Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin OMS nr. 119/2014 – modificări (OMS nr. 562/2023)

13 mart. 2023
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
106 views

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății (OMS) nr. 119/2014

(M. Of. nr. 127 din 21 februarie 2014, cu modif. și compl. ult.)

 

OMS nr. 562/2023 pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin OMS nr. 119/2014

(M. Of. nr. 206 din 13 martie 2023)

– modifică: art. 1, art. 20 alin. (5) și (6), art. 27 alin. (2), art. 50 lit. a), art. 77, art. 83, sintagma „pesticid agricol/nonagricol”;

– introduce: art. 83^1, 83^2, 83^3, 83^4, 83^5, 83^6 și capitolul X, XI, XII, XIII;

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

– abrogă: art. 20 alin. (1).

 

În M. Of. nr. 206 din data de 13 martie 2023 s-a publicat OMS nr. 562/2023 pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin OMS nr. 119/2014.

Redăm, în cele ce urmează, cele mai importante modificări și completări aduse respectivului act normativ.

 

Art. 1

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 1

În înțelesul prezentelor norme, următorii termeni se definesc astfel:

a) încăpere de locuit – încăperile cu funcții de cameră de zi și dormitoare;

b) zonă de locuit – zona constituită ca o grupare funcțională de loturi și parcele de teren delimitate teritorial pe care predomină clădiri cu locuințe având ca parametru de măsură densitatea medie de locuire;

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

c) perimetrul unității – limitele terenului pe care este amplasat un obiectiv și pe care se desfășoară activitățile specifice;

d) teritoriu protejat – teritoriu în care nu este permisă depășirea concentrațiilor maxime admise pentru poluanții fizici, chimici și biologici din factorii de mediu; acesta include zone de locuit, parcuri, rezervații naturale, zone de interes balneoclimateric, de odihnă și recreere, instituții social-culturale, de învățământ și medicale;

e) zonă de protecție sanitară – terenul din jurul obiectivului unde este interzisă orice folosință sau activitate care ar putea conduce la poluarea/contaminarea factorilor de mediu cu repercusiuni asupra stării de sănătate a populației rezidente din imediata vecinătate a obiectivului; pentru captările, construcțiile și instalațiile utilizate în alimentarea prin sistem public sau privat de aprovizionare cu apă potabilă/instalațiile de apă minerală, terapeutică sau pentru îmbutelierea apei se aplică prevederile pentru «zona de protecție sanitară cu regim sever», «zona de protecție sanitară cu regim de restricție» și «perimetru de protecție hidrogeologică» din Normele speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 930/2005, denumite în continuare Norme speciale, și din Instrucțiunile privind delimitarea zonelor de protecție sanitară și a perimetrului de protecție hidrogeologică, aprobate prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.278/2011;

f) produs biocid – conform definiției prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, corespunzător tipurilor de produs 2, 5, 14, 15, 16, 17, 18 și 19 din anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012;

g) produs de protecția plantelor (pesticid agricol) – conform definiției prevăzute la art. 3 lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României, aprobată prin Legea nr. 63/2013, cu modificările și completările ulterioare;

h) utilizator amator – individ din populația generală fără instruire în domeniul pesticidelor, care utilizează la scară redusă un pesticid agricol, în mediul său privat, delimitat la locuință și anexele acesteia (inclusiv grădina, livada, solarul etc.), în condiții de expunere care pot fi controlate;

i) biosecuritate – complex de măsuri organizatorice și tehnice care sunt aplicate într-o fermă pentru prevenirea introducerii, persistenței și răspândirii de agenți patogeni, în scopul protejării sănătății animalelor și a sănătății publice;

j) bazin de înot – cuvă artificială umplută cu apă care întrunește cerințele de dimensionare și dotare ce permit exercitarea activităților de înot în conformitate cu tipul și nivelul prestațiilor pentru care este destinată;

k) piscină – construcție complexă echipată pentru îmbăiere și/sau înot, în care se regăsesc unul sau mai multe bazine artificiale, folosit/folosite pentru activități de agrement, formative și/sau sportive, după caz, precum și toate celelalte spații necesare desfășurării corespunzătoare a acestor activități;

l) suprafața adiacentă bazinului – pardoseala din jurul bazinului utilizată pentru circulație și activități sportive, didactice sau recreaționale, după caz;

m) pediluviu – spațiu de trecere către bazin, alcătuit dintr-o cuvă, dispusă astfel încât să nu poată fi sărită sau evitată, cu rol în dezinfecția și igienizarea picioarelor utilizatorilor;

n) apa de preaplin – cantitate de apă al cărei volum depășește capacitatea nominală a bazinului;

o) responsabil de piscină – persoana care asigură realizarea condițiilor de igienă, precum și funcționalitatea piscinei, instalațiilor și siguranța utilizatorilor;

p) personal profesional – persoane care utilizează biocide, respectiv produse de dezinfecție, deratizare și dezinsecție, în timpul activităților profesionale, inclusiv operatori, tehnicieni, angajatori și angajați independenți din diferite sectoare;

q) personal profesional instruit- persoane care dețin certificate de absolvire pentru efectuarea tratamentelor de dezinfecție, deratizare și dezinsecție, conform art. 1 alin. (3) lit. f) din anexa la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului educației nr. 2.209/4.469/2022privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă;

r) utilizare în interior – utilizarea unui rodenticid sub formă de momeală plasată într-o clădire sau într-un spațiu închis, în care trăiește sau se hrănește predominant organismul-țintă. Pentru rozătoarele care trăiesc în afara unei clădiri, dar se pot deplasa liber în interiorul clădirii la locul în care este așezată momeala, trebuie folosite produse autorizate/avizate pentru utilizare în spațiu deschis;

s) utilizare în sisteme de canalizare – utilizarea unui rodenticid într-un sistem de transport subteran al apei, de la punctul de producție până la punctul de tratare sau de evacuare, format din țevi, camere și guri de vizitare;

t) utilizare în clădiri și în jurul clădirilor – utilizarea unui rodenticid pe nave, în interiorul unei clădiri și în zona din jurul acesteia, incluzând sistemul de canalizare, cu excepția utilizării în depozite de deșeuri sau în zone deschise, precum terenuri agricole, parcuri sau terenuri de golf;

u) utilizare în spațiu deschis – utilizarea unui rodenticid într-o zonă urbană, suburbană sau rurală care nu este asociată cu o clădire, precum parcuri, grădini, locuri de joacă, terenuri de sport, păduri private sau publice, zone în afara depozitelor de alimente, terasamente/margini de cale ferată, stații de triaj, aerodromuri, șantiere, zone împrejmuite pentru creșterea animalelor, garduri vii, precum și zone în jurul păsărilor marine care cuibăresc la sol;

v) utilizare în depozitele de deșeuri – utilizarea unui rodenticid în instalații de tratare a deșeurilor, cum ar fi depozitele de deșeuri, centrele de reciclare și instalațiile de compostare municipale staționare sau temporare, precum spații de depozitare a deșeurilor menajere, sau perimetrele instalațiilor de incinerare;

w) utilizare pe versanți ai cursurilor de apă – utilizarea unui rodenticid în aproprierea apelor de suprafață: râuri, canale de drenaj, șanțuri și lacuri (bălți, lagune), precum și în preajma ecluzelor și a digurilor;

x) distanță-tampon – distanța minimă de 100 m aplicată oricărui receptor sensibil la fumigare sau care poate capta urme de fumigare, precum zone rezidențiale și zone vizitate de public, școli, spitale, cămine de îngrijire a copiilor și bătrânilor, zone de captare a apei potabile, iazuri, tuneluri etc.;

y) fumigare – metodă de combatere a dăunătorilor într-un spațiu închis, în care se utilizează un fumigant în concentrații care sunt periculoase sau toxice pentru om și animale;

z) fumiganți – produse biocide în stare gazoasă care fac parte din tipurile de produse 14 (rodenticide) și 18 (insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode) prevăzute în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012, folosite pentru a sufoca sau a otrăvi organisme dăunătoare sau organisme nedorite, prin îndepărtarea sau înlocuirea oxigenului din aer sau prin efectul biocid letal al fumigantului pe suprafața organismului-țintă;

aa) instalații de fumigare – facilități structurale și tehnice exploatate în scopul eradicării dăunătorilor din mărfuri și produse de consum;

ab) încăperi sau camere de fumigare – clădiri sau părți ale clădirilor închise complet în care urmează să fie efectuate fumigări, inclusiv depozitele de mărfuri sub copertine, aflate pe nave;

ac) unități de transport – vehicule care asigură deplasarea terestră, aeriană și pe apă a mărfurilor sau a persoanelor;

ad) focar epidemic – zona, spațiul, arealul în care se găsesc agenți biologici cu potențial de răspândire spre organismele receptive;

ae) dezinfecție – reducerea numărului de microorganisme în sau pe o matrice neînsuflețită, realizată prin acțiunea ireversibilă a unui produs biocid, la un nivel considerat a fi adecvat pentru un scop definit;

af) dezinfecție ca urmare a unui focar epidemic – operațiuni de curățare și dezinfectare a unui spațiu, întreprinse în urma unor evenimente de boli contagioase (transmisibile);

ag) agenți biologici – microorganisme, inclusiv microorganismele modificate genetic, culturile celulare și endoparaziții umani, care sunt susceptibile să provoace infecție, alergie sau intoxicație, potrivit definiției de la art. 4 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă, cu modificările ulterioare;

ah) curățare – procesul prin care o depunere nedorită este îndepărtată de pe un substrat sau dintr-un substrat și adusă în stare de soluție sau dispersie, conform definiției prevăzute la art. 2 pct. 3 din Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind detergenții;

ai) curățarea chimică «uscată» – orice activitate industrială sau comercială în care se utilizează compuși organici volatili într-o instalație, pentru a curăța îmbrăcăminte, obiecte sau alte bunuri de consum, cu excepția îndepărtării manuale a petelor în industria textilă și de confecții, potrivit definiției de la pct. 5 din anexa nr. 7 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;

aj) dezinfecția prin nebulizare – dezinfecția unui spațiu interior cu ajutorul unui echipament de difuzie în aer, care asigură aplicarea unui produs sub formă de aerosoli, fum, vapori sau gaze, determinând reducerea și inactivarea microorganismelor de pe suprafețele pereților, podelei și tavanului unei încăperi, precum și de pe suprafețele exterioare ale mobilierului și echipamentelor prezente în spațiul tratat;

ak) timp de dispersie – timpul necesar pentru a atinge o concentrație-țintă a dezinfectantului în aer și pe suprafețele de dezinfectat, într-un anumit volum al spațiului dezinfectat prin nebulizare;

al) timp de contact – timpul necesar pentru a atinge eficacitatea preconizată a dezinfectantului;

am) activitate de dezinfecție, dezinsecție și deratizare – orice activitate privind procesarea, condiționarea, prepararea, utilizarea, ambalarea, transportul, depozitarea, manipularea produselor biocide;

an) solvent organic – orice compus organic volatil folosit ca agent de curățare pentru a dizolva impurități, potrivit definiției de la art. 3 lit. pp2) din Legea nr. 278/2013, cu modificările și completările ulterioare;

ao) solvent organic halogenat – solvent organic care conține cel puțin un atom de brom, clor, fluor sau iod în moleculă;

ap) zona murdară – spațiu delimitat din incinta unei unități de spălătorie și curățătorie chimică, folosit pentru recepția și stocarea materialelor contaminate, murdare, posibil infectate;

aq) zona curată – spațiu delimitat din incinta unei unități de spălătorie și curățătorie chimică, folosit pentru stocarea materialelor spălate, dezinfectate și curățate;

ar) spălare – curățarea rufelor, țesăturilor, conform definiției prevăzute la art. 2 pct. 2 din Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind detergenții;

as) aptitudinea în muncă – capacitatea lucrătorului din punct de vedere medical de a desfășura activitatea la locul de muncă în profesia/funcția pentru care se solicită examenul medical, potrivit definiției de la art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare;

at) spațiu de joacă – perimetrul delimitat și amenajat în scopul agrementului, în care este instalat cel puțin un echipament pentru spațiile de joacă, potrivit definiției din Metodologia pentru certificarea și emiterea certificatului de conformitate de tip pentru echipamentele destinate parcurilor de distracții și spațiilor de joacă, aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 190/2003”.

Art. 20 alin. (5) și (6)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 20 alin. (5) și (6) se modifică și va avea următorul conținut:

„(5) Concluziile evaluării impactului asupra stării de sănătate a populației fac obiectul punctului de vedere al reprezentantului direcției de sănătate publică județene și a municipiului București în a cărei rază de competență se află activitatea/proiectul în cadrul Comitetului de analiză tehnică și sunt parte integrantă din punctul de vedere transmis autorității competente pentru protecția mediului în cadrul procedurilor de reglementare specifice, atunci când activitatea/proiectul este supus(ă) unei astfel de proceduri conform legislației din domeniul protecției mediului în vigoare. Concluziile vor fi integrate în actul de reglementare/decizia de respingere a solicitării de reglementare din punctul de vedere al protecției mediului.

(6) Evaluarea impactului asupra stării de sănătate a populației se realizează pentru unitățile prevăzute la art. 5 alin. (1)-(3), pentru orice situații specifice gospodăriilor care nu sunt reglementate la art. 15, precum și pentru obiective și/sau activități care nu sunt supuse prevederilor legislației privind protecția mediului, dacă direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București apreciază că produc riscuri asupra sănătății populației”.

Art. 27 alin. (2)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 27 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Fântâna trebuie amplasată și construită astfel încât să fie protejată de orice sursă de poluare și să asigure accesibilitatea consumatorilor. Amplasarea fântânilor publice și a fântânilor individuale se face cu respectarea distanței de cel puțin 10 m radial față de orice sursă posibilă de poluare: grajd, cotețe, platforme individuale de colectare a gunoiului de grajd, fose septice vidanjabile, latrine și trebuie să se facă astfel încât să nu afecteze sănătatea populației și mediul. Adâncimea stratului de apă folosit nu trebuie să fie mai mică de 6 m. Pereții fântânii trebuie astfel amenajați încât să prevină orice contaminare exterioară. Ei vor fi construiți din material rezistent și impermeabil: ciment, cărămidă sau piatră, tuburi din beton. Pereții fântânii trebuie prevăzuți cu ghizduri. Ghizdurile vor avea o înălțime de 70-100 cm deasupra solului și 60 cm sub nivelul acestuia. Ghizdurile se construiesc din materiale rezistente și impermeabile, iar articularea cu pereții fântânii trebuie făcută în mod etanș. Fântâna trebuie să aibă capac, iar deasupra ei, un acoperiș care să o protejeze împotriva precipitațiilor atmosferice. Scoaterea apei din fântână trebuie să se facă printr-un sistem care să împiedice poluarea ei: găleată proprie sau pompă. În jurul fântânii trebuie să existe o zonă de protecție de 1,5 m, amenajată în pantă, cimentată sau pavată, impermeabilizată contra infiltrațiilor și împrejmuită pentru prevenirea accesului animalelor”.

Art. 50 lit. a)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 50 lit. a) se modifică și va avea următorul conținut:

„a) Curățarea și dezinfecția:

– pardoselile se curăță cu ștergătorul umezit în produse de curățare; dezinfecția chimică se face numai dacă suprafețele sunt vizibil murdărite cu sânge sau lichide biologice; măturatul uscat este interzis;

– covoarele și mochetele se curăță prin folosirea zilnică a aspiratorului de praf; aspiratorul de praf trebuie prevăzut cu două filtre, pentru împiedicarea diseminării prafului bacterian; covoarele și mochetele se curăță cu produse de curățare, periodic sau când sunt vizibil murdare; măturatul uscat este interzis;

– pereții și pavimentele, dacă sunt finisate cu materiale lavabile, se curăță cu produse de curățare, periodic și când sunt vizibil murdărite; în cazul finisajelor nelavabile, curățarea se face cu aspiratorul de praf;

– mobila și pervazurile se șterg de praf zilnic, cu material moale, impregnat, pentru a reține praful; obiectele aflate la înălțime și tapițeria mobilei se vor curăța zilnic cu aspiratorul de praf;

– W.C.-urile și pisoarele se curăță cu perie, produse de curățare adecvate și se dezinfectează; colacul de W.C. se șterge cu produse de curățare; dezinfecția chimică se va face când W.C.-ul a fost folosit de o persoană suferind de o boală diareică acută;

– cada de baie se spală cu produse de curățare, urmată de dezinfecție; operațiunile se fac zilnic și după fiecare client;

– cabina pentru duș, pereții și cada se curăță cu produse de curățare și se dezinfectează; operațiunile se fac zilnic și după fiecare client; perdelele de la băi și dușuri se spală o dată pe săptămână;

– chiuveta va avea suprafața intactă și nu va fi prevăzută cu scurgător de lemn; nu se admit tuburi din cauciuc care să prelungească robinetele; chiuveta se curăță și se dezinfectează zilnic, inclusiv interiorul robinetului, folosind o perie subțire;

– săpunul și dispozitivele pentru distribuirea săpunului: săpunul solid se păstrează uscat într-o savonieră care să permită scurgerea apei sau suspendat cu dispozitiv magnetic; este de preferat montarea distribuitoarelor de perete pentru săpun; savonierele și distribuitoarele de perete se curăță și se clătesc cu apă fierbinte înainte de reumplere;

– alte obiecte, cum ar fi: telefonul, vazele de flori, scrumierele etc., se curăță cu produse de curățare, zilnic;

– echipamentele și materialele de curățenie: cârpele, bureții, periile, ștergătoarele se spală zilnic cu produse de curățare și se clătesc cu apă fierbinte; se usucă și se depozitează uscate”.

Art. 77

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 77 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 77

(1) Produsele biocide care intră sub incidența prevederilor art. 19 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 pot fi utilizate și comercializate numai de către personal profesional instruit.

(2) Pesticidele agricole pot fi comercializate către utilizatorii amatori, cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României, aprobată prin Legea nr. 63/2013, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Serviciile profesionale de deratizare, dezinsecție și dezinfecție se realizează numai cu lucrători care dețin certificate de absolvire emise în temeiul Ordinului ministrului sănătății și al ministrului educației nr. 2.209/4.469/2022 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă”.

Art. 83

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 83 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 83

(1) Unitățile prestatoare de servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare sunt obligate să asigure informarea populației cu privire la acțiunile desfășurate, data efectuării lucrărilor, produsele biocide utilizate, concentrația soluției, perioada cât este interzis accesul populației în zona tratată, măsurile de prim ajutor recomandate de producători.

(2) Unitățile prestatoare de servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare iau măsurile necesare astfel încât depozitarea produselor biocide să se realizeze cu respectarea următoarelor prevederi generale:

a) păstrarea produselor biocide se face în spații special amenajate, separate de locuință, cu pavimente netede, lavabile, confecționate din materiale neabsorbante, care să poată fi ușor spălate și curățate, pe rafturi sau grătare, lavabile, confecționate din material neabsorbant, care să poată fi ușor spălate și curățate, ferite de razele solare și de surse directe de căldură și îngheț, dotate cu ventilație naturală și/sau artificială, sursă de apă potabilă și trusă sanitară de prim ajutor;

b) spațiul de depozitare pentru produse biocide nu poate să fie amplasat în clădiri de locuit;

c) deținerea de vestiare pentru personal și grup sanitar.

(3) Este interzisă deversarea în sistemul de canalizare a produselor biocide cu termenul de valabilitate expirat, a produselor rezultate în urma spălării ustensilelor după fiecare procedură de deratizare/dezinsecție/dezinfecție; eliminarea acestora se face doar de firme de transport și neutralizare deșeuri periculoase.

(4) Este interzisă utilizarea produselor biocide fără etichetă în limba română, cu termen de valabilitate expirat, a celor cu eticheta deteriorată sau care prezintă modificări ale proprietăților (depuneri, culoare modificată etc.).

(5) Este interzisă utilizarea produselor biocide pentru altă arie de aplicare sau prin altă metodă decât cele specificate în actul administrativ de plasare pe piață.

(6) Evidența stocurilor de produse biocide se asigură prin fișe de magazie din care rezultă data achiziționării și numărul actului însoțitor, numărul lotului și data expirării, cantitatea eliberată pentru fiecare procedură.

(7) Unitățile prestatoare de servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare sunt obligate să dețină contracte cu firme de transport și neutralizare deșeuri periculoase.

(8) Unitățile prestatoare de servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare sunt obligate să dețină un registru în care se vor înscrie toate procedurile efectuate, după cum urmează:

a) data realizării procedurii;

b) numele beneficiarului;

c) tipul procedurii (deratizare, dezinfecție, dezinsecție);

d) denumirea produsului biocid utilizat și numărul actului administrativ de plasare pe piață, lotul;

e) cantitatea utilizată și concentrația de lucru;

f) numărul procesului verbal de recepție a serviciilor;

g) numele lucrătorilor care au efectuat procedurile.

(9) Unitățile prestatoare de servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare trebuie să asigure utilaje și instalații corespunzătoare, echipament de protecție adecvată, necesar pentru prevenirea pericolului de intoxicare a lucrătorului, precum și pentru prevenirea poluării factorilor de mediu”.

Art. 83^1-83^6

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, se introduc art. 83^1-83^6, cu următorul conținut:

„Art. 83^1

(1) Unitățile prestatoare de servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare sunt obligate să întocmească și să actualizeze permanent proceduri operaționale de lucru specifice, pe domenii de activitate și tipuri de unități, cu includerea modului de utilizare a produselor biocide, conform actelor administrative de plasare pe piață și ținând cont de informațiile specifice din fișele cu date de securitate ale produselor biocide.

(2) Personalul din cadrul unităților prestatoare de servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare va fi instruit, sub semnătură, privind procedurile operaționale de lucru, semestrial sau la schimbarea produselor biocide.

Art. 83^2

(1) Prestarea de servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție se finalizează cu un proces-verbal de recepție servicii care trebuie să includă cel puțin:

a) datele de contact ale unității prestatoare de servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție;

b) datele de contact ale beneficiarului unde se efectuează procedura;

c) procedura efectuată: deratizare, dezinfecție, dezinsecție;

d) data și ora realizării procedurii;

e) contractul sau alt document prin care s-a solicitat efectuarea procedurii;

f) produsul biocid utilizat, numărul actului administrativ de plasare pe piață, lotul;

g) modul de aplicare a produsului biocid;

h) concentrația soluției de lucru și timpul de contact;

i) spațiile în care au fost efectuate procedurile, suprafața tratată și cantitatea de produs biocid utilizată/suprafață;

j) măsuri impuse după efectuarea procedurii, prezentate detaliat, în vederea prevenirii producerii de îmbolnăviri și/sau intoxicații (de exemplu, durata cât spațiul va fi închis, necesitatea aerisirii spațiului, curățarea suprafețelor, utilizarea echipamentului de personalul care întreține curățenia).

(2) Procesul-verbal semnat de unitatea prestatoare de servicii și beneficiar se întocmește în două exemplare, unul pentru unitatea prestatoare de servicii, iar unul se înmânează beneficiarului, împreună cu actele administrative de plasare pe piață a produselor biocide utilizate și fișele cu datele de securitate ale produselor biocide.

Art. 83^3

(1) Produsele biocide se folosesc de către unitățile prestatoare de servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare numai în scopul pentru care au fost avizate/autorizate, cu respectarea indicațiilor de utilizare, precum și a recomandărilor și restricțiilor privind protecția sănătății și a factorilor de mediu.

(2) Sunt interzise amestecarea, în cadrul aceleiași proceduri, a produselor biocide, precum și utilizarea succesivă a două tipuri de produse biocide diferite.

(3) Personalul care efectuează servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare trebuie să țină cont de frazele de pericol și frazele de precauție stabilite în conformitate cu partea 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, astfel cum sunt precizate în actele administrative de plasare pe piață.

(4) Pe recipientul produsului biocid se notează data și ora deschiderii, precum și data-limită până la care produsul biocid poate fi utilizat, în conformitate cu recomandările producătorului.

(5) După utilizarea produselor biocide este interzisă refolosirea recipientelor.

Art. 83^4

Criterii pentru alegerea corectă a produselor biocide în vederea realizării procedurilor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare:

a) spectrul de activitate adaptat procedurilor fixate;

b) timpul de acțiune;

c) produsele biocide să fie compatibile cu materialele pe care se vor utiliza.

Art. 83^5

Distribuitorii produselor biocide trebuie să pună la dispoziția firmelor prestatoare de servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare atât actele administrative de plasare pe piață, cât și fișele cu datele de securitate ale produselor biocide.

Art. 83^6

(1) Unitățile prestatoare de servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare care își desfășoară activitatea în alt județ decât cel pentru care dețin certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică vor înștiința în prealabil direcția de sănătate publică din județul pe teritoriul căruia urmează să se efectueze acțiunea.

(2) Dacă serviciile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție se realizează în unități de învățământ, se impune stabilirea unui termen de minimum 24 de ore între efectuarea procedurii și reluarea cursurilor sau realizarea acestor proceduri la sfârșitul săptămânii, iar unitatea de prestări servicii informează direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București cu minimum 24 de ore înainte de începerea procedurii, cu menționarea produselor biocide care se vor utiliza.

(3) La data încetării activității, în termen de 10 zile, unitatea de prestări servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare va întocmi un inventar al stocurilor rămase nefolosite, care vor fi înaintate către direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București cu asumarea de termene de redistribuire sau de neutralizare a produselor biocide, și va prezenta documentele aferente”.

Capitolul X-XIII

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, se introduc patru noi capitole:

− capitolul X „Norme privind procedurile de deratizare și dezinsecție, precum și procedurile de tratament prin fumigare cu produse biocide care fac parte din tipurile de produse 14 (prescurtat TP 14) și 18 (prescurtat TP 18), prevăzute în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012”;

− capitolul XI „Norme privind comercializarea rodenticidelor și insecticidelor destinate utilizării profesionale de către personalul profesionist instruit”;

− capitolul XII „Norme privind procedurile de dezinfecție, precum și procedurile de dezinfecție prin nebulizare cu produse biocide care fac parte din tipul de produse 2 (prescurtat TP 2), prevăzute în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012”;

− capitolul XIII „Norme privind procedurile de spălare și curățare din unitățile de spălătorie și curățătorie chimică”.

Sintagma „pesticid agricol/nonagricol”

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, sintagma „pesticid agricol” se modifică și se înlocuiește cu sintagma „produs de protecția plantelor”, iar sintagma „pesticid nonagricol” se înlocuiește cu sintagma „produs biocid”.

 

Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin OMS nr. 119/2014 – modificări (OMS nr. 562/2023) was last modified: martie 13th, 2023 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.