Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor – modificări (H.G. nr. 80/2018)

21 mart. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2047

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Actul modificatActul modificatorSumar
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 72/2007
(M. Of. nr. 477 din 17 iulie 2007; cu modif. ult.)
H.G. nr. 80/2018
(M. Of. nr. 224 din 13 martie 2018)

– modifică: art. 6 alin. (1), (2) și (2^1), art. 7, anexele nr. 1 și 2

Monitor Dosare

– introduce: art. 6 alin. (4)-(6)

În M. Of. nr. 224 din 13 martie 2018, a fost publicată H.G. nr. 80/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul forței de muncă.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 72/2007 prin H.G. nr. 80/2018.

Potrivit art. V din H.G. nr. 80/2018, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, aprobate prin H.G. nr. 726/2007, se modifică și se completează după cum urmează:

 

Art. 6 alin. (1), (2) și (2^1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 72/2007 (modificate prin H.G. nr. 80/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (1), (2) și (2^1) prevedeau:

„(1) Pentru a beneficia de suma cuvenită potrivit art. 1 din lege, aferentă unei luni, angajatorii au obligația de a depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declarației lunare privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj aferente lunii respective, următoarele documente:

a) declarația lunară privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj aferentă lunii respective, în original și în copie;

b) tabel nominal întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2;

c) pontaj și statul de plată, în copie.

(2) Angajatorii care nu depun documentele prevăzute la alin. (1) în termen sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate nu beneficiază de stimulentul prevăzut la art. 1 din lege, cuvenit pentru luna respectivă.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

(2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (2), stimulentul prevăzut la art. 1 din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (1) sunt corectate și depuse până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declarației lunare privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj aferente lunii respective”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6, alin. (1), (2) și (2^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Pentru a beneficia de suma lunară, cuvenită potrivit art. 1 din lege, angajatorii au obligația de a depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care solicită această sumă, următoarele documente:

a) tabel nominal al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2;

b) pontaj și statul de plată, în copie.

(2) Angajatorii care nu depun documentele în termenul prevăzut la alin. (1) sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate nu beneficiază de stimulentul prevăzut la art. 1 din lege, cuvenit pentru luna respectivă.

(2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (2), stimulentul prevăzut la art. 1 din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (1) sunt corectate și depuse până în ultima zi a lunii următoare lunii pentru care se solicită acest stimulent”.

 

Art. 6 alin. (4)-(6) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 72/2007 (modificate prin H.G. nr. 80/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alin. (4)-(6), cu următorul cuprins:

„(4) Documentele prevăzute la alin. (1) se pot depune personal de angajator prin prezentare la sediul agenției, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform prevederilor legale, ca urmare a deținerii unui certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.

(5) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (4), nu sunt lizibile, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București solicită angajatorului redepunerea acestora până în ultima zi a lunii următoare lunii pentru care solicită acordarea stimulentului financiar prevăzut la art. 1 din lege.

(6) Pentru luna pentru care angajatorii nu redepun documentele care nu sunt lizibile până la data prevăzută la alin.

(5) ca urmare a solicitării agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, stimulentul financiar lunar prevăzut la art. 1 din lege nu se acordă, această perioadă fiind inclusă în perioada de acordare a acestui stimulent”.

 

Art. 7 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 72/2007 (modificate prin H.G. nr. 80/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 prevedea:

„(1) Suma reprezentând stimulentul financiar cuvenită conform art. 1 din lege se deduce de către angajator din contribuția de asigurări pentru șomaj datorată de angajator, pe care acesta este obligat, conform legii, să o vireze lunar în contul bugetului asigurărilor pentru șomaj.

(2) În cazul în care suma cuvenită reprezentând stimulentul financiar este mai mare, diferența se plătește prin intermediul agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declarației lunare privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj aferente lunii respective”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Suma reprezentând stimulentul financiar cuvenită conform art. 1 din lege se plătește de agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în termen de 5 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea și acordarea acestei sume”.

 

Art. 1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 72/2007 (modificate prin H.G. nr. 80/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, anexele nr. 1 și 2 aveau următorul cuprins:

Anexa nr. 1 la Normele metodologice

CONVENȚIE
Nr. ………../………….

Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului …………/Municipiului București, reprezentată prin ………………………………, având funcția de ………………….., denumită în continuare agenția, și persoana juridică (fizică) …………………….., codul de identificare fiscală …………, reprezentată prin …………………., având funcția de ……………….., denumită în continuare angajatorul, convin următoarele:

Art. 1

(1) Angajatorul încadrează în muncă, în condițiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, denumită în continuare Legea nr. 72/2007, un număr de:

a) ……………….. persoane având statut de elev, în perioada de vacanță cuprinsă între data de ………… și data de ……………;

b) …………….. persoane având statut de student, în perioada de vacanță cuprinsă între data de ………………. și data de …………………… .

(2) Tabelul nominal cu elevii și/sau studenții încadrați în muncă este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta convenție.

Art. 2

Angajatorul se obligă:

a) să deducă, în condițiile legii, din suma reprezentând contribuția de ……………..%* suma cuvenită potrivit art. 1 din Legea nr. 72/2007;

b) să depună, pentru verificarea și acordarea sumei cuvenite potrivit art. 1 din lege, odată cu declarația lunară privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj aferentă lunii respective și tabelul prevăzut la art. 4 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, aprobate prin H.G. nr. 726/2007, însoțit de copii de pe pontaj și statul de plată;

c) să depună declarația lunară privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj și documentele prevăzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, până la expirarea termenului legal pentru depunerea acestei declarații;

d) să comunice agenției orice modificare a condițiilor care au condus la încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea stimulentului financiar lunar prevăzut de lege;

e) să respecte prevederile Legii nr. 72/2007, precum și prevederile din cuprinsul Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 726/2007.

Art. 3

(1) Agenția se obligă să acorde sumele cuvenite angajatorului potrivit Legii nr. 72/2007, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prin deducere de către angajator din contribuția de ………%* pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru șomaj.

(2) În situația în care sumele cuvenite angajatorului potrivit Legii nr. 72/2007, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, sunt mai mari, diferența se plătește de agenție conform prevederilor art. 7 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, aprobate prin H.G. nr. 726/2007.


* Cota contribuției datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii.

Art. 4

(1) Agenția își exercită dreptul de control asupra:

a) îndeplinirii condițiilor legale pentru încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea stimulentului financiar lunar prevăzut de Legea nr. 72/2007;

b) respectării de către angajator a obligațiilor prevăzute de prezenta convenție.

(2) În situația constatării nerespectării condițiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei convenții și pentru acordarea stimulentului financiar lunar prevăzut de Legea nr. 72/2007, precum și a nerespectării de către angajator a obligațiilor sale, agenția va aplica sancțiunile prevăzute de lege și va recupera debitele conform legii.

AgențiaAngajator
Director executiv,Director general sau altă persoană autorizată,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anexă la convenție

Date de identificare a angajatorului:

Angajatorul (denumirea/numele) …………………………

Codul de identificare fiscală ………………………….

Cod CAEN …………………………………………….

Sediul/Adresa ………………………………………..

Contul/Banca …………………………………………

Telefon/Fax ………………………………………….

E-mail/Pagini internet ………………………………..

TABEL NOMINAL cu elevii și/sau studenții încadrați în muncă în condițiile
Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă
a elevilor și studenților

Convenția nr. …………/…………………

Perioada de vacanță este cuprinsă între data de ………………… și data de …………….. .

Nr. crt.Numele și prenumeleCodul numeric personalCategoria de persoane (elev/student)Data angajăriiNumărul și data încheierii contractului de muncăTipul contractului de muncă*Ocupația, cod CORNumărul de zile lucrătoare pentru care s-a mai acordat în cursul anului stimulentul financiar**Semnătura angajatului
0123456789

Angajator
Director general sau altă persoană autorizată,
………………………..


* Coloana 6 se completează în același mod în care se completează rubrica „Tip contract” din cuprinsul „Declarației privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj”, așa cum se prevede în cap. 1 din anexa nr. 1 la Procedura privind declararea lunară de către angajatori a evidenței nominale a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 405/2004, cu modificările și completările ulterioare.

** Coloana 8 se completează cu numărul de zile lucrătoare pentru care angajatorul a mai beneficiat în cursul anului calendaristic, pentru elevul/studentul respectiv, de stimulentul financiar, în condițiile legii.

Anexa nr. 2 la Normele metodologice

TABEL NOMINAL cu elevii și/sau studenții încadrați în muncă în condițiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, pentru stabilirea sumelor cuvenite angajatorilor din bugetul asigurărilor pentru șomaj luna ……………. anul …………………..

Convenția nr. ……………………………/ …………..

Date de identificare a angajatorului:

Angajatorul (denumirea/numele) …………………………..

Codul de identificare fiscală ……………………………

Cod CAEN ………………………………………………

Sediul/Adresa ………………………………………….

Contul/Banca …………………………………………..

Telefon/Fax ……………………………………………

E-mail/Pagini internet ………………………………….

Nr. crt.Numele și prenumeleCodul numeric personalCategoria de persoane (elev/student)Tipul contractului de muncă*Numărul orelor efectiv lucrate**Suma cuvenită pentru timpul efectiv lucrat***Numărul de zile lucrătoare din lună, pentru care se acordă, în condițiile legii, stimulentul financiar****Observații*****
012345678
TOTAL sumă cuvenită în condițiile Legii nr. 72 /2007:

Angajator
Director general sau altă persoană autorizată,
……………………………………….


* Coloana 4 se completează în același mod în care se completează rubrica „Tip contract” din cuprinsul „Declarației privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj”, așa cum se prevede în cap. 1 din anexa nr. 1 la Procedura privind declararea lunară de către angajatori a evidenței nominale a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 405/2004, cu modificările și completările ulterioare.

** Coloana 5 se completează cu numărul orelor efectiv lucrate în perioada de vacanță din luna respectivă.

*** Coloana 6 se completează cu suma cuvenită lunar angajatorului, în condițiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, pentru elevul/studentul respectiv.

**** Coloana 7 se completează cu numărul de zile lucrătoare din lună, pentru care se acordă, în condițiile legii, stimulentul financiar.

***** Coloana 8 se completează, după caz, cu data și motivul încetării/suspendării/reluării după suspendare a raporturilor de muncă, respectiv cu perioada de concediu de odihnă.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 13 și 14 la H.G. nr. 80/2018.

 

Redăm în continuare anexele nr. 13 și 14 la H.G. nr. 80/2018.

 

Anexa nr. 13 la H.G. nr. 80/2018

 CONVENȚIE
Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului . . . . . . . . . ./Municipiului București, reprezentată prin doamna/domnul . . . . . . . . . ., având funcția de . . . . . . . . . ., denumită în continuare agenția, și persoana juridică (fizică) . . . . . . . . . ., cu sediul/adresa în . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., cod fiscal (CUI) . . . . . . . . . ., cont IBAN . . . . . . . . . ., deschis la Banca . . . . . . . . . ., reprezentată prin doamna/domnul . . . . . . . . . ., având funcția de . . . . . . . . . ., denumită în continuare angajatorul, convin următoarele:

1. Angajatorul încadrează în muncă, în condițiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 72/2007, un număr de:

a). . . . . . . . . . persoane având statut de elev, în perioada de vacanță cuprinsă între data de . . . . . . . . . . și data de . . . . . . . . . .;

b). . . . . . . . . . persoane având statut de student, în perioada de vacanță cuprinsă între data de . . . . . . . . . . și data de . . . . . . . . . . .

Tabelul nominal cu elevii și/sau studenții încadrați în muncă este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta convenție.

2. Angajatorul se obligă:

a) să depună, pentru verificarea și acordarea sumei cuvenite potrivit art. 1 din Legea nr. 72/2007, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care solicită această sumă, tabelul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 726/2007, cu modificările și completările ulterioare, însoțit de copii de pe pontaj și statul de plată;

b) să comunice agenției orice modificare a condițiilor care au condus la încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea stimulentului financiar lunar prevăzut de lege;

c) să respecte prevederile Legii nr. 72/2007, precum și prevederile din cuprinsul normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 726/2007, cu modificările și completările ulterioare;

d) să comunice agenției orice modificare a datelor sale de identificare și a contului deținut la bancă, inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei și al datelor de contact.

3. Agenția se obligă să acorde sumele cuvenite potrivit Legii nr. 72/2007, în conformitate cu prevederile legale, prin plata acestora conform prevederilor art. 7 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 726/2007, cu modificările și completările ulterioare.

4. Agenția își exercită dreptul de control asupra:

a) îndeplinirii condițiilor legale pentru încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea stimulentului financiar lunar prevăzut de Legea nr. 72/2007;

b) respectării de către angajator a obligațiilor prevăzute de prezenta convenție.

5. În situația constatării nerespectării condițiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei convenții și pentru acordarea stimulentului financiar lunar prevăzut de Legea nr. 72/2007, precum și a nerespectării de către angajator a obligațiilor sale, agenția va aplica sancțiunile prevăzute de lege și va recupera debitele conform legii.

Agenția
Director executiv,
. . . . . . . . . .
Angajatorul
Director general sau altă persoană autorizată,
. . . . . . . . . .

Anexă la convenție

Date de identificare a angajatorului

Angajatorul (denumirea/numele) . . . . . . . . . .

Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

Cod CAEN . . . . . . . . . .

Județul . . . . . . . . . .

Sediul/Adresa . . . . . . . . . .

Contul IBAN/Banca . . . . . . . . . .

Telefon/Fax . . . . . . . . . .

E-mail/Pagină de internet . . . . . . . . . .

TABEL NOMINAL cu elevii și/sau studenții încadrați în muncă în condițiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, cu modificările ulterioare 

Convenția nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

Perioada de vacanță este cuprinsă între data de . . . . . . . . . . și data de . . . . . . . . . .

Nr. crt.Numele și prenumeleCodul numeric personalCategoria de persoane (elev/student)Data angajăriiNumărul și data încheierii contractului de muncăTipul contractului de muncă*Ocupația cod CORNumărul de zile lucrătoare pentru care s-a mai acordat în cursul anului stimulentul financiar**Semnătura angajatului
0123456789
1
. . .

* Coloana 6 se completează, după caz, astfel:

„1” – pentru toate raporturile de muncă cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;

„10” – pentru toate raporturile de muncă cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;

„11” – pentru toate raporturile de muncă cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 6 ore;

„2” – pentru contractul individual de muncă cu timp parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;

„3” – pentru contractul individual de muncă cu timp parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;

„4″ – pentru contractul individual de muncă cu timp parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 6 ore;

„5” – pentru contractul de muncă temporară cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;

„50” – pentru contractul de muncă temporară cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;

„51” – pentru contractul de muncă temporară cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 6 ore;

„6” – pentru contractul de muncă temporară cu timp parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;

„7” – pentru contractul de muncă temporară cu timp parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;

„8” – pentru contractul de muncă temporară cu timp parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 6 ore.

** Coloana 8 se completează cu numărul de zile lucrătoare pentru care angajatorul a mai beneficiat în cursul anului calendaristic, pentru elevul/studentul respectiv, de stimulentul financiar, în condițiile legii.

Angajator
Director general sau altă persoană autorizată,
. . . . . . . . . .

Anexa nr. 14 la H.G. nr. 80/2018

TABEL NOMINAL cu elevii și/sau studenții încadrați în muncă în condițiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, cu modificările ulterioare, pentru stabilirea sumelor cuvenite angajatorilor din bugetul asigurărilor pentru șomaj

luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . .

Date de identificare a angajatorului:

Angajatorul (denumirea/numele) . . . . . . . . . .

Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

Cod CAEN . . . . . . . . . .

Sediul/Adresa . . . . . . . . . .

Contul/Banca . . . . . . . . . .

Telefon/Fax . . . . . . . . . .

E-mail/Pagini internet . . . . . . . . . .

Nr. crt.Convenția numărulData convențieiNumele și prenumeleCodul numeric personalCategoria de persoane (elev/student)Tipul contractului de muncă*Numărul orelor efectiv lucrate**Suma cuvenită pentru timpul efectiv lucrat***Numărul de zile lucrătoare din lună, pentru care se acordă, în condițiile legii, stimulentul financiar****Observații*****
012345678910
1
. . .
TOTAL sumă cuvenită în condițiile Legii nr. 72/2007:

* Coloana 6 se completează, după caz, astfel:

„1” – pentru toate raporturile de muncă cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;

„10” – pentru toate raporturile de muncă cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;

„11” – pentru toate raporturile de muncă cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 6 ore;

„2” – pentru contractul individual de muncă cu timp parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;

„3” – pentru contractul individual de muncă cu timp parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;

„4” – pentru contractul individual de muncă cu timp parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 6 ore;

„5” – pentru contractul de muncă temporară cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;

„50” – pentru contractul de muncă temporară cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;

„51” – pentru contractul de muncă temporară cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 6 ore;

„6” – pentru contractul de muncă temporară cu timp parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;

„7” – pentru contractul de muncă temporară cu timp parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 7 ore;

„8” – pentru contractul de muncă temporară cu timp parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 6 ore.

** Coloana 7 se completează cu numărul orelor efectiv lucrate în perioada de vacanță din luna respectivă.

*** Coloana 8 se completează cu suma cuvenită lunar angajatorului, în condițiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, cu modificările ulterioare, pentru elevul/studentul respectiv.

**** Coloana 9 se completează cu numărul de zile lucrătoare din lună, pentru care se acordă, în condițiile legii, stimulentul financiar.

***** Coloana 10 se completează, după caz, cu data și motivul încetării/suspendării/reluării după suspendare a raporturilor de muncă, respectiv cu perioada de concediu de odihnă.

Angajator
Director general sau altă persoană autorizată,
. . . . . . . . . .
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților – modificări (H.G. nr. 80/2018) was last modified: martie 21st, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter