O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică – modificări (O.U.G. nr. 43/2023)

26 mai 2023
Vizualizari: 93

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Ordonanța Guvernului (O.G.) nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică

(rep. M. Of. nr. 643 din 30 august 2002; cu modif. și compl. ult.)

Ordonanța de urgență a Guvernului (O.U.G.) pentru modificarea și completarea O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică

(M. Of. nr. 460 din 25 mai 2023)

– abrogă: art. 40;

introduce: art. art. 40^1-40^4; sintagma „Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării” care înlocuiește sintagma „autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare”.

 

În M. Of. nr. 460 din data de 25 mai 2023 s-a publicat Ordonanța de urgență a Guvernului (O.U.G.) pentru modificarea și completarea O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică.

Redăm, în cele ce urmează, cele mai importante completări aduse respectivului act normativ.

Art. 40^1-40^4

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după articolul 40 se introduc patru noi articole, art. 40^1-40^4, cu următorul cuprins:

„Art. 40^1

(1) În vederea asigurării coordonării dintre ministerele cu atribuții în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării, se înființează Comitetul Național pentru Știință, Tehnologie și Inovare, organism cu rol în procesul decizional, fără personalitate juridică, în coordonarea prim-ministrului. Comitetul Național pentru Știință, Tehnologie și Inovare este unicul organism interministerial cu rol în procesul decizional în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării.

(2) Comitetul Național pentru Știință, Tehnologie și Inovare este format din următorii membri cu drept de vot: prim-ministru, ministrul cercetării, inovării și digitalizării, ministrul educației, ministrul finanțelor, ministrul economiei, ministrul sănătății, ministrul energiei, ministrul mediului, apelor și pădurilor, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, ministrul apărării naționale, ministrul afacerilor interne, ministrul investițiilor și proiectelor europene, ministrul antreprenoriatului și turismului, secretarul general al Guvernului, precum și președintele Academiei Române.

(3) La întrunirile Comitetului Național pentru Știință, Tehnologie și Inovare participă cu statut de observatori, fără drept de vot, conducătorii organismelor consultative ale Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării, președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», un reprezentant desemnat de către Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltării și Inovării, reprezentanții confederațiilor patronale reprezentative, un reprezentant desemnat de către Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România, precum și trei reprezentanți ai mediului privat, cu experiență relevantă în sectorul de cercetare, dezvoltare și inovare, desemnați prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării, pe baza unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării. Comitetul Național pentru Știință, Tehnologie și Inovare poate decide invitarea la întrunirile sale și a altor invitați ocazionali, reprezentanți ai mediului privat și ai societății civile, cu statut de observator fără drept de vot.

(4) Comitetul Național pentru Știință, Tehnologie și Inovare este prezidat de către prim-ministrul României. Ministrul cercetării, inovării și digitalizării ocupă funcția de vicepreședinte.

(5) Deciziile Comitetului Național pentru Știință, Tehnologie și Inovare se adoptă prin consens. În lipsa consensului, decizia aparține președintelui Comitetului.

(6) Comitetul Național pentru Știință, Tehnologie și Inovare se reunește în ședințe trimestriale sau ori de câte ori este necesar. Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului Național pentru Știință, Tehnologie și Inovare se adoptă în prima ședință de lucru, prin consens, pe baza propunerii ministrului cercetării, inovării și digitalizării.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Art. 40^2

Comitetul Național pentru Știință, Tehnologie și Inovare emite decizii și are în principal următoarele atribuții:

a) stabilește prioritățile naționale în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării;

b) asigură coordonarea integrată a politicilor naționale din domeniul cercetării, dezvoltării, inovării și specializării inteligente;

c) asigură coordonarea cu mediul privat, societatea civilă și alte organisme din sectorul privat, asigurând consultarea acestora în procesul de luare a deciziilor;

d) stabilește revizuirea sau modificarea politicilor și a cadrului legal pentru promovarea investițiilor în cercetare, dezvoltare și inovare, la propunerea ministerelor și instituțiilor publice;

e) avizează elaborarea și modificarea Strategiei naționale și a Planului național în domeniu;

f) emite un raport anual care cuprinde concluzii și recomandări privind sistemul de cercetare, dezvoltare și inovare, pe care îl face public;

g) evaluează activitatea și atribuțiile organismelor consultative ale Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării și propune modificări și completări ale atribuțiilor consiliilor consultative din coordonarea acestora, care se adoptă conform legislației în vigoare, pentru a asigura o structură consultativă adecvată și coerentă.

Art. 40^3

(1) În vederea exercitării atribuțiilor sale, Comitetul Național pentru Știință, Tehnologie și Inovare poate dispune constituirea de grupuri de lucru la nivel tehnic, cu caracter temporar sau permanent.

(2) Secretariatul Comitetului Național pentru Știință, Tehnologie și Inovare este asigurat de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, printr-un compartiment distinct în structura organizatorică a acestuia.

(3) Secretariatul Comitetului Național pentru Știință, Tehnologie și Inovare asigură acestuia suportul tehnic necesar pentru a-și exercita atribuțiile.

(4) Secretariatul Comitetului Național pentru Știință, Tehnologie și Inovare în colaborare cu celelalte direcții de specialitate ale Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării are rolul de a monitoriza și evalua implementarea Strategiei naționale în domeniul cercetării și evoluția întregului sistem de cercetare, dezvoltare și inovare.

(5) În vederea asigurării coordonării la nivel tehnic, fiecare membru al Comitetului Național pentru Știință, Tehnologie și Inovare va desemna un reprezentant care va colabora cu Secretariatul Comitetului Național pentru Știință, Tehnologie și Inovare.

(6) În vederea monitorizării implementării politicilor publice privind cercetarea, dezvoltarea și inovarea, Secretariatul Comitetului Național pentru Știință, Tehnologie și Inovare identifică domeniile de cercetare și inovare în care România poate avea cele mai importante performanțe în contextul internațional și studiază evoluțiile naționale în cercetare, dezvoltare și inovare corelate cu tendințele internaționale, propunând Comitetului Național pentru Știință, Tehnologie și Inovare, dacă este cazul, măsuri de ajustare sau dezvoltare a politicilor publice privind cercetarea, dezvoltarea și inovarea.

(7) În vederea exercitării atribuțiilor sale, Secretariatul Comitetului Național pentru Știință, Tehnologie și Inovare poate coopta experți interni și internaționali în domeniile cercetării, inovării și specializărilor inteligente și beneficiază de sprijinul organismelor consultative ale Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării.

Art. 40^4

(1) Organismele consultative ale Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării sprijină, la cerere, activitatea Comitetului Național pentru Știință, Tehnologie și Inovare.

(2) Raportul prevăzut la art. 40^2 lit. f) include propuneri privind stabilirea și actualizarea obiectivelor strategice specifice domeniului, inclusiv propuneri de revizuire la nivelul Strategiei naționale în domeniu, precum și modul de realizare a obiectivelor strategice propuse”.

 

O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică – modificări (O.U.G. nr. 43/2023) was last modified: mai 26th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.