O.U.G. nr. 136/2022 pentru modificarea unor acte normative

7 oct. 2022
Vizualizari: 629

Actele modificate

Actul modificatorSumar
O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

(rep. în M. Of. nr. 237 din 29 iunie 1998)

 

O.U.G. nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România”

(M. Of. nr. 694 din 3 octombrie 2003)

 

O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

(M. Of. nr. nr. 625 din 2 septembrie 2011)

 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

(M. Of. nr. 390 din 23 mai 2016)

 

Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale

(M. Of. nr. 391 din 23 mai 2016)

 

Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

(M. Of. nr. 392 din 23 mai 2016)

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

 

O.U.G. nr. 136/2022 pentru modificarea unor acte normative

(M. Of. nr. 975 din 6 octombrie 2022)

 

 

 

– modifică: O.G. nr. 43/1997: art. 6 alin. (1) lit. d) pct. (i), anexa nr. 3 pct. 3;

O.U.G. nr. 84/2003: art. 15 alin. (3), art. 16 alin. (2) și (3), anexa nr. 1: art. 18 alin. (2);

O.G. nr. 27/2011: art. 18^1;

Legea nr. 98/2016: art. 154 alin. (4);

Legea nr. 99/2016: art. 164 alin. (4);

Legea nr. 100/2016:  art. 71 alin. (6).

În M. Of. nr. 975 din 6 octombrie 2022 s-a publicat O.U.G. nr. 136/2022 pentru modificarea unor acte normative. 

Redăm, în cele ce urmează, modificările și completările aduse respectivelor acte normative.

O.G. nr. 43/1997

Art. 6 alin. (1) lit. d) pct. (i)

Vechea reglementare

„(i) drumuri naționale care asigură legătura capitalei țării cu orașele reședință de județ, legăturile dintre acestea, precum și cu principalele puncte de control pentru trecerea frontierei de stat a României”.

Noua reglementare

La articolul 6 alineatul (1) litera d), punctul (i) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(i) drumuri naționale care asigură legătura capitalei țării cu orașele reședință de județ, legăturile dintre acestea, precum și cu punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României”.

 

Anexa nr. 3: pct. 3

Vechea reglementare

„3. AXĂ TRIPLĂ (TRIDEM) A AUTOVEHICULELOR, NEMOTOARE”.

Noua reglementare

La anexa nr. 3, punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„3. AXĂ TRIPLĂ (TRIDEM) A AUTOVEHICULELOR”

 

 

O.U.G. nr. 84/2003

Art. 15 alin. (3)

Vechea reglementare

„(3) Împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generală a acționarilor sunt numiți prin ordin al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine”.

Noua reglementare

La articolul 15, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generală a acționarilor sunt numiți prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii”.

 

Art. 16 alin. (2) și (3)

Vechea reglementare

(2) În perioada în care statul, prin Ministerul Transporturilor, este acționar majoritar, consiliul de administrație și președintele acestuia sunt numiți prin ordin al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine.

(3) Președintele consiliului de administrație este și directorul general al C.N.A.I.R.”.

Noua reglementare

La articolul 16, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) În perioada în care statul este acționar majoritar, membrii consiliului de administrație sunt numiți de Adunarea generală a acționarilor, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii sau, după caz, la propunerea consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Președintele consiliului de administrație nu poate fi și directorul general al C.N.A.I.R. – S.A.”.

 

Anexa nr. 1: art. 18 alin. (2)

Vechea reglementare

„(2) Conducerea executivă a C.N.A.I.R. este asigurată de directorul general, care este și președintele consiliului de administrație”.

Noua reglementare

La anexa nr. 1, alineatul (2) al articolului 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Conducerea executivă a C.N.A.I.R. este asigurată de directorul general, care nu poate fi și președintele consiliului de administrație”.

 

O.G. nr. 27/2011

Art. 18^1

Vechea reglementare

„Prevederile privind accesul la transportul rutier de persoane în cont propriu se aplică și transportului cu autobuzele proprii ale unităților administrativ-teritoriale sau ale unităților de învățământ, având inscripția «transport școlar», utilizate exclusiv pentru transportul elevilor și cadrelor didactice, care efectuează acest transport din mediul rural către unitățile de învățământ din comună sau către unitățile de învățământ din mediul urban”.

Noua reglementare

Articolul 18^1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Prevederile privind accesul la transportul rutier de persoane în cont propriu se aplică și transportului efectuat cu autobuzele unităților administrativ-teritoriale sau ale unităților de învățământ, având inscripția «transport școlar», deținute de către acestea cu orice titlu, prin excepție de la art. 3 pct. 42, și utilizate exclusiv pentru transportul elevilor și cadrelor didactice, din mediul rural către unitățile de învățământ din comună sau către unitățile de învățământ din mediul urban”.

 

Legea nr. 98/2016

Art. 154 alin. (4)

Vechea reglementare

„(4) Garanția de participare sau, după caz, garanția de bună execuție trebuie să fie irevocabilă, necondiționată și se constituie prin:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise în condițiile legii, astfel:

(i) scrisori de garanție emise de instituții de credit bancare sau de instituții financiare nebancare din România sau din alt stat;

(ii) asigurări de garanții emise:

– fie de societăți de asigurare care dețin autorizații de funcționare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;

– fie de societăți de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;

d) prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în cazul garanției de bună execuție;

e) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul garanției de bună execuție”.

Noua reglementare

La articolul 154, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Garanția de participare sau, după caz, garanția de bună execuție trebuie să fie irevocabilă, necondiționată și se constituie prin:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise în condițiile legii astfel:

(i) scrisori de garanție emise de instituții de credit bancare din România sau din alt stat;

(ii) scrisori de garanție emise de instituții financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achizițiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA și respectiv pentru achizițiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

(iii) asigurări de garanții emise:

– fie de societăți de asigurare care dețin autorizații de funcționare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;

– fie de societăți de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;

d) rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în cazul garanției de bună execuție;

e) combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul garanției de bună execuție”.

 

Legea nr. 99/2016

Art. 164 alin. (4)

Vechea reglementare

„(4) Garanția de participare sau, după caz, garanția de bună execuție trebuie să fie irevocabilă, necondiționată și se constituie prin:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise în condițiile legii astfel:

(i) scrisori de garanție emise de instituții de credit bancare sau de instituții financiare nebancare din România sau din alt stat;

(ii) asigurări de garanții emise:

– fie de societăți de asigurare care dețin autorizații de funcționare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;

– fie de societăți de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;

d) prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în cazul garanției de bună execuție;

e) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul garanției de bună execuție”.

Noua reglementare

La articolul 164, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Garanția de participare sau, după caz, garanția de bună execuție trebuie să fie irevocabilă, necondiționată și se constituie prin:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise în condițiile legii astfel:

(i) scrisori de garanție emise de instituții de credit bancare din România sau din alt stat;

(ii) scrisori de garanție emise de instituții financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achizițiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA și respectiv pentru achizițiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

(iii) asigurări de garanții emise:

– fie de societăți de asigurare care dețin autorizații de funcționare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;

– fie de societăți de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;

d) rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în cazul garanției de bună execuție;

e) combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul garanției de bună execuție”.

 

Legea nr. 100/2016

Art. 71 alin. (6)

Vechea reglementare

„(6) Garanția de participare trebuie să fie irevocabilă, necondiționată și se constituie prin:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise în condițiile legii astfel:

(i) scrisori de garanție emise de instituții de credit bancare sau instituții financiare nebancare din România sau din alt stat;

(ii) asigurări de garanții emise:

– fie de societăți de asigurare care dețin autorizații de funcționare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;

– fie de societăți de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;

d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul garanției de bună execuție”.

Noua reglementare

La articolul 71, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(6) Garanția de participare trebuie să fie irevocabilă, necondiționată și se constituie prin:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise în condițiile legii astfel:

(i) scrisori de garanție emise de instituții de credit bancare din România sau din alt stat;

(ii) scrisori de garanție emise de instituții financiare nebancare din România sau din alt stat pentru concesiunile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA și respectiv pentru concesiunile de servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

(iii) asigurări de garanții emise:

– fie de societăți de asigurare care dețin autorizații de funcționare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;

– fie de societăți de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;

d) combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul garanției de bună execuție”.

 

Art. VII din O.U.G. nr. 136/2022

„Articolele IV-VI se aplică procedurilor de atribuire inițiate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Prin procedură de atribuire inițiată se înțelege orice procedură pentru care s-a transmis un anunț de participare, un anunț de concesionare, un anunț de participare simplificat sau, după caz, o invitație de participare, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență”.

O.U.G. nr. 136/2022 pentru modificarea unor acte normative was last modified: octombrie 7th, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.