Norma nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat – modificări (Norma ASF nr. 18/2021)

27 iul. 2021
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 79

Actul modificat

Actul modificatorSumar
 

Norma nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 5/2013

(M. Of. nr. 153 din 22 martie 2013; cu modif. și compl. ult.)

 

Norma Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 18/2021 pentru modificarea și completarea Normei nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 5/2013

(M. Of. nr. 730 din 26 iulie 2021)

– modifică: art. 2, art. 32 alin. (2), art. 34 alin. (4) și (5), art. 51 alin. (1), art. 57 alin. (1);

– introduce: art. 52 alin. (1^1), art. 66 alin. (2^1), art. 69 alin. (3).

 

În M. Of. nr. 730 din 26 iulie 2021 s-a publicat Norma Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 18/2021 pentru modificarea și completarea Normei nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 5/2013.

Redăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse respectivului act normativ.

 

Art. 2

Vechea reglementare

„Art. 2

(1) Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificațiile prevăzute de art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) De asemenea, în înțelesul prezentei norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) agentul de marketing persoană juridică reprezintă;

(i) societatea comercială autorizată de către Comisie pentru a desfășura activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, denumită în continuare broker de pensii private;

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

(ii) societatea comercială, constituită și autorizată conform legilor speciale de către Banca Națională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, care a primit acordul autorității de supraveghere ce a emis și autorizația de funcționare și care a fost avizată de Comisie pentru a desfășura activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, denumită în continuare intermediar de pensii private;

b) agentul de marketing persoană fizică – persoana fizică avizată de către Comisie pentru a desfășura activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat;

c) formatorul – persoana fizică ce desfășoară activități de formare teoretică și practică a persoanelor implicate în activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat în cadrul programului de pregătire profesională organizat de administrator, de agentul de marketing persoană juridică sau de persoana juridică specializată;

d) marketingul fondului de pensii administrat privat – activitatea condusă de către administrator în vederea atragerii de participanți la fondul de pensii administrat privat prin intermediul agenților de marketing autorizați/avizați de către Comisie;

e) persoana eligibilă – persoana în vârstă de până la 35 de ani la data luării în evidență de către instituția de evidență în sistemul asigurărilor sociale, în baza documentului de asigurare, precum și persoana care nu a împlinit vârsta de 45 de ani la data semnării actului individual de aderare la un fond de pensii administrat privat, care este asigurată la sistemul public de pensii și a cărei identitate nu constituie informație clasificată;

f) persoana juridică specializată – societatea comercială care, conform actelor normative aplicabile, desfășoară activități de formare profesională și care este avizată de către Comisie pentru a desfășura cursuri de pregătire profesională a agenților de marketing persoane fizice;

g) Portalul de documentație tehnică – aplicația informatică ce se accesează la adresa https://w3.csspp.ro/itbox/, care cuprinde instrucțiuni tehnice pentru completarea și transmiterea în format electronic, către Comisie, a datelor și informațiilor sub formă de rapoarte de către entitățile din cadrul sistemului de pensii private;

h) Registrul agenților de marketing, denumit în continuare Registru-secțiunea din Registrul fondurilor de pensii private și al administratorilor care cuprinde informații privind agenții de marketing care au fost autorizați/avizați de către Comisie;

h^1) semnătura biometrică – semnătură olografă utilizată pe un suport informatic specializat care înregistrează date temporale, precum viteza și accelerația, presiunea cu care se semnează pe suportul informatic specializat, datele grafice ale semnăturii biometrice, unghiul și diferența de unghi utilizate la semnare.

i) sistemul informatic de raportări-sistemul informatic prin care Comisia colectează indicatori primari de la entitățile raportoare, denumit în continuare SIR;

j) XML (eXtensible Markup Language) – formatul standardizat folosit de SIR pentru transferul de date.”

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 2

(1) Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificațiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

(2) De asemenea, în înțelesul prezentei norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) agentul de marketing persoană juridicăreprezintă:

(i) societatea autorizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare Autoritate, pentru a desfășura activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, denumită în continuare broker de pensii private;

(ii) societatea autorizată de către Banca Națională a României sau de către Autoritate și care este avizată pentru a desfășura activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, denumită în continuare intermediar de pensii private;

b) agentul de marketing persoană fizică- persoana fizică avizată de către Autoritate pentru a desfășura activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat;

c) formatorul- persoana fizică ce desfășoară activități de formare teoretică și practică a persoanelor implicate în activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat în cadrul programului de pregătire profesională organizat de administrator, de agentul de marketing persoană juridică sau de persoana juridică specializată;

d) marketingul fondului de pensii administrat privat- activitatea condusă de către administrator în vederea atragerii de participanți la fondul de pensii administrat privat prin intermediul agenților de marketing autorizați/avizați de către Autoritate;

e) persoana eligibilă- persoana în vârstă de până la 35 de ani la data luării în evidență de către instituția de evidență în sistemul asigurărilor sociale, în baza documentului de asigurare, precum și persoana care nu a împlinit vârsta de 45 de ani la data semnării actului individual de aderare la un fond de pensii administrat privat, care este asigurată la sistemul public de pensii și a cărei identitate nu constituie informație clasificată;

f) persoana juridică specializată- societatea care, conform actelor normative aplicabile, desfășoară activități de formare profesională și care este avizată de către Autoritate pentru a desfășura cursuri de pregătire profesională a agenților de marketing persoane fizice;

g) Portalul de documentație tehnică- aplicația informatică utilizată de către entitățile din cadrul sistemului de pensii private pentru a obține instrucțiuni tehnice de completare și transmitere a datelor și informațiilor sub formă de rapoarte, în format electronic, către Autoritate;

h) Registrul agenților de marketing, denumit în continuare Registru- secțiunea din Registrul fondurilor de pensii private și al administratorilor care cuprinde informații privind agenții de marketing care au fost autorizați/avizați de către Autoritate;

i) semnătura biometrică- semnătură olografă utilizată pe un suport informatic specializat care înregistrează date temporale, precum viteza și accelerația, presiunea cu care se semnează pe suportul informatic specializat, datele grafice ale semnăturii biometrice, unghiul și diferența de unghi utilizate la semnare;

j) sistemul informatic de raportări- sistemul informatic prin care Autoritatea colectează indicatori primari de la entitățile raportoare, denumit în continuare SIR;

k) XML (eXtensible Markup Language)- formatul standardizat folosit de SIR pentru transferul de date.

 

 

Art. 32 alin. (2)

Vechea reglementare

„(2) În situația în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum și în cazul lipsei unor documente, se solicită înlocuirea sau completarea acestora.”

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 32 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2) În situația în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum și în cazul lipsei unor documente, se solicită înlocuirea sau completarea acestora, după caz; depunerea documentelor se realizează în termen de 30 de zile de la data solicitării Autorității, sub sancțiunea respingerii cererii.

 

 

Art. 34 alin. (4) și (5)

Vechea reglementare

„(4) Pentru orice modificare a informațiilor cuprinse în tabelul nominal cu privire la agenții de marketing persoane fizice, administratorul sau agentul de marketing persoană juridică notifică Comisiei, în termenul prevăzut la alin. (1), prin transmiterea tabelului nominal actualizat, în format electronic, sub semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal sau a persoanei responsabile cu activitatea de marketing.

(5) Tabelul nominal actualizat conține numai acele informații prevăzute la art. 25 alin. (2) care au suportat modificări, precum și codul agentului de marketing din Registru, numărul și data avizului Comisiei.”

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 34 alin. (4) și (5) se modifică și vor avea următorul conținut:

(4) Pentru orice modificare a informațiilor cuprinse în tabelul nominal cu privire la agenții de marketing persoane fizice, administratorul sau agentul de marketing persoană juridică notifică Autorității, în termenul prevăzut la alin. (1), prin transmiterea tabelului nominal actualizat, în format electronic, sub semnătura electronică calificată a reprezentantului legal sau a persoanei responsabile cu activitatea de marketing.

(5) Tabelul nominal actualizat conține numai acele informații prevăzute la art. 25 alin. (2) care au suportat modificări, precum și numele și prenumele agentului de marketing, codul agentului de marketing din Registru, numărul și data avizului Autorității.

 

 

Art. 51 alin. (1)

Vechea reglementare

„(1) Pentru retragerea avizului agenților de marketing persoane fizice la inițiativa administratorului/agentului de marketing persoană juridică, acesta transmite Autorității următoarele documente:

a) o Cerere de retragere a avizului sub formă de imagine scanată;

b) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al administratorului sau al agentului de marketing persoană juridică din care reiese că pentru fiecare persoană fizică pentru care se solicită retragerea avizului ca agent de marketing există în arhiva administratorului sau agentului de marketing persoană juridică notificările privind încetarea relațiilor contractuale cu privire la activitatea de marketing;

c) tabelul nominal al agenților de marketing persoane fizice, în format electronic, sub semnătură electronică extinsă.”

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 51 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 51

(1) Pentru retragerea avizului agenților de marketing persoane fizice la inițiativa administratorului/agentului de marketing persoană juridică, acesta transmite Autorității, în format electronic, sub semnătură electronică calificată, următoarele documente:

a) cerere de retragere a avizului;

b) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al administratorului sau al agentului de marketing persoană juridică din care reiese că pentru fiecare persoană fizică pentru care se solicită retragerea avizului ca agent de marketing există în arhiva administratorului sau agentului de marketing persoană juridică notificările privind încetarea relațiilor contractuale cu privire la activitatea de marketing;

c) tabelul nominal al agenților de marketing persoane fizice.

 

 

Art. 57 alin. (1)

Vechea reglementare

„(1)  În vederea reavizării agenților de marketing persoane fizice, administratorul sau agentul de marketing persoană juridică transmite Comisiei cererea de reavizare prevăzută în anexa nr. 6, sub formă de imagine scanată, însoțită de tabelul nominal al agenților de marketing persoane fizice și de dovada achitării taxei de reavizare prevăzute de actele normative aplicabile, în format electronic, sub semnătură electronică extinsă. Tabelul nominal conține următoarele informații:

a) numele și prenumele;

b) codul numeric personal;

c) codul agentului de marketing persoană fizică din Registru;

d) data absolvirii cursului pentru actualizarea cunoștințelor agenților de marketing persoane fizice, conformă cu data înscrisă pe certificatul de absolvire, precum și data absolvirii cursului precedent.”

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 57 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) În vederea reavizării agenților de marketing persoane fizice, administratorul sau agentul de marketing persoană juridică transmite Autorității, în format electronic, sub semnătură electronică calificată, cererea de reavizare prevăzută în anexa nr. 6, însoțită de următoarele documente:

a) tabelul nominal al agenților de marketing persoane fizice, care conține următoarele informații:

(i) numele și prenumele;

(ii) codul numeric personal;

(iii) codul agentului de marketing persoană fizică din Registru;

(iv)v data absolvirii cursului pentru actualizarea cunoștințelor agenților de marketing persoane fizice, conformă cu data înscrisă pe certificatul de absolvire, precum și data absolvirii cursului precedent;

b) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al administratorului sau al agentului de marketing persoană juridică, din care reiese că pentru fiecare persoană fizică pentru care se solicită reavizarea ca agent de marketing sunt îndeplinite condițiile de avizare prevăzute la art. 24;

c) dovada achitării taxei de reavizare prevăzute de actele normative aplicabile, după caz.

 

 

Art. 52 alin. (1^1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 52, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:

(1^1) În situația prevăzută la art. 48 alin. (1) lit. c), decizia de retragere a avizului agentului de marketing persoană fizică se comunică administratorului sau agentului de marketing persoană juridică, după caz, de către Autoritate, în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptare.”â

 

 

Art. 66 alin. (2^1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 66, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:

(2^1) În cazul în care persoana eligibilă semnează actul individual de aderare pe suport informatic specializat utilizând semnătura biometrică sau semnătura electronică calificată, agentul de marketing persoană juridică îl transmite administratorului prin intermediul unui dispozitiv electronic specializat sau prin mijloace de comunicare electronică, după caz, în termen de două zile lucrătoare de la semnare.

 

 

Art. 69 alin. (3)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 69, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

(3) În cazul în care persoana eligibilă semnează actul individual de aderare pe suport informatic specializat utilizând semnătura biometrică sau semnătura electronică calificată, agentul de marketing persoană fizică care a încheiat un contract cu un administrator îl transmite acestuia prin intermediul unui dispozitiv electronic specializat sau prin mijloace de comunicare electronică, după caz, în termen de două zile lucrătoare de la semnare.

Norma nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat – modificări (Norma ASF nr. 18/2021) was last modified: iulie 27th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter