Noul Cod fiscal – modificări (Legea nr. 358/2015)

5 ian. 2016
Vizualizari: 9915

 

Actul modificatActul modificatorSumar
Noul Cod fiscalLegea nr. 358/2015
(M. Of. nr. 988 din 31 decembrie 2015)
introduce: art. 13 alin. (2) lit. g1) , art. 26 alin. (11), art. 223 alin. (4), art. 331 alin. (7), art. 362 alin. (6) lit. e), art. 455 alin. (41), art. 455 alin. (51), art. 458 alin. (1) lit. a), art. 462 alin. (6), art. 463 alin. (41), art. 463 alin. (51), art. 465 alin. (21), art. 467 alin. (6)
modifică: art. 80 alin. (2) lit. d), art. 101 alin. (9), art. 168 alin. (7), art. 224 alin. (5), art. 263 lit. f), art. 307 alin. (6), art. 331 alin. (2) lit. g), art. 360 alin. (6), art. 361, art. 402 alin. (10) și (11), art. 403 alin. (2), art. 404 alin. (2) și (5), art. 406 alin. (1) lit. b), art. 409 alin. (2), art. 410 alin. (1), art. 410 alin. (8), art. 432 alin. (1) , art. 434, art. 435 alin. (3), (4) și (9) lit. a), art. 455 alin. (2) și (4), art. 457 alin. (3), art. 460 alin. (6), art. 461 alin. (6), (11) și (12), art. 462 alin. (5), art. 463 alin. (2) și (4), art. 466 alin. (8) și (9), art. 467 alin. (5)

 

 

În M. Of. nr. 988 din 31 decembrie 2015, s-a publicat Legea nr. 358/2015 privind aprobarea O.U.G. nr. 50/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M. Of. nr. 817 din 3 noiembrie 2015).

Legea nr. 358/2015 aprobă O.U.G. nr. 51/2015, modificând în mod indirect noul Codul fiscal.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse noului Cod fiscal prin Legea nr. 358/2015:

Art. 13 alin. (2) lit. g1) noul Cod fiscal (modificat prin Legea nr. 358/2015)
Noua reglementare

La art. 13 alin. (2), după lit. g) se introduce o nouă literă, lit. g1).

Potrivit noii reglementări, art. 13 alin. (2) lit. g1) prevede: „Nu intră sub incidența prezentului titlu următoarele persoane juridice române:

(…)

g1) Fondul de garantare a asiguraților, constituit potrivit legii”.

 

Art. 26 alin. (11) noul Cod fiscal (modificat prin Legea nr. 358/2015)
Noua reglementare

La art. 26, după alin. (10) se introduce un nou alineat, alin. (11).

Potrivit noii reglementări, art. 26 alin. (11) dispune: „Prevederile alin. (1) lit. c) și j) se aplică pentru creanțele, altele decât cele asupra clienților reprezentând sumele datorate de clienții interni și externi pentru produse, semifabricate, materiale, mărfuri vândute, lucrări executate și servicii prestate, înregistrate începând cu data de 1 ianuarie 2016”.

 

 

Art. 80 alin. (2) lit. d) noul Cod fiscal (modificat prin Legea nr. 358/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 80 alin. (2) lit. d) stabilea faptul că prin excepție de la prevederile alin. (1), impozitul aferent veniturilor fiecărei luni, calculat și reținut la data efectuării plății acestor venituri, se plătește, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează, de către următorii plătitori de venituri din salarii și venituri asimilate salariilor:

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

(…)

d) persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale, precum și persoanele fizice care exercită profesii liberale și asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 80 alin. (2) lit. d) stabilește: „Prin excepție de la prevederile alin. (1), impozitul aferent veniturilor fiecărei luni, calculat și reținut la data efectuării plății acestor venituri, se plătește, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează, de către următorii plătitori de venituri din salarii și venituri asimilate salariilor:

(…)

d) persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale, precum și persoanele fizice care exercită profesii liberale și asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, persoanele fizice care dețin capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă”.

 

 

Art. 101 alin. (9) noul Cod fiscal (modificat prin Legea nr. 358/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 101 alin. (9) prevedea faptul că în cazul veniturilor din pensii și/sau al diferențelor de venituri din pensii, sumelor reprezentând actualizarea acestora cu indicele de inflație, stabilite în baza hotărârilor judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărârilor judecătorești definitive și executorii, impozitul se calculează separat față de impozitul aferent drepturilor lunii curente, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului impozabil, impozitul reținut fiind impozit final. Venitul impozabil din pensii se stabilește prin deducerea din suma totală a contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate, datorate potrivit legii, și a sumei neimpozabile lunare, stabilită potrivit legislației în vigoare la data plății.

Impozitul se reține la data efectuării plății, în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plății veniturilor respective. Impozitul astfel reținut se plătește până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 101 alin. (9) prevede: „În cazul veniturilor din pensii și/sau al diferențelor de venituri din pensii, sumelor reprezentând actualizarea acestora cu indicele de inflație, stabilite în baza hotărârilor judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărârilor judecătorești definitive și executorii, impozitul se calculează separat față de impozitul aferent drepturilor lunii curente, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului impozabil, impozitul reținut fiind impozit final. Venitul impozabil din pensii se stabilește prin deducerea din suma totală a contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate, datorată potrivit legii, și a sumei neimpozabile lunare, stabilită potrivit legislației în vigoare la data plății. Impozitul se reține la data efectuării plății, în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plății veniturilor respective. Impozitul astfel reținut se plătește până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile”.

 

Art. 168 alin. (7) noul Cod fiscal (modificat prin Legea nr. 358/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 168 alin. (7) stabilea faptul că în cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii/solde sau diferențe de salarii/solde și pensii sau diferențe de pensii, stabilite în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii, precum și în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, sumele respective se defalcă pe lunile la care se referă și se utilizează cotele de contribuții de asigurări sociale de sănătate care erau în vigoare în acea perioadă. Contribuțiile de asigurări sociale de sănătate datorate potrivit legii se calculează, se rețin la data efectuării plății și se plătesc până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 168 alin. (7) stabilește: „În cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii/solde sau diferențe de salarii/solde și pensii sau diferențe de pensii, cu excepția sumelor reprezentând actualizarea acestora cu indicele de inflație, stabilite în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii, precum și în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, sumele respective se defalcă pe lunile la care se referă și se utilizează cotele de contribuții de asigurări sociale de sănătate care erau în vigoare în acea perioadă. Contribuțiile de asigurări sociale de sănătate datorate potrivit legii se calculează, se rețin la data efectuării plății și se plătesc până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume”.

 

Art. 223 alin. (4) noul Cod fiscal (modificat prin Legea nr. 358/2015)
Noua reglementare

La art. 223, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4).

Potrivit noii reglementări, art. 223 alin. (4) dispune: „Persoana fizică sau juridică care realizează venituri ca urmare a activității desfășurate în România în calitate de artist de spectacol sau sportiv, din activitățile artistice și sportive, indiferent dacă acestea sunt plătite direct artistului sau sportivului ori unei terțe părți care acționează în numele acelui artist sau sportiv, are obligația să calculeze, să declare și să plătească impozit conform regulilor stabilite în titlul II sau IV, după caz, dacă plătitorul de venit se află într-un stat străin”.

 

Art. 224 alin. (5) noul Cod fiscal (modificat prin Legea nr. 358/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 224 alin. (5) stabilea faptul că impozitul se calculează, respectiv se reține în momentul plății venitului, se declară și se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a plătit venitul. Impozitul se calculează, se reține, se declară și se plătește, în lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României, pentru ziua în care se efectuează plata venitului către nerezidenți. În cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor sau asociaților până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, impozitul pe dividende se declară și se plătește până la data de 25 ianuarie a anului următor.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 224 alin. (5) stabilește: „Impozitul se calculează, respectiv se reține în momentul plății venitului, se declară și se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a plătit venitul. Impozitul se calculează, se reține, se declară și se plătește, în lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României, pentru ziua în care se efectuează plata venitului către nerezidenți. În cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor sau asociaților până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, impozitul pe dividende se declară și se plătește până la data de 25 ianuarie a anului următor, respectiv până la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat, următor anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, după caz. Impozitul nu se calculează, nu se reține și nu se plătește la bugetul de stat pentru dividendele distribuite și neplătite până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, dacă în ultima zi a anului calendaristic sau în ultima zi a anului fiscal modificat, după caz, persoana juridică străină beneficiară a dividendelor îndeplinește condițiile prevăzute la art. 229 alin. (1) lit. c)”.

 

Art. 263 lit. f) noul Cod fiscal (modificat prin Legea nr. 358/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 263 lit. f) stabilea fapul că societățile acoperite de prevederile art. 258 lit. a) pct. (iii) sunt următoarele:

(…)

f) societăți cunoscute în legislația franceză ca –societe anonyme, societe en commandite par actions, societe a responsabilite limite și entități publice și întreprinderi industriale și comerciale.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 263 lit. f) stabilește: „Societățile acoperite de prevederile art. 258 lit. a) pct. (iii) sunt următoarele:

(…)

f) societăți cunoscute în legislația franceză ca: societe anonyme, societe en commandite par actions, societe e responsabilite limitee, precum și instituțiile și întreprinderile publice cu caracter industrial și comercial”.

Noul Cod fiscal – modificări (Legea nr. 358/2015) was last modified: ianuarie 4th, 2016 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.