Normele metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME) – modificări (OMF nr. 2538/2023)

15 sept. 2023
203 views

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Normele metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin OMFP nr. 246/2005

(M. Of. nr. 206 din 10 martie 2005; cu modif. și compl. ult.)

 

OMF nr. 2538/2023 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin OMFP nr. 246/2005

(M. Of. nr. 830 din 14 septembrie 2023)

 

Conferința națională de insolvență

 

– modifică: art. 5 lit. j) pct. 1, 4 și 6, art. 5 lit. k) pct. 1, 6 și 9, art. 5 lit. l), art. 5 lit. p),

– introduce: art. 6^4.

 

În M. Of. nr. 830 din 14 septembrie 2023 s-a publicat OMF nr. 2538/2023 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin OMFP nr. 246/2005.

Redăm, în cele ce urmează, modificările și completările aduse respectivului act normativ.

 

Art. 5 lit. j) pct. 1, 4 și 6

Vechea reglementare

„1. pentru obligațiile bugetare achitate la bugetul de stat care se declară, inclusiv pentru cele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 531/2016, cu excepția celor prevăzute la pct. 5-7 de mai jos, se înscrie: «buget de stat», iar pentru obligațiile de plată la bugetul asigurărilor sociale de stat și la bugetele fondurilor speciale care se declară, inclusiv cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 531/2016, se înscrie «bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale»;

(…)

4. pentru obligațiile de plată către instituții publice se înscrie denumirea instituției publice beneficiare;

(…)

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

6. pentru accize la uleiuri minerale plătite anticipat livrării, de către client în numele furnizorului, se înscrie denumirea agentului economic furnizor producător/ procesator;”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 lit. j) pct. 1, 4 și 6 se modifică și vor avea următorul conținut:

1. pentru obligațiile fiscale/bugetare care se achită către bugetele componente ale bugetului general consolidat în conturile de venituri bugetare, în conturile unice sau în conturile de disponibil în care Agenția Națională de Administrare Fiscală încasează/recuperează obligații fiscale/bugetare, cu excepția celor prevăzute la pct. 5 și 6, se înscrie: «bugetul general consolidat». Prin sintagma «încasează/recuperează» se înțelege stingerea obligațiilor fiscale/bugetare prin plată voluntară, compensare, executare silită și prin alte modalități prevăzute expres de lege;

(…)

4. pentru obligațiile de plată către instituții publice, respectiv pentru plăți solicitate de instituții publice în conformitate cu prevederile legale în vigoare, altele decât cele de la pct. 1 și 2, se înscrie denumirea instituției publice beneficiare;

(…)

6. pentru accizele care se plătesc de către cumpărător în numele furnizorului, înainte de livrarea efectivă a produselor accizabile, se înscrie denumirea furnizorului înregistrat ca plătitor de accize;

 

 

Art. 5 lit. k) pct. 1, 6 și 9

Vechea reglementare

„1. codul de identificare fiscală al contribuabilului, pentru obligațiile bugetare prevăzute la lit. j) pct. 1 sau pentru alte obligații bugetare pentru care prin acte normative în vigoare se prevede astfel;

(…)

6. codul de identificare fiscală al agentului economic furnizor producător/procesator, pentru accizele la uleiuri minerale, prevăzute la lit. j) pct. 6;

(…)

9. pentru plățile menționate la lit. j) pct. 9 se înscrie:

9.1. codul de identificare fiscală al beneficiarului sumei, în situația în care beneficiarul sumei este înregistrat fiscal în România;

9.2. codul de identificare fiscală al centralei instituției de credit din România la care beneficiarul sumei își are deschis contul sau codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), în situația în care beneficiarul sumei nu este înregistrat fiscal în România;”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 lit. k) pct. 1, 6 și 9 se modifică și vor avea următorul conținut:

1. codul de identificare fiscală al contribuabilului, pentru obligațiile fiscale/bugetare prevăzute la lit. j) pct. 1 sau pentru alte obligații fiscale/bugetare pentru care prin acte normative în vigoare se prevede astfel, cu excepția situației prevăzute la pct. 11; în cazul impozitului pe venitul din salarii datorat de sediile secundare se înscrie codul de identificare fiscală al sediului secundar;

(…)

6. codul de identificare fiscală al furnizorului înregistrat ca plătitor de accize, pentru accizele plătite de cumpărător în numele furnizorului, prevăzute la lit. j) pct. 6;

(…)

9. pentru plățile menționate la lit. j) pct. 9 se înscrie:

9.1. codul de identificare fiscală al beneficiarului sumei, persoană juridică, în situația în care beneficiarul sumei este înregistrat fiscal în România;

9.2. codul numeric personal, în situația plăților către conturi deschise la Trezoreria Statului;

9.3. codul de identificare fiscală al centralei instituției de credit din România la care beneficiarul sumei își are deschis contul sau codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), în situația în care beneficiarul sumei nu este înregistrat fiscal în România;

9.4. codul numeric personal sau codul de identificare fiscală al centralei instituției de credit din România la care beneficiarul sumei își are deschis contul potrivit deciziei plătitorului, în cazul în care plata se efectuează din conturi deschise la unitățile Trezoreriei Statului către persoane fizice în conturi bancare;

 

 

Art. 5 lit. l)

Vechea reglementare

„l) în spațiul marcat „Cod IBAN beneficiar” se înscrie codul IBAN aferent contului de venituri ori de cheltuieli bugetare sau contului de disponibilități, după caz, în care se achită suma. La completarea codurilor IBAN se vor avea în vedere următoarele precizări:

– obligațiile de plată prevăzute la lit. j) pct. 1, 8.2.1, 8.2.2 și 10 se achită la unitățile Trezoreriei Statului în raza cărora își au sediul social/domiciliul sau domiciliul fiscal contribuabilii;

– obligațiile de plată prevăzute la lit. j) pct. 2, 3, 4, 5, 6 și 8.1 se achită la unitățile Trezoreriei Statului în raza cărora își au deschise conturile beneficiarii sumelor respective;

– plățile prevăzute la lit. j) pct. 9 se efectuează la unitățile Trezoreriei Statului sau la unitățile instituțiilor de credit la care își au deschise conturile beneficiarii sumelor;

– obligațiile de plată prevăzute la lit. j) pct. 7 se achită la unitățile Trezoreriei Statului în raza cărora își au sediul social/domiciliul sau domiciliul fiscal contribuabilii și, respectiv, la Direcția Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București sau la trezoreriile municipiilor reședință de județ, după caz, pentru marii contribuabili și sediile secundare ale acestora;”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 lit. l) se modifică și va avea următorul conținut:

l) în spațiul marcat «Cod IBAN beneficiar» se înscrie codul IBAN aferent contului de venituri/cheltuieli bugetare sau contului de disponibil, după caz, în care se achită suma, deschis la unitățile Trezoreriei Statului sau codul IBAN al contului beneficiarului sumei, deschis la instituția de credit;

 

 

Art. 5 lit. p)

Vechea reglementare

„p)rubrica „Reprezentând” se completează după cum urmează:

– pentru obligațiile bugetare se înscrie denumirea completă a obligației bugetare achitate;

– pentru celelalte categorii de plăți se înscrie natura economică a plății (de exemplu: «transfer sold»), iar în cazul plăților către beneficiari care nu sunt înregistrați fiscal în România se pot înscrie și alte informații (de exemplu, codul de identificare fiscală al acestora din țara în care sunt înregistrați fiscal);

– pentru obligațiile bugetare achitate în contul unic, se înscrie «buget de stat», în cazul obligațiilor bugetare din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.294/2007, sau «bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale», în cazul obligațiilor bugetare din anexa nr. 2 la același ordin, după caz.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 lit. p) se modifică și va avea următorul conținut:

p) rubrica «Reprezentând» se completează după cum urmează:

– pentru sumele reprezentând venituri bugetare se înscrie denumirea obligației bugetare achitate, iar în cazul celor prevăzute la lit. j) pct. 1 se înscrie «bugetul general consolidat», precum și orice alte informații pe care plătitorul le consideră relevante;

– în cazul celorlalte categorii de sume care se achită se înscrie natura economică a plății efectuate, iar în cazul plăților către beneficiari care nu sunt înregistrați fiscal în România se pot înscrie și alte informații relevante (de exemplu, codul de identificare fiscală al acestora din țara în care sunt înregistrați fiscal);

 

 

Art. 6^4

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 6^3 se introduce un nou articol, art. 6^4, cu următorul cuprins:

Art. 6^4

(1) În cazul obligațiilor de plată către instituțiile publice, respectiv pentru plăți solicitate de către instituții publice în conformitate cu prevederile legale în vigoare prevăzute la art. 5 lit. j) pct. 4, instituțiile publice au obligația de a informa contribuabilii referitor la codul IBAN aferent contului în care aceștia vor efectua plata sumelor datorate, precum și la codul de identificare fiscală prevăzut la art. 5 lit. k) pct. 4.

(2) Eventualele sume virate de către contribuabili în conturile corespunzătoare de venituri bugetare/disponibil deschise la unitățile Trezoreriei Statului codificate cu codul de identificare fiscală prevăzut la art. 5 lit. k) pct. 10 în loc de codul de identificare fiscală prevăzut la art. 5 lit. k) pct. 4 rămân înregistrate în contul în care au fost încasate, în măsura în care instituția publică nu solicită unității Trezoreriei Statului transferul acestora în același cont de venituri bugetare/disponibil în care suma a fost încasată, codificat cu codul de identificare fiscală al instituției publice respective. Solicitarea adresată în scris unității Trezoreriei Statului cuprinde informații cu privire la suma încasată, respectiv numărul și data documentului de plată, suma, datele de identificare ale plătitorului (nume și prenume/denumire, codul de identificare fiscală), contul beneficiar, și orice altă informație relevantă care să identifice unic o sumă încasată”.

Normele metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME) – modificări (OMF nr. 2538/2023) was last modified: septembrie 15th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.