) Ajutorul de stat sub forma grantului se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor – Acțiuni generale, și se virează trimestrial în contul F.N.G.C.I.M.M., F.R.C. sau F.G.C.R., după caz, pe baza situațiilor centralizatoare privind dobânzile lunare datorate, transmise lunar de instituțiile de credit pe propria răspundere. Ministerul Finanțelor virează sumele aferente ajutorului de stat sub forma grantului trimestrial, în prima lună a trimestrului pentru sumele aferente trimestrului anterior.

 

Art. 16 alin. (1), (2), (4)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, în anexă, la art. 16 alin. (1), (2), (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

Art. 16

(1) Programul IMM INVEST PLUS va deveni operațional la data emiterii deciziei de autorizare a schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană, iar contractele de garantare aferente programului vor fi emise până la 31 decembrie 2022. Plata dobânzilor se realizează în termen de maximum 13 luni de la data acordării creditului.

(2) Plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul schemei de ajutor de stat pe perioada de valabilitate, respectiv de la aprobarea acesteia de către Comisia Europeană până la data de 31 decembrie 2022, este de 17.750.000.000 de lei, echivalentul în lei a aproximativ 3.590.000.000 de euro, care include și diferența rămasă neutilizată la data de 30 iunie 2022 din plafoanele totale aprobate pentru anul 2022 aferente Programului IMM INVEST ROMÂNIA, Subprogramului AGRO IMM INVEST, precum și programelor aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, cu modificările ulterioare.

……………………………………………………………………………………..

(4) Bugetul schemei de ajutor de stat pentru ajutorul de stat sub formă de grant este de maximum 1.930.018.000 de lei, echivalentul în lei a aproximativ 390.320.000 de euro, și se implementează numai în limita fondurilor anuale aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Finanțelor – Acțiuni generale.

 

Art. 17

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, în anexă, la art. 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 17

Prin implementarea schemei de ajutor de stat se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de maximum 24.786 de beneficiari.

 

Art. 3 alin. (2)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, în anexă, la art. 3, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:

(2) Ajutoarele acordate pe baza schemelor aprobate în temeiul pct. 2.1 din Cadrul temporar Ucraina, care sunt rambursate înainte de acordarea unor noi ajutoare în același temei, nu trebuie luate în considerare pentru a se stabili dacă s-au depășit plafoanele prevăzute la art. 5.

 

De asemenea, prezenta Ordonanță mai modifică și următoarele acte normative:

O.U.G. nr. 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori;

O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.

O.U.G. nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS – modificări (O.G. nr. 30/2022) was last modified: august 31st, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.