Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Europene – modificări (OMLPDA nr. 3454/2019)

8 ian. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
16.867 views

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Art. 11 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Europene (modificat prin OMLPDA nr. 8/2019)

  

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 prevedea:

„Art. 11

Atribuții principale ale structurilor de specialitate

(1) Structurile de specialitate, constituite potrivit prevederilor art. 45 alin. (1) din Lege în cadrul aparatului propriu al emitenților certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire/desființare, au următoarele atribuții principale:

a) asigurarea temeiului tehnic necesar emiterii autorizațiilor de construire/desființare, respectiv avizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Lege, precum și emiterea certificatelor de urbanism;

b) organizarea activității de autorizare în vederea satisfacerii cerinței de simplificare a accesului cetățeanului la actul de autoritate al autorității administrației publice prin organizarea procedurii de emitere a autorizațiilor de construire/desființare.

c) organizarea și exercitarea controlului propriu privind disciplina în construcții.

(2) Prin excepție de la prevederile art. 10 alin. (1), structurile de specialitate constituite în cadrul aparatului propriu al consiliilor județene acordă asistență tehnică de specialitate primarilor unităților administrativ-teritorial le care nu au constituite încă structuri de specialitate, în condițiile prevederilor art. 45 alin. (3), (3^1) și (4) din Lege, prin analizarea cererilor și documentațiilor transmise de primari în vederea emiterii avizului structurii de specialitate pentru emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare din competența de emitere a acestora, pe bază de convenție încheiată între primari și președintele consiliului județean, pentru:

a) eliberarea avizului structurii de specialitate în vederea emiterii de către primarii comunelor, orașelor și municipiilor a autorizațiilor de construire/desființare pentru toate categoriile de construcții, altele decât locuințele individuale și anexele gospodărești, la cererea acestora;

b) emiterea autorizațiilor de construire/desființare de către președinții consiliilor județene, pe termen limitat și la solicitarea consiliilor locale ale comunelor și orașelor interesate”.

 

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 11

Atribuții principale ale structurilor de specialitate în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcții

(1) Structurile de specialitate, constituite potrivit prevederilor art. 45 alin. (1) din Lege, au următoarele atribuții cu privire la emiterea certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire/desființare:

a) asigurarea existenței temeiului tehnic și juridic necesar emiterii certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire/desființare, respectiv avizării și a aprobării documentațiilor de amenajare a teritoriului sau de urbanism, elaborate potrivit legii;

b) organizarea activității de emitere a certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire/desființare prin stabilirea procedurilor de întocmire, verificare și emitere a acestora;

c) organizarea și exercitarea controlului propriu privind disciplina în construcții;

d) organizarea și asigurarea funcționării Comisiei de Acord Unic de către autoritățile abilitate conform art. 45 alin. (11) din Lege pentru obținerea, în numele investitorului, a avizelor și acordurilor cerute prin certificatul de urbanism.

(2) Structurile de specialitate constituite în cadrul aparatului propriu al consiliilor județene acordă asistență tehnică de specialitate primarilor unităților administrativ-teritoriale care nu au constituite încă structuri de specialitate potrivit Legii sau nu au niciun angajat funcționar public cu pregătire de specialitate corespunzătoare în domeniile amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării executării lucrărilor de construcții, în structurile de specialitate organizate conform Legii, pe bază de convenție încheiată între primari și președintele consiliului județean, pentru emiterea certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire/desființare de către președintele consiliului județean, la solicitarea primarilor unităților administrativ-teritoriale interesate, pe termen limitat, până la organizarea structurilor proprii de specialitate conform Legii.

(3) În conformitate cu prevederile art. 43 din Lege, instituțiile din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, denumite în continuare «instituțiile S.N.A.O.P.S.N.», precum și autoritatea administrației publice centrale competentă în domeniul transporturilor exercită și atribuțiile prevăzute la alin. (1).

(4) La solicitarea instituțiilor S.N.A.O.P.S.N., pentru lucrările de construcții care nu se încadrează în categoria celor cu caracter special prevăzute la art. 43 lit. a) din Lege, propuse la imobile deținute cu orice titlu de către oricare din instituțiile S.N.A.O.P.S.N., autoritățile administrațiilor publice locale vor emite certificatele de urbanism și autorizațiile de construire/desființare potrivit legii”.

 

Art. 12 partea introductivă a alin. (1), lit. a)-b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Europene (modificat prin OMLPDA nr. 8/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 12, partea introductivă a alin. (1), lit. a)-b) prevedeau:

„(1) Pentru emiterea certificatelor de urbanism structurile de specialitate ale organelor emitente au următoarele atribuții specifice:

a) solicitarea avizului primarului unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se află imobilul, în situația în care emitentul este președintele consiliului județean;

b) verificarea conținutului documentelor depuse, respectiv a proiectului de certificat de urbanism întocmit potrivit prevederilor art. 19 alin. (1), înaintat spre avizare la consiliul județean de către primarul comunei, orașului sau municipiului, după caz, în situația în care nu sunt constituite structuri de specialitate la nivelul primăriei, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) și (2) din Lege;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 12, partea introductivă a alin. (1), lit. a)-b) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Pentru emiterea certificatelor de urbanism, structurile de specialitate din cadrul autorităților emitente au următoarele atribuții specifice:

a) verificarea conținutului documentelor depuse de către solicitant potrivit legii, în situația în care autoritatea emitentă are structură de specialitate constituită potrivit legii;

b) solicitarea avizului primarului unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se află imobilul, în cazurile prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. a) din Lege;”.

 

Art. 12 alin. (1) lit. b^1)-b^2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Europene (introdus prin OMLPDA nr. 8/2019)

  

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 12 alin. (1), după lit. b) se introduc două noi litere, lit. b^1)-b^2), cu următorul conținut:

„(1) Pentru emiterea certificatelor de urbanism, structurile de specialitate din cadrul autorităților emitente au următoarele atribuții specifice:

(…)

b^1) solicitarea avizului prealabil al secretarului unității administrativ-teritoriale sau al persoanei numite de către prefect, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a1) din Lege, în situațiile excepționale în care lucrările se execută la imobile situate pe raza unităților administrativ-teritoriale unde consiliul local este dizolvat și primarul nu își poate exercita atribuțiile;

b^2) verificarea conținutului documentelor depuse de către solicitant, în situația în care autoritatea emitentă este o instituție S.N.A.O.P.S.N., în conformitate cu prevederile art. 43 lit. a) din Lege;”.

 

Art. 12 partea introductivă a alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Europene (modificat prin OMLPDA nr. 8/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 12, partea introductivă a alin. (2) prevedea:

„(2) Pentru emiterea autorizațiilor de construire/desființare structurile de specialitate ale organelor emitente au următoarele atribuții specifice:”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 12, partea introductivă a alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Pentru emiterea autorizațiilor de construire/desființare, structurile de specialitate din cadrul autorităților emitente au următoarele atribuții specifice:”.

 

Art. 12 alin. (2) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Europene (modificat prin OMLPDA nr. 8/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 12 alin. (2), lit. a) prevedea:

„(2) Pentru emiterea autorizațiilor de construire/desființare structurile de specialitate ale organelor emitente au următoarele atribuții specifice:

a) verificarea conținutului documentelor (documentației) depuse, sub aspectul prezentării tuturor actelor necesare autorizării, conform prevederilor art. 20 alin. (1);”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 12 alin. (2), lit. a) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Pentru emiterea autorizațiilor de construire/desființare structurile de specialitate ale organelor emitente au următoarele atribuții specifice:

a) verificarea conținutului documentelor (documentației) depuse, sub aspectul prezentării tuturor actelor necesare autorizării, conform prevederilor legale. Potrivit art. 7 alin. (164) din Lege pentru lucrările la infrastructura de transport și/sau tehnico-edilitară de interes public, finanțate prin programe guvernamentale sau fonduri externe, autorizațiile de construire se pot emite în baza studiului de fezabilitate care cuprinde, conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, avizele conforme pentru asigurarea utilităților, precum și avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și al proiectului P.A.C./P.A.D., urmând ca avizele și acordurile prevăzute de lege să fie obținute până la încheierea executării lucrărilor realizate în baza proiectului tehnic;”.

 

Art. 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Europene (modificat prin OMLPDA nr. 8/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 prevedea:

„Art. 13

Principiul autorizării executării lucrărilor de construcții

(1) Potrivit prevederilor art. 1 și ale art. 2 alin. (2) din Lege, executarea lucrărilor de construcții este permisă numai în baza și cu respectarea unei autorizații de construire/desființare emisă de autoritățile administrației publice locale, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil – teren și/sau construcții – identificat prin număr cadastral, în condițiile Legii, în temeiul și cu respectarea prevederilor documentațiilor de urbanism, legal aprobate, a cerințelor impuse prin certificatul de urbanism, avizele/acordurile exprimate, precum și, după caz, prin punctele de vedere/actele administrative ale autorităților pentru protecția mediului competente.

(2) În conformitate cu dispozițiile Legii, lucrările de construcții menționate la alin. (1) sunt operațiunile specifice prin care:

a) se realizează (edifică) construcții de orice fel;

b) se desființează construcții și/sau amenajări asimilabile construcțiilor”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 13

Autorizarea executării lucrărilor de construcții

(1) În conformitate cu dispozițiile Legii, lucrările de construcții sunt operațiuni specifice prin care:

a) se realizează/se edifică construcții;

b) se desființează construcții.

(2) Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Lege, odată cu autorizarea executării lucrărilor de bază, prin autorizațiile de construire/desființare se autorizează și executarea organizării lucrărilor de bază (organizare de șantier).

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (13) din Lege, se pot emite autorizații de construire distincte pentru autorizarea executării organizării lucrărilor”.

 

Art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Europene (modificat prin OMLPDA nr. 8/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 prevedea:

„Art. 14

Autorizarea executării lucrărilor de construcții

(1) Realizarea/edificarea construcțiilor civile, industriale, agricole sau de orice natură, inclusiv a instalațiilor aferente acestora, așa cum sunt menționate la art. 3 alin. (1) din Lege, se poate efectua numai în baza și cu respectarea prevederilor unei autorizații de construire, emisă în temeiul Legii și în conformitate cu prevederile documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului aprobate.

(2) Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Lege, odată cu autorizarea executării lucrărilor de bază, prin autorizațiile de construire/desființare se autorizează și executarea lucrărilor de organizare de șantier aferente.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (1^3) din Lege, precum și în condițiile prevederilor art. 26 alin. (7), se pot emite autorizații de construire distincte pentru autorizarea executării lucrărilor de organizare de șantier”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 14 se abrogă.

 

Art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Europene (modificat prin OMLPDA nr. 8/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 18 prevedea:

„Art. 18

Lucrări care se exceptează de la autorizare

(1) Se exceptează de la autorizare categoriile de lucrări de construcții cu grad ridicat de repetabilitate, care nu modifică structura de rezistență, caracteristicile inițiale ale construcțiilor sau aspectul arhitectural al acestora, specificate la art. 11 alin. (1) din Lege.

(2) Potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) din Lege, este obligatorie emiterea autorizației de construire pentru lucrările prevăzute la alin. (1), dacă acestea se execută la construcții monumente istorice, la construcții din zonele de protecție ale monumentelor și din zonele construite protejate sau la construcțiile care au valoare arhitecturală ori istorică deosebită, stabilită ca atare prin documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism aprobate, cărora le sunt aplicabile prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 10 lit. a) și b) din Lege.

(3) În înțelesul prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Lege, dacă în vederea schimbării destinației unor spații interioare existente astfel cum este definită în anexa nr. 2 la Lege, nu se realizează lucrări de construcții pentru care legea prevede emiterea unei autorizații de construire, nu este necesară emiterea acestui act.

(4) În aplicarea prevederilor art. 11 alin. (1) lit. h) din Lege, se exceptează de la autorizare – dacă nu se execută la construcțiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Lege – lucrările de reparații, înlocuiri ori reabilitări privind:

a) finisaje interioare și exterioare – tencuieli, placaje, altele asemenea;

b) trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces;

c) lucrări de reabilitare energetică la clădiri de locuit individuale cu cel mult trei niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, respectiv sunt situate în afara zonelor de protecție a monumentelor și/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii.

(5) Lucrările prevăzute la alin. (4) lit. c) au ca obiect reabilitarea energetică a:

a) anvelopei – partea opacă și/sau partea vitrată – dacă acestea nu conduc la modificarea calității și formei arhitecturale a elementelor de fațadă;

b) acoperișului clădirii – dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/șarpantă.

c) instalațiilor interioare de încălzire și de preparare a apei calde de consum”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 18 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 18

Lucrări care se exceptează de la autorizare

Lucrările care se exceptează de la autorizare sunt cele prevăzute la art. 11 din Lege. Execuția acestora se va face numai cu respectarea legislației și condițiilor prevăzute de normativele tehnice de proiectare și execuție în vigoare în domeniul construcțiilor și a legislației specifice privind domeniul gazelor și energiei”.

 

Art. 20 alin. (1^1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Europene (modificat prin OMLPDA nr. 8/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 20, alin. (1^1) prevedea:

„(1^1) Renovarea majoră menționată la alin. (1) lit. e) are înțelesul prevăzut la art. 251 alin. (8^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 20, alin. (1^1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1^1) Renovarea majoră menționată la alin. (1) lit. e) are înțelesul prevăzut la art. 457 alin. (9) din Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 20 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Europene (introdus prin OMLPDA nr. 8/2019)

  

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 20, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul conținut:

„(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul lucrărilor de desființare totală a construcțiilor, documentația pentru autorizare nu va cuprinde următoarele documente: raportul de audit energetic, certificatul de performanță energetică a clădirii și studiul privind posibilitatea montării/utilizării unor sisteme alternative de producere a energiei”.

 

Art. 21 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Europene (modificat prin OMLPDA nr. 8/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 21, alin. (2) prevedea:

„(2) Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Lege, autorizația de construire/desființare se emite pentru executarea lucrărilor de bază și a celor aferente organizării executării lucrărilor”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 21, alin. (2) se abrogă.

 

Art. 23 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Europene (modificat prin OMLPDA nr. 8/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 23 prevedea:

„Art. 23

Avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului județean

(1) În situația în care în cadrul primăriilor comunelor și orașelor, precum și, după caz, ale municipiilor, nu sunt constituite structuri de specialitate proprii potrivit legii, avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului județean este obligatoriu în situațiile în care emiterea certificatului de urbanism și a autorizației de construire/desființare este de competența primarilor de comune și orașe, precum și, după caz, a primarilor de municipii, pentru toate categoriile de construcții, altele decât locuințele și anexele gospodărești ale acestora.

(2) Cererea de emitere a avizului structurii de specialitate din cadrul consiliului județean se înaintează de primar, împreună cu proiectul (propunerea) de certificat de urbanism sau de autorizație de construire/desființare, după caz, redactată de persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului din cadrul primăriei, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării cererii solicitantului, utilizând «Formularul-model F.4 – CERERE pentru emiterea AVIZULUI structurii de specialitate a Consiliului Județean pentru emiterea certificatului de urbanism»

(3) Arhitectul-șef al județului, în calitate de șef al structurii (compartimentului) de specialitate, emite avizul structurii de specialitate după cum urmează:

a) pentru certificatele de urbanism în termen de maximum 10 zile de la data primirii solicitării;

b) pentru autorizațiile de construire/desființare, în termen de maximum 15 zile.

(4) Pentru emiterea avizului structurii de specialitate, se utilizează «Formularul-model F.10 – AVIZUL structurii de specialitate a Consiliului Județean pentru emiterea autorizației de construire/desființare» pe care se aplică ștampila consiliului județean individualizată pentru funcția de arhitect-șef”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 23 se abrogă.

 

Art. 24 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Europene (modificat prin OMLPDA nr. 8/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 24 prevedea:

„Art. 24

Avize și acorduri ale furnizorilor/administratorilor de utilități urbane

(1) În vederea constituirii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, este necesară obținerea avizelor/acordurilor furnizorilor/administratorilor de utilități urbane (alimentare cu apă, canalizare, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicații, salubritate, transport urban – inclusiv soluțiile de asigurare, branșare și racordare a acestora la infrastructura edilitară, după caz) stabilite prin certificatul de urbanism, inclusiv pentru restricțiile impuse pentru siguranța funcționării rețelelor de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament, după caz.

(2) Avizele/acordurile prevăzute la alin. (1) se exprimă în temeiul unor documentații specifice elaborate în conformitate cu cerințele avizatorilor în baza datelor extrase de proiectant din documentația tehnică – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

(3) Furnizorii/administratorii de utilități urbane prevăzuți la alin. (1) au obligația de a face publice, la sediu și pe pagina proprie de internet, datele și informațiile specifice domeniului lor, necesare pentru elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizelor/acordurilor privind:

a) baza legală care se aplică în domeniu;

b) conținutul-cadru al documentației care trebuie prezentată pentru avizare, în conformitate cu reglementările specifice domeniului;

c) date privind taxa de avizare – baza legală și modalitate de achitare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 24 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 24

Avize și acorduri ale furnizorilor/administratorilor de utilități urbane

(1) În vederea constituirii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții este necesară obținerea avizelor/acordurilor furnizorilor/administratorilor de utilități urbane pentru asigurarea și racordarea/branșarea la infrastructura edilitară, în condițiile și cu restricțiile pentru siguranța funcționării, impuse de caracteristicile și amplasamentul rețelelor de distribuție/transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament (precum alimentare cu apă, canalizare, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicații, salubritate, transport urban, inclusiv soluțiile de asigurare, branșare și racordare la infrastructura edilitară) stabilite prin certificatul de urbanism, după caz.

(2) Avizele/Acordurile prevăzute la alin. (1) se emit în temeiul unor documentații specifice elaborate în conformitate cu cerințele avizatorilor în baza datelor extrase de proiectant din documentația tehnică – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

(3) Avizele/Acordurile prevăzute la alin. (1) vor conține atât informații privind parametrii existenți ai rețelelor la data emiterii avizelor/acordurilor, identificarea traseelor rețelelor tehnico-edilitare de distribuție și/sau transport existente, informații privind capacitatea acestora, zone și măsuri de protecție corespunzătoare, capacitatea rețelelor de a asigura cerințele noilor utilizatori. În situația în care amplasamentul nu este deservit de rețele la data solicitării, se comunică și se reprezintă pe planul de încadrare în zonă punctul/punctele de unde se poate face extinderea și condițiile în care aceasta se poate realiza.

(4) Emitenții de avize și acorduri au obligația de a face publice, la sediu și pe pagina proprie de internet, datele și informațiile specifice domeniului lor necesare pentru elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizelor/acordurilor, respectiv:

a) baza legală care se aplică în domeniu;

b) conținutul-cadru al documentației care trebuie prezentată pentru avizare, în conformitate cu reglementările specifice domeniului;

c) date privind taxa de avizare.

(5) Obținerea avizelor/acordurilor se poate realiza fie direct de către solicitant sau împuterniciții acestuia, anterior depunerii documentației tehnice pentru autorizarea construcției, fie la cererea solicitantului, prin intermediul Comisiei de Acord Unic, instituită conform art. 45 alin. (11) din Lege.

(6) În situația depunerii documentațiilor exclusiv în format electronic, documentațiile vor fi semnate cu semnătură electronică calificată sau avansată, definită potrivit prevederilor art. 3 pct. 11 și 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și abrogare a Directivei 1999/93/CE, de către toți specialiștii prevăzuți de lege, corespunzător dreptului de practică profesională dobândit de aceștia, documentul în format electronic având aceeași valoare juridică cu documentul emis în format scriptic.

(7) Relațiile funcționale, atribuțiile, precum și asigurarea ritmicității funcționării Comisiei de Acord Unic se stabilesc prin regulamente de organizare și funcționare care se aprobă prin dispoziție a primarului, respectiv a președintelui consiliului județean.

(8) În situația în care solicitantul optează pentru obținerea avizelor și acordurilor prin intermediul Comisiei de Acord Unic, taxele și tarifele pentru emiterea avizelor și acordurilor cerute prin certificatul de urbanism se suportă de solicitant, cuantumurile taxelor fiind stabilite de emitenții avizelor și acordurilor, se calculează potrivit reglementărilor legale specifice fiecărui domeniu de avizare și se comunică emitenților de autorizații de construire/desființare”.

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Europene – modificări (OMLPDA nr. 3454/2019) was last modified: ianuarie 8th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter