O.U.G. nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale – prezentare generală

21 ian. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 372

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
 

O.U.G. nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

(M. Of. nr. 61 din 20 ianuarie 2022)

 

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 31 martie 2022, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021.

 

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

În M. Of. nr. 61 din 20 ianuarie 2022 s-a publicat O.U.G. nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Redăm, în cele ce urmează, cele mai importante dispoziții din prezentul act normativ.

 

Dispozițiile relevante

Art. 1:

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 31 martie 2022, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021.

(2) De prevederile alin. (1) beneficiază salariații angajatorilor pe durata întreruperii sau reducerii temporare a activității, ca urmare a implementării măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României.

(3) De acordarea indemnizației prevăzute la alin. (1) beneficiază și salariații angajatorilor a căror activitate a fost suspendată ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, cu excepția salariaților aflați în concediu medical și care primesc indemnizația de asigurări sociale aferentă.

(4) Indemnizația prevăzută la alin. (1) se acordă și se calculează corespunzător numărului de zile în care activitatea a fost suspendată, dar nu mai târziu de 31 martie 2022.

(5) Indemnizația prevăzută la alin. (1) este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(6) În cazul indemnizației prevăzute la alin. (1), calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

(7) Pentru calculul impozitului pe venit prevăzut la alin. (6) se aplică prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Declararea impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de angajator prin depunerea declarației prevăzute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Monitor Dosare

(8) Termenul de plată și declarare a obligațiilor fiscale prevăzute conform alin. (6) este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj.

(9) Pentru indemnizația prevăzută la alin. (1) nu se datorează contribuție asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 2205 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(10) În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă, din care cel puțin un contract este activ pe perioada prevăzută la alin. (1), din care obține venituri la nivelul indemnizației prevăzute la alin. (1), acesta nu beneficiază de indemnizația respectivă.

(11) În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă și toate sunt suspendate ca urmare a situațiilor prevăzute la alin. (2), acesta beneficiază de indemnizația prevăzută la alin. (1) aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

(12) În situația în care bugetul angajatorului destinat plății cheltuielilor de personal permite, indemnizația prevăzută la alin. (1) poate fi suplimentată de angajator.

(13) Perioada prevăzută la alin. (1), pentru care salariații ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate și angajatorii acestor salariați nu datorează contribuția asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 2205 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, constituie stagiu de cotizare fără plata contribuției în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare. Pentru stabilirea și calculul indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, se utilizează salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare în perioada prevăzută la alin. (1).

(14) În situația în care stagiul de cotizare realizat potrivit alin. (13) este corespunzător unei fracțiuni de lună, se utilizează salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare în perioada respectivă, corespunzător fracțiunii de lună.

 

Art. 2:

(1) În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (1), angajatorii depun, prin poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, la propunerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Angajatorii își asumă răspunderea pentru corectitudinea și pentru veridicitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (1).

(3) Plata indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (1) se va face către conturile deschise de angajatori la instituțiile de credit.

 

Art. 5:

Nu beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (1) salariații următorilor angajatori:

a) instituții și autorități publice, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

b) angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau asupra cărora sunt impuse restricții din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

 

Art. 6:

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la 31 martie 2022, în situația întreruperii activității ori a limitării capacității de funcționare pentru sectorul/domeniul de activitate ca urmare a implementării măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României ori suspendării activității în baza deciziei direcției de sănătate publică ori a hotărârilor consiliului județean pentru situații de urgență, respectiv Consiliului pentru Situații de Urgență al Municipiului București, beneficiază de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 318/2021 următoarele categorii de persoane:

a) profesioniști prevăzuți la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

b) persoanele fizice care obțin venituri din drepturile de autor și drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu condiția ca acestea să nu realizeze în această perioadă venituri din alte surse ori activități;

c) persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Persoanele prevăzute la art. 671 alin. (1) lit. a)-c) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, aflate în situațiile prevăzute la alin. (1), beneficiază de o indemnizație de 75% din drepturile în bani aferente contraprestației activității sportive, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 318/2021, dacă contractul de activitate sportivă a fost suspendat din inițiativa structurii sportive. Suplimentar, structura sportivă și persoanele prevăzute la art. 671 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, au posibilitatea de a negocia și stabili de comun acord plata de alte indemnizații compensatorii acordate de structura sportivă care să compenseze diminuarea contraprestației financiare.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) și (2) care nu se află în situațiile prevăzute de alineatele menționate beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare.

 

Art. 8:

Perioada în care se acordă indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (1) și art. 6 alin. (1) și (2) se consideră perioadă asimilată în sensul art. 2 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 

Art. 9:

(1) Indemnizația prevăzută la art. 6 alin. (1) și (2) se acordă proporțional cu numărul de zile în care activitatea este interzisă ori suspendată sau capacitatea de funcționare limitată.

(2) Indemnizația prevăzută la art. 6 alin. (1) și (2) se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere, însoțită de copia documentului de identitate în cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) și b).

(3) Cererea și documentele prevăzute la alin. (2) se depun electronic la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare agenții teritoriale, astfel:

a) de către persoană îndreptățită în cazul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. a) și b);

b) de către cooperație, respectiv de către structura sportivă în cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c) și alin. (2).

(4) Pentru depunerea în format electronic a cererilor și a documentelor prevăzute la alin. (2) se poate utiliza Punctul de contact unic electronic, ale cărui organizare și funcționare sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea și funcționarea Punctului de contact unic electronic, platforma aici.gov.ro sau orice alt mijloc electronic de transmitere pus la dispoziție de Agenția Națională Pentru Plăți și Inspecție Socială.

(5) Cererea și documentele prevăzute la alin. (2) se depun lunar, până în ultima zi a lunii următoarele celei pentru care se solicită indemnizația. În situația în care se depășește acest termen, indemnizația aferentă lunii respective nu se mai acordă.

(6) În situația prevăzută la alin. (3) lit. b), cererea este întocmită, semnată, datată de reprezentantul legal și este însoțită de lista cu persoanele beneficiare.

O.U.G. nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale – prezentare generală was last modified: ianuarie 21st, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter