Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia (prezentare generală)

14 apr. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 51

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
 

H.G. nr. 423 din 7 aprilie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia

 

(M. Of. nr. 379 din 12 aprilie 2021)

 

 

Se aprobă Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia.

În M. Of. nr. 379 din 12 aprilie 2021 s-a publicată H.G. nr. 423 din 7 aprilie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia.

În continuare, vom prezenta o parte dintre dispozițiile relevante regăsite în Normele metodologice.

Astfel, acestea sunt structurate după cum urmează:

– CAPITOLUL I: Dispoziții generale;

– CAPITOLUL II: Durata Programului și alocarea plafoanelor de garantare;

– CAPITOLUL III: Condiții de acordare a facilităților de factoring și criterii de eligibilitate pentru finanțatori;

– CAPITOLUL IV: Criterii de eligibilitate pentru beneficiarii Programului;

– CAPITOLUL V: Implementarea Programului;

– CAPITOLUL VI: Dispoziții finale.

 

Un articol important este art. 1; „(1) Prezentele norme metodologice ale Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial, denumit în continuare Programul, reglementează:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

a) plafonul anual al garanțiilor de stat, modalitatea și condițiile de acordare, plată și recuperare a garanțiilor de stat;

b) condițiile de acordare a facilităților de factoring și criteriile de eligibilitate pentru finanțatori;

c) criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii Programului;

d) regulile de gestionare a garanțiilor de stat emise în numele și în contul statului de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii – S.A. – I.F.N., denumit în continuare FNGCIMM, în calitate de mandatar al statului, prin Ministerul Finanțelor, denumit în continuare MF, în favoarea fiecărui beneficiar participant la Program;

e) modalitatea de acordare a granturilor prevăzute la art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia, cu modificările ulterioare.

(2) Valoarea maximă a plafonului de garantare este 5.000.000 lei pentru un beneficiar al Programului, iar cuantumul total al unei facilități de factoring nu trebuie să depășească:

a) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după data de 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii doi ani de activitate;

sau

b) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe anul 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;

sau

c) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investițiile, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.

(3) Valoarea maximă a unei garanții pentru o facilitate de factoring, acordată beneficiarului pentru un debitor cedat, este de maximum 750.000 lei, pentru garanțiile prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2020, cu modificările ulterioare.

(4) În cadrul schemei de ajutor de stat asociate Programului, pentru finanțările de tip factoring prevăzute la alin. (2), MF plătește granturile, care acoperă costurile de finanțare aferente facilităților de factoring – dobânda aferentă sumelor avansate de finanțator beneficiarului, în procent de 50% din bugetul de stat, prin bugetul MF – Acțiuni Generale, de la titlul 55 “Alte transferuri”, alineatul 55.01.46 “Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat”, precum și costurile de garantare în procent de 100% din bugetul MF – Acțiuni Generale, de la titlul 55 “Alte transferuri”, alineatul 55.01.46 “Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat”. Din ajutorul de stat se acoperă 50% din valoarea dobânzilor pe o perioadă de 8 luni de la data acordării finanțării, iar costurile de garantare, respectiv comisionul de administrare și comisionul de risc datorat pe întreaga durată de derulare a finanțării de tip factoring garantate în cadrul Programului, sunt acoperite de grant pe toată durata de valabilitate a garanției, aferente facilităților de factoring acordate până la data de 30 iunie 2021, în cadrul Schemei de ajutor de stat.

(5) Schema de ajutor de stat prevăzută la capitolul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2020, cu modificările ulterioare, este implementată de către MF, prin FNGCIMM, în conformitate cu atribuțiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu legislația în materie de ajutor de stat. MF are calitatea de furnizor al Schemei de ajutor de stat asociate acestui Program, iar atribuțiile de administrare a acestei scheme îi sunt delegate FNGCIMM.

(6) Finanțările de tip factoring prevăzute la alin. (2) se acordă în funcție de criteriile specifice prevăzute în normele și procedurile interne de creditare ale finanțatorilor, cu încadrarea în normele de garantare ale FNGCIMM și cu respectarea condițiilor de acordare a garanțiilor de stat și a regulilor de gestionare a plafoanelor anuale.

(7) Costul total al finanțărilor acordate în cadrul Programului se compune din:

a) rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de 2,5% pe an.

Aceasta marjă include dobânda, comisionul de factoring, precum și orice alt comision perceput de finanțator. Nu sunt incluse taxele aferente operațiunilor conexe activității de factoring, respectiv: taxe notariale, costurile legate de evaluare și înregistrarea garanțiilor și alte costuri conexe;

b) comisionul de risc – comisionul de risc datorat MF de către beneficiarul Programului, al cărui nivel se stabilește anual prin ordin al ministrului finanțelor. Comisionul de risc se calculează de către FNGCIMM, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, ca procent diferențiat în funcție de durata garanției, fiind aplicat la valoarea garanției.

Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanției.

Comisionul de risc se regularizează la scadența finală a finanțării, în funcție de perioada de derulare a garanției, prin plata diferenței de către beneficiar, dacă este cazul. După încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat, pentru noile finanțări de tip factoring contractate sau dacă se majorează/prelungește finanțarea contractată inițial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către FNGCIMM și se virează de către beneficiarii Programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligațiilor fiscale datorate de aceștia.

Formula de calcul al comisionului de risc este următoarea:

Comision de risc = (valoarea plafonului de garantare x procent comision de risc x nr. luni de garantare*) / 12

___________

*) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției de stat.

c) comisionul de administrare – comisionul datorat FNGCIMM de beneficiarul Programului pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției.

Obligația de plată a comisionului de administrare este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanției.

Comisionul de administrare se regularizează la scadența finală a finanțării, în funcție de perioada de derulare a garanției, prin plata diferenței de către beneficiar sau FNGCIMM, după caz.

După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile finanțări de tip factoring contractate sau dacă se majorează/prelungește finanțarea de tip factoring, comisionul de administrare se datorează FNGCIMM de către beneficiarul Programului și este virat de finanțator pe toată perioada de valabilitate a garanției și, după caz, până la data înregistrării la FNGCIMM a cererii de plată. Nivelul comisionului de administrare se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor.

Formula de calcul al comisionului de administrare este următoarea:

Comision de administrare = (valoarea plafonului de garantare x procent comision de administrare x nr. luni de garantare*) / 12

___________

*) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanției de stat.

(8) Finanțatorul va asuma și va transmite FNGCIMM lunar, până pe data de 7 a lunii curente, documentele justificative necesare pentru plata grantului, respectiv componenta de dobândă. Formatul documentelor justificative, modalitatea de asumare a acestora, precum și canalul de transmitere către FNGCIMM sunt agreate și detaliate în convenția de garantare și plată a granturilor încheiată cu finanțatorii, respectiv în convenția privind implementarea Programului.

(9) Plata ajutorului de stat aferent granturilor care acoperă costurile de garantare și de finanțare se efectuează până la data de 30 aprilie 2022, în limita bugetului alocat schemei din bugetul MF – Acțiuni Generale, de la titlul 55 “Alte transferuri”, alineatul 55.01.46 “Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat”, conform angajamentului legal emis în baza unei decizii de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM, conform prevederilor schemei de ajutor de stat asociate Programului, emisă și transmisă lunar de administratorul schemei. Modelul deciziei de plată este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme.

(10) Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor se realizează de către MF, în calitate de ordonator principal de credite, exclusiv în baza deciziei de plată emise de către administratorul schemei, care constituie document justificativ prin care se atestă realitatea și modul de determinare a cuantumului obligației de plată.

(11) Plata se efectuează în lei, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării on-line a deciziei de plată emise de către administratorul schemei, la Registratura generală a MF, pe adresa [email protected]

(12) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, prin ordin al ministrului finanțelor se stabilește procedura de punere în aplicare a prevederilor alin. (10) și (11).

(13) Pentru toate categoriile de facilități de factoring prevăzute la art. 1 alin. (2) din prezentele norme nu se percepe comision de rambursare anticipată din încasarea facturilor înainte de scadență, iar contractul de finanțare nu poate conține clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia de către finanțator.

(14) Finanțatorii sunt obligați să mențină condițiile prevăzute la alin. (7) lit. a) și alin. (13) pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanțare încheiate în condițiile Programului.

(15) În cazul garanțiilor de stat acordate în cadrul Programului, FNGCIMM mandatează finanțatorii să încheie contractele de garanție pentru garanțiile colaterale constituite de beneficiarul finanțării/terți garanți, dacă este cazul, atât în favoarea acestora, cât și a statului român, prin MF, în calitate de cocreditori, precum și să efectueze formalitățile legale de publicitate ale garanțiilor colaterale, în cazul în care legea prevede efectuarea unor astfel de formalități.

(16) Formalitățile de înscriere, modificare, reînnoire și radiere a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare instituite conform prevederilor art. 8 alin. (2) lit. c) și alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2020, cu modificările ulterioare, se efectuează de către finanțator în/din cartea funciară a imobilelor și/sau în/din Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidență și publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (7) din aceeași ordonanță de urgență. Pentru formalitățile de modificare/radiere a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare finanțatorul trebuie să obțină acordul expres al FNGCIMM. Ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor proprietatea beneficiarului sau a terțelor persoane instituite în favoarea statului român, reprezentat de MF, și a finanțatorului, prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2020, cu modificările ulterioare, vor avea rangul I.

(17) Între MF și FNGCIMM se încheie o convenție privind implementarea Programului, iar între FNGCIMM și finanțatorii participanți în cadrul Programului se încheie convenții de garantare și plată a granturilor prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților în derularea finanțărilor cu garanție de stat.

 

Art. 4 precizează următoarele aspecte de interes: „(1) Perioada de derulare a Programului este determinată de alocarea de către MF a plafonului de garanții de stat.

(2) Pentru anul 2021, plafonul total al garanțiilor de stat care pot fi acordate în cadrul Programului este de 1.000.000.000 lei.

 

Criteriile de acordare și condițiile de eligibilitate sunt menționate în art. 6, art. 7 și art. 8:

Art. 6 – (1) Condițiile de acordare a facilităților de factoring garantate prevăzute la art. 1 alin. (2) se stabilesc de finanțatori în conformitate cu normele și procedurile interne ale acestora, cu încadrarea în condițiile Programului.

(2) Valoarea maximă a plafonului de garantare care poate fi acordat unui beneficiar în cadrul Programului se stabilește în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2).

(3) Suplimentarea plafoanelor de garantare se poate realiza, după consumarea a cel puțin 80% din plafonul alocat inițial beneficiarului, la solicitarea finanțatorului și după obținerea acordului FNGCIMM, fără depășirea limitei maxime prevăzute la art. 1 alin. (2).

(4) Solicitarea de suplimentare a plafonului de garantare pentru un beneficiar se consideră o nouă acordare și se analizează cu respectarea prevederilor privind acordarea garanțiilor de stat în cadrul Programului. Decizia de respingere a solicitării de suplimentare nu afectează plafonul de garantare acordat.

(5) Durata de valabilitate a facilității de factoring este de maximum 12 luni, cu posibilitatea prelungirii facilității, de maximum 3 ori, pe perioade de până la 12 luni, fără a depăși 48 de luni.

(6) Prelungirea facilității se efectuează la solicitarea finanțatorului, după aprobarea prelungirii finanțării, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2020, cu modificările ulterioare.

 

Art. 7 – Criteriile de eligibilitate pentru finanțatorii care acordă facilități de tip factoring garantate în cadrul Programului sunt următoarele:

a) se încadrează în categoria instituțiilor de credit definite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, sau în categoria instituțiilor financiare nebancare definite de Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, precum și sucursalele instituțiilor de credit și ale instituțiilor financiare nebancare din străinătate care desfășoară activitate de finanțare a operațiunilor de factoring pe teritoriul României;

b) acordă facilitățile de factoring pe baza analizei încadrării beneficiarilor în condițiile Programului și în conformitate cu capacitatea de rambursare a acestora determinată de încasările din facturile acceptate de finanțator conform normelor și procedurilor interne;

c) prevăd în mod expres în contractele de factoring costurile de finanțare, exprimate în raport cu ROBOR la 3 luni;

d) nu percep comision de rambursare anticipată din încasarea facturilor înainte de scadență;

e) acordă facilități de factoring cu termen de valabilitate de maximum 12 luni, cu posibilitatea prelungirii facilității, de maximum 3 ori, pe perioade de până la 12 luni, fără a depăși 48 de luni;

f) preiau creanțe cu condiția ca scadența facturilor să nu fie depășită la data cererii de finanțare și aceasta să nu fie mai mare de 180 de zile de la data emiterii facturii, incluzând și perioada de grație, și operațiunile să nu reprezinte vânzări în consignație/depozit/barter/sub condiție suspensivă sau rezolutorie, plăți în avans, dividende, rambursări de credite, compensări, creanțe aflate în litigiu, creanțe rezultate din facturi emise către părți afiliate;

g) stabilesc valoarea maximă a unei finanțări acordate beneficiarului pentru un debitor cedat, perioada și modalitatea de rambursare a finanțării, în conformitate cu normele sale interne și cu respectarea prevederilor art. (1) alin. (2).

 

Art. 8 – Criteriile de eligibilitate pentru finanțatorii care acordă facilități de tip factoring garantate în cadrul Programului sunt următoarele:

a) se încadrează în categoria instituțiilor de credit definite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, sau în categoria instituțiilor financiare nebancare definite de Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, precum și sucursalele instituțiilor de credit și ale instituțiilor financiare nebancare din străinătate care desfășoară activitate de finanțare a operațiunilor de factoring pe teritoriul României;

b) acordă facilitățile de factoring pe baza analizei încadrării beneficiarilor în condițiile Programului și în conformitate cu capacitatea de rambursare a acestora determinată de încasările din facturile acceptate de finanțator conform normelor și procedurilor interne;

c) prevăd în mod expres în contractele de factoring costurile de finanțare, exprimate în raport cu ROBOR la 3 luni;

d) nu percep comision de rambursare anticipată din încasarea facturilor înainte de scadență;

e) acordă facilități de factoring cu termen de valabilitate de maximum 12 luni, cu posibilitatea prelungirii facilității, de maximum 3 ori, pe perioade de până la 12 luni, fără a depăși 48 de luni;

f) preiau creanțe cu condiția ca scadența facturilor să nu fie depășită la data cererii de finanțare și aceasta să nu fie mai mare de 180 de zile de la data emiterii facturii, incluzând și perioada de grație, și operațiunile să nu reprezinte vânzări în consignație/depozit/barter/sub condiție suspensivă sau rezolutorie, plăți în avans, dividende, rambursări de credite, compensări, creanțe aflate în litigiu, creanțe rezultate din facturi emise către părți afiliate;

g) stabilesc valoarea maximă a unei finanțări acordate beneficiarului pentru un debitor cedat, perioada și modalitatea de rambursare a finanțării, în conformitate cu normele sale interne și cu respectarea prevederilor art. (1) alin. (2).

 

 

Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia (prezentare generală) was last modified: aprilie 14th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter