Normele privind efectuarea inspecţiilor la auditorii financiari şi firmele de audit care desfăşoară activităţi de audit statutar – Ordinul (ASPAAS) nr. 166/2018

8 nov. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 672
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul publicat în Monitor

Sumar

Ordinul Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 166/2018 pentru aprobarea Normelor privind efectuarea inspecțiilor la auditorii financiari și firmele de audit care desfășoară activități de audit statutar

(M. Of. nr. 922 din 1 noiembrie 2018)

Se aprobă Normele privind efectuarea inspecțiilor la auditorii financiari și firmele de audit care desfășoarăactivități de audit statutar

 

În M. Of. nr. 922 din 1 noiembrie 2018 a fost publicat Ordinul Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) nr. 166/2018 pentru aprobarea Normelor privind efectuarea inspecțiilor la auditorii financiari și firmele de audit care desfășoară activități de audit statutar.

 

Structura

 

Cap. I („Dispoziții generale”);

Cap. II („Programarea și desfășurarea inspecțiilor”);

Secț. A („Programarea și planificarea inspecțiilor”);

Secț. B („Desfășurarea inspecțiilor”);

Cap. III („Dispoziții tranzitorii și finale”);

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Anexa („Declarație pe propria răspundere”).

 

Prezentare generală

 

Potrivit art. 1, obiectul de reglementare al respectivelor norme îl constituie cadrul de desfășurare a inspecțiilor la auditorii financiari și firmele de audit care desfășoară activități de audit statutar, în conformitate cu prevederile Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative și ale Regulamentului (UE) nr. 537/2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei.

Conform art. 2 alin. (1), toți auditorii financiari și firmele de audit fac obiectul unui sistem de asigurare a calității care trebuie să respecte cel puțin criteriile prevăzute la art. 35 alin. (4) din Legea nr. 162/2017. În vederea evaluării sistemului de control al calității la nivelul auditorului financiar sau firmei de audit, precum și a respectării cerințelor de etică profesională, ASPAAS efectuează inspecții pentru asigurarea calității. Aceste inspecții se pot desfășurași asupra altor misiuni de audit financiar efectuate de auditorul financiar sau firma de audit la clientul de audit statutar în cadrul perioadei auditate, altele decât cele de audit statutar.

Totodată, înregistrarea unui auditor financiar persoană fizică în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit, în categoria auditorilor financiari nonactivi sau cu mențiunea „suspendat”, nu împiedică inspectarea activității desfășurate de auditorul financiar anterior obținerii statutului de auditor financiar nonactiv, respectiv anterior perioadei de suspendare a activității.

Potrivit art. 3 pct. 7, prin „inspecție de asigurare a calității” se înțelege un proces derulat în condițiile stabilite prin respectivele norme, pentru a furniza ASPAAS o evaluare obiectivă, la data întocmirii raportului de inspecție, asupra măsurii în care auditorul financiar sau firma de audit inspectat(ă) dispune de un sistem intern de control al calității adecvat, implementează și se conformează sistemului respectiv, precum și asupra măsurii în care auditorul financiar sau firma de audit inspectat(ă) a respectat standardele profesionale și celelalte cerințe legale aplicabile în cadrul misiunilor derulate, în special cu privire la raționamentele semnificative efectuate și la concluziile la care auditorul financiar sau firma de audit a ajuns în raportul de audit emis.

Inspecțiile ASPAAS se desfășoară cu scopul de a preveni, detecta și corecta neconformități în activitatea auditorilor financiari și a firmelor de audit care desfășoară misiuni de audit statutar, iar inspectorii și experții își desfășoară activitatea pe baza principiilor fundamentale: independență, integritate, obiectivitate, competență profesională, scepticism profesional, confidențialitate, comportament profesional, respect față de normele tehnice și profesionale conform Codului etic.

În cadrul inspecțiilor efectuate de ASPAAS se urmărește obținerea unei asigurări rezonabile că auditorul financiar sau firma de audit respectă cel puțin următoarele cerințe:

a) dispune de un sistem adecvat de control intern al calității aferent auditurilor statutare și revizuirilor situațiilor financiare; în conformitate cu prevederile Standardului internațional privind controlul calității 1 (ISQC1) și ale Standardului internațional de audit 220 – Controlul calității pentru un audit al situațiilor financiare (ISA 220);

b) își desfășoară activitatea în conformitate cu cerințele standardelor profesionale aplicabile activității de audit statutar, precum și cu alte reglementări aplicabile inclusiv cele naționale;

c) se conformează cerințelor etice cuprinse în Codul etic;

d) se conformează prevederilor art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014 și ale art. 30 din Legea nr. 162/2017;

e) a îndeplinit obligațiile în ceea ce privește formarea profesională continuă conform Normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari aprobate prin Ordinul președinteluiAutorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 90/2018;

f) a îndeplinit obligația de a furniza anual sau ori de câte ori este cazul/este solicitat către ASPAAS un raport privind activitatea de audit statutar, care conține cel puțininformații similare cu cele prevăzute la art. 13 și 14 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, în conformitate cu art. 29 alin. (14) din Legea nr. 162/2017;

g) are viza anuală emisă de autoritatea competentă ASPAAS și este înscris în Registrul public electronic la data exercitării activității de audit (semnării scrisorii de angajament).

Potrivit art. 5, ASPAAS desfășoară următoarele tipuri de inspecții pentru asigurarea calității:

– inspecții periodice – acele inspecții cuprinse în planul anual de inspecții și care se finalizează prin elaborarea unui raport de inspecție de către echipa de inspecție a ASPAAS, conform procedurii operaționale de inspecții. Inspecțiile periodice se desfășoară cel puțin o dată la 6 ani. Pentru entitățile de interes public, frecvența inspecțiilor este cel puțin o dată la 3 ani.

inspecții consecutive – acele inspecții care au ca obiect revizuirea calitățiiactivitățiidesfășurate de auditorul financiar sau firma de audit conform prevederilor art. 16 alin. (6) lit. b). Inspecțiile consecutive se desfășoară în urma constatărilor din raportul de inspecții aferent inspecției periodice și se efectuează la intervalul stabilit de echipa de inspecție în funcție de gravitatea aspectelor ce se impun a fi remediate. Inspecția consecutivă se finalizează cu o notă de constatare care constituie anexă la raportul de inspecție.

inspecții la cerere – acele inspecții efectuate asupra unui auditor financiar care dorește revizuirea calității. În funcție de resurse și programul de inspecții, personalul SIACI din cadrul ASPAAS analizează cererile și comunică auditorului financiar, inclusiv prin mijloace electronice, dacă cererea privind inspecția a fost aprobată sau nu. Inspecțiile la cerere se finalizează prin încheierea unui raport de inspecție, în condițiile prezentelor norme. Aceste inspecții se supun aprobării președintelui ASPAAS sau persoanei desemnate de către acesta și contribuie la actualizarea planului anual de inspecții în cazul aprobării.

inspecții tematice – se pot efectua cu scopul urmăririi la nivel național a anumitor aspecte din cadrul activității de audit (materialitate, ISQC). Aceste inspecții pot fi solicitate și la nivel COESA sau pot servi altor scopuri stabilite de ASPAAS.

Potrivit art. 8, planul anual de inspecții care include auditorii financiari și firmele de audit care desfășoară activități de audit statutar și au fost selectați în vederea inspectării pe baza modelului intern de risc al ASPAAS, în conformitate cu procedura operațională de inspecții, se elaborează de către personalul SIACI din cadrul ASPAAS.

De asemenea, auditorii financiari și firmele de audit în planul anual de inspecții se selectează ținându-se cont de următoarele:

a) frecvența inspecției, conform prevederilor art. 5 alin. (2);

b) factorii de risc identificați;

c) existența cererilor de inspecții voluntare;

d) necesitatea includerii în planul anual de inspecții a inspecțiilor consecutive;

e) eventuale sesizări primite de ASPAAS și/sau de autosesizarea autorității competente.

În ceea ce privește întinderea inspecției, aceasta cuprinde:

a) evaluarea integrală sau parțială a sistemului de control intern al auditorului financiar sau firmei de audit;

b) unul sau mai multe dosare de audit aferente misiunilor derulate.

Potrivit art. 14, rezultatele inspecției se consemnează în raportul de inspecție care se semnează de către membrii echipei de inspecție și se înregistrează în evidențele ASPAAS, prin grija echipei de inspecție. Dacă unul sau mai multe dintre obiectivele inițiale nu sunt îndeplinite, echipa de inspecție consemnează aceste aspecte în raportul de inspecție. Constatările și concluziile echipei de inspecție se fundamentează pe baza probelor de inspecție puse la dispoziție de auditorul financiar sau firma de audit, iar C=constatările preliminare rezultate în urma inspecției sunt incluse în raportul de constatări preliminare și sunt comunicate auditorului financiar sau firmei de audit inspectat/e înainte de finalizarea raportului de inspecție, pentru eventuale comentarii pe care le poate face în termen de trei zile.

Conform art. 17, dacă, în urma inspecției, se constată existența oricăror deficiențe sau neconformități cu legislația aplicabilă în activitatea desfășurată de auditorul financiar sau firma de audit, precum și neîndeplinirea oricăror obligații prevăzute de respectivele norme, ASPAAS poate dispune una dintre următoarele măsuri, ținând cont de gravitatea abaterilor de la îndatoririle profesionale:

a) măsuri de prevenție;

b) măsuri administrative;

c) măsuri contravenționale.

De asemenea, deficiențele sau neconformitățile în activitatea desfășurată de auditorul financiar sau firma de audit care sunt considerate abateri grave sunt:

a) nerespectarea obligațiilor privind existența sistemului intern de control al calității sau implementarea defectuoasă a acestuia, conform prevederilor art. 28 alin. (1) lit. a) -g)șik) din Legea nr. 162/2017;

b) încălcarea cerințelor de etică profesională;

c) lipsa probelor de audit care să poată susțină concluziile pe baza cărora a fost emisă opinia de audit;

d) neîndeplinirea obiectivelor inițiale prevăzute la art. 10 alin. (5);

e) lipsa de cooperare din partea auditorului financiar sau a reprezentanților firmei de audit cu echipa de inspecție.

Totodată, în urma derulării procedurii administrative, ASPAAS poate aplica una dintre următoarele măsuri administrative:

a) avertisment public, în care sunt identificate persoana sancționată și natura încălcării, publicată pe pagina de internet a ASPAAS;

b) penalitate administrativă, cuprinsă între 2 și 6 salarii minime brute pe economie, pentru auditorii financiari;

c) penalitate administrativă, cuprinsă între 0,5% și 2,5% din cifra de afaceri anuală aferentă activității de audit statutar, pentru firmele de audit;

d) interdicție temporară, cuprinsă între 1 și 3 ani, pentru auditorul financiar, firma de audit sau partenerul-cheie de audit, să efectueze audituri financiare și/sau să semneze rapoarte de audit statutar;

e) retragerea autorizării însoțită, în cazul persoanelor fizice, de pierderea calității de auditor financiar;

f) o interdicție temporară, de până la 3 ani, pentru un membru al firmei de audit sau un membru al organismului administrativ sau de conducere al unei entități de interes public să exercite funcții la firme de audit sau la entități de interes public.

Normele privind efectuarea inspecțiilor la auditorii financiari și firmele de audit care desfășoară activități de audit statutar – Ordinul (ASPAAS) nr. 166/2018 was last modified: noiembrie 8th, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter