O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv – modificări (Legea nr. 133/2021)

14 mai 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 171
Actul modificatActul modificatorSumar
 

O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv

 

(M. Of. nr. 799 din 12 noiembrie 2003; cu modif. și compl. ult.)

 

 

Legea nr. 133/2021 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv

(M. Of. nr. 501 din 13 mai 2021)

 

– modifică: art. 5 alin. (1), art. 9 alin. (6), art. 10 alin. (5), art. 13 alin. (3), art. 22;

– introduce: art. 9 alin. (6^1) și (6^2), art. 11^1, art. 21^1.

 

În M. Of. nr. 501 din 13 mai 2021 s-a publicat Legea nr. 133/2021 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv.

Redăm, în cele ce urmează, o parte dintre modificările esențiale aduse respectivului act normativ.

 

Art. 9 alin. (6^1) și (6^2)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 9, după alin. (6) se introduc două noi alineate, alin. (6^1) și (6^2), cu următorul cuprins:

(6^1) Exercitarea vizei de control financiar preventiv propriu de către persoane desemnate de conducătorii entităților publice fără acordul prevăzut la alin. (6) atrage răspunderea conducătorului entității publice pentru legalitatea, regularitatea și încadrarea în limitele creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz, stabilite potrivit legii, pentru operațiunile asupra cărora s-a acordat viza.

(6^2) Persoanele desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu sunt independente în luarea deciziilor cu privire la exercitarea vizei. Acestora nu li se poate impune în niciun fel acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv propriu. Pentru actele îndeplinite, cu respectarea prevederilor legale, în exercitarea atribuțiilor de control financiar preventiv și în limita acestora, nu se poate dispune încetarea calității de persoană desemnată pentru exercitarea controlului financiar preventiv.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

 

 

 

Art. 11^1

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 11 se introduce un nou articol, art. 11^1, cu următorul cuprins:

Art. 11^1: Incompatibilități specifice și conflicte de interese

(1) Persoanele desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu au obligația să respecte regimul juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese prevăzute pentru funcționarii publici, astfel cum sunt reglementate acestea prin Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Persoanele desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu nu pot verifica proiectele de angajamente legale și ordonanțări de plată privind achiziții publice sau parteneriate public-private, dacă au făcut parte din comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică, achiziție sectorială, concesiune de lucrări ori servicii sau de parteneriat public-privat.

(3) Persoanele desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu au obligația de a informa de îndată, în scris, pe conducătorul entității publice, în cazul în care se găsesc în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), urmând să se abțină de la orice activitate legată de controlul financiar preventiv propriu, până la desemnarea de către conducător a unei alte persoane care să îndeplinească atribuțiile respective sau remedierea, în alt mod, a situației apărute. În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință, conducătorul este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparțialitate a controlului financiar preventiv propriu și pentru ieșirea din situația de incompatibilitate și/sau de conflict de interese a persoanelor respective.

(4) Persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu răspund disciplinar, administrativ, civil ori penal, potrivit legii, în raport de culpa lor, pentru nerespectarea prevederilor prezentului articol.”

 

 

 

Art. 21^1

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 21 se introduce un nou articol, art. 21^1, cu următorul cuprins:

Art. 21^1: Aprobarea proiectelor de operațiuni

Ordonatorul de credite aprobă proiectele de operațiuni supuse prevederilor prezentei ordonanțe exclusiv pe baza certificărilor și/sau avizelor conducătorilor compartimentelor de specialitate, a vizei de control financiar preventiv propriu și a vizei de control financiar preventiv delegat, după caz. Proiectele de operațiuni refuzate la viza de control financiar preventiv propriu sau delegat, după caz, pot fi aprobate de către ordonatorul de credite în condițiile art. 21.

 

 

 

Art. 22

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 22 se prezenta sub următoarea formă:

„Art. 22: Gradele profesionale și salarizarea controlorilor delegați

(1) În funcție de performanțele profesionale atestate de calificativele înregistrate în baza evaluărilor anuale și de vechimea în funcție, controlorii delegați se încadrează în gradele profesionale I, II și III. Cerințele minime și condițiile promovării de la un grad profesional la altul se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor.

(2) Salariile de bază, sporurile și celelalte drepturi salariale ale controlorilor delegați se stabilesc prin asimilare cu funcția de controlor financiar din structura Curții de Conturi, respectiv pentru gradul I, II sau III.

(3) Controlorul financiar șef primește o indemnizație de conducere echivalentă cu cea de director general în Ministerul Finanțelor, iar adjuncții acestuia, o indemnizație de conducere echivalentă cu cea de director în Ministerul Finanțelor.

(4) Până la aplicarea legii privind salarizarea funcționarilor publici salariile de bază, sporurile și celelalte drepturi salariale ale controlorilor delegați se mențin la nivelul stabilit anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi, potrivit prevederilor alin. (2) și evaluării performanțelor profesionale individuale.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 22 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 22: Măsuri operative

(1) Ministerul Finanțelor efectuează inspecții:

a) când există indicii ale unor abateri de la legalitate sau regularitate în efectuarea de operațiuni;

b) când este sesizat sau există indicii în legătură cu nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1);

c) când este sesizat în legătură cu efectuarea de operațiuni pe propria răspundere a ordonatorului de credite fără viză de control financiar preventiv.

(2) Inspecțiile se efectuează de către persoane cu atribuții de inspecție economico-financiară din cadrul Ministerului Finanțelor, în baza unui ordin de serviciu emis de ministrul finanțelor sau de către persoane delegate în acest sens de către ministrul finanțelor.

(3) Ordinul de serviciu prevăzut la alin. (2) va preciza, în mod obligatoriu, persoanele desemnate să efectueze inspecția, obiectivele inspecției și durata inspecției.

(4) Instituțiile publice sunt obligate să asigure accesul persoanelor desemnate să efectueze inspecția la toate documentele, datele și informațiile relevante pentru scopul și obiectivele inspecției, la inspectarea bunurilor ce fac obiectul operațiunilor controlate, precum și în spațiile unde se găsesc asemenea bunuri.

(5) Stabilirea atribuțiilor generale în efectuarea inspecțiilor se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iar atribuțiile de detaliu, fluxul informațional și metodologia de lucru, prin ordin al ministrului finanțelor.

(6) În urma inspecției efectuate, persoanele desemnate să efectueze inspecția întocmesc actele prevăzute de legislația incidentă activității de inspecție economico-financiară, adaptate la specificul entităților publice.

(7) Împotriva actului administrativ emis ca urmare a inspecției efectuate la instituțiile publice se poate formula plângere prealabilă, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Plângerea prealabilă se depune la structura care a efectuat inspecția.

(8) Soluționarea plângerii prealabile formulate împotriva actului administrativ se face, prin decizie motivată, de către Ministerul Finanțelor, prin structura de specialitate. Decizia de soluționare a plângerii prealabile este definitivă în sistemul căilor administrative de atac. Împotriva deciziei se poate formula acțiune în instanță, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(9) Atribuțiile structurii de specialitate în soluționarea plângerii prealabile formulate împotriva actelor administrative emise de organele de inspecție economico-financiară ca urmare a inspecțiilor efectuate la instituții publice se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv – modificări (Legea nr. 133/2021) was last modified: mai 14th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter