Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate – modificări (H.G. nr. 688/2024)

27 iun. 2024
Vizualizari: 64

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate, aprobate prin H.G. nr. 119/2019

(M. Of. nr. 179 din 6 martie 2019)

H.G. nr. 688/2024 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate, aprobate prin H.G. nr. 119/2019

(M. Of. nr. 589 din 25 iunie 2024)

– modifică: art. 2, art. 3 lit. d), j) și k), art. 6, art. 7 alin. (3) și (4), art. 7 alin. (6), art. 8, art. 12 alin. (1) și alin. (2), art. 25 alin. (5), art. 26.

– introduce: art. 7 alin. (4^1), art. 9 lit. e) și f), art. 11 lit. b^1), art. 12 alin. (1^1) și (1^2), Secțiunea a 2^1-a, cu art. 12^1-12^6, Secțiunea a 3^1-a, cu art. 15^1-15^3, art. 18 lit. c) și d).

– abrogă: art. 7 alin. (7).

 

În M. Of. nr. 589 din data de 25 iunie 2024 s-a publicat H.G. nr. 688/2024 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate, aprobate prin H.G. nr. 119/2019.

Redăm, mai jos, principalele modificări aduse actului normativ.

Art. 7 alin. (4^1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la articolul 7, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:

„(4^1) În aplicarea metodelor de estimare a necesităților prevăzute la alin. (4), ONAC urmărește respectarea principiului prudenței, prin luarea în considerare a:

a) consumului istoric, transmis către ONAC de către utilizatori, pe categoria de produse/servicii;

b) informațiilor rezultate din monitorizarea acordurilor-cadru, prin care se verifică dacă utilizatorii comunică cantitățile într-un mod responsabil;

c) ajustării cantităților, astfel încât să reflecte necesitățile utilizatorilor pentru o anumită perioadă de timp;

d) altor informații relevante, după caz”.

Art. 9 lit. e) și f)

Noua reglementare

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Potrivit noii reglementări, la articolul 9, după litera d) se introduc două noi litere, lit. e) și f), cu următorul cuprins:

„e) să estimeze în mod independent cantitățile care vor face obiectul achiziției centralizate, cu respectarea prevederilor art. 7;

f) să ajusteze cantitățile estimate, în condițiile art. 8 alin. (5) din ordonanța de urgență”.

Art. 11 lit. b^1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la articolul 11, după litera b) se introduce o nouă literă, lit. b^1), cu următorul cuprins:

„b^1) să elaboreze Planul anual al achizițiilor centralizate pentru categoriile de bunuri și servicii prevăzute la art. 3 lit. a)-j), prevederile art. 12 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător;”.

Art. 12 alin. (1^1) și (1^2)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la articolul 12, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:

„(1^1) ONAC solicită utilizatorilor principali prevăzuți la alin. (1) să desemneze persoanele care dețin cunoștințe tehnice în domeniul în care se încadrează obiectul achiziției centralizate, acestea urmând a participa în mod activ la întâlnirile grupului de lucru, formulând propuneri și/sau observații referitoare la specificațiile tehnice, în scopul definitivării versiunii preliminare a acestora.

(1^2) În funcție de specificul, complexitatea și istoricul obiectului achiziției centralizate, ONAC va desfășura procesul de consultare a pieței cu privire la versiunea preliminară a specificațiilor tehnice”.

Secțiunea a 2^1-a

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după articolul 12 se introduce o nouă secțiune, secțiunea a 2^1-a, cuprinzând articolele 12^1-12^6, cu următorul cuprins:

„SECȚIUNEA 2^1: SNAMUPAC – Etapa de planificare/pregătire a procedurilor de atribuire

Art. 12^1

(1) În vederea asigurării accesului neîntrerupt al entităților din cadrul SNAMUPAC la produsele înscrise în lista detaliată prevăzută la art. 8 alin. (9) din ordonanța de urgență, Ministerul Afacerilor Interne – Departamentul pentru Situații de Urgență, denumit în continuare MAI-DSU, întocmește periodic, cu sprijinul ONAC, o propunere de program al achizițiilor publice de produse destinate SNAMUPAC. Programul achizițiilor publice de produse destinate SNAMUPAC are rolul de instrument managerial utilizat pentru planificarea și monitorizarea procedurilor de atribuire aplicate în vederea încheierii acordurilor-cadru centralizate, precum și pentru planificarea resurselor necesare organizării și desfășurării respectivelor proceduri.

