Normele privind scutirea de la plata TVA pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii destinate realizării în România a proiectelor NSIP (OMFP nr. 4145/2015)

13 ian. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2580

Despre

  • M. Of. nr. 14 din 8 ianuarie 2016
  • OMFP nr. 4145/2015
  • Normele privind scutirea de la plata TVA pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii destinate realizării în România a proiectelor NSIP, prevăzută la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul de aprobareActul aprobatSumar
OMFP nr. 4145/2015
(M. Of. nr. 14 din 8 ianuarie 2016)
Normele privind scutirea de la plata TVA pentru livrările de bunuri și prestările de servicii destinate realizării în România a proiectelor NSIP, prevăzută la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate Art. 1-6
Anexa nr. 1 („Cerere de eliberare a certificatului de scutire de TVA”)
Anexa nr. 2 („Certificat de scutire de TVA nr. ……./data ………….”)
Anexa nr. 3 („Cerere de restituire a TVA”)

Inteligența artificială în materie penală

 

 

 

În M. Of. nr. 14 din 8 ianuarie 2015, s-a publicat Ordinul ministrului finanțelor publice (OMFP) nr. 4145/2015 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și prestările de servicii destinate realizării în România a proiectelor NSIP, prevăzută la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate.

 

Vă prezentăm, în continuare, conținutul respectivelor norme:

Art. 1 din Norme

Art. 1 explică semnificația următorilor termeni și expresii:

1. autoritate contractantă – unitatea militară desemnată din cadrul Ministerului Apărării Naționale al cărei conducător are calitatea de ordonator de credite, având stabilite competențe de achiziție a bunurilor și prestărilor de servicii pentru realizarea proiectelor NSIP din domeniul de responsabilitate;

2. fonduri NSIP – fondurile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate, cu modificările și completările ulterioare;

3. proiect NSIP în România – proiectele definite la art. 2 lit. e) din Legea nr. 294/2007, cu modificările și completările ulterioare;

4. contractori – furnizorii de bunuri și prestatorii de servicii angajați pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri NSIP, care facturează direct către autoritatea contractantă;

5. subcontractori – furnizorii de bunuri și prestatorii de servicii angajați pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri NSIP, care facturează direct către contractori;

6. prestare de servicii – în sensul art. 271 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prin prestare de servicii se înțelege orice operațiune care nu constituie livrare de bunuri, inclusiv execuția de lucrări;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

7. Codul fiscal – Titlul VII din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 din Norme

Art. 2 dispune următoarele:

„(1) Scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată (TVA), prevăzută la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 294/2007, cu modificările și completările ulterioare, se poate acorda direct pe baza unui certificat de scutire de TVA, după cum urmează:

a) prin facturarea fără TVA a livrărilor de bunuri și/sau prestărilor de servicii de către contractorii înregistrați în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, în favoarea autorității contractante, și de către subcontractorii înregistrați în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal către contractori;

b) prin scutirea de TVA, acordată direct pentru:

importul de bunuri în România, efectuat direct de către autoritatea contractantă și de către contractori;

achiziția intracomunitară de bunuri în România, efectuată de către autoritatea contractantă și pentru care aceasta ar avea obligația plății TVA, conform prevederilor Codului fiscal;

serviciile prestate de prestatori nestabiliți în România pentru care obligația plății TVA revine autorității contractante în calitate de beneficiar, în conformitate cu prevederile Codului fiscal;

livrările de bunuri realizate de furnizori nestabiliți în România pentru care obligația plății TVA revine autorității contractante potrivit art. 307 alin. (6) din Codul fiscal.

(2) Certificatul de scutire de TVA prevăzut la alin. (1) se solicită de către autoritatea contractantă conform procedurii prevăzute la art. 3.

(3) Pentru operațiunile efectuate înainte de eliberarea certificatului de scutire de TVA sau pentru operațiunile pentru care nu s-a solicitat certificat de scutire de TVA, autoritatea contractantă poate solicita restituirea TVA aferente achizițiilor destinate realizării obiectivelor și proiectelor finanțate din fonduri NSIP. Restituirea taxei se face în condițiile prevăzute la art. 4.

(4) În conformitate cu prevederile art. 270 alin. (2) și art. 271 alin. (2) din Codul fiscal, se consideră că o persoană care primește de la vânzător o factură pe numele său și emite o factură către cumpărător este considerată din punctul de vedere al TVA cumpărător și revânzător. În scopul aplicării prezentelor norme, persoanele care acționează de această manieră sunt considerate contractori sau, după caz, subcontractori”.

Art. 3 din Norme

Art. 3 are următorul conținut:

„(1) Certificatul pentru acordarea scutirii directe de TVA prevăzut la art. 2 alin. (2) se eliberează la cererea autorității contractante, de către organul fiscal competent de care aparține aceasta. Modelul certificatului de scutire de TVA adăugată este prezentat în anexa nr. 2.

(2) Autoritatea contractantă trebuie să prezinte următoarea documentație în vederea eliberării certificatului de scutire de TVA:

a) cererea de eliberare a certificatului de scutire de TVA, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) copii de pe documentele care atestă calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, pentru contractori și, după caz, subcontractori, în cazul operațiunilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a);

c) adresă din partea autorității contractante prin care aceasta să facă dovada că este desemnată de Ministerul Apărării Naționale și din care să reiasă suma totală alocată din fonduri NSIP în lei sau în valută, după caz;

d) copie de pe contractele încheiate de autoritatea contractantă cu contractorii și, după caz, copie de pe contractele încheiate de contractori cu subcontractorii.

(3) În certificatul de scutire de TVA se înscrie suma totală pentru care s-a solicitat scutire de TVA, defalcată pe fiecare dintre operațiunile prevăzute la art. 2 alin. (1) și pe fiecare contractor și, după caz, pe fiecare subcontractor. Dacă valoarea contractelor este exprimată în valută, pentru conversia în lei se utilizează cursul de schimb valutar de la data depunerii cererii de eliberarea certificatului la organul fiscal competent. Diferențele în lei dintre sumele înscrise în certificatul de scutire și sumele de la data efectuării operațiunilor, generate de modificarea cursului de schimb valutar, nu afectează scutirea de TVA acordată, cu condiția ca sumele în valută aferente operațiunilor să corespundă cu cele din cererea de eliberare a certificatului de scutire și să se încadreze în totalul sumei alocate din fonduri NSIP.

(4) Certificatul de scutire de TVA este valabil pentru livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate de la data eliberării pe toată durata de realizare a obiectivului/proiectului în limita totalului sumei înscrise în acesta. În situația în care, ulterior eliberării certificatului de scutire de TVA, se schimbă contractorii sau subcontractorii ori se suplimentează fondurile inițiale sau se încheie contracte noi cu contractori/subcontractori pentru realizarea obiectivului sau proiectului, certificatul inițial poate fi modificat sau suplimentat, cu respectarea condițiilor prevăzute de prezentele norme, menționându-se data de la care modificarea/suplimentarea este valabilă.

(5) Contractorii și subcontractorii au obligația să menționeze pe facturile emise numărul și data certificatului în baza căruia facturează în regim de scutire”.

Art. 4 din Norme

Art. 4 prevede:

„(1) Restituirea TVA, prevăzută la art. 2 alin. (3), se efectuează de către organele fiscale competente la cererea autorității contractante care a efectuat operațiunile înainte de eliberarea certificatului de scutire de TVA.

(2) Cererile de restituire a TVA se depun la organul fiscal competent de care aparține autoritatea contractantă, trimestrial, cel mai târziu până la sfârșitul lunii următoare încheierii unui trimestru, și sunt însoțite numai de documente aferente cumpărărilor efectuate în trimestrul pentru care se solicită restituirea TVA.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în situația în care nu au fost depuse în termenul prevăzut la alin. (2) cererile de restituire a TVA și/sau documentația aferentă, la solicitarea autorității contractante președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală poate aproba efectuarea restituirii TVA. În acest sens, pe baza documentelor prevăzute la alin. (4) depuse de autoritatea contractantă, organul fiscal competent întocmește un referat semnat de conducătorul acestuia, din care să rezulte că, deși cererile de restituire au fost depuse cu întârziere față de termenul prevăzut la alin. (2), sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea restituirii TVA și care va fi înaintat președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea efectuării restituirii TVA.

(4) Documentația necesară pentru restituirea TVA trebuie să cuprindă:

a) cererea de restituire a TVA, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3;

b) copie de pe certificatul de înregistrare fiscală al solicitantului;

c) un borderou care să cuprindă în ordine cronologică pentru fiecare achiziție următoarele informații: denumirea, numărul și data documentului, valoarea fără TVA, valoarea TVA, valoarea inclusiv TVA, denumirea, numărul și data documentului de plată corespunzător și suma achitată;

d) copii de pe facturile în care sunt consemnate bunurile și serviciile achiziționate în cursul trimestrului pentru care se solicită restituirea;

e) copii de pe bonurile fiscale emise în cursul trimestrului pentru care se face restituirea, conform O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a căror valoare individuală, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro, la cursul de schimb prevăzut la art. 290 din Codul fiscal. În situația în care această valoare este depășită, solicitanții trebuie să prezinte copii de pe facturile emise în conformitate cu prevederile art. 319 alin. (20) din Codul fiscal;

f) copii de pe documentele care atestă achitarea contravalorii bunurilor/serviciilor și a TVA aferente, până la data depunerii cererii (dispoziții de plată, dispoziții de încasare, ordine de plată, cecuri, extrase de cont, chitanțe sau alte documente de plată);

g) adresa din partea autorității contractante prin care aceasta să facă dovada că este desemnată de Ministerul Apărării Naționale și din care să reiasă suma totală alocată din fonduri NSIP în lei sau în valută, după caz;

h) copii de pe documentele care atestă calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, pentru contractori, în cazul operațiunilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a).

(5) Restituirea TVA se realizează conform Procedurii de soluționare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată depuse în condițiile titlului VII “Taxa pe valoarea adăugată” din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin ordin ai președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală”.

Art. 5 din Norme

Potrivit art. 5, Direcția financiar-contabilă din cadrul Ministerul Apărării Naționale (gestionarul contului unic al fondurilor) depune anual o declarație conținând valoarea investițiilor realizate din fonduri NSIP la Direcția generală de sinteză a politicilor bugetare/ Unitatea de coordonare a relațiilor bugetare cu Uniunea Europeană din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 6 din Norme

Art. 6 stabilește faptul că anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din respectivele norme.

 

De asemenea, există și trei anexe la respectivele norme:

Anexa nr. 1 („Cerere de eliberare a certificatului de scutire de TVA”)

Anexa nr. 2 („Certificat de scutire de TVA nr. ……./data ………….”)

Anexa nr. 3 („Cerere de restituire a TVA”)

 

Alte prevederi ale OMFP nr. 4145/2015

Potrivit art. 2, ANAF, prin unitățile sale subordonate, va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor respectivului ordin.

Art. 3 stabilește abrogarea, la data intrării în vigoare a respectivului ordin, a Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 3.209/2008 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și prestările de servicii destinate realizării în România a proiectelor NSIP, prevăzută la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate (M. Of. nr. 776 din 19 noiembrie 2008).

 

Normele privind scutirea de la plata TVA pentru livrările de bunuri și prestările de servicii destinate realizării în România a proiectelor NSIP (OMFP nr. 4145/2015) was last modified: ianuarie 12th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter