O.G. nr. 71/2002 privind organizarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local – completare (Legea nr. 367/2023)

11 dec. 2023
Vizualizari: 162

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Ordonanța Guvernului (O.G.) nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local

(M. Of. nr. 648 din 31 august 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003; cu modif. și compl. ult.)

Legea nr. 367/2023 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local

(M. Of. nr. 1106 din 8 decembrie 2023)

– introduce: art. 11 alin. (2) lit. c); art. 11 alin. (2^1).

 

În M. Of. nr. 1106 din data de 8 decembrie 2023 s-a publicat Legea nr. 367/2023 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

Redăm, în cele ce urmează, completările aduse respectivului act normativ.

Art. 11 alin. (2) lit. c)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la articolul 11 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. c), cu următorul cuprins:

„Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public și privat, care pot fi:

(…)

c) societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înființate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective”.

Art. 11 alin. (2^1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:

„(2^1) Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară definite conform art. 5 lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, având ca scop servicii de administrare a domeniului public și privat, în baza mandatului primit, pot încredința unui operator de drept privat gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii, cu respectarea următoarelor condiții cumulative ce trebuie îndeplinite atât la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cât și pe toată durata acestui contract:

a) unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de administrare a domeniului public și privat, în calitate de acționari/asociați ai operatorului prin intermediul asociației, sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acționar/asociat unic al operatorului prin intermediul adunării generale a acționarilor și al consiliului de administrație, exercită un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similare celor pe care le exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

b) operatorul respectiv desfășoară mai mult de 80% din activități în vederea îndeplinirii sarcinilor care i-au fost încredințate de către autoritatea care îl controlează;

c) capitalul social al operatorului respectiv este deținut în totalitate de unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv de către unitatea administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului este exclusă”.

 

O.G. nr. 71/2002 privind organizarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local – completare (Legea nr. 367/2023) was last modified: decembrie 11th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.