(2) Frecvența elaborării programului achizițiilor publice de produse destinate SNAMUPAC se stabilește în funcție de următoarele aspecte:

a) duratele acordurilor-cadru centralizate care urmează a fi încheiate pentru achizițiile de produse destinate SNAMUPAC;

b) gradul de finalizare cu succes a procedurilor de atribuire aplicate în vederea încheierii acordurilor-cadru centralizate prevăzute la lit. a);

c) eventualele modificări ale listei detaliate de produse necesare activității SNAMUPAC, prevăzută la art. 8 alin. (9) din ordonanța de urgență.

(3) Programul achizițiilor publice de produse destinate SNAMUPAC cuprinde informațiile prevăzute la art. 12 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și gradul de execuție a acordurilor-cadru centralizate în curs de implementare, alături de resursele care sunt necesare pentru organizarea și desfășurarea fiecărei proceduri de atribuire.

(4) În ceea ce privește informațiile privind valoarea estimată, MAI-DSU precizează valoarea aferentă fiecărui produs în parte, valoarea totală rezultând în urma centralizării necesităților și agregării acestora.

(5) Proiectul programului achizițiilor publice de produse destinate SNAMUPAC este transmis de MAI-DSU, spre avizare, către Ministerul Sănătății, denumit în continuare MS. Netransmiterea avizului sau a refuzului motivat în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul transmiterii echivalează cu acceptarea tacită de către MS a proiectului de program al achizițiilor publice de produse destinate SNAMUPAC. Forma finală a acestuia se aprobă de președintele ONAC, cu luarea în considerare a propunerii de proiect de program al achizițiilor publice de produse destinate SNAMUPAC, elaborată și, respectiv, avizată de MAI-DSU și MS.

(6) Programul achizițiilor publice de produse destinate SNAMUPAC se poate revizui de către ONAC, la propunerea motivată a oricăreia dintre cele 3 părți implicate, respectiv MAI-DSU, MS și ONAC, în funcție de următoarele aspecte:

a) gradul de prioritate asociat produselor destinate SNAMUPAC înscrise în lista detaliată prevăzută la art. 8 alin. (9) din ordonanța de urgență;

b) sursele de finanțare care pot fi disponibilizate pentru realizarea fiecărei achiziții;

c) resursele profesionale existente la nivelul ONAC, MS și MAI-DSU pentru organizarea și derularea procedurilor de atribuire;

d) gradul de complexitate asociat obiectului fiecărei achiziții, prin acesta înțelegându-se nivelul de dificultate aferent elaborării specificațiilor tehnice prin care este descrisă necesitatea beneficiarilor, precum și pentru standardizarea respectivelor specificații, astfel încât să răspundă necesităților tuturor utilizatorilor SNAMUPAC;

e) rezultatele procesului de centralizare și agregare a necesităților;

f) informațiile colectate de ONAC în procesul de cercetare și consultare a pieței.

Art. 12^2

(1) În conformitate cu Programul achizițiilor publice de produse destinate SNAMUPAC aprobat, ONAC elaborează calendarul activităților aferente pregătirii fiecărei proceduri de atribuire și realizează demersuri pentru a se asigura că sunt respectate termenele stabilite.

(2) Etapa de pregătire aferentă fiecărei proceduri de atribuire prevăzută în Programul achizițiilor publice SNAMUPAC se inițiază de către ONAC prin transmiterea către MAI-DSU a unui chestionar care cuprinde solicitări referitoare la comunicarea următoarelor tipuri/categorii de informații:

a) propuneri de specificații tehnice, prin care sunt descrise produsele necesare activității SNAMUPAC, care fac obiectul achiziției centralizate;

b) datele de identificare ale entităților SNAMUPAC care au calitatea de beneficiari ai achiziției centralizate, precum și lista locațiilor de livrare, care include și adresele acestora;

c) valoarea estimată a fiecărui produs în parte, actualizată, după caz;

d) propunerile de lotizare a obiectului achiziției centralizate;

e) durata acordului-cadru;

f) propuneri cu privire la factorii de evaluare care ar putea face obiectul criteriului de atribuire;

g) propuneri de clauze contractuale, inclusiv în ceea ce privește serviciile accesorii asociate obiectului achiziției, cum ar fi instalare, punere în funcțiune, instruire personal, mod de abordare a serviciilor de mentenanță, garanții acordate;

h) identitatea persoanelor/experților care dețin cunoștințe de specialitate în domeniul în care se încadrează obiectul achiziției centralizate și care vor acorda suport tehnic pe toată perioada de pregătire a procedurii de atribuire;

i) lista operatorilor economici cu care entitățile din cadrul SNAMUPAC au mai derulat achiziții de produse similare în ultimii 3 ani, precum și alte informații care descriu aceste achiziții, conform celor solicitate de ONAC.

(3) MAI-DSU transmite ONAC chestionarul completat în termen de 12 zile lucrătoare de la data solicitării, informațiile fiind avizate de MS în conformitate cu mecanismul stipulat în protocolul de colaborare prevăzut la art. 8 alin. (10) din ordonanța de urgență. Netransmiterea avizului sau a refuzului motivat al MS în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul transmiterii echivalează cu acceptarea tacită de către MS a propunerii de răspuns la chestionar elaborate de MAI-DSU.

(4) MAI-DSU și MS răspund de corectitudinea și legalitatea datelor și informațiilor transmise pentru etapa de pregătire a achizițiilor publice centralizate aferente produselor destinate activității SNAMUPAC, precum și pentru etapele ulterioare.

Art. 12^3

(1) În vederea comunicării către ONAC a cantităților minime și maxime pe fiecare produs în parte înscris în lista detaliată prevăzută la art. 8 alin. (9) din ordonanța de urgență, MAI-DSU organizează procesul de colectare a necesităților entităților din cadrul SNAMUPAC cu privire la respectivele produse.

(2) Pentru realizarea procesului de colectare a necesităților de produse destinate activității SNAMUPAC, ONAC pune la dispoziție instrumentele informatice pe care le are în administrare și facilitează derularea acestui proces, la solicitarea MAI-DSU.

(3) Procesul de colectare a necesităților se organizează în corelare cu planificarea în timp aferentă inițierii achizițiilor înscrise în Programul achizițiilor publice de produse destinate SNAMUPAC aprobat, ONAC notificând, în acest sens, MS și MAI-DSU în vederea exercitării de către acestea din urmă a responsabilităților prevăzute de art. 8 alin. (1^2) și (1^3) din ordonanța de urgență.

(4) În aplicarea art. 6 alin. (7) din ordonanța de urgență, unitățile sanitare publice care au organizate în subordine/coordonare entități din cadrul SNAMUPAC fără personalitate juridică au dreptul de a transmite necesități de produse înscrise în lista detaliată prevăzută la art. 8 alin. (9) din ordonanța de urgență și pentru necesitățile proprii, pe lângă cele aferente entităților din cadrul SNAMUPAC, cu condiția evidențierii, în mod distinct, a cantităților asociate necesităților proprii.

(5) În cazul în care colectarea necesităților se realizează conform alin. (2), ONAC comunică MAI-DSU, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la momentul finalizării procesului prevăzut la alin. (2), cantitățile colectate pentru fiecare produs în parte pentru entitățile din cadrul SNAMUPAC.

(6) În aplicarea art. 8 alin. (7) din ordonanța de urgență, MAI-DSU are dreptul să ajusteze cantitățile de produse necesare activității SNAMUPAC comunicate de către entitățile din cadrul SNAMUPAC în procesul de colectare a necesităților, cantitățile finale determinate astfel fiind comunicate MS spre avizare. Netransmiterea avizului sau a refuzului motivat în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul transmiterii echivalează cu acceptarea tacită de către MS a cantităților finale de produse necesare activității SNAMUPAC determinate de MAI-DSU.

(7) Pe baza cantităților avizate conform alin. (6), precum și a celor transmise, după caz, de unitățile sanitare publice în aplicarea alin. (4), MS stabilește cantitățile de produse înscrise în lista detaliată prevăzută la art. 8 alin. (9) din ordonanța de urgență aferente necesităților proprii ale unităților sanitare în cadrul cărora funcționează entități SNAMUPAC.

(8) Cantitățile finale totale determinate de MAI-DSU și MS în urma finalizării procesului de colectare a necesităților vor fi comunicate ONAC pentru a fi incluse în documentațiile de atribuire.

(9) Durata procesului de colectare a necesităților este de maximum 15 zile lucrătoare de la data transmiterii de către ONAC a notificării prevăzute la alin. (3).

Art. 12^4

(1) Pe durata pregătirii/planificării achizițiilor publice, precum și în etapele ulterioare, MAI-DSU, MS și ONAC pot organiza întâlniri de lucru, la nivel de experți sau la nivel de reprezentanți, și pot face schimb de date și informații cu privire la achizițiile de produse destinate entităților din cadrul SNAMUPAC.

(2) Corespondența dintre MAI-DSU, MS și ONAC este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă prin cel puțin una dintre următoarele modalități: prin fax, prin curier, prin poștă electronică (e-mail) sau prin poștă, cu confirmare de primire, cu respectarea dispozițiilor legale în materie.

(3) Documentele/Înscrisurile care intră în competența de semnare/aprobare a reprezentanților legali ai părților vor fi transmise obligatoriu și în scris, cu confirmare de primire.

(4) Corespondența dintre persoanele desemnate la nivel de experți responsabili cu pregătirea procedurii de atribuire din partea MAI-DSU, MS și ONAC se realizează, de regulă, prin poșta electronică (e-mail).

Art. 12^5

(1) În vederea pregătirii fiecărei proceduri de atribuire, ONAC derulează activități specifice cum ar fi, dar fără a se limita la cercetarea și consultarea pieței de profil, în conformitate cu prevederile art. 5.

(2) În acest context, ONAC are dreptul de a consulta baze de date publice, precum și de a contacta instituții/autorități publice și asociații profesionale reprezentative, în scopul obținerii de informații cu privire la identitatea operatorilor economici care activează constant pe piața de profil vizată de achiziția în cauză.

(3) MAI-DSU și MS sprijină ONAC în procesul de derulare a consultărilor de piață, punând la dispoziție persoanele/experții care dețin cunoștințe de specialitate în domeniul în care se încadrează obiectul achiziției centralizate, precum și orice date și informații solicitate de ONAC, în termen de maximum 3 zile de la momentul transmiterii solicitării.

(4) ONAC documentează rezultatele activității de cercetare și consultare a pieței, formulează concluziile acesteia și transmite spre aprobare MAI-DSU și MS propuneri referitoare la aspectele care necesită revizuire sau, după caz, confirmare.

Art. 12^6

(1) Pe baza versiunilor finale ale specificațiilor tehnice, necesităților centralizate, precum și a valorilor estimate, ONAC definitivează strategia de contractare și documentația de atribuire și le înaintează MAI-DSU și MS, în vederea formulării eventualelor observații și propuneri, care vor fi transmise ONAC în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la momentul solicitării.

(2) ONAC are dreptul de a nu prelua, motivat, observațiile și propunerile MAI-DSU și MS, atunci când prin acestea sunt încălcate prevederile legislației în domeniul achizițiilor publice.

(3) Caietul de sarcini este avizat de ONAC din punct de vedere al conformității cu dispozițiile legale în domeniul achizițiilor publice și se aprobă la nivelul MAI-DSU și MS.

(4) Strategia de contractare și documentația de atribuire vor fi aprobate de ONAC, prin această activitate încheindu-se etapa de pregătire a procedurii de atribuire”.

Secțiunea a 3^1-a

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după articolul 15 se introduce o nouă secțiune, secțiunea a 3^1-a, cuprinzând articolele 15^1-15^3, cu următorul cuprins:

„SECȚIUNEA 3^1: SNAMUPAC – Etapa de organizare a procedurii de atribuire și încheierea acordului-cadru centralizat

Art. 15^1

MAI-DSU și MS sprijină ONAC, prin mobilizarea persoanelor din subordine care dețin cunoștințe de specialitate în domeniul tehnic în care se încadrează obiectul achiziției centralizate, pentru a implementa eventualele observații ale Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, emise ca urmare a efectuării controlului ex ante conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 186/2018, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru a contribui la elaborarea punctelor de vedere/întâmpinărilor, în situația în care sunt depuse contestații și/sau acțiuni/plângeri în instanță.

Art. 15^2

Cel mai târziu la data-limită de depunere a ofertelor, sunt desemnați membrii comisiei de evaluare prin ordin comun al ministrului afacerilor interne, al ministrului sănătății și al președintelui Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate.

Art. 15^3

În termen de 5 zile de la semnarea acordului-cadru centralizat, ONAC îl pune la dispoziția MAI-DSU și MS, în vederea comunicării către entitățile din cadrul SNAMUPAC și unităților sanitare publice în cadrul cărora sunt organizate entități din cadrul SNAMUPAC, în vederea atribuirii de contracte subsecvente de către acestea”.

Secțiunea a 4^1-a

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după articolul 20 se introduce o nouă secțiune, secțiunea a 4^1-a, cuprinzând articolul 20^1, cu următorul cuprins:

„SECȚIUNEA 4^1: SNAMUPAC – Etapa postatribuire acord-cadru centralizat

Art. 20^1

(1) MAI-DSU și MS, respectiv entitățile din cadrul SNAMUPAC au drepturile și obligațiile prevăzute la secțiunea a 4-a, cu excepția art. 17 lit. c).

(2) Monitorizarea acordurilor-cadru și a sistemelor dinamice de achiziții aferente produselor SNAMUPAC de către MAI-DSU și MS presupune inclusiv transmiterea către ONAC, periodic sau la solicitarea acestuia, de date și informații specifice, cum ar fi: gradul de execuție a contractelor subsecvente/contractelor, modificările intervenite prin acte adiționale, cantitățile recepționate și facturate, necesitatea suplimentării cantităților, detalii cu privire la modul de respectare a obligațiilor contractuale de către părți.

(3) În aplicarea alin. (2), MAI-DSU și MS au dreptul de a solicita entităților din cadrul SNAMUPAC și unităților sanitare publice în cadrul cărora sunt organizate și funcționează entități din cadrul SNAMUPAC informații cu privire la procesul de derulare a contractelor subsecvente/contractelor atribuite/încheiate pentru produsele SNAMUPAC, inclusiv cu privire la constatările rezultate din utilizarea respectivelor produse în îndeplinirea actului medical. Entitățile din cadrul SNAMUPAC și, după caz, unitățile sanitare publice în cadrul cărora sunt organizate și funcționează entități din cadrul SNAMUPAC comunică informațiile solicitate în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării MAI-DSU, respectiv MS.

(4) Datele și informațiile comunicate ONAC conform alin. (2) sunt necesare pentru îmbunătățirea procesului ulterior de achiziție a produselor destinate SNAMUPAC, precum și pentru asigurarea conformității cu dispozițiile legale în domeniul achizițiilor publice.

(5) ONAC poate sprijini MAI-DSU și MS în procesul de monitorizare, prin punerea la dispoziția acestora a instrumentelor/platformei informatice pe care le/o are în administrare”.

Alte reglementări

(1) Pentru anul 2024, Ministerul Afacerilor Interne – Departamentul pentru Situații de Urgență, denumit în continuare MAI-DSU, întocmește, cu sprijinul Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate, denumit în continuare ONAC, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului comun al ministrului sănătății, ministrului afacerilor interne și președintelui Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate privind aprobarea listei de produse prevăzute la art. 8 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgență, o propunere de program al achizițiilor publice de produse destinate sistemului național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat, denumit în continuare SNAMUPAC, pentru anul în curs. Propunerea de program al achizițiilor publice de produse destinate SNAMUPAC conține informațiile prevăzute la art. 12 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, alături de resursele care sunt necesare pentru organizarea și desfășurarea fiecărei proceduri de atribuire. În ceea ce privește informațiile privind valoarea estimată, MAI-DSU precizează valoarea aferentă fiecărui produs în parte, valoarea totală rezultând în urma centralizării necesităților și agregării acestora.

(2) Proiectul programului achizițiilor publice de produse destinate SNAMUPAC prevăzut la alin. (1) este transmis de MAI-DSU, spre avizare, către Ministerul Sănătății, denumit în continuare MS. Netransmiterea avizului sau a refuzului motivat în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul transmiterii echivalează cu acceptarea tacită de către MS a proiectului de program al achizițiilor publice de produse destinate SNAMUPAC pentru anul 2024. Forma finală a acestuia se stabilește ținând cont de:

a) gradul de prioritate asociat produselor destinate SNAMUPAC înscrise în lista detaliată prevăzută la art. 8 alin. (9) din ordonanța de urgență;

b) sursele de finanțare care pot fi disponibilizate pentru realizarea fiecărei achiziții;

c) resursele profesionale existente la nivelul ONAC, MS și MAI-DSU pentru organizarea și derularea procedurilor de atribuire;

d) gradul de complexitate asociat obiectului fiecărei achiziții, prin acesta înțelegându-se nivelul de dificultate aferent elaborării specificațiilor tehnice prin care este descrisă necesitatea beneficiarilor, precum și pentru standardizarea respectivelor specificații, astfel încât să răspundă necesităților tuturor utilizatorilor SNAMUPAC.

(3) Programul achizițiilor publice de produse destinate SNAMUPAC se aprobă de președintele ONAC, cu luarea în considerare a propunerii de proiect de program al achizițiilor publice de produse destinate SNAMUPAC pentru anul 2024, elaborată și, respectiv, avizată de MAI-DSU și MS.

(4) Programul achizițiilor publice de produse destinate SNAMUPAC pentru anul 2024 se poate revizui de către ONAC, la propunerea motivată a oricăreia dintre cele 3 părți implicate, respectiv MAI-DSU, MS și ONAC, în funcție de eventuale modificări ale elementelor descrise la alin. (2), de rezultatele procesului de centralizare și agregare a necesităților, precum și pe baza informațiilor colectate de ONAC în procesul de cercetare și consultare a pieței.

 

Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate – modificări (H.G. nr. 688/2024) was last modified: iunie 27th, 2024 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.