Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat (Ordin CNAS nr. 1549/2018)

20 dec. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 768

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul publicat în Monitor

Conferintele Video Universul Juridic

Sumar

Ordinul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) nr. 1549/2018 

(M. Of. nr. 1036 din 6 decembrie 2018)

Se aprobă Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat

 

În M. Of. nr. 1036 din 06 decembrie 2018 s-a publicat Ordinul CNAS nr. 1549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat.

Astfel, prin respectivul ordin se aprobă Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat.

 

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat 

 

Structura

 

– Cap. I („Dispoziții generale”);

– Cap. II („Asigurați”);

– Cap. III („Documentele justificative privind dobândirea calității de asigurat”);

– Anexa nr. 1 („Adeverință de asigurat”);

Anexa nr. 2 („Adeverință”).

 

Prezentare generală

 

Potrivit art. 1, fondul național unic de asigurări sociale de sănătate se constituie din:

contribuția de asigurări sociale de sănătate suportată de asigurați, din sumele care se distribuie fondului din contribuția asiguratorie pentru muncă;

– subvenții de la bugetul de stat;

– donații, sponsorizări, dobânzi, venituri obținute din exploatarea patrimoniului CNAS, și al caselor de asigurări de sănătate județene, respectiv a municipiului București, precum și al Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești;

– din alte venituri, inclusiv sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății, în condițiile legii.

Astfel, colectarea contribuțiilor datorate de contribuabili/plătitorii de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate, se face de către ANAF și organele fiscale subordonate acesteia, în contul unic deschis pe seama CNAS, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal. De asemenea, competența de administrare a acestor contribuții revine ANAF, iar datele necesare pentru stabilirea calității de asigurat, pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare fără plata contribuției, sunt puse la dispoziție în mod gratuit CNAS sau, după caz, caselor de asigurări de sănătate pe bază de protocol, de către autoritățile, instituțiile publice și alte instituții care gestionează astfel de persoane.

Conform art. 4, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, sunt incluse următoarele categorii de asigurați:

– toți cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară;

– cetățenii străini și apatrizii care au solicitat și au obținut prelungirea dreptului de ședere temporară ori au domiciliul în România;

– cetățenii statelor membre ale UE, SEE și Confederației Elvețiene care nu dețin o asigurare încheiată pe teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul României, care au solicitat și au obținut dreptul de rezidență în România, pentru o perioadă de peste 3 luni;

– persoanele din statele membre ale UE, SEE și Confederației Elvețiene care îndeplinesc condițiile de lucrător frontalier, și anume desfășoară o activitate salariată sau independentă în România, și care rezidă în alt stat membru în care se întoarce de regulă zilnic ori cel puțin o dată pe săptămână.

Trebuie remarcat și faptul că în cazul persoanelor care se încadrează în categoria celor care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate și dreptul la pachetul de bază se acordă de la data începerii raporturilor de muncă/serviciu. 

Pe de altă parte, calitatea de asigurat și drepturile de asigurare încetează astfel:

– pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a), odată cu pierderea dreptului de domiciliu sau reședință în România, precum și în condițiile art. 267 alin. (2), (2^1) și (2^2) din Legea nr. 95/2006;

– pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b), odată cu pierderea dreptului de ședere în România, precum și în condițiile art. 267 alin. (2), (2^1) și (2^2) din Legea nr. 95/2006;

– pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c), odată cu pierderea dreptului de rezidență în România, pentru o perioadă de peste 3 luni, precum și în condițiile art. 267 alin. (2), (2^1) și (2^2) din Legea nr. 95/2006;

– pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. d), odată cu pierderea calității de lucrător frontalier, precum și în condițiile art. 267 alin. (2) și (2^2) din Legea nr. 95/2006.

Trebuie precizat și faptul că persoanele asigurate în baza art. 224 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006, respectiv soțul, soția și părinții fără venituri proprii, aflate în întreținerea unei persoane asigurate (coasigurați) își păstrează calitatea de asigurat și drepturile care decurg din aceasta numai în perioada în care persoana în a cărei întreținere se află are calitatea de asigurat. Totodată, aceste categorii de persoane nu pot avea la rândul lor coasigurați.

Conform art. 8, adeverința de asigurat se eliberează pentru persoana care se află în una dintre următoarele situații:

– a început activitatea în baza raporturilor de muncă/serviciu și solicită serviciile cuprinse în pachetul de bază până la data depunerii de către plătitorii de venituri din salarii și asimilate salariilor a Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, prevăzute în Codul fiscal;

– a depus declarația prevăzută la art. 174 alin. (3) din Codul fiscal și solicită serviciile cuprinse în pachetul de bază până la data transmiterii de către ANAF către CNAS a informațiilor necesare în vederea acordării calității de asigurat;

– în alte situații justificate.

Pe de altă parte, potrivit art. 9, modalitatea electronică de verificare a calității de asigurat se face prin introducerea de către furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale a codului numeric personal sau a codului de identificare din sistemul de asigurări sociale de sănătate al persoanei care necesită servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale în câmpul „CNP”/„CIS” din aplicația instalată pe site-ul CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html. 

Vă prezentăm, în  continuare, modelele pentru adeverința de asigurat și adeverințace se regăsește în anexa nr. 2, astfel:

„CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

. . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare . . . . . . . . . .

ADEVERINȚĂ DE ASIGURAT
Prin prezenta se certifică faptul că domnul/doamna………., CNP/CIS*………., act de identitate………. seria………. nr……….., eliberat de………. la data de………., cu domiciliul în………., str……….. nr……….., bl……….., ap……….., sectorul/județul………., este asigurat (ă) în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și beneficiază de pachetul de servicii medicale de bază.

*CIS reprezintă numărul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate, atribuit de către casele de asigurări de sănătate, conform legii, persoanelor din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, care îndeplinesc condițiile de lucrător frontalier și desfășoară o activitate salariată sau independentă în România și care rezidă în alt stat membru în care se întorc, de regulă, zilnic ori cel puțin o dată pe săptămână, precum și coasiguraților (părinții/soțul/soția) aflați în întreținerea acestora, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
Eventualele sume restante datorate Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se recuperează de Agenția Națională de Administrare Fiscală în condițiile legii.

Prezenta adeverință are o perioadă de valabilitate de . . . . . . . . . . lună/luni de la data emiterii.

Valabilitatea prezentei adeverințe încetează de drept de la data la care persoana mai sus menționată nu mai îndeplinește una dintre condițiile în baza cărora beneficia de asigurări sociale de sănătate.

Președinte – director general,
. . . . . . . . . .

 

Denumirea angajatorului . . . . . . . . . .

Cod fiscal (CUI/CNP angajator/persoană fizică)……….

Nr. de înregistrare la registrul comerțului . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .

ADEVERINȚĂ
Prin prezenta se certifică faptul că domnul/doamna . . . . . . . . . ., CNP/CIS* . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cu domiciliul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . ., are calitatea de salariat începând cu data de . . . . . . . . . . .

*CIS reprezintă numărul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate, atribuit de către casele de asigurări de sănătate conform legii persoanelor din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, care îndeplinesc condițiile de lucrător frontalier și desfășoară o activitate salariată sau independentă în România și care rezidă în alt stat membru în care se întorc, de regulă, zilnic ori cel puțin o dată pe săptămână, precum și coasiguraților (părinții/soțul/soția) aflați în întreținerea acestora, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
Persoana mai sus menționată figurează în evidențele noastre cu următorii coasigurați (soț/soție, părinți, aflați în întreținere):

  1. nume, prenume . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . .;
  2. nume, prenume . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . .;
  3. nume, prenume . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . . .

Prezenta adeverință are o perioadă de valabilitate de 30 de zile lucrătoare de la data emiterii.

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din adeverință sunt corecte și complete.

 

Reprezentant legal,
. . . . . . . . . .”.
Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat (Ordin CNAS nr. 1549/2018) was last modified: decembrie 20th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter