Normele de aplicare a art. 24 alin. (1) din O.U.G. nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar – modificări (OMS/OPCNAS nr. 70/38/2016)

28 ian. 2016
1 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 51 vot, medie: 1,00 din 5 (1 votes, average: 1,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2444

Despre

  • M. Of. nr. 52 din 25 ianuarie 2016
  • OMS/OPCNAS nr. 70/38/2016
  • Modificarea şi completarea Normelor de aplicare a art. 24 alin. (1) din O.U.G. nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Normele de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din O.U.G. nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobate prin OMSP/OPCNAS nr. 886/218/2007 (M. Of. nr. 339 din 18 mai 2007; cu modif. ult.)OMS/OPCNAS nr. 70/38/2016 (M. Of. nr. 52 din 25 ianuarie 2016)modifică: art. 1 lit. e), art. 5 lit. b), art. 9 alin. (2) lit. g), art. 11 alin. (1), art. 11 alin. (3), sintagma „Ministerul Sănătății Publice”
introduce: art. 11 alin. (21) și (22), anexa nr. 2

 

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

În M. Of. nr. 52 din 25 ianuarie 2016, s-a publicat Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (OMS/OPCNAS) nr. 70/38/2016 privind modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din O.U.G. nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 886/218/2007 (M. Of. nr. 339 din 18 mai 2007; cu modif. ult.).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse respectivelor norme:

 

Art. 1 lit. e) din Norme (modificate prin OMS/OPCNAS nr. 70/38/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 lit. e) prevedea faptul că în sensul respectivelor norme, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

(…)

e) casele de asigurări de sănătate – casele de asigurări sociale de sănătate județene, a municipiului București, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 lit. e) prevede: „În sensul prezentelor norme, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

(…)

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

e) casele de asigurări de sănătate – casele de asigurări sociale de sănătate județene, a municipiului București și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești”.

 

Art. 5 lit. b) din Norme (modificate prin OMS/OPCNAS nr. 70/38/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 lit. b) dispunea faptul că serviciile medicale, tratamentul și medicația de care beneficiază personalul contractual din sistemul sanitar se suportă potrivit art. 24 alin. (1) din O.U.G. nr. 115/2004, cu modificările și completările ulterioare, din bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și de la bugetul de stat, după cum urmează:

(…)

b) din bugetul de stat – diferența între tarifele prevăzute în contractul-cadru și tarifele maximale stabilite de Ministerul Sănătății Publice, în cazul copiații sau al contribuției personale a asiguratului prevăzute de contractul-cadru.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 lit. b) dispune: „Serviciile medicale, tratamentul și medicația de care beneficiază personalul contractual din sistemul sanitar se suportă potrivit art. 24 alin. (1) din O.U.G. nr. 115/2004, cu modificările și completările ulterioare, din bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și de la bugetul de stat, după cum urmează:

(…)

b) din bugetul de stat – contravaloarea coplății și a contribuției personale a asiguratului pentru servicii medicale, tratament și medicație, prevăzute în contractul-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și normele sale de aplicare, în condițiile legii”.

 

Art. 9 alin. (2) lit. g) din Norme (modificate prin OMS/OPCNAS nr. 70/38/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 alin. (2) lit. g) stabilea faptul că furnizorii de servicii medicale și medicamente eliberează facturi categoriilor de persoane prevăzute la art. 2 alin. (1), pe baza adeverinței, în original, din care să reiasă calitatea de personal contractual angajat într-o unitate sanitară publică. Factura va cuprinde următoarele elemente:

(…)

g) contravaloarea reprezentând contribuția personală corespunzătoare serviciilor acordate/medicamentelor eliberate (denumirea comercială).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 alin. (2) lit. g) stabilește: „Furnizorii de servicii medicale și medicamente eliberează facturi categoriilor de persoane prevăzute la art. 2 alin. (1), pe baza adeverinței, în original, din care să reiasă calitatea de personal contractual angajat într-o unitate sanitară publică. Factura va cuprinde următoarele elemente:

(…)

g) contravaloarea reprezentând contribuția personală/coplata corespunzătoare serviciilor acordate/medicamentelor eliberate (denumirea comercială)”.

 

Art. 11 alin. (1) din Norme (modificate prin OMS/OPCNAS nr. 70/38/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (1) dispunea faptul că unitatea sanitară publică angajatoare întocmește pentru personalul contractual angajat câte un borderou centralizator, conform modelului prevăzut în anexa la prezentele norme. Borderoul se întocmește pe fiecare casă de asigurări de sănătate cu care furnizorii de servicii medicale și medicamente care au acordat serviciile medicale/medicamentele sunt în relații contractuale și va fi însoțit de facturile emise.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (1) dispune: „Unitatea sanitară publică angajatoare întocmește pentru personalul contractual angajat câte un borderou centralizator, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentele norme. Borderoul se întocmește pe fiecare casă de asigurări de sănătate cu care furnizorii de servicii medicale și medicamente care au acordat serviciile medicale/medicamentele sunt în relații contractuale și va fi însoțit de facturile emise”.

 

Art. 11 alin. (21) și (22) din Norme (modificate prin OMS/OPCNAS nr. 70/38/2016)

Noua reglementare

La art. 11, după alin. (2) se introduc două noi alineate, alin. (21) și (22).

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (21) și (22) prevăd: „(21) Serviciile de ambulanță județene, respectiv Serviciul de Ambulanță București – Ilfov, care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale, pentru personalul contractual angajat prevăzut la art. 3 alin. (1), care beneficiază de prevederile art. 24 alin. (1) din O.U.G. nr. 115/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările și completările ulterioare, încheie, la solicitarea acestora, o convenție pentru decontarea contravalorii reprezentând coplata/contribuția personală pentru servicii medicale, tratament și medicație acordate, cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială își desfășoară activitatea, respectiv Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București de către Serviciul de Ambulanță București – Ilfov, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentele norme.

(22) Serviciile de ambulanță județene, respectiv Serviciul de Ambulanță București – Ilfov prevăzute la alin. (21), transmit caselor de asigurări de sănătate cu care au încheiate convenție, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare celei în care au fost depuse facturile la angajator, borderourile însoțite de facturile corespunzătoare. Borderourile vor fi avizate de casele de asigurări de sănătate care sunt în relații contractuale cu furnizorii de servicii medicale și medicamente ce au emis facturile corespunzătoare, la solicitarea casei de asigurări de sănătate care le-a primit. Avizele se acordă ca urmare a verificării de către casele de asigurări de sănătate a faptului că serviciile medicale/medicamentele eliberate se regăsesc în documentele justificative depuse de furnizori în vederea decontării”.

 

Art. 11 alin. (3) din Norme (modificate prin OMS/OPCNAS nr. 70/38/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (3) dispunea faptul că în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii documentelor prevăzute la alin. (2) casa se asigurări de sănătate virează unității sanitare publice angajatoare cu care se află în relație contractuală contravaloarea sumelor cuprinse în borderourile centralizatoare, urmând ca aceasta să plătească sumele primite angajaților săi în baza borderourilor transmise către casa de asigurări de sănătate.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (3) dispune: „În termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii documentelor prevăzute la alin. (2) și (22) casa de asigurări de sănătate virează unității sanitare publice angajatoare cu care se află în relație contractuală pentru furnizare de servicii medicale/a încheiat convenție pentru decontarea contravalorii reprezentând coplata/contribuția personală pentru servicii medicale, tratament și medicație acordate personalului contractual angajat, contravaloarea sumelor cuprinse în borderourile centralizatoare, urmând ca acestea să plătească sumele primite angajaților săi în baza borderourilor transmise către casa de asigurări de sănătate”.

 

Sintagma „Ministerul Sănătății” din Norme (modificate prin OMS/OPCNAS nr. 70/38/2016)

În tot cuprinsul ordinului, sintagma „Ministerul Sănătății Publice” se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Sănătății”.

 

Anexa nr. 2 la Norme (modificate prin OMS/OPCNAS nr. 70/38/2016)

După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, al cărei cuprins este prevăzut în anexa care face parte integrantă din respectivul ordin.

 

ISTORIC

Act modificatActe modificatoare
Normele de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din O.U.G. nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobate prin OMSP/OPCNAS nr. 886/218/2007 (M. Of. nr. 339 din 18 mai 2007; cu modif. ult.)OMSP/OPCNAS nr. 1315/544/2007 (M. Of. nr. 558 din 15 august 2007)
OMS/OPCNAS nr. 70/38/2016 (M. Of. nr. 52 din 25 ianuarie 2016)

 

Normele de aplicare a art. 24 alin. (1) din O.U.G. nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar – modificări (OMS/OPCNAS nr. 70/38/2016) was last modified: ianuarie 28th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter