Noul Cod fiscal – modificări (O.U.G. nr. 50/2015)

10 nov. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 6005

Art. 101 alin. (9) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 101 alin. (9) prevedea faptul că în cazul veniturilor din pensii și/sau al diferențelor de venituri din pensii, sume reprezentând actualizarea acestora cu indicele de inflație stabilite în baza hotărârilor judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărârilor judecătorești definitive și executorii, impozitul se calculează separat față de impozitul aferent drepturilor lunii curente, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului impozabil, impozitul reținut fiind impozit final. Venitul impozabil din pensii se stabilește prin deducerea din suma totală a contribuțiilor sociale obligatorii calculate, reținute și suportate de persoana fizică, și a sumei neimpozabile lunare, stabilită potrivit legislației în vigoare la data plății.

Impozitul se reține la data efectuării plății, în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plății și se plătește până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 101 alin. (9) prevede: „În cazul veniturilor din pensii și/sau al diferențelor de venituri din pensii, sumelor reprezentând actualizarea acestora cu indicele de inflație, stabilite în baza hotărârilor judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărârilor judecătorești definitive și executorii, impozitul se calculează separat față de impozitul aferent drepturilor lunii curente, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului impozabil, impozitul reținut fiind impozit final. Venitul impozabil din pensii se stabilește prin deducerea din suma totală a contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate, datorate potrivit legii, și a sumei neimpozabile lunare, stabilită potrivit legislației în vigoare la data plății.

Inteligența artificială în materie penală

Impozitul se reține la data efectuării plății, în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plății veniturilor respective. Impozitul astfel reținut se plătește până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile”.

 

Art. 125 alin. (1) lit. c) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 125 alin. (1) lit. c) dispunea faptul că prevederile respectivului articol nu se aplică:

(…)

c) asocierilor fără personalitate juridică, în cazul în care membrii asociați realizează venituri stabilite potrivit art. 68.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 125 alin. (1) lit. c) dispune: „Prevederile prezentului articol nu se aplică:

(…)

c) asocierilor fără personalitate juridică, în cazul în care membrii asociați realizează venituri stabilite potrivit art. 69”.

 

Art. 133 alin. (2) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015)

Vechea reglementare

Videoconferința regională de insolvență Buzău

În vechea reglementare, art. 133 alin. (2) stabilea faptul că în situația în care pentru veniturile realizate începând cu anul fiscal 2016 contribuabilii datorează plăți anticipate în cursul anului fiscal, în contul impozitului anual datorat, acestea vor fi stabilite potrivit reglementărilor în vigoare în anul anterior.

Noua reglementare

Art. 133 alin. (2) – Abrogat.

 

Art. 133 alin. (8) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015)

Noua reglementare

La art. 133, după alin. (7) se introduce un nou alineat, alin. (8).

Potrivit noii reglementări, art. 133 alin. (8) prevede: „Cota de impozit de 5% se aplică asupra veniturilor din dividende distribuite începând cu data de 1 ianuarie 2016”.

 

Art. 137 alin. (2) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 137 alin. (2) stabilea faptul că pentru veniturile prevăzute la alin. (1) se datorează contribuții de asigurări sociale și în cazul în care acestea sunt realizate de persoanele fizice aflate în situațiile prevăzute la art. 60 alin. (1) și (2).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 137 alin. (2) stabilește: „Pentru veniturile prevăzute la alin. (1) se datorează contribuții de asigurări sociale și în cazul în care acestea sunt realizate de persoanele fizice aflate în situațiile prevăzute la art. 60”.

 

Art. 141 lit. d) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015)

Noua reglementare

La art. 141, după lit. c) se introduce o nouă literă, lit. d).

Potrivit noii reglementări, art. 141 lit. d) prevede: „Se exceptează de la plata contribuțiilor de asigurări sociale următoarele venituri:

(…)

d) ajutoarele/sumele acordate potrivit legii, în cazul decesului personalului din cadrul instituțiilor publice de apărare, ordine publică și securitate națională, decedat ca urmare a participării la acțiuni militare, și indemnizațiile lunare de invaliditate acordate personalului ca urmare a participării la acțiuni militare”.

 

Art. 148 alin. (4) lit. b) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 148 alin. (4) lit. b) dispunea faptul că persoanele fizice prevăzute la alin. (1) și (2) se încadrează în categoria asiguraților obligatoriu în sistemul public de pensii dacă îndeplinesc următoarele condiții, după caz:

(…)

b) venitul lunar estimat a se realiza potrivit art. 121 alin. (1) depășește 35% din câștigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfășoară activități impuse în sistem real și își încep activitatea în cursul anului fiscal sau în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la impozitarea în sistem real.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 148 alin. (4) lit. b) dispune: „Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) și (2) se încadrează în categoria asiguraților obligatoriu în sistemul public de pensii dacă îndeplinesc următoarele condiții, după caz:

(…)

b) venitul lunar estimat a se realiza potrivit art. 120 alin. (1) depășește 35% din câștigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfășoară activități impuse în sistem real și își încep activitatea în cursul anului fiscal sau în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la impozitarea în sistem real”.

 

Art. 151 alin. (6) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 151 alin. (6) dispunea faptul că opțiunea prevăzută la alin. (5) se exercită prin depunerea unei cereri la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal pentru care se dorește utilizarea cotei integrale de contribuție de asigurări sociale, în cazul contribuabililor care au desfășurat activitate în anul precedent, respectiv în termen de 30 de zile de la începerea activității, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 151 alin. (6) dispune: „Opțiunea prevăzute la alin. (5) se exercită prin completarea corespunzătoare a declarației prevăzute la art. 148 alin. (5), depusă la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal pentru care se dorește utilizarea cotei integrale de contribuție de asigurări sociale, în cazul contribuabililor care au desfășurat activitate în anul precedent, respectiv în termen de 30 de zile de la începerea activității, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal”.

 

Art. 153 alin. (2) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 153 alin. (2) stabilea faptul că persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a)-e), care dețin o asigurare pentru boală și maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană care produce efecte pe teritoriul României și fac dovada valabilității asigurării, în conformitate cu procedura stabilită prin ordin comun al președintelui ANAF și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 153 alin. (2) stabilește: „Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a)-e), care dețin o asigurare pentru boală și maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislației interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României, și fac dovada valabilității asigurării, în conformitate cu procedura stabilită prin ordin comun al președintelui A.N.A.F. și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate”.

 

Art. 157 alin. (2) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 157 alin. (2) dispunea faptul că nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate sumele prevăzute la art. 142.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 157 alin. (2) dispune: „Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate sumele prevăzute la art. 76 alin. (4) lit. d), art. 141 lit. d) și art. 142”.

 

Art. 183 Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 183 prevedea faptul că persoanele prevăzute la art. 180 care încep să realizeze venituri de natura celor menționate la art. 155 sau se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției ori cu plata contribuției suportată din alte surse vor depune la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit evenimentul, o cerere de încetare a obligației de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate, în vederea scoaterii din evidența fiscală. Modelul cererii se aprobă prin ordin al președintelui ANAF.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 183 prevede: „Persoanele prevăzute la art. 180 care încep să realizeze venituri de natura celor menționate la art. 155 sau se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției ori cu plata contribuției suportată din alte surse vor depune la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit evenimentul, o cerere de încetare a calității de persoană fizică fără venituri, în vederea recalculării contribuției de asigurări sociale de sănătate. Modelul cererii se aprobă prin ordin al președintelui ANAF”.

 

Art. 185 alin. (2) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 185 alin. (2) stabilea faptul că pentru veniturile prevăzute la alin. (1) se datorează contribuții de asigurări pentru șomaj și în cazul în care acestea sunt realizate de persoanele fizice aflate în situațiile prevăzute la art. 60 alin. (1) și (2).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 185 alin. (2) stabilește: „Pentru veniturile prevăzute la alin. (1) se datorează contribuții de asigurări pentru șomaj și în cazul în care acestea sunt realizate de persoanele fizice aflate în situațiile prevăzute la art. 60”.

Noul Cod fiscal – modificări (O.U.G. nr. 50/2015) was last modified: noiembrie 10th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter