O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale – modificări (O.U.G. nr. 85/2022)

20 iun. 2022
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
166 views

Actul modificat

Actul modificatorSumar
O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale

(M. Of. nr. 648 din 5 august 2019; cu modif. și compl. ult.)

 

O.U.G. nr. 85/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fiscal și vamal

 

(M. Of. nr. 594 din 17 iunie 2022)


– modifică:
art. 1 alin. (1), (3), (4) și (5), art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (4), art. 12 alin. (1), art. 22 alin. (1),

– introduce:
art. 22^1.

 

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

În M. Of. nr. 594 din 17 iunie 2022 s-a publicat O.U.G. nr. 85/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fiscal și vamal, care modifică, printre alte acte normative, și O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, cele mai importante modificări și completări aduse respectivului act normativ.

 

Art. 1 alin. (1), (3), (4) și (5)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 1, alin. (1), (3), (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(1) În scopul revitalizării și evitării deschiderii procedurii insolvenței, debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, cu excepția instituțiilor publice definite potrivit art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și a unităților administrativ-teritoriale, aflați în dificultate financiară și pentru care există riscul intrării în insolvență, își pot restructura obligațiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2021 și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum și obligațiile bugetare accesorii.

…………………………………………………..

(3) Sunt obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2021 și obligațiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie după data de 1 ianuarie 2022 aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 decembrie 2021.

(4) Restructurarea obligațiilor bugetare se aplică și pentru obligațiile bugetare principale și accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 ianuarie 2022 până la data eliberării certificatului de atestare fiscală potrivit art. 3 alin. (3).

(5) Nu formează obiect al restructurării următoarele obligații bugetare:

a) obligațiile bugetare care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, intră sub incidența art. 167 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, în limita sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget;

Original Black Friday pe UJmag.ro!

b) obligațiile bugetare stabilite prin acte administrative care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, sunt suspendate în condițiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care suspendarea executării actului administrativ încetează după data aprobării planului de restructurare și comunicarea deciziei de înlesnire la plată, debitorul poate solicita includerea în înlesnirea la plată a obligațiilor bugetare ce au făcut obiectul suspendării sau luarea altor măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare. În acest scop, organul fiscal competent comunică debitorului o înștiințare de plată privind obligațiile bugetare individualizate în acte administrative pentru care a încetat suspendarea executării, precum și deciziile referitoare la obligațiile accesorii aferente;

c) obligațiile bugetare principale și accesorii care reprezintă ajutor de stat de recuperat, acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, cele care reprezintă fonduri europene sau fonduri publice naționale aferente fondurilor europene, precum și cele care reprezintă taxe vamale, accize și taxă pe valoarea adăugată pentru care administrarea, cu excepția inspecției fiscale și a executării silite, revine Autorității Vamale Române;

d) obligațiile bugetare rămase de plată ca urmare a unei restructurări acordate în temeiul prezentei ordonanțe, pentru care a eșuat planul de restructurare potrivit art. 13 alin. (1).

 

Art. 3 alin. (1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3, alin. (1) se modificăși va avea următorul cuprins:

(1) Debitorul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare, potrivit prezentului capitol, are obligația de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenția sa în perioada 8 august – 31 octombrie 2019, în perioada 1 februarie – 30 septembrie 2020, în perioada 1 noiembrie 2020 – 30 septembrie 2021, precum și în perioada 20 iunie 2022 – 31 ianuarie 2023 inclusiv, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare, și se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare și a testului creditorului privat prudent. Debitorii care înregistrează obligații de natura celor prevăzute la art. 1 alin. (21) depun notificarea în perioada 20 iunie 2022 – 31 ianuarie 2023 inclusiv, sub sancțiunea decăderii și cu respectarea cerințelor prevăzute de prezentul alineat.

 

Art. 4 alin. (4)

Noua reglementare

Potrivit noii reglemenetări, la art. 4, alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

(4) Măsura de anulare a unor obligații bugetare principale poate avea loc pentru maximum 50% din totalul obligațiilor bugetare principale, în condițiile alin. (6)-(9), și nu poate avea ca obiect obligații bugetare principale și accesorii prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. c) și d).

 

Art. 12 alin. (1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 12, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Pentru obligațiile bugetare ce formează obiect al restructurării, cu excepția obligațiilor bugetare principale prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. c) și d), nu se datorează și nu se calculează obligații de plată accesorii de la data aprobării planului de restructurare.

 

Art. 22 alin. (1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 22, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Solicitarea de restructurare prevăzută la art. 5 se poate depune până la data de 31 iulie 2023, sub sancțiunea decăderii.

 

Art. 22^1

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 22 se introduce un nou articol, art. 22^1, cu următorul cuprins:

Art. 22^1: Restructurarea obligațiilor bugetare în cazul organelor fiscale locale

(1) Debitorii prevăzuți la art. 1 își pot restructura obligațiile bugetare restante la data de 31 decembrie 2021 și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum și obligațiile bugetare accesorii, existente în evidența organului fiscal local, în vederea recuperării, în condițiile prezentului capitol.

(2) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) se aprobă prin hotărâre a autorităților deliberative existente la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

 

O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale – modificări (O.U.G. nr. 85/2022) was last modified: iunie 20th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter