O.U.G. nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative. (I) Prezentare generală

31 dec. 2014
Vizualizari: 3638

Despre

  • M. Of. nr. 957 din 30.12.2014
  • O.U.G. nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative

În M. Of. nr. 957 din 30.12.2014, s-a publicat O.U.G. nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative.

La adoptarea O.U.G. nr. 92/2014 s-a avut în vedere Scrisoarea de punere în întârziere – încălcarea nr. 2013/4216 a Comisiei Europene, prin care se atrage atenția asupra anumitor dispoziții din O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, care par să ridice probleme de compatibilitate cu principiile fundamentale ale libertății de a presta servicii, reglementate de art. 56 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și în care se formulează obiecții cu privire la lipsa de coerență a cadrului juridic românesc privind jocurile de noroc. Ordonanța propune reglementări legislative pentru a se evita încălcarea prevederilor Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, dar în același timp și pentru a servi intereselor consacrate prin monopolul de stat în domeniul jocurilor de noroc.

De asemenea, s-au avut în vedere necesitatea instituirii unor măsuri fiscale privind asigurarea surselor de finanțare a dezvoltării economice și faptul că taxa de autorizare percepută organizatorilor de jocuri de noroc este nemodificată din anul 2009. Astfel, se impune modificarea nivelului de taxare a operatorilor economici din domeniul jocurilor de noroc.

Ținând cont de situațiile prezentate mai sus, ce vizează domeniul de activitate al jocurilor de noroc, se impune îmbunătățirea cadrului normativ prin promovarea acestei ordonanțe de urgență.

Astfel, se adoptă ordonanța, în vederea asigurării condițiilor necesare realizării obligațiilor Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor, privind activitățile de interes public național în domeniul administrării drumurilor naționale și autostrăzilor.

Ordonanța este constituită din unsprezece articole în cadrul cărora prevede reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și, de asemenea, modificările și completările aduse unor acte normative.

Conferința națională de insolvență

În art. I, ordonanța prevede modificarea și completarea O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (publicată în M. Of. nr. 439 din 26.06.2009), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010 (publicată în M. Of. nr. 854 din 21.12.2010).

În art. II, se prevede faptul că licențele de organizare a jocurilor de noroc pe tipuri de activități acordate operatorilor economici până la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență își mențin valabilitatea până la data expirării, cu condiția plății în cuantumul prevăzut de O.U.G. nr. 77/2009, astfel cum a fost modificată prin intermediul ordonanței, a taxelor anuale aferente licențelor de organizare a jocurilor de noroc, scadente în intervalul cuprins între intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și expirarea licențelor.

De asemenea, ordonanța dispune și următoarele: cuantumul și modalitatea de calcul al taxelor pentru autorizațiile de exploatare a jocurilor de noroc acordate operatorilor economici până la data intrării în vigoare ordonanței de urgență se mențin până la expirarea termenului de valabilitate a acestora și sunt cele prevăzute de legislația în vigoare la data emiterii respectivelor autorizații. Pentru obținerea unei noi autorizații vor fi respectate cuantumurile și modalitatea de calcul prevăzute în respectiva ordonanță de urgență.

Art. III dispune modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (publicată în M. Of. nr. 927 din 23.12.2003), cu modificările și completările ulterioare.

În art. IV, se prevede modificarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (republicată în M. Of. nr. 513 din 31.07.2007), cu modificările și completările ulterioare, prin introducerea unei noi litere, în cadrul art. 110 alin. (3), și anume, lit. i).

Art. V stabilește faptul că O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență se va republica în Monitorul Oficial dându-se textelor o nouă numerotare.

În art. VI, se prevede faptul că la art. VII din O.U.G nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative (publicată în M. Of. nr. 807 din 5.11.2014), se introduce un nou alineat, alin. (2).

În art. VII se stabilește faptul că în anul 2014, prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale (publicată în M. Of. nr. 618 din 18.07.2006), cu modificările și completările ulterioare, sumele alocate bugetelor locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în baza prevederilor O.U.G. pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală nr. 28/2013, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe (publicată în M. Of. nr. 155 din 12.03.2009), cu modificările și completările ulterioare, ale art. XIX din O.U.G. nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare (publicată în M. Of. nr. 151 din 28.02.2014), cele alocate în baza prevederilor H.G. nr. 521/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanțarea lucrărilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar și de constituire a băncilor de date urbane (publicată în M. Of. nr. 247 din 22.09.1997), cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism (republicată în M. Of. nr. 856 din 27.11.2002), cu modificările și completările ulterioare, rămase neutilizate la finele exercițiului bugetar 2014, nu se regularizează, se reflectă în excedentul bugetului local și se utilizează în anul următor, cu aceeași destinație.

Sumele prevăzute mai sus, neutilizate până la 31 decembrie 2015, se vor regulariza conform art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

În art. VIII, ordonanța dispune modificarea art. 12 din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală (publicată în M. Of. nr. 230 din 22.04.2013), cu modificările și completările ulterioare.

Art. IX are următorul conținut: (1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice (publicată în M. Of. nr. 597 din 13.08.2002), cu modificările și completările ulterioare, în anul 2014, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat pentru finanțarea unor cheltuieli aferente obligațiilor ce derivă din acorduri internaționale, ratificate prin legi, în vederea finanțării proiectelor bilaterale de colaborare și de investiții.

(2) Sumele alocate potrivit alin. (1) al prezentului articol, rămase neutilizate la sfârșitul anului bugetar, determinate ca diferență între creditele bugetare aprobate și plățile efectuate, se virează de către ordonatorii principali de credite într-un cont de disponibil deschis pe numele acestora la Trezoreria Statului.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

(3) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (2) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către ordonatorii principali de credite într-un cont de venituri ale bugetului de stat.

(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, după intrarea în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2015, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să majoreze veniturile bugetului de stat la o poziție distinctă, precum și cheltuielile bugetului de stat și cheltuielile prevăzute în bugetele aprobate ordonatorilor principali de credite la o poziție distinctă, cu sumele virate conform alin. (3).

(5) Sumele suplimentate în bugetele ordonatorilor principali de credite potrivit alin. (4) se utilizează cu aceeași destinație.

În art. X, se menționează faptul că art. I și II ale O.U.G. nr. 92/2014 au fost adoptate cu respectarea procedurii de notificare prevăzute de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L 204 din 21 iulie 1998, modificată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iulie 1998, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L 217 din 5 august 1998, precum și de Regulamentul (Uniunii Europene) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene seria L, nr. 316 din 14 noiembrie 2012.

În sfârșit, în art. XI, se prevede faptul că art. I-V din ordonanță intră în vigoare în termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial. De asemenea, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a respectivelor articole, Guvernul va aproba prin hotărâre normele metodologice de aplicare a acesteia.

O.U.G. nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative. (I) Prezentare generală was last modified: iunie 11th, 2015 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.