Normele metodologice privind organizarea şi funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale în vederea acordării de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional – modificări (OMC nr. 3461/2020)

31 dec. 2020
Vizualizari: 379

Actul modificat

Actul modificatorSumar
 

Normele metodologice privind organizarea și funcționarea comisiilor, procedura de selecție a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale în vederea acordării de finanțări nerambursabile din Fondul Cultural Național, precum și de soluționare a contestațiilor

(M. Of. nr. 302 din 3 mai 2011; cu modif. și compl. ult.)

 

OMC nr. 3461/2020 pentru modificarea Normelor metodologice privind organizarea și funcționarea comisiilor, procedura de selecție a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale în vederea acordării de finanțări nerambursabile din Fondul Cultural Național, precum și de soluționare a contestațiilor, aprobate prin OMC nr. 2.231/2011

(M. Of. nr. 1309 din 30 decembrie 2020)

 

– modifică: art. 5 alin. (2), art. 6, art. 10, art. 13, art. 14 alin. (1), art. 19.

 

În M. Of. nr. 1309 din 30 decembrie 2020 s-a publicat OMC nr. 3461/2020 pentru modificarea Normelor metodologice privind organizarea și funcționarea comisiilor, procedura de selecție a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale în vederea acordării de finanțări nerambursabile din Fondul Cultural Național, precum și de soluționare a contestațiilor, aprobate prin OMC nr. 2.231/2011.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, modificările aduse respectivului act normativ.

 

Art. 5 alin. (2)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (2) se prezenta sub următoarea formă:

„(2) Pentru a participa la selecția de oferte, solicitanții trebuie să depună documentația de solicitare a finanțării. Același solicitant poate depune maximum 3 oferte culturale în cadrul unei sesiuni de finanțare.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

(2) Pentru a participa la selecția de oferte, solicitanții trebuie să depună documentația de solicitare a finanțării. Același solicitant poate depune maximum două oferte culturale în cadrul unei sesiuni de finanțare.

 

 

 

Art. 6

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 se prezenta sub următoarea formă:

„Art. 6

(1) Pentru prima etapă a selecției, documentația solicitanților trebuie să conțină următoarele:

a) formularul-tip de solicitare a finanțării nerambursabile pentru proiecte culturale, prevăzut în anexa nr. 1, care se completează online prin accesarea adresei: www.afcn.ro;

b) formularul pentru descrierea bugetului de venituri și cheltuieli, prevăzut în anexa nr. 2, care se completează online prin accesarea adresei: www.afcn.ro;

c) raportul de activitate a solicitantului pe ultimul an; pentru solicitanții care au derulat activități pe o perioadă mai scurtă de un an, se va depune un raport de activitate pentru perioada respectivă;

d) declarația pe proprie răspundere, prevăzută în anexa nr. 1, secțiunea C:

e) CV-urile membrilor echipei de proiect;

f) declarația de parteneriat, conținând elementele prevăzute în anexa nr. 3;

g) alte documente pe care solicitantul le consideră relevante privind activitatea sa (înregistrări pe casete audiovideo, DVD-uri, CD-uri, dosare de presă, recenzii, recomandări, scrisori de sprijin etc.).

h) certificatul de înscriere sau alte acte doveditoare ale dobândirii personalității juridice (copie);

i) certificat de înregistrare fiscală (copie);

j) actul constitutiv, statutul și actele doveditoare ale sediului actual, precum și actele adiționale, după caz;

k) actele din care să rezulte titlul cu care sunt folosite spațiile, în cazul în care proiectul cultural nu se organizează la sediul solicitantului (contract, acord de principiu, scrisoare de intenție sau declarație de parteneriat);

l) documentația privind fundamentarea devizului general al proiectului cultural propus (oferte din partea operatorilor economici care pot presta servicii de orice natură, necesare realizării proiectului cultural propus, precum și alte asemenea documente).

(2) Documentele prevăzute la lit. c)-gl) se scanează și se salvează, conform pașilor operaționali ai aplicației online, prezentați în ghidul solicitantului, întocmit de către Administrația Fondului Cultural Național.

(3) Autoritatea finanțatoare are obligația de a verifica depunerea de către solicitanți a documentelor prevăzute la alin. (1).

Documentele prevăzute la alin. (1) lit. h)-j) vor fi depuse doar de solicitanții care nu au mai primit finanțări nerambursabile de la Fondul Cultural Național. Solicitanții care au beneficiat de finanțări din Fondul Cultural Național vor depune doar actele adiționale prevăzute la alin. (1) lit. h)-j), intervenite în intervalul scurs de la data ultimei finanțări nerambursabile acordate.

(4) Autoritatea finanțatoare are obligația de a verifica depunerea de către solicitanți a documentelor prevăzute la alin. (1).”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 6

(1) Pentru prima etapă a selecției, documentația solicitanților trebuie să conțină următoarele:

a) formularul-tip de solicitare a finanțării nerambursabile pentru proiecte culturale, care se completează online, prin accesarea adresei: www.afcn.ro;

b) formularul pentru descrierea bugetului de venituri și cheltuieli, disponibil pe pagina de internet a Administrației Fondului Cultural Național, în format editabil, care se completează cu datele relevante, se imprimă și se semnează de către solicitant;

c) raportul de activitate a solicitantului pe ultimul an, iar în cazul în care solicitanții au derulat activități pe o perioadă mai scurtă de un an, aceștia vor depune un raport de activitate pentru perioada respectivă;

d) declarația pe propria răspundere privind situația economică, juridică și de eligibilitate a solicitantului, disponibilă pe pagina de internet a Administrației Fondului Cultural Național;

e) CV-urile membrilor echipei de proiect, semnate și datate de către persoanele în cauză sau însoțite de acordul scris al acestora privind participarea în cadrul proiectului;

f) declarația de parteneriat, conform modelului disponibil pe pagina de internet a Administrației Fondului Cultural Național, în format editabil, completată cu datele relevante și semnată de către parteneri;

g) alte documente pe care solicitantul le consideră relevante privind activitatea sa, depuse în format electronic;

h) certificatul de înscriere sau alte acte doveditoare ale dobândirii personalității juridice, în format electronic;

i) certificat de înregistrare fiscală, în format electronic;

j) actul constitutiv, statutul și actele doveditoare ale sediului actual, precum și actele adiționale, după caz, în format electronic;

k) actele din care să rezulte titlul cu care sunt folosite spațiile, în cazul în care proiectul cultural nu se organizează la sediul solicitantului (contract, acord de principiu, scrisoare de intenție sau declarație de parteneriat), în format electronic;

l) documentația privind fundamentarea devizului general al proiectului cultural propus, cuprinzând oferte din partea operatorilor economici care pot presta servicii de orice natură necesare realizării proiectului cultural propus, precum și alte asemenea documente, depuse în format electronic.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) – l) se scanează, se atașează și se salvează, conform pașilor operaționali ai aplicației online, prezentați în Ghidul solicitantului, aprobat prin decizie a directorului Administrației Fondului Cultural Național.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. h) – j) vor fi încărcate în format electronic în aplicația online doar de către solicitanții care nu au mai primit finanțări nerambursabile de la Fondul Cultural Național. Solicitanții care au beneficiat de finanțări din Fondul Cultural Național vor încărca în format electronic doar actele adiționale prevăzute la alin. (1) lit. h) – j), încheiate în intervalul scurs de la data ultimei finanțări nerambursabile acordate.

(4) Autoritatea finanțatoare are obligația de a verifica depunerea de către solicitanți a documentelor prevăzute la alin. (1).

(5) Prin decizie a directorului Administrației Fondului Cultural Național se aprobă modelul formularelor și documentelor solicitate potrivit alin. (1) și utilizate în procedura de acordare a finanțărilor nerambursabile, care se afișează pe pagina de internet a Administrației Fondului Cultural Național.

 

 

 

Art. 10

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 se prezenta sub următoarea formă:

„Art. 10

(1) Membrii comisiilor de selecție sunt desemnați de Consiliul Administrației Fondului Cultural Național, pe baza propunerilor formulate în scris de către uniuni de creație, organizații neguvernamentale și/sau instituții publice de cultură, care desfășoară activități legate de ariile tematice pentru care vor fi acordate finanțări în sesiunea respectivă.

(2) Propunerile formulate potrivit dispozițiilor alin. (1) vor avea în vedere personalități și specialiști de prestigiu din domeniile de referință, cu o experiență de minimum 3 ani de practică, și vor fi însoțite de un curriculum vitae al persoanei propuse pentru a face parte din comisiile de selecție.

(3) Fiecare membru al comisiei de selecție va semna la începutul fiecărei sesiuni o declarație de imparțialitate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(4) În situația în care, în cursul procedurii de selecție, un membru al comisiei de selecție constată că are un interes patrimonial în legătură cu una dintre ofertele culturale înaintate comisiei din care face parte, acesta are obligația să declare imediat acest lucru și să se retragă de la lucrările comisiei de selecție respective.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 10

(1) Membrii comisiilor de selecție sunt desemnați de Consiliul Administrației Fondului Cultural Național, dintre candidaturile înregistrate, de către experții în ariile tematice pentru care vor fi acordate finanțări în sesiunea respectivă, în aplicația online pusă la dispoziție de Administrația Fondului Cultural Național.

(2) Pot depune candidaturi, pentru a fi înregistrate conform alin. (1), specialiști din domeniile de referință cu o experiență de minimum 3 ani de practică. Profilul candidatului trebuie să conțină datele complete solicitate în cadrul formularului online, un curriculum vitae, bifarea opțiunilor privind declarația de interese, precum și selectarea opțiunii de participare la sesiunea în curs.

(3) Fiecare membru al comisiei de selecție va semna la începutul sesiunii o declarație de imparțialitate, potrivit modelului aprobat prin decizie a directorului Administrației Fondului Cultural Național și afișat pe pagina de internet a Administrației Fondului Cultural Național. Persoana care face parte din organele de conducere ale unui operator cultural sau este angajată a unui operator cultural care are proiecte depuse pentru finanțare nerambursabilă din Fondul Cultural Național, precum și persoana care face parte din echipa unui proiect sau are un interes patrimonial direct în legătură cu un proiect depus spre finanțare nu poate deține calitatea de membru al comisiei desemnate pentru aria tematică la care este înscris respectivul proiect.

(4) În situația în care, în cursul procedurii de evaluare, un membru al comisiei de selecție constată că are un interes patrimonial în legătură cu una dintre ofertele culturale sau legat de un solicitant, acesta are obligația să declare imediat acest lucru și să se abțină de la evaluarea proiectului respectiv.

(5) În situația în care secretariatul comisiei constată că un expert evaluator se află într-unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la alin. (3), măsura retragerii calității de membru în respectiva comisie de selecție este propusă Consiliului Administrației, care va decide înlocuirea acestuia cu un membru supleant. În această situație, expertul evaluator constatat ca incompatibil nu va mai putea face parte dintr-o comisie de selecție a Administrației Fondului Cultural Național pentru un interval de minimum doi ani.

 

 

 

Art. 13

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 se prezenta sub următoarea formă:

„Art. 13

(1)  Fiecare ofertă culturală va fi analizată de minimum 3 membri ai comisiei de selecție și notată potrivit dispozițiilor art. 8.

(2)  Pentru fiecare ofertă vor fi întocmite rapoarte, care vor fi structurate pe baza grilei de evaluare prevăzute la art. 8 și vor include observațiile și justificările membrilor comisiei pentru punctajul acordat.

(3) În situația în care se constată diferențe mai mari de 20 de puncte între punctajele totale acordate pentru aceeași ofertă, președintele comisiei de selecție va convoca o reuniune de reevaluare comună a ofertei în cauză.

(4) În cazul în care, în urma reuniunii de reevaluare, diferența între punctaje nu se reduce, oferta culturală în referință va fi supusă unei noi evaluări, realizată de o nouă comisie.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 13

(1) Fiecare ofertă culturală va fi analizată de 3 membri ai comisiei de selecție și notată potrivit dispozițiilor art. 8.

(2) Pentru fiecare ofertă vor fi întocmite rapoarte, care vor fi structurate pe baza grilei de evaluare prevăzute la art. 8 și vor include observațiile și justificările experților pentru punctajul acordat, argumentate în minimum 3 rânduri, cu minimum 250 de caractere, pentru fiecare subcriteriu.

(3) Membrii comisiilor de selecție au obligația de a comunica, inclusiv prin curierat rapid, grilele și rapoartele de evaluare întocmite, în original, secretariatului Administrației Fondului Cultural Național, cu cel puțin două zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea ședinței, care are loc la finalul perioadei de evaluare la sediul Administrației Fondului Cultural Național și în cadrul căreia se stabilesc ierarhia ofertelor culturale, precum și cuantumul finanțării acordate pentru fiecare dintre acestea.

(4) După comunicarea documentelor de evaluare este interzisă modificarea punctajelor acordate ofertelor culturale, cu excepția celor care fac obiectul reuniunii de reevaluare comună.

(5) În situația în care se constată diferențe mai mari de 10 puncte între punctajele totale acordate pentru aceeași ofertă, în cadrul ședinței prevăzute la alin. (3), se convoacă o reuniune de reevaluare comună a punctajului acordat proiectului, la care participă evaluatorii implicați.

(6) În cazul în care, în urma reuniunii de reevaluare comună, diferența între punctaje nu se reduce, oferta culturală în referință va fi supusă unei noi evaluări, realizată de alți trei evaluatori, selectați prin tragere la sorți dintre cei prezenți. În cazul comisiilor formate din trei sau cinci membri, se va lua în considerare punctajul mediu pentru stabilirea ierarhiei finale.

(7) În cazul în care, din motive obiective, expertul nu poate fi prezent la ședința prevăzută la alin. (3) sau la reuniunea de reevaluare comună prevăzută la alin. (5), acesta trebuie să asigure participarea sa prin mijloace tehnice de comunicare.

(8) Modalitatea de desfășurare a ședinței prevăzute la alin. (3) și a reuniunii de reevaluare comună prevăzute la alin. (5) este prevăzută în regulamentul intern al comisiilor de selecție, aprobat prin decizie a directorului Administrației Fondului Cultural Național.

 

 

 

Art. 14 alin. (1)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 alin. (1) se prezenta sub următoarea formă:

„Art. 14

(1)      Comisia de selecție stabilește ierarhia ofertelor culturale pe baza punctajului obținut, precum și cuantumul finanțării acordate pentru fiecare dintre acestea, conform următoarelor reguli:

a) în cazul în care toate cheltuielile din oferta culturală sunt justificate și respectă reglementările stabilite de lege și prin anunțul public, cuantumul finanțării acordate va fi cel indicat de către solicitant în aplicația depusă;

b) în cazul în care cheltuielile din oferta culturală sau o parte a acestora nu sunt justificate și/sau nu respectă reglementările stabilite de lege și prin anunțul public, cuantumul finanțării acordate va fi stabilit de către comisia de selecție, solicitantul având posibilitatea de a adapta proiectul propus pentru a se încadra în suma acordată sau de a renunța la finanțare;

c) în cazul ofertei culturale în care toate cheltuielile sunt justificate și respectă reglementările stabilite de lege și prin anunțul public, care este poziționată ultima în ierarhia proiectelor culturale selectate la fiecare arie tematică, dar pentru care nu mai există fonduri suficiente pentru acoperirea integrală a finanțării solicitate, conform lit. a), solicitantul are posibilitatea de a adapta proiectul propus pentru a se încadra în suma acordată sau de a renunța la finanțare.

d) în cazul ofertelor culturale care sunt poziționate ultimele în ierarhia proiectelor culturale selectate la fiecare arie tematică, totalizând punctaje identice, ale căror cheltuieli totale sunt justificate și respectă reglementările stabilite de lege și prin anunțul public, dar pentru care nu mai există fonduri suficiente pentru acoperirea integrală a finanțării solicitate, conform lit. a), solicitanții au posibilitatea de a adapta proiectul propus pentru a se încadra în suma rezultată în urma aplicării formulei mediei ponderate, calculată în raport cu diferența consemnată după totalizarea finanțărilor deja alocate în cadrul respectivei arii tematice și de sumele solicitate sau de a renunța la finanțare.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 14 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 14

(1) Comisia de selecție stabilește ierarhia ofertelor culturale pe baza punctajului obținut, precum și cuantumul finanțării acordate pentru fiecare dintre acestea, conform următoarelor reguli:

a) în cazul în care toate cheltuielile din oferta culturală sunt justificate și respectă reglementările stabilite de lege și prin anunțul public, cuantumul finanțării acordate va fi cel indicat de către solicitant în aplicația depusă;

b) în cazul ofertei culturale în care toate cheltuielile sunt justificate și respectă reglementările stabilite de lege și prin anunțul public, care este poziționată ultima în ierarhia proiectelor culturale selectate, la fiecare arie tematică, dar pentru care nu mai există fonduri suficiente pentru acoperirea integrală a finanțării solicitate, conform lit. a), directorul Administrației Fondului Cultural Național poate decide suplimentarea bugetului, cu condiția disponibilității fondurilor. În cazul în care nu există fonduri disponibile pentru suplimentarea bugetului, solicitantul are posibilitatea de a adapta proiectul propus pentru a se încadra în suma disponibilă sau de a renunța la finanțare;

c) în cazul ofertelor culturale care sunt poziționate ultimele în ierarhia proiectelor culturale selectate, la fiecare arie tematică, totalizând punctaje identice, ale căror cheltuieli totale sunt justificate și respectă reglementările stabilite de lege și prin anunțul public, dar pentru care nu mai există fonduri suficiente pentru acoperirea integrală a finanțării solicitate, conform lit. a), directorul Administrației Fondului Cultural Național poate decide suplimentarea bugetului, cu condiția disponibilității fondurilor. În cazul în care nu există fonduri disponibile pentru suplimentarea bugetului, solicitanții au posibilitatea de a adapta proiectul propus pentru a se încadra în suma rezultată în urma aplicării formulei mediei ponderate, calculată în raport cu diferența consemnată după totalizarea finanțărilor deja alocate în cadrul respectivei arii tematice și sumele solicitate, sau de a renunța la finanțare.

Normele metodologice privind organizarea și funcționarea comisiilor, procedura de selecție a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale în vederea acordării de finanțări nerambursabile din Fondul Cultural Național – modificări (OMC nr. 3461/2020) was last modified: decembrie 31st, 2020 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.