O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA – modificări (O.U.G. nr. 142/2021)

31 dec. 2021
Vizualizari: 312

Actul modificat

Actul modificatorSumar
O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA

 

(M. Of. nr. 1029 din 27 decembrie 2017; cu modif. și compl. ult.)

O.U.G. nr. 142/2021 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din O.U.G. nr. 42/2020, pentru modificarea art. III din O.U.G. nr. 16/2021 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din O.U.G. nr. 42/2020, precum și pentru modificarea art. 164 alin. (2^1) și (2^2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

(M. Of. nr. 1249 din 30 decembrie 2021)

 

– modifică: art. 1 alin. (1^2), art. 4, art. 5 alin. (3), art. 10 alin. (2), art. 12 alin. (16);

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

 

– introduce: art. 1 alin. (4^2).

 

În M. Of. nr. 1249 din 30 decembrie 2021 s-a publicat O.U.G. nr. 142/2021 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din O.U.G. nr. 42/2020, pentru modificarea art. III din O.U.G. nr. 16/2021 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din O.U.G. nr. 42/2020, precum și pentru modificarea art. 164 alin. (2^1) și (2^2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.

Redăm, în cele ce urmează, modificările, dar și completările aduse respectivelor acte normative.

 

Art. 1 alin. (1^2)

Vechea reglementare

„(1^2) Subprogramul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar AGRO IMM INVEST constă în acordarea de garanții de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program care solicită finanțare pentru nevoile curente de lucru sau pentru realizarea de investiții, cu respectarea condițiilor prevăzute la pct. II.2 art. 3 alin. (3) și (4) din Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările și completările ulterioare. Grantul acordat întreprinderilor mici și mijlocii, întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, precum și fermierilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar include și o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate, cu condiția încadrării în plafonul de 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii, 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, respectiv 800.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul alimentar.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (1^2) se modifică și va avea următorul conținut:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

(1^2) Subprogramul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar AGRO IMM INVEST constă în acordarea de garanții de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program care solicită finanțare pentru nevoile curente de lucru sau pentru realizarea de investiții, cu respectarea condițiilor prevăzute la pct. II.2 art. 3 alin. (3) și (4) din Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările și completările ulterioare. Grantul acordat întreprinderilor mici și mijlocii, întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, precum și fermierilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar include și o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate, cu condiția încadrării în plafonul de 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii, 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, respectiv 2.300.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul alimentar.

 

 

Art. 1 alin. (4^2)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 1, după alin. (4^1) se introduce un nou alineat, alin. (4^2), cu următorul cuprins:

(4^2) Pentru anul 2022, plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul programului este de 10.000.000.000 lei, din care pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST plafonul este de 5.000.000.000 lei.

 

 

Art. 4

Vechea reglementare

Art. 4

(1) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, prezenta ordonanță de urgență instituie un mecanism de garantare în baza căruia Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să mandateze F.N.G.C.I.M.M. în vederea emiterii de garanții în numele și în contul statului, în favoarea instituțiilor de credit care urmează să acorde credite beneficiarilor eligibili în cadrul programului.

(2) Sursa de plată a garanțiilor acordate de către F.N.G.C.I.M.M. în numele și în contul statului pentru creditele obținute de beneficiarii eligibili în cadrul programului este bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni Generale, titlul „Alte transferuri”, cod 55, alineatul „Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat”, cod 55.01.50.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 4

(1) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, prezenta ordonanță de urgență instituie un mecanism de garantare în baza căruia Ministerul Finanțelor este autorizat să mandateze F.N.G.C.I.M.M. în vederea emiterii de garanții în numele și în contul statului, în favoarea instituțiilor de credit care urmează să acorde credite beneficiarilor eligibili în cadrul programului.

(11) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul Subprogramului AGRO IMM INVEST, Ministerul Finanțelor este autorizat să mandateze F.N.G.C.I.M.M. și/sau F.G.C.R. începând cu data la care F.G.C.R. îndeplinește condițiile legale pentru emiterea de garanții în numele și contul statului.

(2) Sursa de plată a garanțiilor acordate de către F.N.G.C.I.M.M. și F.G.C.R. în numele și în contul statului pentru creditele obținute de beneficiarii eligibili în cadrul programului este bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor – Acțiuni generale, titlul «Alte transferuri», cod 55, alineatul «Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat», cod 55.01.50.

 

 

Art. 5 alin. (3)

Vechea reglementare

„(3) Schema de ajutor de stat prevăzută la art. 1 alin. (31) și (32) se implementează de către Ministerul Finanțelor în calitate de furnizor și administrator al acestei scheme, prin intermediul F.N.G.C.I.M.M., în conformitate cu atribuțiile ce îi revin prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu legislația în materie de ajutor de stat.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

(3) Schema de ajutor de stat prevăzută la art. 1 alin. (31) și (32) se implementează de către Ministerul Finanțelor în calitate de furnizor și administrator al acestei scheme, prin intermediul F.N.G.C.I.M.M. și F.G.C.R., în conformitate cu atribuțiile ce îi revin prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu legislația în materie de ajutor de stat.

 

 

Art. 10 alin. (2)

Vechea reglementare

„(2) Sumele rezultate din plata garanțiilor de stat acordate de F.N.G.C.I.M.M. prin program, în numele și contul statului, se plătesc instituției de credit de către Ministerul Finanțelor Publice de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni generale, titlul „Alte transferuri”, cod 55, alineatul „Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat”, cod 55.01.50, pe baza documentelor justificative prezentate de F.N.G.C.I.M.M., și se recuperează de la beneficiarul programului în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Sumele rezultate din plata garanțiilor de stat acordate de F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R. prin program, în numele și contul statului, se plătesc instituției de credit de către Ministerul Finanțelor de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor – Acțiuni generale, titlul «Alte transferuri», cod 55, alineatul «Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat», cod 55.01.50, pe baza documentelor justificative prezentate de F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R., și se recuperează de la beneficiarul programului în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

 

 

Art. 12 alin. (16)

Vechea reglementare

„(16) În cazul debitorilor care intră în procedura insolvenței după comunicarea de către F.N.G.C.I.M.M. organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală a documentelor prevăzute la art. 11 alin. (3), înscrierea la masa credală pentru creanța rezultată din plata valorii de executare a garanției de stat se realizează de către acestea.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. (16) se modifică și va avea următorul conținut:

(16) În cazul debitorilor care intră în procedura insolvenței după comunicarea de către F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R. organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală a documentelor prevăzute la art. 11 alin. (3), înscrierea la masa credală pentru creanța rezultată din plata valorii de executare a garanției de stat se realizează de către acestea.

 

 

Totodată, O.U.G. nr. 142/2021 mai modifică și Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19:

 

Art. 2 alin. (8)

Vechea reglementare

(8) Furnizorul schemei de ajutor de stat este Ministerul Finanțelor Publice, iar Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, denumit în continuare FNGCIMM, îi sunt delegate atribuțiile de administrare a schemei.(8)Furnizorul schemei de ajutor de stat este Ministerul Finanțelor Publice, iar Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, denumit în continuare FNGCIMM, îi sunt delegate atribuțiile de administrare a schemei.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (8) se modifică și va avea următorul conținut:

(8) Furnizorul schemei de ajutor de stat este Ministerul Finanțelor, iar Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., și Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN – S.A., denumit în continuare F.G.C.R., le sunt delegate atribuțiile de administrare a schemei.

 

 

Art. 5 alin. (4^1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5, după alin.(4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:

(41) Pentru anul 2022, plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul programului este de 10.000.000.000 lei, din care pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST plafonul este de 5.000.000.000 lei.

 

 

Art. 8 alin. (1) și (3)

Vechea reglementare

„(1) Monitorizarea și controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se fac în mod transparent, nediscriminatoriu, prin publicarea lunară a înscrierilor și beneficiarilor schemei de ajutor de stat, pe site, de către FNGCIMM, cu respectarea reglementărilor aplicabile instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebancare.

(…)

(3) În situația în care FNGCIMM constată că beneficiarii nu au respectat prevederile schemei de ajutor de stat și/sau pe cele ale Acordului de finanțare, solicită acestora rambursarea ajutorului de stat primit, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE. Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (1) și (3) se modifică și vor avea următorul conținut:

Art. 8

(1) Monitorizarea și controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se fac în mod transparent, nediscriminatoriu, prin publicarea lunară a înscrierilor și beneficiarilor schemei de ajutor de stat, pe site, de către F.N.G.C.I.M.M. și F.G.C.R., cu respectarea reglementărilor aplicabile instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebancare.

(…)

(3) În situația în care F.N.G.C.I.M.M. sau F.G.C.R. constată că beneficiarii nu au respectat prevederile schemei de ajutor de stat și/sau pe cele ale Acordului de finanțare, solicită acestora rambursarea ajutorului de stat primit, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE. Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare.

O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA – modificări (O.U.G. nr. 142/2021) was last modified: decembrie 31st, 2021 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.