O.U.G. nr. 84/2022 privind combaterea acţiunilor speculative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

22 iun. 2022
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
110 views

Actele modificate

Actul modificatorSumar
Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale

(M. Of. nr. 24 din 30 ianuarie 1991 cu modif. și compl. ult.)

O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor

(M. Of. nr. 208 din 28 martie 2007 cu modif. și compl. ult.)

 

O.U.G. nr. 84/2022 privind combaterea acțiunilor speculative și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

(M. Of. nr. 601 din 20 iunie 2022)

 

 

modifică: Legea nr. 11/1991: art. 1, art. 1^1, art. 2, art. 3^1, art. 3^2, art. 3^3, art. 3^4, art. 4, art. 4^1, art. 7, art. 8;

– introduce: O.G. nr. 21/1992: art. 4 alin. (4) și (5), art. 50 alin. (1) lit. g), art. 50 alin. (3), art. 58^1.

În M. Of. nr. 601 din 20 iunie 2022 s-a publicat O.U.G. nr. 84/2022 privind combaterea acțiunilor speculative și pentru modificarea și completarea unor acte normative. 

Redăm, în cele ce urmează, structura respectivei ordonanțe.

Structura

Capitolul I: Obiectul și domeniul de reglementare

Capitolul II: Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative

Capitolul III: Dispoziții tranzitorii și finale

Mai departe, vă prezentăm cele mai importante dispoziții regăsite în respectivul act normativ.

Art. 1

Monitor Dosare

„(1) În scopul asigurării unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor și a unei bune funcționări a pieței interne, prin prezenta ordonanță de urgență sunt reglementate aspecte referitoare la protejarea directă sau indirectă a consumatorilor în perioadele de stare de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate și stare de război, stare de asediu și stare de urgență, stare de alertă sau alte situații de criză stabilite explicit prin acte normative emise de Parlamentul sau Guvernul României.

(2) În vederea punerii în aplicare a prevederilor alin. (1), Guvernul României stabilește, prin hotărâre, la propunerea Ministerului Economiei și a ministerului/instituției de resort, produsele, categoriile de produse sau serviciile apreciate ca fiind esențiale în raport cu specificul situațiilor prevăzute la alin. (1) și care sunt considerate în situație de risc speculativ ce pot afecta buna funcționare a economiei sau bunăstarea consumatorului. Hotărârea va fi emisă pentru o perioadă de 6 luni, care poate fi prelungită, succesiv, prin hotărâre, pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat adoptarea respectivei hotărâri, și detaliază criteriile de evaluare potrivit alin. (5), procedura de analiză, aplicare și colaborare dintre Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Consiliul Concurenței, Agenția Națională de Administrare Fiscală și alte autorități și instituții publice, precum și procedura prin care pot fi consultate structurile asociative reprezentative ale mediului de afaceri sau ale consumatorilor.

(3) Noțiunea de risc speculativ vizează acele situații în care pot apărea majorări nejustificate de prețuri sau poate exista un dezechilibru major între cerere și ofertă pe piață, identificate de Agenția Națională de Administrare Fiscală în urma unor evaluări realizate în urma controalelor efectuate potrivit atribuțiilor sale prevăzute în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și de alte autorități sau instituții publice în funcție de aria de competență, din oficiu sau la sesizarea structurilor asociative reprezentative ale mediului de afaceri sau ale consumatorilor.

(4) Pentru produsele, categoriile de produse sau serviciile identificate potrivit prevederilor alin. (2) constituie acțiuni speculative:

a) practicarea unor prețuri nejustificat de mari;

b) limitarea, în mod nejustificat, a producției sau a vânzărilor;

c) acumularea de mărfuri de pe piața externă sau internă în scopul creării unui deficit pe piața românească și revânzării lor ulterioare la un preț crescut în mod nejustificat.

(5) Pentru perioada stabilită în hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (2), în vederea evaluării acțiunilor speculative prevăzute la alin. (4), sunt avute în vedere următoarele criterii:

a) marjele de profit sau adaosurile comerciale pentru produsul sau serviciul respectiv, pentru a analiza o majorare disproporționată a prețurilor față de cheltuieli;

b) nivelul prețului de vânzare comparativ cu prețurile practicate în ultimele 12 luni sau, după caz, pentru produse/servicii sezoniere, în perioadele similare ale ultimilor 3 ani, fără ca diferențele să fie justificate obiectiv;

c) creșterea artificială a costurilor de producție, inclusiv salariale, pentru a masca o creștere nejustificată a prețului produsului/serviciului final;

d) distribuția produselor printr-un lanț care cuprinde mai mulți intermediari decât în mod uzual, fără ca acesta să sufere vreo transformare, cu scopul de majorare a prețului;

e) limitarea nejustificată a producției sau a vânzărilor, care a avut ca efect stoparea/diminuarea semnificativă a aprovizionării pieței interne în lipsa unor factori economici sau de altă natură care să justifice o astfel de limitare/stopare;

f) mărirea stocurilor, într-o anumită perioadă, comparativ cu nivelul mediu al stocurilor existent în ultimele 12 luni sau, după caz, pentru produse/servicii sezoniere, în perioadele similare ale ultimilor 3 ani, fără ca diferențele să fie justificate obiectiv.

Art. 2

„(1) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor aplică dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență în situația în care faptele prevăzute la art. 1 alin. (4) vizează în mod direct consumatorul, persoana fizică, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completărileulterioare. În cazul săvârșirii faptelor care constituie acțiuni speculative potrivit dispozițiilor art. 1 alin. (4) față de alte întreprinderi, competența de instrumentare și aplicare a sancțiunilor contravenționale corespunzătoare aparține Consiliului Concurenței, în condițiile Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, cu modificările și completările ulterioare. Cele două autorități vor colabora și vor face schimb de informații cu privire la posibilele încălcări identificate, în vederea aplicării prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică atunci când faptele identificate sunt săvârșite în asemenea condiții încât să reprezinte practici anticoncurențiale prevăzute de Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și/sau art. 101 sau 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene”.

Art. 3

„(1) La cererea Guvernului României, transmisă prin adresă semnată de prim-ministru, formulată în situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1), Consiliul Concurenței, în aplicarea dispozițiilor art. 34 alin. (3) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, va putea însoți, în vederea acordării asistenței de specialitate prin inspectorii de concurență desemnați, alte autorități și instituții publice în exercitarea atribuțiilor de control ale acestora. Dispozițiile prezentului alineat nu sunt incidente în situațiile în care temeiurile de fapt ale solicitării menționate anterior sunt investigate de autoritatea de concurență ca practici anticoncurențiale privind produsele sau serviciile prevăzute la art. 1 alin. (2), în temeiul prevederilor Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art. 101 și 102 Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(2) Ulterior adoptării hotărârii Guvernului prevăzute la art. 1 alin. (2), fără a aduce atingere aplicării dispozițiilor art. 5 și 6 din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Consiliul Concurenței va putea declanșa o cercetare aprofundată în conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedura de constatare și sancționare a practicilor de concurență neloială, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 561/2014, cu modificările ulterioare, cu privire la posibila incidență a art. 1 alin. (4)”.

Art. 4

„(1) Agenția Națională de Administrare Fiscală va pune la dispoziția Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și Consiliului Concurenței, cu celeritate, în vederea îndeplinirii atribuțiilor legale specifice ale acestora, datele necesare solicitate cu privire la întreprinderile care desfășoară activitate pe teritoriul României, pe care le are la dispoziție sau pe care le-a obținut în urma controalelor efectuate potrivit atribuțiilor sale prevăzute în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Mecanismul de colaborare va fi prevăzut prin ordin comun al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și al președintelui Consiliului Concurenței, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care va cuprinde modalitatea de schimb obligatoriu de date, interoperabilitatea cu bazele de date ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu respectarea principiilor protecției datelor cu caracter personal prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, cunoscut și ca GDPR (General Data Protection Regulation)”.

Art. 7

„(1) Dispozițiile art. 5 pct. 3, 8 și 9 și ale art. 6 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a dispozițiilor art. 5, Consiliul Concurenței va modifica în mod corespunzător Regulamentul privind procedura de constatare și sancționare a practicilor de concurență neloială, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 561/2014, cu modificările ulterioare”.

Art. 8

„(1) Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 30 ianuarie 1991, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dânduse textelor o nouă numerotare.

(2) Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 28 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dânduse textelor o nouă numerotare”.

 

O.U.G. nr. 84/2022 privind combaterea acțiunilor speculative și pentru modificarea și completarea unor acte normative was last modified: iunie 22nd, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter