Norma nr. 3/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

12 feb. 2015
4 voturi, medie: 5,00 din 54 voturi, medie: 5,00 din 54 voturi, medie: 5,00 din 54 voturi, medie: 5,00 din 54 voturi, medie: 5,00 din 5 (4 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1481

Despre

  • M. Of. nr. 106 din 10 februarie 2015
  • Norma nr. 3/2015
  • Autoritatea de Supraveghere Financiară
  • Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

În M. Of. nr. 106 din 10 februarie 2015, s-a publicat Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2015 privind obligațiile de raportare și transparență ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.

Respectiva normă a fost emisă având în vedere următoarele prevederi:

– prevederile art. 26 alin. (2) și (3), art. 36 și 37 din Legea nr. 187/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private (M. Of. nr. 766 din 31 octombrie 2011);

– în temeiul dispozițiilor art. 24 lit. j) și o) din O.U.G. nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (M. Of. nr. 509 din 15 iunie 2005, cu modif. ult.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005 (M. Of. nr. 1010 din 15 noiembrie 2005), cu modificările și completările ulterioare;

– în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) și d), art. 3 alin. (1) lit. b) și d), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) și (2) și ale art. 7 alin. (2) din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (M. Of. nr. 874 din 21 decembrie 2012, cu modif. ult.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013 (M. Of. nr. 234 din 23 aprilie 2013), cu modificările și completările ulterioare.

Vom prezenta conținutul respectivei norme, în cele ce urmează:

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a
Prevederile Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2015

Cap. I: Dispoziții generale

Art. 1 prevede obiectul de reglementare al Normelor. Potrivit acestuia, respectiva normă reglementează obligațiile de raportare și transparență ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, denumit în continuare Fond de garantare, înființat potrivit Legii nr. 187/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, denumită în continuare Legea nr. 187/2011.

Art. 2 are următorul conținut:

„(1) Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificația prevăzută la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 187/2011.

(2) De asemenea, în înțelesul prezentei norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) indicatori primari – date și informații colectate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare Autoritate, în vederea supravegherii și controlului modului în care Fondul de garantare își desfășoară activitatea;

b) instrucțiuni tehnice – reguli prin care se stabilesc cerințele minime de raportare specifice fiecărui raport periodic;

c) format de raportare – format standardizat folosit de sistemul informatic de raportări pentru transferul de date, respectiv standardul formatului de raportare extensible Markup Language, denumit în continuare XML;

d) raport periodic – indicatori solicitați de Autoritate, care se regăsesc într-un formular de raportare și au aceeași periodicitate de transmitere și același termen de raportare;

e) sistem informatic de raportări – sistemul informatic prin care Autoritatea colectează indicatori primari de la entitățile raportoare, denumit în continuare SIR”.

Cap. II: Obligațiile Fondului de garantare

Secț. 1: Dispoziții generale privind rapoartele periodice

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Art. 3 prevede următoarele:

„(1) Rapoartele periodice transmise Autorității de către Fondul de garantare se completează conform documentelor justificative.

(2) Rapoartele periodice transmise Autorității trebuie să fie reale, corecte și complete.

(3) În cazul în care nu există date, rapoartele sunt completate cu zero.

(4) Rapoartele periodice se completează în limba română”.

Art. 4 are următorul conținut:

„(1) Fondul de garantare notifică Autorității, sub semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal, numele, funcția și datele de contact ale persoanei/persoanelor responsabile cu întocmirea și transmiterea raportărilor.

(2) Orice decizie de modificare a informațiilor prevăzute la alin. (1) se comunică Autorității, în format letric sau electronic, în ziua lucrătoare următoare celei în care a intervenit modificarea.

(3) Informațiile prevăzute la alin. (1) se completează de către persoana/persoanele responsabile, în baza regulamentelor interne ale Fondului de garantare”.

Art. 5 prevede următoarele:

„(1) Rapoartele periodice semnate cu semnătură electronică extinsă sunt transmise electronic, în formatul standard de raportare XML, conform instrucțiunilor tehnice de raportare, cu excepția cazurilor în care se prevede altfel.

(2) Pentru transmiterea electronică, Fondul de garantare are obligația de a înregistra utilizatori în aplicația SIR”.

Potrivit art. 6, Fondul de garantare este obligat să pună la dispoziția Autorității, la cerere, în forma și în termenul stabilite de aceasta, informațiile și documentele care să evidențieze și să justifice operațiunile privind activitatea desfășurată, sub toate aspectele sale.

Secț. a 2-a: Obligațiile de raportare ale Fondului de garantare

Conform art. 7, Fondul de garantare este obligat să întocmească și să transmită rapoartele periodice, în formatul standard de raportare XML, în structura și la termenele stabilite de Autoritate.

Art. 8 are următorul conținut:

„(1) Fondul de garantare întocmește și transmite Autorității situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, conform reglementărilor contabile în vigoare.

(2) Planul de audit intern anual, aprobat de consiliul de administrație, se notifică Autorității până la data de 31 ianuarie a anului pentru care urmează a se efectua misiunile de audit intern, conform anexei nr. 6.

(3) Raportul actuarial anual, aprobat de consiliul de administrație, se notifică Autorității până la data de 31 ianuarie pentru anul în curs și include metodele actuariale utilizate pentru calculul contribuției anuale datorate Fondului de garantare, precum și rezultatele acestor calcule, conform anexei nr. 8”.

Art. 9 prevede următoarele:

„(1) Bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului de garantare, aprobat de consiliul de administrație, include resursele financiare legate de activitatea de garantare, precum și resursele financiare legate de administrarea și funcționarea Fondului de garantare.

(2) Bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului de garantare se transmite Autorității până la data de 1 noiembrie a anului curent, pentru anul următor, însoțit de un raport privind execuția bugetară pentru primele trei trimestre ale anului curent.

(3) Fondul de garantare întocmește și transmite Autorității, concomitent cu bugetul de venituri și cheltuieli menționat la alin. (1), strategia anuală privind resursele financiare ale Fondului de garantare, aprobată de consiliul de administrație”.

Art. 10 are următorul conținut:

„(1) Anual, Fondul de garantare are obligația de a întocmi:

a) un raport cuprinzând misiunile de audit intern din care să reiasă constatările și recomandările acestuia, așa cum este prevăzut în anexa nr. 7;

b) un raport cuprinzând acțiunile de control intern din care să reiasă constatările și recomandările acestuia, așa cum este prevăzut în anexa nr. 9.

(2) Rapoartele anuale prevăzute la alin. (1) se transmit Autorității până la data de 31 ianuarie a anului următor celui pentru care se face raportarea”.

Potrivit art. 11, semestrial, Fondul de garantare transmite Autorității balanța de verificare analitică prevăzută în anexa nr. 5, până la data de 25 a lunii următoare semestrului pentru care se face raportarea.

Art. 12 prevede următoarele:

„(1) Trimestrial, Fondul de garantare întocmește următoarele rapoarte:

a) situația privind resursele financiare ale Fondului de garantare, conform structurii prezentate în anexa nr. 1;

b) situația activelor investite și a obligațiilor Fondului de garantare, conform structurii prezentate în anexa nr. 2;

c) situația sumelor utilizate pentru acoperirea plății compensației către participanți și beneficiari, conform structurii prezentate în anexa nr. 3;

d) situația detaliată a investițiilor pentru activitatea de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, prevăzută în anexa nr. 4.

(2) Rapoartele trimestriale prevăzute la alin. (1) se transmit Autorității până la data de 25 a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea”.

Cap. III: Obligații privind transparența activității Fondului de garantare

Art. 13 are următorul conținut:

„(1) În aplicarea prevederilor art. 10 pct. I lit. g) și ale art. 24 alin. (2) din Legea nr. 187/2011, Fondul de garantare întocmește și transmite Autorității un raport anual de activitate care cuprinde cel puțin:

a) informații de identificare a Fondului de garantare și conducerea acestuia;

b) informații privind mediul de activitate;

c) informații privind garantarea drepturilor participanților și ale beneficiarilor, după caz, dobândite în cadrul sistemului de pensii private, reglementat și supravegheat de către Autoritate, inclusiv:

(i) detalii privind strategia anuală privind resursele financiare ale Fondului de garantare;

(ii) detalii privind metodele actuariale utilizate pentru calculul contribuției anuale, precum și rezultatele acestor calcule;

(iii) detalii privind colectarea contribuțiilor și plasamentele efectuate;

(iv) detalii privind compensarea pierderilor participanților și/sau beneficiarilor la fondurile de pensii private, atât în perioada de acumulare a contribuțiilor, cât și după deschiderea dreptului la pensie, provenite din incapacitatea administratorilor sau a furnizorilor de pensii de a onora obligațiile asumate;

(v) detalii privind asigurarea plății drepturilor participanților și ale beneficiarilor la fondurile de pensii private, în cazul imposibilității asigurării lor de către administratorii sau furnizorii de pensii private, după caz;

d) informații privind managementul riscurilor;

e) informații privind resursele financiare;

f) informații privind auditul intern și controlul intern;

g) raportul auditorului financiar și situațiile financiare anuale ale Fondului de garantare, întocmite și aprobate conform actelor normative aplicabile.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se transmite Autorității până la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se face raportarea”.

Cap. IV: Dispoziții finale

Potrivit art. 14, Fondul de garantare asigură reprezentanților Autorității accesul nelimitat la sistemul informatic de gestiune al operațiunilor Fondului de garantare, precum și la toate sistemele informatice utilizate în vederea ducerii la îndeplinire a obiectului de activitate.

Conform art. 15, Autoritatea poate adopta orice măsuri, inclusiv de natură administrativă și financiară, împotriva Fondului de garantare și a persoanelor fizice responsabile, după caz, în scopul prevenirii sau remedierii oricăror situații care sunt de natură să prejudicieze drepturile participanților și ale beneficiarilor garantate conform Legii nr. 187/2011.

Art. 16 prevede următoarele:

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:

a) neraportarea, raportarea cu întârziere sau raportarea de date sau informații eronate către Autoritate;

b) nerespectarea de către Fondul de garantare a prevederilor referitoare la cerințele de publicare pe pagina proprie de internet a informațiilor prevăzute la art. 24 alin. (2) din Legea nr. 187/2011;

c) publicarea de către Fondul de garantare în mod eronat a informațiilor prevăzute la art. 24 alin. (2) din Legea nr. 187/2011.

(2) Săvârșirea de către persoana fizică responsabilă sau Fondul de garantare a vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sancționează în funcție de gravitatea faptelor cu:

a) avertisment scris;

b) amendă contravențională între 1.000 lei și 100.000 lei.

(3) Dacă fapta este imputabilă mai multor persoane, acestea sunt ținute solidar la repararea prejudiciului cauzat.

(4) Constatarea contravențiilor se face de către personalul împuternicit în acest scop, prin decizie a președintelui Autorității.

(5) Amenzile contravenționale se fac venit la bugetul de stat”.

Potrivit art. 17, anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta normă.

Potrivit art. 18 alin. (1), norma se publică în Monitorul Oficial al României, intrând în vigoare, conform art. 18 alin. (2), la data publicării acesteia în Monitorul Oficial.

Potrivit art. 19, la data intrării în vigoare a respectivei norme se abrogă Norma nr. 18/2012 privind obligațiile de raportare și transparență ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 35/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 889 din data de 27 decembrie 2012.

Norma nr. 3/2015 privind obligațiile de raportare și transparență ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private was last modified: februarie 12th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter